MARSite on-line | Star Wars Dark Forces MOD pod Jedi Academy - oficjalna polska strona
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Dark Forces MOD pod Jedi Academy]


 
  Star Wars Dark Forces MOD - polska lokalizacja
 
 
Wst?p – czyli jak dosz?o do polskiej lokalizacji
Kiedy projektowa?em swoj? stron?, zawsze chcia?em na niej mie? t?umaczenia do gier (pozosta?o?? po zainteresowaniach programowaniem, przez co zawsze lubi?em grzeba? w plikach, szukaj?c cho?by tekstów metod na ich podmian?). Niestety brak czasu (praca nad stron? w pojedynk? i codzienne obowi?zki) sprawi?, ?e za du?o w tej sprawie nie zadzia?a?em. Jedynie uda?o mi si? przet?umaczy? gr? Indiana Jones and the Emperor’s Tomb. Niestety brak polskiej czcionki sprawi?, ?e musia?em si? bawi? w szukaniu (gdzie si? da) s?ów bez naszych ogonków. Spowodowa?o to, ?e t?umaczenie nie wysz?o jak chcia?em. Postanowi?em napisa? do LucasArts z pro?b? o czcionk?, ale jedynie udost?pnili j? do gry Jedi OutcastJedi Academy. Nie przet?umaczy?em ich, bo przyszed? mi do g?owy inny pomys? – przet?umaczenie MODa gry Star Wars Dark Forces. Dark Forces, przebojowa gra z 1993 roku, jest jedn? z najwa?niejszych w moim ?yciu, przez co przypadkowo znaleziona informacja (2002 roku) o jej remake’u bardzo mnie ucieszy?a. Od tego czasu ?ledzi?em na bie??co poczynania jego twórców – od pierwszego dema (jeszcze pod Jedi Outcast), zmiany jakie wprowadzali, no i ci?g?e przesuni?cia w dacie premiery. Jednak brak mi by?o odwagi samemu t?umaczy?. Po premierze nowej wersji mojej strony Internetowej i recenzji Star Wars Knights of the Old Republic, która znalaz?a si? na Bastionie Polskich Fanów SW, nawi?za?em dobr? wspó?prac? z Andaralem z tego serwisu. Którego? dnia powiedzia?em mu, co mi chodzi po g?owie. Pomys? si? spodoba? i dosta?em zapewnienie, ?e jak za?atwi? spraw? z twórcami MODa, on zapewni mi konsultantów do t?umaczenia. Po pierwszej, nieudanej próbie nawi?zania kontaktu, przysz?a druga, zako?czona sukcesem (poprzez autora ich strony WWW – The One). I tak pozna?em Marca, asystenta producenta z Niemiec, któremu ten pomys? te? przypad? do gustu. On dostarczy? mi pierwsze teksty, Andaral ludzi, a ja natomiast dowiedzia?em si?, jak ci??kie zadanie stoi przede mn? i moj? ekip?.

Napisy pocz?tkowe
[Star Wars Dark Forces MOD Pl: Wcze?niejsza wersja napisów pocz?tkowych.]Niby proste zadanie, a jednak tak ?atwo nie posz?o. Pierwszym problemem by? tytu? – t?umaczy?, czy nie t?umaczy?. Ja (wychowany na oryginalnej grze) i wi?kszo?? byli?my za pozostawieniem go po angielsku. Oczywi?cie ten temat mo?ecie przedyskutowa? na forum. Drugim problemem, albo raczej b??dem by?o dopuszczenie do powstania kilku wersji roboczych, (pomimo, ?e kolejne powstawa?y na bazie wcze?niejszej). W sumie moja doczeka?a si? trzech innych, gdzie najwa?niejsz? by?a wersja ostatnia, autorstwa Lorda Sidiousa. Oczywi?cie ka?dy chcia? przepchn?? co? swojego. Konsultacje nad ostatni? wersj? odbywa?y si? przez Gadu-Gadu (w sumie archiwum ma oko?o 21 stron, czcionk? 10 w Wordzie), w których oprócz mnie, brali udzia?: NaVaR i Falcon. Problem pojawi? si? ju? na samym pocz?tku – czy ma by? Imperium, czy Galaktyczne Imperium (za czym optowa? Andaral). Encyklopedie pomog?y podj?? decyzj? o pozostawieniu samego Imperium.
T?umacz?c napisy pocz?tkowe, wa?ne by?o zachowanie klimatu znanego z Gwiezdnych Wojen oraz opracowanie tekstu zrozumia?ego dla graczy nieznaj?cych tego ?wiata. Opracowany tekst, trafi? na zamkni?te forum, gdzie kilka innych wtajemniczonych osób mog?o si? wypowiedzie? na temat naszej pracy. Oczywi?cie napisy trafi?y te? do konsultanta j?zykowego, którego zadaniem by?o chronienie nas przed ewentualnymi wpadkami j?zykowymi (ogonki, przecinki, s?owa, itd.). Mowa o Szuji, autorze strony Indiana Jones Site. Na koniec musia?em si? nauczy?, jak si? robi plik z wektorowo zapisanym tekstem, obs?ugiwanym przez gr?.

Misje i odprawy do nich
Tutaj posz?o ju? ?atwiej, chocia? Falcon, z uwagi na swoje sprawy, nie móg? nas wspomóc. Moja wersja robocza i konsultacje z NaVaRem, pozwoli?y nam szybko opracowa? teksty do misji. Co prawda, w tym przypadku by?o ?atwiej, gdy? tekst nie by? ograniczony d?ugo?ci? i nie musia? zachowywa? schematu, jaki napotkali?my w napisach pocz?tkowych. Potem korekta Szuji, wstawienie tekstu w kod gry i wys?anie asystentowi producenta.


Menu i pozosta?e teksty do gry
[Star Wars Dark Forces MOD Pl: Wygl?d G?ównego Menu MODa.]Chyba najgorszy etap, który si? jeszcze dla mnie nie sko?czy?. Po pierwsze, chyba z uwagi na wakacje, straci?em swoj? ekip?. B??dem by?o d?ugie czekanie na ludzi, przez co jak przysz?o ponaglenie od asystenta producenta, sam siedzia?em bite dwa dni, sporadycznie odchodz?c od komputera w pilnych sprawach. Wydawa?o mi si? (innym te?), ?e co to jest przet?umaczy? menu i teksty z gry (nazwy i opisy broni, kluczy, apteczek, itd.). W sumie jest to kilka tysi?cy linijek (jedno wyrazowych i d?u?szych opisów), które oprócz przet?umaczenia, nale?a?o przygotowa? tak, aby w grze si? sensownie sk?ada?y (niektóre cz?ony ??czone s? w grze w ró?ny sposób, zgodnie z potrzeb?). Oczywi?cie nasz j?zyk jest bardziej z?o?ony i nie taki ogólny jak angielski. [Star Wars Dark Forces MOD Pl: Test G?ównego Menu pod Jedi Academy.]Co prawda baz? by? plik z Jedi Academy , który mo?na by?o testowa? w tej grze, ale do niego dochodzi?y teksty zwi?zane z MODem Dark Forces, Niektóre nale?a?o przerobi?, tak aby pasowa?y, domy?laj?c si? gdzie one mog? by? u?yte. [Star Wars Dark Forces MOD Pl: Test Menu Opcji pod Jedi Academy.]Do tego dochodz? opcje techniczne gry (na których dobrze si? nie znam). Nie pomog?o mi zbytnio polskie menu z gry Call of Duty, które jest mniej rozbudowane i nie wszystkie opcje s? podobne. Dla jednej osoby nie jest to ?atwa sprawa. Pod koniec uda?o mi si? nawi?za? kontakt z Falconem, który przed Alderanem przes?a? cz??? swoich poprawek. Uda?o mi si? te? zwerbowa? Anakina Skywalkera, który od kilku dni mi pomaga w opisach i terminologii SW. Wielkim problemem okaza?o si? znalezienie testerów menu i tekstów w grze Jedi Academy. Jak si? okaza?o, ma?o kto ma ta gr?, a jak ma, to ma ograniczenia sprz?towe. Dopiero na sam koniec uda?o mi si? znale?? Fetta, który jako jedyny (oprócz mnie) dysponowa? dzia?aj?c? gr?.

A jednak nie wszystko po polsku
W przypadku dema nieciekawie przedstawia si? sprawa z napisami w filmach. Otó? gry oparte na tej technologii maj? dwa rodzaje filmów: tworzone podczas dzia?ania gry na jej silniku i ju? gotowe (prerenderowane). W przypadku tych pierwszych nie ma problemów z napisami. Niestety w przypadku tych drugich, jak dot?d nikt nie dodawa? napisów (przejrza?em kilka gier opartych na tej technologii). Oczywi?cie jest mo?liwo?? dopisania odpowiednich skryptów, ale nie uda?o mi si? znale?? programisty, który by si? tego podj??. Twórcy MODa zadeklarowali swoj? pomoc, ale dopiero w przypadku pe?nej wersji gry. Teraz nie maj? na to czasu – ostro pracuj? nad demem, którego premiera ci?gle si? przesuwa. Niestety gra b?dzie bazowa?a wy??cznie na tych filmach. Mam nadziej?, ?e uda mi si? da? ich t?umaczenia na moj? stron?.

Pe?na wersja, dalsze plany...
Co prawda, nie wiadomo jeszcze kiedy wyjdzie pe?na wersja gry, ale wiem jedno, ?e po demie, bior? d?ugi odpoczynek od Dark Forces MOD. Ewentualnie poprawi? wykryte po wydaniu b??dy, gdy? w przypadku dema twórcy nie uwzgl?dnili testów polskiej lokalizacji. Jak wspomnia?em jedynie menu i cz??? tekstów przesz?o testy w Jedi Academy. Oczywi?cie z uwagi na ogromn? ilo?? tekstów i to, ?e g?ównie wszystko by?o na mojej g?owie, mog? by? jakie? niedoróbki. Licz? jednak za wyrozumia?o??.

Jakby nie patrzy?, Dark Forces MOD jest reakcj? na liczne komentarze fanów z Polski, którzy cz?sto podczas swoich dyskusji pisali o fanowskich t?umaczeniach. Mimo, ?e na razie mam do??, ch?tnie bym si? zaj?? po tym MODzie innymi grami. Obecnie trwaj? ju? prace nad innym, fanowskim t?umaczeniem, ale o tym kiedy indziej. Teraz czekamy na Dark Forces MOD. Sam te? jestem ciekaw jak nam wysz?o.


Niech Moc b?dzie z wami...[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor