MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - recenzja
 
 

Wreszcie po tak d?ugim oczekiwaniu jest kolejna przygoda Indiana Jonesa. Nasuwa si? te? pytanie, czy ta cz??? przygód b?dzie godnym nast?pc? poprzednich. Zgodnie z zapowiedziami, wszystko na to wskazywa?o. Z uwagi, ?e mam ju? t? przygod? za sob?, postaram si? przedstawi? swoje wra?enia. A przyznam si?, ?e by?y i s? wci?? mieszane. Dlaczego? Zainteresowanych zapraszam do przeczytania poni?szej recenzji. Zaczn? od ...
... fabu?y
Zgodnie z zapowiedziami, wszystko kr?ci si? wokó? legendy Pierwszego Cesarza i jego skarbu - Serca Smoka (zainteresowanych histori? zapraszam tutaj). Ale do tego dojdziemy na ko?cu gry. Po drodze czeka nas wiele ciekawych przygód, które mimo, ?e prowadz? do wiadomego celu, nie zmuszaj? nas do my?lenia o nim, przez co fabu?a nas nie nudzi. W odró?nieniu od poprzedniej cz??ci - Infernal Machine - tutaj nie mamy co liczy? na d?u?yzny i bieganie bez ko?ca tam i z powrotem na rozleg?ych terenach i wykonywaniu kolejnych zada? przenosz?cych nas na nast?pny etap. Tutaj postawiono na akcj?, co objawia si? licznymi walkami i licznymi wyczynami zr?czno?ciowymi i akrobatycznymi. Ograniczono te? liczb? zagadek. My?l?, ?e w?a?nie to pozbawi?o gr? d?u?yzn. Trudno powiedzie? czy to dobrze czy ?le. Mówi?c wprost, zamiast doktora Jonesa od ci?g?ego my?lenia i chodzenia (poprzednie cz??ci), mamy tutaj awanturniczego, nonszalanckiego archeologa, znanego z filmów, którego g?ównymi argumentami s? pi??ci wspomagane batem. I to jest silny argument przemawiaj?cy za gr?, która zbli?y?a si? do filmów. Z tym nale?a?o si? liczy?, w momencie zmiany ?rodowiska gry na 3D.
W naszej przygodzie b?dzie nam przeszkadza?y si?y Nazistowskie dowodzone przez Albrechta von Becka oraz ludzie Marshalla Kai, reprezentanta Chi?skiego Ministerstwa Kultury. To ten drugi najpierw nas wynajmuje, po to aby w ko?cu si? wyda?o, ?e byli?my jego marionetk?, która si? wykorzysta? aby pozna? tajemnic? Cesarza i wykorzysta? j? dla w?asnej ??dzy. Da to nam do?? barwny w?tek w naszej podró?y.
W przypadku Von Becka mam pewien niedosyt. Po drodze spotkamy go kilka razy (we wstawkach filmowych), natomiast na ko?cu we?miemy udzia? w nierównej konfrontacji (bardzo nurtuj?cej), która sko?czy si? ?le dla Nazisty, w g?upi jak dla mnie sposób. Nie chc? si? tu zag??bia? w szczegó?y, aby nie psu? zabawy. Zreszt? wynik pierwszego spotkania z Jonesem te? jest wed?ug mnie naci?gany - chodzi o wynik jego spotkania z wyro?ni?tym krokodylem - ja z nim nie mia?em najmniejszych szans.

Rozgrywka
wywo?a?a u mnie mieszane odczucia. Z uwagi, ?e gra by?a jednocze?nie wykonywana na kilka platform, sterowanie zosta?o zaczerpni?te z konsoli. Mówi?c wprost, idziemy albo do przodu, albo do ty?u lub w boki (obrót o 90 stopni w ka?d? stron?). Co prawda mo?na sobie z tym poradzi? steruj?c dodatkowo myszk?, która umo?liwia skr?canie pod mniejszymi k?tami, ale nie zdaje to egzaminu, gdy musimy wykona? skok z ma?ej pó?ki a za nami ?ciana. Je?li nie musimy si? spieszy?, to jako? wymierzymy skok. gdy si? spieszymy, to mo?e si? nieraz okaza? katastrofalne w skutkach. Trudno?? polega na tym, ?e Jones porusza si? zawsze zgodnie z tym co pokazuje kamera (przód jest zawsze na wprost). Zatem kiedy dobiegniemy pod ?cian?, kamera zaczyna ucieka? zmieniaj?c nam kierunki i nie pomo?e tutaj przej?cie w tryb pierwszej osoby. Poruszanie zmienia te? si? kiedy Indy walczy, w tym momencie rz?dz? inne prawa, które raczej nam u?atwiaj? rozgrywk?, ale mog? si? pojawia? problemy, gdy walczymy na niewielkiej arenie ograniczonej przepa?ciami i zechcemy uciec na chwil? (np. aby zregenerowa? swoje ?ycie).
Dodatkowym utrudnieniem jest rezygnacja z save'ów (spu?cizna konsol do gier). Dla tego dana lokacja zosta?a podzielona na krótkie epizody, o bardzo ró?norodnym stopniu trudno?ci. Nie raz czeka nas tyle przygód naraz, ?e modlimy si? o nast?pny etap za nast?pnym rogiem ;-).
Nieco dziwne jest u?atwienie w postaci pojawiaj?cych si? ikon pokazuj?cych czym w danym miejscu mamy si? pos?u?y? (w przypadku winoro?li to przesada bo wiadomo, ?e tu tylko maczeta pomo?e). Dla tego polecam gra? na najtrudniejszym poziomie gry, gdy? wtedy nie do?wiadczymy tych podpowiedzi i zabawa b?dzie znacznie lepsza . Z tego co zauwarzy?em, wybieraj?c najtrudniejszy poziom, jedynym utrudnieniem jest brak wcze?niej wymienionych ikon, gdy? ilo?? przeciwników, ich waleczno?? jest taka sama jak na ni?szych.
Ewolucji (moim zdaniem na korzy??) przeszed? fakt uzupe?niania zdrowie. W tym celu s?u?y woda ze ?róde?, któr? nabieramy do mena?ki. Urozmaica to gr?, gdy? dodatkowo szukamy ?róde?. Oczywi?cie w niewielkiej ilo?ci znajdziemy tu ma?e apteczki oraz magiczne napoje uzupe?niaj?ce zdrowie (niektóre napoje dodaj? te? nam na chwil? nadludzk? si?? lub odporno?? na ciosy). Je?li dobrze poszukamy, to mo?emy znale?? wi?ksz? mena?k?, co nieraz mo?e si? przyda?.
Oprócz mena?ki mo?emy te? znale?? butl? tlenow?, co przed?u?y nasz czas nurkowania. Skoro wspomnia?em o nurkowaniu, to warto wspomnie? o przeciwnikach podwodnych. Oprócz krokodyli, rekinów mo?emy si? spodziewa? nurków w stylowych jak na tamte czasy kombinezonach. Du?ym wyzwanie b?dzie potwór morski - zmutowana o?miornica - pi?kna i bardzo niebezpieczna.
W rozgrywce wa?n? rol? odgrywa walka. Jej tu nie zabraknie, wi?c wspomn? o nie kilka s?ów. Z do?wiadczenia powiem, ?e najlepsze s? pi??ci - walka efektywna, skuteczna, cho? czasem d?uga. Je?li mamy do??, mo?emy pos?u?y? si? broni? paln? (pistolet, karabin maszynowy) lecz w tym przypadku musimy liczy? si?, ?e amunicji tutaj jest jak na lekarstwo, wi?c pi??ci gór?. Oczywi?cie warto u?ywa? bata, który w efektowny sposób z?apie przeciwnika za szyj? i przyci?gnie go do nas nadziewaj?c na pi???. Bat te? wyrywa bro?, ale przeciwnicy staraj? si? j? podnie??. Kiedy przyjdzie nam walczy? z nadnaturalnymi postaciami, wskazane b?dzie trzyma? w d?oni bardzo u?yteczny artefatk - Pa Cheng (zdj?cie obok) o potrójnym ostrzu. Jako bro? mo?e nam te? pos?u?y? krzes?o, butelki, lub noga od sto?u. Zawsze to mocniejszy argument. W Chinach do naszego arsena?u dojd? w?ócznie i no?e, którymi mo?emy rzuca? - niestety tylko raz, bo nie wiem dlaczego ulegaj? zniszczeniu.
Niestety w tej cz??ci nie b?dziemy ani p?ywa? na pontonie, ani nie b?dziemy porusza? si? ?adnym innym pojazdem (samochodem). B?dziemy za to wiezieni riksz? lub gondol?, albo lecie? na lotni - ale to nie to samo. W sumie w filmie Jones kierowa? chyba tylko s?oniem i walczy? na poruszaj?cych si? ju? pojazdach.

Muzyka i grafika
Tutaj postaram si? napisa? krótko, tym bardzie, ?e o muzyce ju? pisa?em i mo?ecie przeczyta? tutaj. Z uwagi, ?e tamten teks powsta? na podstawie dwóch utworów udost?pnionych przez LucasArts oraz znaj?c renom? kompozytora Clinta Bajakiana, w ramach uzupe?nienia mog? napisa?, ?e si? nie zawiod?em. Utwory wysokiej jako?ci (jako mp3), ?wietnie buduj? klimat. Dostosowuj? si? do tego co dzieje si? na ekranie. Autor odda? ?wietnie klimat znany z filmów z Jones'em, wzbogacaj?c je o wspania?e klimaty zwi?zane dalekim wschodem i odwiedzanymi miejscami. Nie ma te? czego zarzuci? oprawie d?wi?kowej. Co prawda zmieniono g?os Jones'owi, do czego nie mog? si? przyzwyczai? a? do teraz (za du?o razy gra?em w Infernal Machine), ale nie psuje to efektu.
Nie ma te? czego zarzuci? grafice i wykonaniu gry. Plenery s? bardzo ró?norodne, szczegó?owe, a tekstury które ju? w Infernal Machne by?y bajeczne, s? jeszcze lepsze. Wszystko zosta?o naprawd? wzorowo wymodelowane. Jedyne co psuje troch? efekt, to t?a w dalszym planie, których jako?? ma wiele do ?yczenia. Nie wiem na ile wynika to z ogranicze? technicznych, ale na szcz??cie jest ma?o plenerów, które nie s? odgradzane górami, czy ruinami lub dziej? si? wewn?trz budowli, gdzie te t?a s? ma?o/lub w ogóle niewidoczne.
Na brawa zas?uguj? te? opracowane ?rodowiska. Na przyk?ad w Cejlonie mo?emy spotka? wiele egzotycznych ptaków, które uciekaj? gdy do nich podejdziemy. To samo tyczy si? wody, która roi si? od ró?nych ?awic ryb (np. skalarów), które te? od nas uciekaj?. Naprawd? bajecznie si? gra. W poprzedniej cz??ci w sytuacji gdy dost?pu do jaskini broni?y nam winoro?l, jedno ci?cie i ona znika?a. Tutaj s? one zbudowane z ga??zi, których jednym ci?ciem si? nie pozb?dziemy. Co ciekawe, odci?te ga??zie nie znikaj?, ale spadaj? lub zwisaj? na poni?szych ga??ziach.
Osobi?ci nie zauwa?y?em b??dów w dzia?aniu silnika gry (oprócz kamery+sterowanie), który przy takiej ilo?ci szczegó?ów chodzi bardzo dobrze. Sporadycznie zdarza?y si? chwilowe zatrzymania obrazu, ale na jednej planszy (wed?ug mnie najgorszej - ucieczka przed Von Beck'iem).
Filmiki zosta?y wykonane na enginie gry, wi?c nie ma im czego zarzuci?. Wygl?d postaci, które s? dopracowane szczegó?owo, jest taki sam w filmach i grze, wi?c nie mamy tutaj wy?szo?ci jednego nad drugim.
Indiana Jones i Grobowiec Cesarza to pierwsza gra w której stoj?c przed lustrem widz? swoje (tzn. Jonesa) odbicie na tle pokoju. Podsumowuj?c gra jest ?wietna, chocia? niestety krótka. Jedyne co mo?e wkurza? to sterowanie, które z po??czeniu z dzia?aniem kamery (szczególnie w pobli?y ?cian lub przeszkód), nieraz mo?e doprowadzi? do szewskiej pasji. Zabawa jest krótsza ni? w poprzedniej cz??ci, ale bardzo dynamiczna, bez d?u?yzn, dopracowana na wysokim poziomie. Niestety przeszkod? dla niektórych w graniu mo?e by? do?? wysoka cena (ok. 140 z? - co prawda ni?sza ni? zapowiada? dystrybutor), która niestety jest wspólnym elementem wszystkich produktów LucasArts, która wsz?dzie ceni si? tak samo. Mimo wszystko polecam j? bardzo. Osobi?cie (chocia? na pewna przejd? j? jeszcze nie raz), czekam ju? na kolejna przygod?. Ciekawe czy nast?pna prze?yj? przed komputerem czy w kinie, gdy? premiera czwartej cz??ci ju? co raz bli?ej.OCENA PRODUKTU:
fabu?a/pomys? : 6,0

na poziomie dobrego scenariusz filmowego - pod wzgl?dem akcji jak i przygód

muzyka : 6,0 -

Clint Bajakian po raz kolejny udowodni?, ?e dorównuje renomie mistrza Johna Willimsa

d?wi?k : 6,0

grafika : 6,0 -

wzorowe wykonanie, p?ynna, ?wietnie stworzone ?rodowiska, tekstury

wykonanie : 6,0 -
innowacje : 6,0

uda?o si? przenie?? klimat filmowy oraz dobrze wykorzysta? argumenty Jonesa: pi??ci i bat

to co? : +0,5 -

ma klimat filmów

uwagi : -

sterowanie konsolowe

Ocena  ko?cowa : 6,5[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor