MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - FAQ
 
 

Jeli masz jakie pytania lub problemy zwi?zane z gr? Indiana Jones and the Emperor's Tomb, to napisz e-maila korzystaj?c z tego formularza.

2. Jak si? hu?ta? na ?a?cuchu (np. w Pradze)?

Ta plansza to typowa zr?czno?ciówka. Po pierwsze, jak ju? si? znajdziesz na ?a?cuchu, to nie mo?esz si? wspi?? po nim na sam? gór? (do oporu) bo Indy po prostu si? w ogóle nie da rozbuja?. Musisz by? nieco ni?ej (bez obaw, jak si? w odpowiednim momencie pu?cisz ?a?cucha, Indy podleci wy?ej aby z?apa? si? gzymsu). Po ?a?cuchu (przy domy?lnych ustawieniach klawiatury) poruszamy si? za pomoc? kursorów (na boki i góra / dó?). Hu?tamy si? za pomoc? klawiszy, którymi na ogó? si? poruszamy w grze, czyli ”W” i ”S”. W odpowiednim momencie skaczemy (klawisz ”skoku”) w wymaganym kierunku. Nie jest to trudne, ale wymaga potrenowania.

[Powrót na gór? strony]

3. Jak pokona? Potwora Morskiego ("o?miornic?") na ostatniej planszy i Istambule?

Jedn? z trudniejszych plansz, jest ta, na której przyjdzie nam si? zmierzy? z Potworem Morskim – zwan? przez graczy „o?miornic?”. Trudno?? polega na to, ?e akcja rozgrywa si? pod wod? i w dodatku potwór wysy?a w nasz? stron? ssawki, które maj? przyci?gn?? nas w zasi?g jego ramion. Aby si? go pozby?, nale?y za?o?y? ?adunki na czterech filarach, za którymi znajduje si? potwór morski. ?adunki, jak i niezb?dna amunicja do harpunu znajduj? si? na lewo (b?d?c obróconym twarz? do stwora), na pó?ce budowli. Aby za?o?y? ?adunki, nale?y najpierw przegoni? potwora. W tym celu bierzemy harpun i skaczemy do wody (ja biegn? po pólce na drug? stron? i szybko skacz?, dzi?ki czemu wi?kszo?? ssawek zostaje po drugiej strony) i podp?ywam wystarczaj?co blisko, aby odda? celne strza?y. Dla u?atwienia daj? widok z pierwszej osoby (domy?lnie klawisz "C") i strzelam w oczy stwora. Kilka celnych strza?ów i potwór odp?ywa na krótk? chwil?. Je?li nie masz za du?o ssawek na sobie, zd??ysz za?o?y? ?adunki na dwóch kolumnach – ale musisz mie? czas na ucieczk?. Je?li masz ssawki na sobie, klikaj na zmian? lewy, prawy klawisz myszy, dzi?ki czemu, wydaje mi si?, szybciej one p?kaj?. Ale staraj si? p?yn?? w mi?dzyczasie do kolumn. ?adunki montujemy w po?owie ich wysoko?ci, tam gdzie s? p?kni?cia. Kiedy wysadzimy cztery kolumny, nie musimy si? ju? martwi? o potwora.

[Powrót na gór? strony]

4. Mam problem z przej?ciem planszy: Zemsta von Beck'a (IX lokacja - Grobowiec Cesarza)?

Ta plansza to typowa zr?czno?ciówka. Musisz biec przed siebie skacz?c i u?ywaj?c bata, uwa?aj?c aby nie spa?? w przepa??. Je?li nie b?dziesz si? zatrzymywa? to czo?g nie dorwie Ciebie. Wiec nie przejmuj si? nim tylko skoncentruj si? na parciu do przodu przeskakuj?c. Niniejsz? plansz? musisz uczy? si? na pami??. Je?li pokonasz kolejn? dziur?, zakr?t, musisz zapami?ta? jak to zrobi?e? i za nast?pnym razem wykona? to automatycznie maksymalnie koncentruj?c si? nad tym co b?dzie Ciebie czeka?o dalej. W sumie jest kilka trudnych fragmentów, które si? powtarzaj? i nale?y w nich robi? to samo co wcze?niej - oczywi?cie je?li zaliczy?e? jakie? wcze?niej. Tak naprawd? kluczem jest tu umiej?tne naciskanie klawisza skoku (domy?lnie spacji) i u?ywanie bata, szczególnie w miejscach gdzie skok nast?puje po skoku - musisz wyczu? moment naci?ni?cia klawisza skoku i moment w którym pu?ci? i ponownie z?apa? si? batem.
[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor