MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb]



 
  Emperor's Tomb - muzyka
 
 

Tym razem postanowi?em po?wi?ci? troch? miejsca muzyce z gry i to z dwóch powodów: John Williams i Clint Bajakian. W przypadku tego pierwszego my?l?, ?e komentarze s? zb?dne. Ten drugi, to wielki atut LucasArts. Fanom tej firmy i historii gier znany powinien by? z takich przebojów jak: seria Monkey Island (np. The Curse of Monkey Island), poprzedniej cz??ci Indiana Jones and the Infernal Machine. Oczywi?cie ?cie?k? najlepsz? moim zdaniem jest muzyka z gry Outlaws, któr? s?ucha?em ju? niezliczone razy i na pewno zrobi? to jeszcze nie jeden raz. Oczywi?cie jego nazwisko mo?na zobaczy? w wi?kszo?ci produktów LucasArts, albo jako kompozytor, albo zajmowa? si? ud?wi?kowieniem i edycj? muzyki na potrzeby gry. Zreszt? jak przejrzycie listy twórców gier na mojej stronie to raczej znajdziecie go wsz?dzie. Podk?ada? te? g?os do gier (np. The Phantom Menace - jako Jabba).

?cie?ka d?wi?kowa do gry Indiana Jones i Grobowiec Cesarza zosta?a nagrana 29 lipca 2002 z 65 osobow? orkiestr? (pod batut? Adama Sterna), gdzie podczas dwóch sesji nagrano 33 minuty muzyki. Autor stara? si?, aby muzyka nie odbiega?a zbytnio od orygina?u stworzonego przez Johna Williamsa, ale z drugiej strony stara? si?, aby muzyka mia?a swój w?asny klimat zwi?zany z klimatem miejsc jakie odwiedzi Indy w Grobowcu Imperatora. To rozwi?zanie spe?ni?o ju? swoja rol? w poprzedniej cz??ci gry, gdzie na pewno wiele osób z krzywd? dla Clinta ca?o?? zas?ugi przypisa?a John'owi Williamsowi (co oczywi?cie w pewnym sensie mo?na potraktowa? jako pochwa?? dla Bajakiana). Wad? poprzedniej cz??ci by?o to, ?e z muzyk? spotykali?my si? jedynie podczas wczytywania plansz lub podczas filmików i w momencie odkrycia czego? wa?nego. Przyznam si?, ?e tutaj spodziewam si? czego? wi?cej. Jak na razie mia?em mo?liwo?? przes?uchania dwóch tematów z gry (dost?pnych na stronie LucasArts), które bardzo mi si? spodoba?y - kocham muzyk? wykonywan? przez orkiestr? symfoniczn?.
Materia? zosta? zarejestrowany niedaleko jeziora ko?o Waszyngtonu w uniwersyteckiej Kaplicy, w ogromnym i ozdobnym budynku, gdzie wysoko?? pomieszczenia przekracza 15 metrów, a akustyka jest zdumiewaj?ca.
W sk?ad orkiestry weszli najlepsi muzycy z Seattle, graj?cy z uczuciem dramatyzmu i ca?kowicie zaanga?owani. Musieli w doskona?y sposób odzwierciedli? akcje i przygody w jakich udzia? we?mie doktor Indiana Jones.

Na pewno do najs?ynniejszych tematów muzycznych z filmów nale?y muzyka z Gwiezdnych Wojen i Indiana Jones, dwóch wielkich, udanych produkcji Lucasa. W przypadku tej pierwszej to ?atwo mo?na ja by?o dosta? w Polsce. Muzyk? z Indiana Jonesa szuka?em bardzo d?ugo, a g?ówny temat by? pierwszy jaki wprowadzi?em do swojej komórki i u?ywam go do dzi?. Ciesz? si?, ?e LucasArts ma do dyspozycji kogo? takiego jak Clint Bajakian, który mo?e uzupe?nia? w gdny sposób ?cie?ki d?wi?kowe na potrzeby gier (Johna Williamsa nie op?aca?oby si? zatrudni?). Gry z serii Indiana Jones maj? mocn? fabu?? godn? scenariuszy filmowych (w przypadku Piekielnej Maszyny zosta? zaadaptowany prawdziwy scenariusz odrzucony przez producentów filmu), za czym idzie konieczno?? tworzenia nowych tematów. Tego wymaga presti? produkcji Georgea Lucasa (w tym gier).

Polecam Wam ?ci?gni?cie udost?pnionych przez producenta tematów. Ja i tak ju? wielki smak mam na gr? od dawna, muzyka i screeny z gry sprawi?y, ?e nie mam poj?cia jak dotrwam do marca. Do poprzedniej cz??ci musia?em zmodernizowa? sprz?t. W przypadku Grobowca Imperatora zrobi?em ju? to dawno (zmieniaj?c niektóre z komponentów, które potrzebowa?em do Piekielnej Maszyny).




[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor