MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - opis lokalizacji Artefaktów
 
 

Jak to bywa w przypadku firmy LucasArts Entertainment Company, w ich grach mo?na znale?? ró?ne bonusy. W poprzedniej cz??ci gry Indiana Jones and the Infernal Machine, za uzbierane 2500$ mo?na by?o kupi? map? do dodatkowej planszy, której akcja rozgrywa si? tam, gdzie zaczyna? si? pierwszy film z Indiana Jones'em (Poszukiwacze zaginionej Arki), czyli do Peru (ze s?ynn? scen? ucieczki przez tocz?c? si? kula ze ska?y). Oczywi?cie, mo?na by?a na tej planszy znale?? te? ukryte pomieszczenia zwi?zane z innymi filmami, np. E.T. Stevena Spielberga.
W przypadku gry Indiana Jones i Grobowiec Cesarza (Emperor's Tomb) nie jest inaczej. Autorzy te? przygotowali nam bonus, który co prawda nie jest tak ekscytuj?cy jak dodatkowa plansza w poprzedniej cz??ci. Tutaj w menu g?ównym gry pojawi si? opcja umo?liwiaj?ca obejrzenie nam szkiców z produkcji gry. Szkice dotycz? postaci, wygl?du lokacji, stworów, itd.
Zdradzi?em ju? co jest bonusem, teraz wypada?oby powiedzie? co trzeba zrobi? aby mie? do niego dost?p. Zostawi?em to na koniec, gdy? troch? b?dzie tutaj do pisania. Mianowicie, aby zdoby? bonus, musisz zebra? 30 artefaktów. Poni?szy obrazek przedstawia rega? nimi wype?niony (jedna pó?ka = jedna lokacja, co daje nam 3 artefakty na jedn? lokacj?).


Oczywi?cie wype?nienie tego rega?u nie jest ?atwe. Dlatego chc? wam troch? pomóc i opisa? miejsca ich ukrycia. Z uwagi, ?e gra nie jest ?atwa, co dodatkowo utrudnia brak save'ów, mo?e si? okaza?, ?e ch?? zdobycia niektórych z nich, b?dzie wi?za?o si? z jeszcze cz?stszym rozpoczynaniem przechodzenia od nowa tej samej planszy. Wiec dam ma?a rad?, jak ju? b?dziecie mie? do??, zostawcie plansz? na pó?niejszy czas. Do ka?dej planszy mo?ecie wróci? pó?niej w wolnej chwili (czyli gdy przejdzie wam furia). U?atwieniem znalezienia planszy z artefaktem pomo?e przejrzyste menu z zapisanymi planszami, tak jak to przedstawia poni?sze zdj?cie.

Jak wida? na tej planszy znajdziemy statuetk?: Idol Ramba Vihara.

No có? koniec lania wody, przejd?my do konkretów, czyli opisu gdzie mo?na znale?? artefakty. ?ycz? powodzenia i du?o cierpliwo?ci.
Nota: Nazwy plansz, lokacji i artefaktów s? zgodne z t?umaczeniem spolszczaj?cym gr? opracowanym przeze mnie, które mo?ecie pobra? z mojej strony tutaj.

Wersja do druku: .

#01: Idol Ramba Vihara

Lokacja: Cejlon
Plansza: Bramy zaginionego miasta
Miejsce ukrycia: Znajduje si? w jaskini za wodospadem po prawej stronie, który napotkasz na pocz?tku planszy,

#02: Mahavatu Mask

Lokacja: Cejlon
Plansza: Obóz my?liwych
Miejsce ukrycia:

Gdy pokonasz dwóch my?liwych gaw?dz?cych przy ognisku i gdy wejdziesz na drugi poziom, zauwa?ysz skrzyni? wisz?c? na drewnianym ?urawiu. Musisz rozwali? drug? skrzyni?, która podtrzymuje t? wisz?c?. Ona spadnie i si? rozwali ujawniaj?c ukryty w sobie skarb,

#03: Port Negombo Relic

Lokacja: Cejlon
Plansza: Pa?ac zapomnianych Królów (the Palace of Forgotten Kings)
Miejsce ukrycia:

Ostatni artefakt w Cejlonie znajduje si? w Pa?acu Zapomnianych Króli, musisz tam przedosta? si? przez drzwi zaro?ni?te przez winoro?l. Zamiast wspi?? si? po ?cianie po pn?czach, skr?? w prawo od drzwi którymi tu si? dosta?e?, po wyst?pie wejd? na framug? drzwi i przeskocz do ukrytego pomieszczenia. Stamt?d zabierz trzeci ju? artefakt.

#04: Medalion Libuse

Lokacja: Praga
Plansza: Biblioteka
Miejsce ukrycia:

Znajduje si? w Pradze w Wielkiej Bibliotece. Po tym jak wejdziesz na najwy?sz? kondygnacj? i za pomoc? drabiny umieszczonej we wn?ce do przycisku, u?yj go. Film poka?e jak otworzy si? ukryte pomieszczenie z ksi??k? na stole. Film jednak nie ujawni tego, ?e pi?tro ni?ej, pod wn?k? z drabin? (do której mo?esz si? spu?ci?, b?d? przej?? pod ?cian? z ni?szej kondygnacji) otworz? si? drzwi do tajnego pokoiku z medalionem.

#05: Stochov Fragment

Lokacja: Praga
Plansza: Obserwatorium
Miejsce ukrycia:

Znajduje si? w Pradze na planszy Obserwatorium i nie jest ?atwy do zdobycia. Na pocz?tku planszy, id? w prawo, wejd? na ma?y gzyms i id?c pod ?cian? obejd? budynek. Przed ostatnim zakr?tem, musisz przeskoczy? na przeciwleg?y gzyms, do ma?ej komnaty z tabliczk? z fragmentem tekstu Stochova.

#06: Maska Cistergian

Lokacja: Praga
Plansza: Wie?a Vegii
Miejsce ukrycia:

Ostatni ju? artefakt w Pradze znajduje si? w wie?y Vega'i. Kiedy dotrzesz ju? do wie?y zegarowej, zanim wsi?dziesz do windy i pojedziesz na gór? do zegara, znajd? rozbity dzwon, który znajduje si? po twojej lewej. Jest tam ma?e p?kni?cie w pod?odze, wystarczaj?ce aby Indy móg? zej?? na dó?. W tym ma?ym pokoiku znajdziesz jeszcze jedna b?yskotk?. Potem przez okno i za pomoc? ?a?cucha z powrotem trafisz do pomieszczenia z wind?.

#07: Manuskrypt Piri Reib

Lokacja: Istambu?
Plansza: Istambu? - ucieczka
Miejsce ukrycia:

Nie ?atwa plansza, ale jak ju? b?dziesz na jej ko?cu, to ?mia?o przed jej opuszczeniem mo?esz wzbogaci? swoj? kolekcj?. Zanim opu?cisz ten poziom wchodz?c do ?rodka meczety przez okno na dachu, zobaczysz drewnian? skrzyni? (na lewe stoj?c twarz? do okna wyj?ciowego). Po jej zniszczeniu mo?esz spu?ci? si? na gzyms wokó? ni?szego dachu który prowadzi do pomieszczenia ze ?róde?kiem oraz pierwszym artefaktem w Istambule.

#08: Piecz?? Ottoman'a

Lokacja: Istambu?
Plansza: Tajemnica meczetu: cz??? 2
Miejsce ukrycia:

na pocz?tku planszy Tajemnica Meczetu, cze?? 2, biegnij przed siebie i przetocz si? pod urwanym fragmentem na dole ?ciany aby zdoby? kolejny artefakt.

#09: Obwieszczenie Delian'a (Delian Proclamation)

Lokacja: Istambu?
Plansza: Podwodny pa?ac
Miejsce ukrycia:

w Istambule, w Podwodnym Pa?acu, po tym jak wysadzisz kolumn?, wejd? po niej na gór?. Gór? musisz dosta? si? a? do d?wigu, ale zanim do niego pójdziesz, natrafisz na wisz?c? na stela?u pod sufitem skrzynk?. Musisz na ni? wskoczy? przy pomocy bata i odci?? j? maczet?. Ona si? rozwali, ale skarb nie.

#10: Maska Tai-Tsu

Lokacja: Hong Kong
Plansza: Z?oty Lotos
Miejsce ukrycia:

Na pierwszym poziomie w Hong Kongu, gdy Indy dostanie si? na poziom z balkonikami w klubie nocnym Z?oty Lotos, w drugiej lo?y znajdziesz tam spoczywaj?c? na piedestale mask?.

#11: Idol Longshian

Lokacja: Hong Kong
Plansza: Z?oty Lotos: cz??? 2
Miejsce ukrycia:

Po zabiciu czwórki kelnerów w drugiej cz??ci poziomu w Klubie Lotus, wejd? do garderoby znajduj?cej si? na lewo tu? przed ko?cem tego poziomu. Znajdziesz tam apteczk? i artefakt.

#12: Chi?ska piecz??

Lokacja: Hong Kong
Plansza: Ulice Hong Kongu
Miejsce ukrycia:

Na pierwszej planszy Ulice Hong Kongu, po tym jak kolejno trzy motocykle zaatakuj? Indy'ego, zobaczymy skrzyni? na ma?ym podwy?szeniu. Krótka seria aby rozbi? skrzyni? i nast?pnie wystarczy w strzeli? w odkryty przedmiot (dziwne ale po zestrzeleniu jej oka?e si? ?e w naszej kolekcji znalaz? si? kolejny artefakt). Je?eli nie trafisz, powtórz plansz?.

#13: Sancai Plate

Lokacja: Laguna Peng Lai
Plansza: Tajemnica laguny Peng Lai: cz??? 2
Miejsce ukrycia:

na pocz?tku planszy Tajemnica Laguny Peng Lai, cz??? 2, biegnij prosto do ma?ej wn?ki, gdzie znajdziesz ?adunek wybuchowy, który znajduje si? na prawo, schowany w rogu. Wysad? ?cian? na prawo od wn?ki (patrz?c stoj?c twarz? w kierunku sk?d przeszed?e?), aby odkry? rakietnic? i pierwszy artefakt w tej lokacji.

#14: Zwój Sima Qian Shiji

Lokacja: Laguna Peng Lai
Plansza: ?elazny Krzy?
Miejsce ukrycia:

Na poziomie ?elazny Krzy?, wejd? przez drzwi na prawo od alarmu na pierwszym obszarze, na który wkroczy?e?. Wejd? po schodach aby dosta? si? do pokoju z Nazist?. Zwój znajdziesz na stole.

#15: Tablica Longjian

Lokacja: Laguna Peng Lai
Plansza: Baza ?odzi podwodnych: cz??? 2
Miejsce ukrycia:

Na ostatniej planszy w Lagunie Peng Lai, w doku z U-botem, po wyj?ciu z otworu wentylacyjnego, id? w lewo. Spu?? si? poziom ni?ej w miejscu gdzie nie ma barierek. Na ko?cu tej wn?ki po lewej stronie w k?cie znajdziesz dwie drewniane skrzynie. Jedna kryje w sobie mini apteczk?, druga antyczn? tablic?.

#16: Zhao Mo Rhyton

Lokacja: Góry Peng Lai
Plansza: G?ówna droga do Peng Lai
Miejsce ukrycia:

Na pierwszej planszy w Górach Peng Lai, gdy Indy dotrze na gór? (poprzez w?az w stropie gara?u), zeskocz do gara?u, który znajduje si? najbli?ej pomieszczenia kontrolnego. W drewnianej skrzynce znajdziesz artefakt.

#17: Zwój Gui Jian

Lokacja: Góry Peng Lai
Plansza: Infiltracja
Miejsce ukrycia:

Na planszy Infiltracja Gór Peng Lai, przejd? przez drzwi i zejd? na ni?sz? platform?. Biegnij ca?y czas w prawo (nie wbiegaj do pomieszczenia pod pomieszczeniem kontrolnym). Artefakt znajduje si? w drewnianej skrzynce.

#18: Kamie? Changan'a

Lokacja: Góry Peng Lai
Plansza: Baza powietrzna
Miejsce ukrycia:

Na pocz?tku ostatniego pokoju na planszy Baza Powietrzna (Airbase) w Górach Peng Lai, na du?ym pomo?cie patrolowanym przez stra?nika, skr?? w prawo, aby znale?? drewnian? skrzynk?, któr? mo?esz rozwali?. Zdob?dziesz kolejny artefakt.

#19: Maska Cambaluc

Lokacja: Forteca Czarnego Smoka
Plansza: Forteca Czarnego Smoka
Miejsce ukrycia:

Na pierwszej planszy Fortecy Czarnego Smoka, po tym jak Indy przeskoczy przy pomocy bata przez kamienn? ?cian? (która si? rozwali) do pomieszczenia z dwoma stra?nikami, musisz wyskoczy? przez powsta?? dziur? w ?cianie na bluszcz obrastaj?cy mur. Mo?e nie dos?ownie wskoczy?, raczej wej??, gdy? skok ko?czy si? spadni?ciem (je?li b?dziemy mie? szcz??cie na ni?szy pomost). Ten bluszcz doprowadzi Ci? do pomieszczenia, a nim znajdziesz kolejn? b?yskotk?.

#20: Qi Marble Stela

Lokacja: Forteca Czarnego Smoka
Plansza: Wezwanie do bitwy
Miejsce ukrycia:

Na pocz?tku drugiego poziomu czarnego Fortecy Czarnego Smoka, id? Indy’m tak, aby by? on skierowany bezpo?rednio na gong w centrum dziedzi?ca. Gdy b?dziesz sta? przed gongiem, obró? si? o 180 stopni, aby zlokalizowa? ma?? szklan? skrzynk?. Teraz j? rozbij, a twoja kolekcja trofeów si? zwi?kszy.

#21: Statuetka Yuan Xiang

Lokacja: Forteca Czarnego Smoka
Plansza: Wie?a Burz
Miejsce ukrycia:

Na trzeciej planszy Fortecy Czarnego Smoka, kiedy Indy odepchnie kamienie z podestu s?u??cego za wind?, natychmiast odwró? si? aby znale?? ma?? alkow?. Wejd? do niej a znajdziesz tam dwie drewniane skrzynki. W jednej jest mena?ka na wod? (uwaga jest ona mniejsza od tej co mo?na by?a znale?? wcze?niej na jednej poprzednich planszy lokacji), w drugie cenna zdobycz. Oczywi?cie jak nie zd??ysz skoczy? do alkowy z jad?cej widy, mo?esz si? tam spu?ci? z góry.

#22: Yuyao Pan

Lokacja: ?wi?tynia Kong Tien'a
Plansza: Zej?cie w mrok
Miejsce ukrycia:

Zje?d?aj?c w dó? po pochylni pu?apki Kai, gdy b?dziesz zsuwa? si? po trzeciej rampie, przygotuj si? do skoku i z?ap si? batem lampy. Przebijesz si? przez deski do ukrytego pomieszczenia, gdzie znajdziesz kolejny artefakt.

#23: Liaoning Mianjin

Lokacja: ?wi?tynia Kong Tien'a
Plansza: Katakumby
Miejsce ukrycia:

Na drugim poziomie w ?wi?tyni Kong Tien'a, gdy Indy zdob?dzie niebiesk? pochodni?, i przejdzie przez pomieszczenie Chinga (Ching room), dotrze on do kwadratowych katakumb. Zabij zombi i wejd? do otwartego grobowca, aby znale?? nefrytow? p?yt?.

#24: Henan Bei

Lokacja: ?wi?tynia Kong Tien'a
Plansza: Szpon Smoka
Miejsce ukrycia:

Po przej?ciu przez kamienny most w celu zapalenie dwóch latarni (tych z uk?adanki Ching’a), Indy b?dzie musia? jakim? sposobem powróci? po mo?cie (o?wietlaj?c drog? pochodni? i staj?c tylko na kamieniach z niebieskimi znakami). Musisz skaka? po niebieskich znakach a? zrobisz w przerywniki filmowym zobaczysz jak otworzy si? jeden z grobowców obok pos?gów Chi?skich Lwów – w pomieszczeniu z wcze?niej u?ytym gongiem (gdy nie nadepniesz na wszystkie niebieski znaki, pomimo, ?e przejdziesz na drug? stron?, grobowiec si? nie otworzy). W nim znajdziesz artefakt.

#25: Statuetka Shang

Lokacja: Grobowiec Cesarza
Plansza: Grobowiec Pierwszego Cesarza
Miejsce ukrycia:

Plansza typowa do sprawdzenia naszego refleksu. Gdy trafisz do korytarza z kulami wypuszczaj?cymi elektryczne pioruny, zaraz po tym jak korytarz skr?ci po raz pierwszy (przed zakr?tem na pod?odze znajdziesz napój uleczaj?cy), spu?? si? na dó? do wyrwy w pod?odze (nie tej z zakr?tu ale tej nast?pnej w?skiej). We wn?ce znajdziesz statuetk?.

#26: Ksi?ga Prawa Qin

Lokacja: Grobowiec Cesarza
Plansza: ?cie?ka Niewidzialnej Peril
Miejsce ukrycia:

Na poziomie ?cie?ki Niewidzialno?ci (Unseen), po zako?czeniu Próby Niewidzialnego, wejdziesz do pomieszczenia z wozem w centrum, z dwoma patroluj?cym ninja czarnego Smoka. Na prawo (patrz?c jak wchodzisz) znajdziesz dwie ?ukowate wn?ki. Wejd? do jednej z nich wskakuj?c wpierw na ni?szy gzyms potem do niej. W przej?ciu z jednej wn?ki do drugie znajdziesz zwój.

#27: Nefrytowa Tablica Liubo (Jade Liubo Board)

Lokacja: Grobowiec Cesarza
Plansza: Dzwony ?mierci
Miejsce ukrycia:

Po pokonaniu terakotowych ?o?nierzy, na planszy Dzwony ?mierci, przejd? przez du?e (czerwone) drewniane drzwi i natychmiast skr?? w lewo lub w prawo do wn?ki pomi?dzy kolumnami. Wyci?gnij Lustro Snów (Horror Dreams), które ujawni ukryt? drabin?, po której dostaniesz si? do kolejnego artefaktu ukrytego w komnacie.

#28: Maska Gao Burial

Lokacja: ?wiat Podziemi
Plansza: Filary ?wiata Podziemi
Miejsce ukrycia:

Ta plansza (nieco trudna) zaowocuje zdobyciem dwóch artefaktów. Pierwszy znajdziesz przy ostatnich filarach, które musisz rozkr?ci?, aby dosta? si? na Czarn? Pagod? (Black Pagoda), obró? si? w kierunku kraw?dzi w lewo (patrz?c si? tam gdzie niegdy? by? niebieski ko?cisty duch). Skocz i trzy razy zaczepiaj?c bat o wisz?ce lampy, przedosta? si? przez otch?a? na wysp?. Po pokonaniu terakotowych przeciwników mo?esz podnie?? artefakt.

#29: Halberd Plate

Lokacja: ?wiat Podziemi
Plansza: Filary ?wiata Podziemi
Miejsce ukrycia:

tak jak wspomnia?em s? tu dwa artefakty. Ten drogi jest ?atwiejszy do zdobycia (je?li nie spadniesz). Sta? tak jak przedtem twarz? w kierunku gdzie by? niebieski duch. Tym razem nagroda znajduje si? na wprost. Musisz i?? prosto, wej?? na murek i ostro?nie zej?? na wyst?p z drugiej strony. Tam znajdziesz to co szuka?e?.

#30: Shi Huangdi Cong

Lokacja: ?wiat Podziemi
Plansza: Serce Smoka
Miejsce ukrycia:

Czas ko?czy? kompletowanie zbiorów podczas tej wyprawy. Po przej?ciu przez pu?apk? Czarnej Pagody (puzzle ze znikaj?c? pod?og?, gdzie tylko jeden kwadrat zostaje), w komnacie ze zw?okami cesarza zaraz przy wej?ciu skr?? w prawo. Znajdziesz tam ma?y stolik z ostatnim ju? artefaktem do wzi?cia.

Jak dotar?e?, a? tutaj, to znaczy ?e masz mocne nerwy. Zdobycie wszystkich artefaktów mog?o nie raz wi?za? si? z wielokrotnym zaczynaniem od nowa tej samej planszy. Teraz, jak ju? sko?czysz gr?, wejd? do menu g?ównego, wczytaj swój profil i jako ostatnia opcja w menu do wyboru to bonusowa galeria. Oce? sam czy warto by?o kolekcjonowa? wszystkie artefakty. Ja i tak t? gr? uwielbiam i przeszed?em ju? nie raz (i zrobi? to jeszcze nie raz) wiec z którym? tam razem op?aca?o si? znale?? i zebra? wszystkie pami?tki.


[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor