MARSite on-line | Archiwum gry: Star Wars Jedi Academy
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Jedi Academy]


 
  Akademia Jedi na Yavin IV potrzebuje nowych rekrutów!    (0)
 
 
2009-06-29 22:50 • Autor: mars • ¬ródło: MARSite on-line
W zesz?ym roku, mieli?my okazj? zach?ca? Was do wst?pienia do Akademi Jedi na Yavin IV. Je?li wtedy nie uda?o si? Wam podj?? wyzwania, którego celem mia?o by? poznanie jak ci??kie jest ?ycie Jedi, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby?cie zrobili to teraz. Akademia Jedi przez ca?y czas si? rozwija i teraz szuka nowych rekrutów. Jeste? zainteresowany? Koniecznie przeczytaj co Ci oferuje Akademia Jedi na Yavin IV. Kto wie, mo?e to jest Twoje przeznaczenie.

Czym jest Akademia?
To organizacja zrzeszaj?ca fanów Gwiezdnych Wojen i gry Jedi Academy. Dzia?amy na modzie OJP, który pozwala na perfekcyjne odtworzenie walki mieczem ?wietlnym i daje nieograniczone mo?liwo?ci szkolenia. Naszym celem jest trening odtworzony z wielk? dba?o?ci? o szczegó?y, a tak?e pokazanie pi?kna i rozleg?o?ci Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wszystko odbywa si? z zachowaniem klimatu, a cz?onkowie odtwarzaj? stworzone przez siebie postacie. By jeszcze lepiej to wszystko przedstawi?, u?ywamy autorskich systemów rozwoju postaci oraz budowania miecza ?wietlnego. Posiadamy równie? sta?y serwer od sprawdzonego dostawcy.  Akademia Jedi na Yavin IV - rekrutacja    (0)
 
 
2008-10-01 10:52 • Autor: mars • ¬ródło: Kaldar
[Akademia Jedi na Yavin IV] "Witajcie!

Z przyjemno?ci? og?aszam, ?e rekrutacja do Akademii Jedi na Yavin IV zosta?a otwarta i b?dzie trwa?a ca?y miesi?c!

Czym jest Akademia?
To organizacja zrzeszaj?ca fanów Gwiezdnych Wojen i gry Jedi Academy. Dzia?amy na modzie OJP, który pozwala na perfekcyjne odtworzenie walki mieczem ?wietlnym i daje nieograniczone mo?liwo?ci szkolenia. Naszym celem jest trening odtworzony z wielk? dba?o?ci? o szczegó?y, a tak?e pokazanie pi?kna i rozleg?o?ci Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wszystko odbywa si? z zachowaniem klimatu, a cz?onkowie odtwarzaj? stworzone przez siebie postacie. By jeszcze lepiej to wszystko przedstawi?, u?ywamy autorskich systemów rozwoju postaci oraz budowania miecza ?wietlnego. Posiadamy równie? sta?y serwer od sprawdzonego dostawcy.

Dlaczego mia?bym do??czy??
By poczu? ten niesamowity klimat Gwiezdnych Wojen i lepiej pozna? ?ycie Jedi i ich szkolenie, a tak?e prze?y? co? nowego. Dobrze znamy si? na tym, co robimy, a ponadto jeste?my otwarci na wszelkie sugestie i nowe pomys?y.

Dlatego nie wahaj si? i z?ó? podanie ju? dzi?! Odwied? nas na www.yavin4.glt.pl. W razie jakichkolwiek pyta? prosz? o kontakt przez GG(5745554), maila(Kaldar0@gmail.com), Xfire(Kaldar007) lub forum.
Niech Moc b?dzie z Wami!"

Kaldar


  Mapy, skiny, programy do JA...    (0)
 
 
2004-08-03 19:00 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: MARSite on-line
Dzi? w rozdziale po?wi?conym grze "Jedi Knight: Jedi Academy" zosta? dodany nowy link w menu. Konkretnie zwany "Do pobrania". Znajdziecie tam wszystko co jest potrzebne do gry przez sie?, a nawet wi?cej...

  Recenzja gry Jedi Academy    (0)
 
 
2004-02-02 13:03 • Autor: mars • ¬ródło: MARSite on-line
Na stronie do gry Star Wars Jedi Academy wreszcie znalaz?a si? recenzja gry. Moim zdaniem jest to udany nast?pca sowich poprzedników. O szczegó?ach mo?ecie poczyta? tutaj. Ja j? oceniam na 6,5 tak samo jak poprzedni? cz???. Wszystkiego jest wi?cej i wydaje si? bardziej dynamiczna dzi?ki nieliniowym, ró?norodnym i ciekawym misjom.

  O demie gry Star Wars Jedi Academy    (0)
 
 
2003-09-12 17:33 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts
Kilka dni temu pojawi?a si? w Internecie demo gry Star Wars Jedi Academy. Maj?cy 196 MB plik mo?na ?ci?gn?? ze strony LucasArts. Do dyspozycji mamy kreatora postaci, wybieramy miecz (pojendy?czy, podwójny (taki jak Dart Moul'a) lub dwa miecze), jego kolor, kling?, dodatkow? bro? (ograniczono ilo?? ekwipunku branego ze sob?). Wybieramy te? Moc (oprócz tych standardowych: odpychanie, przyci?ganie, sprint, czy skok). Moce podzielono na kategorie Ciemnej i Jasnej strony. Gdy przejdziemy ju? przez te wszystkie wybory, mamy okazje wybra? misj? - jedn? z dwóch. Pierwsza dzieje si? na Tatooine, gdzie wyruszamy z Kyle'm Katarn'em jako naszym mistrzem. Druga misja wiedzie nas do Grobowca Jedi, który musimy ochroni? przed z?ymi Jedi nale??cymi do kultu.
Gra si? prezentuje bardzo fajnie, pojedynki s? bardziej malownicze. Najlepiej wygl?da ta druga lokacja, która dzieje si? w pot??nej jaskini. Pomimo tak rozleg?ej mapy i widoków, gra dzia?a p?ynnie. Mam wra?enie, ?e troch? lepiej od poprzedniczki.
Do gry powróci?y stare Moce, np. moc widzenia dzi?ki czemu nad przeciwnikiem pokazuje si? pasek jego ?ycia. Ma?o tego, widzimy, ?e przeciwnik potrafi regenerowa? swoje ?ycie "wysysaj?c" z nas nasz? energi?. Jedyne co mi si? nie podoba to ta, ?e na postaciach wida? ?lady po mieczu. Oczywi?cie nie podoba mi si? to ze wzgl?du, ?e widzimy te ?lady na nas, które raczej mówi? nam o tym, ?e powinni?my nie ?y?.
Wybranie postaci jest proste, a ka?dy element jest dopracowany i ?wietnie dzia?a w ca?o?ci podczas gry. Oczywi?cie nale?y nauczy? si? pos?ugiwaniem dwoma mieczami, a szczególnie mieczem o podwójnym ostrzu. Mi przypad?o do gustu u?ywanie dwóch mieczy. Oczywi?cie mo?na w??czy? te? tylko jeden miecz/ostrze. Co ciekawe wybieraj?c ró?ne klingi, mo?e si? okaza? ?e jeden miecz jest d?u?szy od drugiego.
Jedyne co zosta?o jeszcze nam, to czekanie na pe?n? wersj?, która zgodnie z zapowiedzi? polskiego dystrybutora ma si? pojawi? pod koniec roku.

  Nowe informacje na stronie Star Wars Jedi Academy    (0)
 
 
2003-08-25 01:11 • Autor: mars • ¬ródło: MARSite on-line
Premiera Jedi Academy ju? coraz bli?ej, wi?c ju? przybywa coraz wi?cej informacji na temat tego produktu. Mo?na nawet znale?? w Internecie wersje beta tej gry. Na podstawie materia?ów z LucasArts Entertainment Company opracowa?em podstawowe informacje o grze takie jak: wymagania sprz?towe, tips & trick oraz oficjalnego Jedi Academy FAQ, w którym zawarto informacje o grze: fabu??, rodzaj rozgrywki, technologi?. Zainteresowanych zapraszam na moj? stron? o Star Wars Jedi Academy.

  Jedi Academy na wyko?czeniu    (0)
 
 
2003-08-19 11:01 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts
Zgodnie z informacjami od LucasArts Entertainment Company, prace nad gr? Star Wars: Jedi Academy s? ju? na wyko?czeniu, a premiera ma si? odby? (w USA) 17 wrze?nia. Gra ta obok Star Wars Knights of the Old Republic jest jedn? z najbardziej oczekiwanych produktów w tym roku z tej stajni. Ju? nied?ugo oka?e si? czy b?dzie godna swoich poprzedników.

  Dark Forces po raz czwarty, tym razem jako Jedi Academy    (0)
 
 
2003-04-02 13:14 • Autor: mars • ¬ródło: Raven Games
Plotki plotkami, a jednak okaza?o si? ?e b?dzie kolejna cz???, mo?e nie przygód Kyle Katarna, ale czwarta cz??? Dark Forces. Zgodnie z informacjami RavenGames.com jeszcze pod koniec tego roku do sprzeda?y ma trafi? kolejna cz??? gry. Wi?cej informacji... 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor