MARSite on-line | Star Wars Jedi Outcast
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Jedi Outcast]


 
  Star Wars Jedi Outcast - recenzja
 
 

Wreszcie pojawi?a si? d?ugo oczekiwana gra, kontynuacja wspania?ej serii, w sk?ad której wchodzi: Dark Forces i Jedi Knight. Czas wi?c oceni? czy Jedi Outcast spe?ni oczekiwania swoich fanów. Jak wiadomo, ostatnio LucasArts troch? zawiód? swoich fanów. Jak by?o wiadomo, Jedi Knight mia? zako?czy? seri? przygód Kyle'a Katarn'a. Oczywi?cie nie oznacza?o to ko?ca gier z gatunku strzelanek 3D. Bohaterem nast?pnej gry mia? by? Obi-Wan. Niestety, gra wysz?a jedynie na now? konsol? Microsoft'u - XBox'a. LucasArts chc?c ratowa? honor, postanowi?a otrze? ?zy fanom poprzez kontynuacj? przygód Kyle'a. My?l?, ?e tutaj LucasArts wywindowa? sobie bardzo wysoko poprzeczk?, gdy? Jedi Outcast, to kontynuacja bezprecedensowych hitów. Mowa oczywi?cie o Dark Forces (1993) i Jedi Knight - Dark Forces II (1997). Dobrym argumentem na to, ?e ten tytu? wyjdzie na PC'ta, by?a wiadomo??, ?e gra b?dzie wykorzystywa? zmodernizowany engin Quake III. Wi?c znów czeka? nas d?ugi okres oczekiwania, a ci?nienie podnosi?y nowe screeny z gry.

29-03-2002-start
Nareszcie przyszed? czas premiery, co najwa?niejsze firma dotrzyma?a terminu. Interesuj?cy interfejs, muzyka, chwila na konfiguracj?, no i czas odkry? karty. Filmik, a w nim postacie znane z poprzednich cz??ci gry - Kyle Katarn i Jan Ors lec? swoim nowym statkiem (stary zosta? zniszczony podczas ucieczki ze spadaj?cego staktu w Jedi Knight, a nowy bardzo go przypomina - ró?ni si? g?ównie bardzie efektownymi silnikami) oraz Mon Mothma. Oczywi?cie ta ostatnia znowu nie ma dobrych wiadomo?ci. No có? trzeba zakasa? r?kawy i z wielk? przyjemno?ci? do roboty. Co prawda z pisaniem recenzji troch? zwleka?em po to, aby nie pisa? jej w momencie pierwszego kontaktu z gr?. Jak wiadomo, wiele rzeczy lepiej ocenia? po tym jak min? pierwsze wra?enia. Zaczynamy.
Kiedy w??czy?em gr? pierwszy raz by?em zachwycony. By?em pod wra?eniem, ka?dego wystrza?u i upadku przeciwnika, wspania?ego otoczenia. Kiedy ju? troch? poszla?em, zacz??em porównywa? ten produkt z innymi, które zosta?y wykonane na tym samym enginie. Okazuje si?, ?e jest to zadanie trudne i mija si? z celem, gdy? ka?da gra dzieje si? w swoim specyficznym ?wiecie. Quake, którego nie by?em nigdy fanem, jest bezmy?ln? strzelank?, która na pewno nie wykorzysta?a mo?liwo?ci enginu (autorzy jak zwykle postawili na zbyt mroczny i brutalny (pod wzgl?dem efektów przy zabijaniu) ?wiat - przez trzy cz??ci oprócz efektów nic nowego - jedynie wi?ksze przygn?bienie i strach o psychik? m?odych graczy) . Return to Castle of Wolfenstein - fajne plenery lecz za du?o fantazji (troch? przesada z tymi nieziemskimi stworami). Sama walka z Niemcami jest ?wietna. Ta gra tak samo jak poprzednik typowa zabijanka - ca?y czas to samo, ale warta sko?czenia, gdy? jak wspomina?em ma ciekawe plenery oraz ma zmienn? akcj?. No i oczywi?cie Medal of Honor Allied Assault. Na pewno ?wietnie wykorzystany temat Drugiej Wojny ?witowej a lokalizacje s? wyczerpane w 100% jak na ten temat. Jest ciekawym uzupe?nieniem dla fanów filmów wojennych. No có?. Jedi Outcast jest typow? gr? z wymy?lonym ?wiatem, ale...

Fabu?a
Fabu?a jak zwykle rozbudowana, ciekawa. Autorzy wykazali du?o inicjatywy, która nast?pnie ?wietnie zosta?a opracowana przez twórców planszy. Mamy oczywi?cie tu kilka schematów takich jak trafienie ju? po raz trzeci do niewoli naszej towarzyszki Jan Ors, tym razem oczywi?cie zostali?my oszukani, gdy? pewna inscenizacja mia?a nam wmówi?, ?e ona zgin??a. Oczywi?cie tym razem przyja?? tej pary uleg?a rozwini?ciu. Powrót do Nar Shadaa wydawa? mi si? w niektórych momentach troch? naci?gany. Mimo, ?e jest tych elementów nieco wi?cej, to w rzeczywisto?ci nie wp?ywaj? negatywnie na ten produkt.
Je?li chodzi o fabu?? to jest prosta. Kolejny Ciemny Jedi (Desann) ma ambicje na odbudow? Imperium i przej?ciu w?adzy. Pomaga mu w tym Admira? Farr. Aby sta? si? pot??nym w?adc? Desann chce posi??? Moc drzemi?ca w Dolinie Jedi do której drog? znaj? tylko dwie osoby: Kyle Katarn i Jan Ors. Kyle po tym jak ma?o ?e nie uleg?o Ciemnej Mocy w Mysteries of the Sith, odda?a swój miecz na przechowanie Luke'owi Skywalker'owi. Wiedz?c, ?e nie uda si? Dessan'owi zmusi? Kyle do zdradzenia lokalizacji Doliny Jedi, inscenizuje ?mier? Jan. To wkurza Kylea, który chc?c si? zem?ci? bezmy?lnie pod??a do Doliny Jedi po drzemi?c? tam Moc. Nast?pnie leci na Yavin do Luke po miecz. Kyle poznaje swój b??d w wyniku którego Dessan dociera do doliny, gdzie jego s?udzy Reborn (Odrodzeni) w szybki sposób poznaj? tajniki Mocy. Naszym zadaniem podró?uj?c przez wiele miejsc, w tym znane z filmów - Yavin, Bespin - dopa?? wpierw Admira?a, a nast?pnie pokona? Dessana. Po drodze czeka nas wiele pojedynków oraz niespodzianek. Gra potrafi zaskakiwa? nawet pod koniec.

Rozgrywka
W trybie dla jednego gracza mamy do dyspozycji 24 misje, które w wi?kszo?ci s? rozbudowane. Wszystkie oczywi?cie uk?adaj? si? w logiczn? ca?o??. W trybie Multiplayer mamy do dyspozycji kilka rodzajów rozgrywek: Capture the Flag, Capture the Ysalamiri, FFA, Duel, Team FFA, Holocron FFA. Oczywi?cie brak sieci nie odbiera nam mo?liwo?ci pogra? w trybie Multiplayer. Autorzy zadbali o to, aby w takich sytuacjach komputer generowa? booty w tych rozgrywkach. Warto zainteresowa? si? tym, gdy? niektóre areny s? nam dobrze znane, cho?by ta przekonwertowana z jedi Knight, gdzie po upadku statku toczyli?my pojedynek z Sarris.
W grze di dyspozycji mamy ca?y arsena? znany z poprzednich cz??ci, który jest skuteczniejszy, co jest wa?ne. Wa?ne jest tez jego u?ywanie, bo na przyk?ad strzelaj?c do szturmowców w klatk? piersiow? musimy si? liczy? z tym, ?e pancerz ich jako? chroni. Najlepiej wycelowa? w g?ow?, co nie jest takie ?atwe, szczególnie gdy przeciwnicy atakuj? ze wszystkich stron. Po za tym do dyspozycji mamy nowe gad?ety takie jak przeno?ne dzia?ka samostrzelne, czy kula treningowa której Luke u?ywa? do treningu na Millennium Falcon'ie w drodze na Alderan.
Mamy trzy sposoby walki mieczem plus mo?liwo?? rzucania nik jak bumerangiem. Sposoby walki prze??czmy domy?lnie klawiszem "L": niebieski - nadaje si? do potyczki z innymi Jedi (Reborn'ami), ?ó?ty daje nam swobodne ruchy mieczem, które nadaj? si? g?ównie do walki z "normalnymi" przeciwnikami oraz fioletowy - krótkie mocne ciosy nadaj?ce si? do walki z wyszkolonymi Jedi. Oczywi?cie mo?liwo?? prze??czania stylów walki dostajemy pó?niej - pierwszy, niebieski na 14 misji (?ó?ty mamy od pocz?tku).

Muzyka i FX
W przypadku "Gwiezdnych Wojen" muzyka zawsze by?a na wysokim poziomie, co jest zas?ug? Jonha Williamsa, który stworzy? ?wietn? muzyk? obrazuj?c? film. Chyba nikt sobie nie wyobra?a ?wiata "Gwiezdnych Wojen" bez niej. O tym dobrze wiedz? twórcy gier, którzy z bogatej ilo?ci tematów muzycznych staraj? si? dobra? jak najlepsz? aby podkre?li? to dzieje si? na ekranie komputera. Muzyka dostosowuje si? do tego co dzieje si? na ekranie. Je?eli biegamy, a na naszej drodze nie ma przeciwników, temat muzyczny jest spokojny. Je?eli co? zaczyna si? dzia? lub zbli?amy si? do jakiego? miejsca gdzie co? ma si? wydarzy?, odpowiednie przej?cie tematu muzycznego to nam podkre?la (jak w filmach). Je?li bierzemy udzia? w porz?dnej walce, tematy muzyczne s? agresywne, co podnosi poziom adrenaliny i motywuje nas do szybszego dzia?ania.
To samo tyczy si? efektów d?wi?kowych, które s? ?ywcem wzi?te z filmu. Oczywi?cie najwi?kszych prze?y? dostarcza d?wi?k przestrzenny (Creative EAX).
Ciekawostk? mo?e by? fakt, ?e g?osu Lando Calrissian'owi udzieli? aktor Billy Dee Williams, który w rzeczywisto?ci odegra? t? posta? w "Imperium Kontratakuje" i "Powrocie Jedi".

Jedi Knight vs. Jedi Outcast
Fani "Gwiezdnych Wojen" znaj? ten ?wiat i dla nich jest on prawdziwy. Wi?kszo?? miejsc w których poruszamy si? znamy albo z filmu (Bespin, ksi??yc Yavin), albo z poprzednich przygód Kyle Katarn'a (Dolina Jedi, Nar Shadaa chyba ulubione miejsce twórców gry, gdy? wracaj? tu w ka?dej cz??ci gry), Trudno jest porównywa? ze sob? te dwie gry, gdy? ka?da powsta?a w innym okresie i jak na swoje czasy zachwyca?y. Przy produkcji Jedi Knight we znaki da?y si? mo?liwo?ci techniczne, które nie pozwala?y aby wszystkie miejsca wygl?da?y tak jak w filmikach. Mimo tego gra jest pere?k? na swoje czasy. Sam ju? nie pami?tam ile razy j? przeszed?em. Je?li chodzi o Jedi Outcast, to grafika jest na czasie. Miejsca akcji my?l?, ?e wygl?daj? tak jak chcieli tego twórcy. W tej cz??ci mo?emy zobaczy? miejsca z poprzedniej cz??ci, które na pewno wygl?daj? lepiej - Dolina Jedi. Jedi Outcast na pewno ma w pe?ni dynamik? znan? z filmów. Sama walka wymaga wielkiej aktywno?ci, a pojedynki s? bajeczne, a nieraz lepsze ni? w filmie. Do tego dochodzi ?wietnie opracowany d?wi?k przestrzenny, korzystaj?cy z technologii EAX firmy Creative.
Podsumowuj?c ten pojedynek powiem jedno - obie cz??ci s? dla siebie uzupe?nieniem. Jedi Knight to ?wietna fabu?a oraz mo?liwo?? poznania tajemnic Jedi, na toniast Jedi Outcast daje w sto procentach mo?liwo?? wykazania si? jako Jedi. Miecz i Moce daj? ?wietn? mo?liwo?? posmakowania ?ycia jako Jedi, ?ycia znanego z filmów. Tak samo jak Jedi Knight by? godnym nast?pc? Dark Forces, tak samo i w tym przypadku Jedi Outcast jest godnym nast?pc? Jedi Knight.OCENA PRODUKTU:
fabu?a/pomys? : 6,0

Ciekawa, liniowa.

muzyka : 6,0 -

Muzyka Johna Williamsa w formie utworów mp3, dostosowuj?ca si? do tempa akcji; sporo tematów z ca?ej trylogii.

d?wi?k : 6,0 -

Wysoka jako??, ?wietne efekty d?wi?ku przestrzennego.

grafika : 6,0 -

Zmodyfikowany engine Quake III, realistyczne wykonanie tekstur (szczególnie w miejscach znanych z filmów).

wykonanie : 6,0 -

Produkt godny kontynuacji serii.

innowacje : 6,0 -

Bardzo dynamiczny (pojedynki na miecze), ró?norodny (obs?uga dzia?ek, mo?liwo?? obs?ugi maszyn AT-ST, itp.).

to co? : +0,5 -

Zostaje w pami?ci, szczególnie pojedynki; mo?liwo?? zwiedzenie miejsc znanych z filmów.

Ocena ko?cowa : 6,5[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor