MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - lokacje
 
 

CejlonCejlon znany jest dzisiaj jako Sri Lanka. Jest to ma?a wyspa poza rz?dami Indii. Wi?kszo?? z tych wysp pokrywa las tropikalny, ag??boko wd?ungli ukryte jest pe?no staro?ytnych ruin strze?onych przez ogromne krokodyle. Celem wyprawy Indy'ego jest odnalezienie zaginionego miasta, w którym to zgodnie z pog?osk? znajduje si? artefakt.
Indy b?dzie musia? si? wykaza? dobr? orientacj? w terenie isprawno?ci? skacz?c, wspinaj?c si? oraz macha? batem aby przedosta? si? przez rozleg?e pe?ne staro?ytnych pu?apek tereny. Spotka te? najemników, którzy te? chc? zdoby? artefakty.

Rozpocz?ta podró? zaprowadzi Indy'ego do Pragi w pogoni za jedn? z cz??ci artefaktu niezb?dn? do odkrycia sekretu Grobowca Imperatora. Miejscem poszukiwa? b?dzie XV-sto wieczny zamek zaj?ty przez austriackiego królewicza Alleda Vega alchemika, ob??ka?ca znanego ze swojej obsesji do okultyzmu iokrucie?stwa które nim kieruje. Zamek Vegi du?y, pe?en tajnych przej??, ukrytych pokoi ipu?apek. Im g??biej Indy przeniknie, tym wi?cej pu?apek zaprojektowanych przez królewicza b?dzie na niego czeka?o.

PragaIstambu?W Pradze Indy wpadnie w zasadzk? i zostanie przetransportowany do Istambu?u, gdzie przeciwnicy planuj? podda? go torturom iprzes?uchaniom. Jednak Indy da rad? si? uwolni? iwalczy? w salach i na dachu tureckiego meczetu gdzie go przetrzymywano.
Po uwolnieniu si? znajdzie pot??n? podziemn? konstrukcj? in?yniersk?. To pomo?e mu odkry? drog? do ogromnych pieczar pod miastem wydr??onych przez wody mórz. Pieczary zawieraj? fantastyczne ruiny pochodzenia bizantyjskiego, ukrytych przed ?wiat?em dziennym, po??czonych rozbudowan? sieci? podziemnych kana?ów.

Aby pozna? tajemnice Grobowca Imperator, Indy b?dzie musia? te? uda? si? do Hong Kongu. Tam b?dzie musia? dotrze? do gmachu opery Z?oty Lotos na spotkanie z Mei Ying gdzie wpadnie w zasadzk?. Indy znowu b?dzie musia? wywalczy? sobie drog? przez liczne pomieszczenia, sale w gmachu, a? dotrze do Mei i uratuje j? z r?k porywaczy. Indy b?dzie pod??a? ulicami i w?skimi alejami Hong Kongu, gdzie narobi te? wiele zamieszania. Pogo? zako?czy si? w dokach, gdzie Indy Mei izaprzyja?niony przemytnik Wu Han zako?cz? po?cig porywaczy Mei.

Hong KongPo?udniowe morze Chi?skiePo?udniowe morze Chi?skie to laguna Peng Lai, góry i twierdza Czarnego Smoka.
Tutaj podró? Indy'ego rozpocznie si? od wyspy Peng Lai, gdzie twierdza Czarnego Smoka i nazi?ci pracuj? wspólnie odkry? tajemnice Grobowcu Imperatora. Indy przedostanie si? do nazistowskie bazy ?odzi podwodnych przez sieci dróg wodnych i stanowiska wojskowe.
W bazie ?odzi podwodnych, Indy b?dzie móg? wywalczy? sobie do systemu gondoli, które s? jedyn? drog? aby dosta? si? do twierdzy Kai na szczycie wyspy. Niestety nazi?ci uruchomi? atak powietrzny aby powstrzyma? Jonesa.
Ufortyfikowana wie?a jest stara i cz??ciowo zrujnowana, ale triada jest podczas remontu. Rozbudowana konstrukcja rusztowa? okalaj?cych budynki, pomo?e Indy'emu dosta? si? na wy?szy poziom

Grobowiec Cesarza jest pe?en sekretów i artefaktów których oko ludzkie nie widzia?o od tysi?cy lat. W grobowcu znajduje si? staro?ytna ?wi?tynia oraz przej?cia których broni?y liczne pu?apki oraz ?miertelni przeciwnicy.
Indy napotka na swojej drodze liczne rozpadliny, pu?apki i nadprzyrodzone istoty od których roi? si? b?dzie na ka?dym poziomi grobowca, a ka?da z nich b?dzie bardziej zdradziecka i przera?aj?ca od poprzedniej.

Grobowiec Cesarza[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor