MARSite on-line | Star Wars Battlefront
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Battlefront]


 
  Frakcje - Sojusz Rebeliantów
 
 
| Sojusz Rebeliantów | Galaktyczne ImperiumRepublika?ska armia KlonówRoboty bojowe Separatystów


Prezentuj? tutaj frakcje, po których stronie b?dziecie mogli si? opowiedzie? w grze Star Wars Battlefront. Na pierwszy ogie? pójd? si?y Alianckie.


Sojusz Rebeliantów
Jako podziemny opór, Rebelianci zbudowali swoje si?y poprzez zach?canie ?o?nierzy do wszechstronno?ci. Nie s? tak dobrze uzbrojeni jak Imperium, ale polegaj? na swojej pomys?owo?ci przy tworzeniu niezale?nych oddzia?ów. Charakterystyczne cechy Sojuszników:

- lekko opancerzeni ale szybcy,
- bardzo dok?adni,
- niska szybko-strzelno??,
- umiarkowane zniszczenia,
- korzystaj? z ró?nej technologii,
- wszechstronni.Rebeliancki ?o?nierz


?o?nierze Rebelii nie przechodz? takich szkole? bojowych, jak jednostki Imperium. Za to s? niezrównani w swojej silniej woli, entuzjazmie i oddaniu swojej sprawie.

Nie nosz? zbroi, lecz prowadz? walk? w standardowy sposób, wybieraj?c walk? partyzanck? poprzez b?yskawiczne ataki na oci??a?e jednostki Imperium. Efektywnie eliminuj? piechot?, szczególnie je?li bazuj? na taktyce zespo?owego dzia?ania.


Uzbrojenie:

Karabin laserowy BlasTech DH-17 (BlasTech DH-17 Blaster Rifle)
G?ówna bro? ?o?nierza Rebelii, ca?kowicie zautomatyzowana, z mo?liwo?ci prze??czenia na tryb oddawania pojedynczych strza?ów.

Pistolet laserowy BlasTech DL-44 (BlasTech DL-44 Blaster Pistol)
Nawet na polu bitwy, ?atwy do schowania, podr?czna bro? mo?e by? bardzo przydatna. Jest to ulubiony model przemytników i piratów.

Detonator Termiczny Merr-Sonn klasy A
Detonatory termiczne uznano za standardowy przydzia? dla wszystkich wojsk l?dowych. Rebelianccy technicy tak je dostroili, aby by?y gro?nie dla ka?dego w promieniu ich zasi?gu.

Granat wstrz?sowy SoroSuub LXR-6
Granaty wstrz?sowe nie s? tak powszechne jak detonatory termiczne, ale za to s? modne w?ród weteranów Rebelii. Posiadaj? silny magnes, który umo?liwia przyczepienie ich do pojazdów.
Rebeliancka Stra? przednia


Wygl?daj?, jakby opu?cili imperialn? piechot? i znale?li si? w rebelianckiej stra?y przedniej. Zapytani dlaczego chc? dzia?a? na tej linii frontu, wi?kszo?? stra?ników udzieli takiej odpowiedzi: "A wi?c, mog? wysadzi? Imperialnych w powietrze".

Gotowi do ci??kich zada?; stra? przednia wzywana jest podczas misji do robienia dziur w mostkach dowodzenia imperialnych pojazdów. Ci??ka bro? znajduj?ca si? na ich wyposa?eniu, daje im mo?liwo?? zrobienia porz?dków z lataj?cymi i naziemnymi pojazdami wroga.


Uzbrojenie:

Wyrzutnia rakiet protonowych BlasTech HH-15
Przydatna to przebijania si? przez ci??kie do zaj?cia pozycje, wyrzutnia jest pomniejszonym modelem wyrzutni rakiet protonowych typu Krupx MG7, jest ceniona przez Stra? przedni?.

Pistolet laserowy BlasTech DL-44 (BlasTech DL-44 Blaster Pistol)
Nawet na polu bitwy, ?atwy do schowania, podr?czna bro? mo?e by? bardzo przydatna. Jest to ulubiony model przemytników i piratów.

Detonator Termiczny Merr-Sonn klasy A
Detonatory termiczne uznano za standardowy przydzia? dla wszystkich wojsk l?dowych. Rebelianccy technicy tak je dostroili, aby by?y gro?nie dla ka?dego w promieniu ich zasi?gu.

Miny zbli?eniowe 3HX3 (Conner Ship Systems 3HX3 Proximity Mine)
Na polu walki, ka?dy obszar jest potrzebny, nawet, je?li jest to obszar pod ci?g?ym obstrza?em. Miny s? doskona?? broni? dodatkow?, która niewidoczna dla wroga, eliminuje jego jednostki.
Rebeliancki pilot

Rebelianccy piloci nie maj? ?atwo w stosunku do wytrenowanych imperialnych przeciwników. Ale po?wi?cenie i determinacja nie jednemu pozwoli?a wydosta? si? z opresji, zarówno jak siedz? w kokpicie i poza nim.

Rebelianccy piloci s? zdolni do przeprowadzania napraw i tylko oni potrafi? bezpiecznie wydosta? si? z uszkodzonego pojazdu. S? w stanie wywo?a? zamieszanie w ?ród pojazdów przeciwnika i pomagaj? w konstruowaniu prowizorycznych stanowisk bojowych.


Uzbrojenie:

Karabin Golan Arms (Golan Arms Scatter Rifle)
Po zerwaniu wielu kontraktów przez Imperium, Golan Arms potajemnie zacz??a dostarcza? bro? Rebeliantom. Karabin strzela ma?ymi ig?ami jak strza?kami, bardzo szybko osi?gaj?cymi cel. Ci co lubi? atakowa? z bliska, uznaj? wy?szo?? tej broni.

Pistolet laserowy BlasTech DL-44 (BlasTech DL-44 Blaster Pistol)
Nawet na polu bitwy, ?atwy do schowania, podr?czna bro? mo?e by? bardzo przydatna. Jest to ulubiony model przemytników i piratów.

Detonator Termiczny Merr-Sonn klasy A
Detonatory termiczne uznano za standardowy przydzia? dla wszystkich wojsk l?dowych. Rebelianccy technicy tak je dostroili, aby by?y gro?nie dla ka?dego w promieniu ich zasi?gu.

Palnik Fuzyjny SoroSuub F-187 (SoroSuub F-187 Fusioncutter)
Palnik Fuzyjny jest uniwersalnym urz?dzeniem. Mo?na go u?ywa? przy naprawie pojazdów, budynków, czy budowie innych obiektów (wie?yczka strzelnicza) na polu bitwy.

Zestaw medyczny nag?ej pomocy Chiewab GLiS (Chiewab GLiS Emergency Medpac)
Ten niedrogi zestaw przyborów medycznych i nag?ej potrzeby, doskonale nadaje si? do szybkiego podreperowania zdrowia.
Rebeliancki strzelec wyborowy

Rebelianccy strzelcy wyborowi, z "wyprzedzeniem" wiedz? co ma na my?li ich cel. Wysoce umotywowany strzelec wyborowy mo?e masz przetrzebi? szeregi piechoty Imperium, zanim oni zd??? si? jeszcze zbli?y? do bazy Rebeliantów. Strzelcy wyborowi maj? specjalne zadanie znalezienia i wyeliminowania celów z bezpiecznej odleg?o?ci. Oni s? ?miertelnie dok?adni i radz? sobie nawet na polu bitwy.


Uzbrojenie:

Karabin snajperski BlasTech E-11s
Bardzo efektowna bro? na znaczn? odleg?o??, jest po??dan? broni? szczególnie, gdy chcemy wyeliminowa? cel z ukrycia.

Pistolet laserowy BlasTech DL-44
Nawet na polu bitwy, ?atwy do schowania, podr?czna bro? mo?e by? bardzo przydatna. Jest to ulubiony model przemytników i piratów.

Detonator Termiczny Merr-Sonn klasy A
Detonatory termiczne uznano za standardowy przydzia? dla wszystkich wojsk l?dowych. Rebelianccy technicy tak je dostroili, aby by?y gro?nie dla ka?dego w promieniu ich zasi?gu.

Zestaw Maskuj?cy Rebelianta
Chocia? na ogó? do zbierania informacji wzywa si? Bothan, strzelcy wyborowi znani s? z posiadania zestawu maskuj?cego, ekwipunku i ubra? na przebranie, przydatnych przy infiltracji punktów dowodzenia.
Rebeliancki przemytnik


Kiedy tylko zaistnieje konieczno??, aby prze?lizn?? si? niezauwa?onym do imperialnej floty, po prostu musisz poszuka? przemytnika. Za zap?at?, jest ch?tny podj?? si? ryzyka przemycenia czego? pod nosem Imperatora.

Przemytnicy s? wszechstronni, co jest warte ich wynagrodzenia i si?y Rebelii cz?sto powierzaj? im brudn? robot? zwi?zan? z dostarczeniem zapasów na pole bitwy zm?czonym w bojach rebelianckim ?o?nierzom.

Uzbrojenie:

Kusza (BowCaster)
Kusza jest s?abiej rozwini?t? broni? ni? pistolet, ale posy?a ?adunek o du?ej sile ra?enia. W?asnor?cznie zbudowana przez mistrza broni z Kashyyyk, kusza jest tradycyjna broni? Wookiees.

Pistolet laserowy BlasTech DL-44 (BlasTech DL-44 Blaster Pistol)
Nawet na polu bitwy, ?atwy do schowania, podr?czna bro? mo?e by? bardzo przydatna. Jest to ulubiony model przemytników i piratów.

Detonator Termiczny Merr-Sonn klasy A
Detonatory termiczne uznano za standardowy przydzia? dla wszystkich wojsk l?dowych. Rebelianccy technicy tak je dostroili, aby by?y gro?nie dla ka?dego w promieniu ich zasi?gu.

Bomba czasowa Merr-Sonn TB-47
Bomba czasowa TB-47 mo?e spowodowa? znaczne szkody lub zniszczy? cel po okre?lonym czasie. Wystarczy, ?e rzucisz to urz?dzenie blisko pojazdu lub budynku, a zacznie si? odliczanie wsteczne do wybuchu.

| Sojusz Rebeliantów | Galaktyczne ImperiumRepublika?ska armia KlonówRoboty bojowe Separatystów
[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor