MARSite on-line | Star Wars Knights of the Old Republic
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords] 
  KotOR - FAQ
 
 

FAQ:
1. Czy to prawda, ?e gra b?dzie w polskiej wersji j?zykowej? Je?li tak, to kiedy?
2. Jakie wymagania sprz?towe ma gra Knights of the Old Republic?
3. Czy w gr? b?d? mogli gra? ludzie, którzy nie maj? du?ych do?wiadcze? w grach RPG?
4. Jakie b?d? g?ówne ró?nice pomi?dzy wersj? gry na XBox, a PC?
5. Czy b?dzie w grze tryb multiplayer?
6. Ile wolno?ci b?dzie mia? gracz w poruszaniu, w stosunku do poruszania si? w sprawie rozwi?zania g?ównego w?tku fabularnego?
7. Co sprawi?a, ?e akcja gry Star Wars Knights of the Old Republic dzieje si? a? 4000 lat przed wspó?czesnymi wydarzeniami z Gwiezdnych Wojen?
8. Jakie miejsca odwiedzimy?
9. Od jakich wydarze? zacznie si? podró? naszej postaci, i co b?dzie jej celem?
10. Do jakiej klasy / rasy b?dzie nale?a?a nasza posta??
11. Jak b?dzie si? tworzy?o nasz? posta? i jak b?dzie przebiega? jej rozwój?
12. Czy móg?by? pokaza? nam jak b?dzie przebiega proces tworzenia naszej postaci?
13. W jaki sposób gracz b?dzie móg? wybiera? któr?? ze strony po której b?dzie gra? i jak opowiedzenie si? po jasnej lub ciemnej stroni mocy wp?ynie na histori? gry?
14. Jak b?d? móg? zarz?dza? postaciami z mojej dru?yny?
15. Do jakiej interakcji mo?e doj?? pomi?dzy nasz? postaci?, a postaciami nie grywalnymi napotkanymi w grze?
16. Jaka bro? i moce b?d? dost?pne w grze?
17. W jakich kolorach b?d? miecze laserowe w grze?
18. Jak b?dzie wygl?da?a walka w Knights of the Old Republic?
19. Jakie przerywniki filmowe b?d? w grze?
20. Jaki rodzaj mini-gier b?dzie dost?pny w grze?


Jak to przej?? - czyli porady dla Was do miejscach, w których utkn?li?cie:
21. Jestem w ?wi?tyni na planecie Unknown i tam s? takie kwadraciki i nie mog? ich przej???

Je?li masz jakie pytania lub problemy zwi?zane z gr? Star Wars Knights of the Old Republic, to napisz e-maila korzystaj?c z tego formularza.
1. Czy to prawda, ?e gra b?dzie w polskiej wersji j?zykowej? Je?li tak, to kiedy?

Tak. Polska jako pierwszy kraj na ?wiecie dosta? zgod? na opracowanie polskiej wersji gry wyprodukowanej przez LucasArts Entertainment Company. Do tej by?y t?umaczone na 8 j?zyków (chi?ski, Francuzki, niemiecki, w?oski, japo?ski, korea?ski, portugalski i hiszpa?ski). W przypadku Knights of the Old Republic do szcz??ciarzy do??czy Polska. Gra jest t?umaczona przez t?umaczy polskiego dystrybutora LEM, pod nadzorem polskiego fan-klubu Gwiezdnych Wojen - Bastionu, który odpowiada za zgodno?? terminologii. Premiera polskiej wersji ma si? odby? w marcu 2004.

[Powrót na gór? strony]


3. Czy w gr? b?d? mogli gra? ludzie, którzy nie maj? du?ych do?wiadcze? w grach RPG?

Od pocz?tku gra by?a projektowana dla dwóch grup graczy: zagorza?ych fanów RPG i przypadkowych fanów Gwiezdnych Wojen. Celem twórców by?o stworzenie gry, która dost?pna by by?a dla obu grup graczy, ale ?eby nie godzi?a w kompetencje ?adnego z graczy. Zdaniem zespo?u, odniós? on sukces tworz?c tak olbrzymi system RPG, który da si? z ?atwo?ci? kontrolowa?. na przyk?ad: tworz?c posta? mo?emy wybra? opcj? "Szybkie" lub "U?ytkownika". Szybkie polega na wybraniu wygl?du postaci i podaniu nazwiska postaci. U?ytkownika daje graczowi wi?ksz? kontrol? przy tworzeniu postaci. Oprócz wyborów podanych w metodzie "Szybkie", gracz b?dzie móg? przyzna? punkty umiej?tno?ci wybranym zdolno?ciom i zr?czno?ci? swojej postaci, które ma zamiar u?ywa? podczas gry. I tak b?dzie przez ca?? gr?, podczas walki czy awansów postaci na wy?szy poziom. Dla niewtajemniczonych, przygotowano tony informacji tekstowych, które b?d? pojawia? si? przy zaistnieniu konkretnej sytuacji, b?d? przy otwarciu jakiego? okna. Oczywi?cie nie ka?dy b?dzie musia? z nich korzysta?.

[Powrót na gór? strony]


4. Jakie b?d? g?ówne ró?nice pomi?dzy wersj? gry na XBox, a PC?

Najwi?ksze zauwa?alne ró?nice b?d? widoczne w zaprojektowanym interfejsie obs?uguj?cym ?rodowisko gry. W wersji na PC ca?kowicie przebudowano interfejs (przez co ponad pó?roczna ró?nica w datach premier), który wykorzystuj? wszelkie korzy?ci jakie daje klawiatura i mysz. Dodatkowo z uwagi na ró?ne osi?gni?cia ró?nych kart graficznych, b?dzie mo?na samemu dobiera? sobie rozdzielczo??.

[Powrót na gór? strony]


5. Czy b?dzie w grze tryb multiplayer?

Nie, gra Star Wars Knights of the Old Republic jest przeznaczona tylko dla jednego gracza.

[Powrót na gór? strony]


6. Ile wolno?ci b?dzie mia? gracz w poruszaniu, w stosunku do poruszania si? w sprawie rozwi?zania g?ównego w?tku fabularnego?

W Knights of the Old Republic starano si?, aby zrównowa?y? wykonywanie w?tku fabularnego z zadaniami pobocznymi. Ma to zwi?kszy? uczucie kontroli nad w?asnym przeznaczeniem. Pomimo, ?e gra ma swoj? histori?, której wype?nienie doprowadzi do ko?ca gry, gracz mimo wszystko b?dzie mia? spor? mo?liwo?? swobodnego podró?owania si? po planetach. Eksploatacja planet, na których si? znajdujemy pozwoli rozwija? nasz? posta?, a nasze post?powanie b?dzie wp?ywa?o na to, czy sko?czymy jako Mroczny, czy dobry Jedi.

[Powrót na gór? strony]


7. Co sprawi?a, ?e akcja gry Star Wars Knights of the Old Republic dzieje si? a? 4000 lat przed wspó?czesnymi wydarzeniami z Gwiezdnych Wojen?

Poniewa? chronologia wydarze? w ?wiecie Gwiezdnych Wojen obejmuje dziesi?tki tysi?cy lat, zatem technologia nie musia?a znacznie si? ró?ni? w tamtych czasach. Zatem mamy tu dost?p do statków kosmicznych, meczy laserowych, wiele innych rzeczy znanych ze ?wiata Gwiezdnych Wojen. Jednak ta epoka da?a twórcom olbrzymia wolno?? w stworzeniu nowej historii, postaci, gatunków, które jeszcze nigdy dot?d nie znalaz?y si? w ?adnym filmie. W Knights of the Old Republic wszystkie miejsca i postacie (w??cznie z twoj?) s? wa?ne w ówczesnej galaktyce. Przeniesienie gry w tamten okres pozwoli?o za razem oderwa? si? mocno eksploatowanej galaktyki wspó?czesnej.

[Powrót na gór? strony]


8. Jakie miejsca odwiedzimy?

Chcieli?my zbada? obszary wszech?wiata jakby by?y zupe?nie nowe. Niektóre miejsca by?y ju? omawiane w filmach lub w rozwini?tym ?wiecie, mowa tu o Dantooine i Kashyyyk, a inne s? ca?kiem nowe jak chyl?cy si? ku upadkowi Taris, czy pokryta oceanem planeta Manaan. Chciano te? aby gra nawi?zywa?a do filmów, przez co gracz b?dzie móg? odwiedzi? Tatooine.

[Powrót na gór? strony]


9. Od jakich wydarze? zacznie si? podró? naszej postaci, i co b?dzie jej celem?

Gra zacznie si? tradycyjnie w klasycznym stylu Gwiezdnych Wojen i wprowadzi nas prosto w akcj?. Republika jest atakowana przez olbrzymi? flot? Sith'ów na czele której stoi Darth Malak. Ta pot?ga dos?ownie przyt?acza Rebeli?. Twoja przygoda zaczyna si? na g?ównym statku, gdzie biegaj?c po jej korytarzach musisz znale?? drog?, aby opu?ci? statek, który niestety spada prosto w atmosfer? planety Taris. Musisz odnale?? Bastila'?, m?od? Jedi, która jest jedyn? nadziej? Republiki w walce z Sith.

[Powrót na gór? strony]


10. Do jakiej klasy / rasy b?dzie nale?a?a nasza posta??

G?ówna posta?, w któr? si? wcielisz b?dzie cz?owiekiem, nale??cym do jednej z trzech klas: ?o?nierza, skauta lub przemytnika. Oczywi?cie dalej w grze b?dziesz mia? okazj?, aby sta? si? Jedi. Oczywi?cie b?dziesz te? móg? wybra? klas? Jedi, do jakiej chcesz nale?e?: Jedi Stra?nik, Jedi Konsul lub Jedi Gwardzista. Je?li chodzi o inne rasy, mo?esz sterowa? tylko tymi, co b?d? w twojej dru?ynie. Oczywi?cie czasami stan? si? one tak zwanymi postaciami niegrywalnymi. W twoje dru?ynie b?d? mogli si? znale??: Wookiee, Twi'lek, Cather oraz roboty - nawigacyjny i robot morderca. Tak jak wspomnia?em, stuprocentow? kontrol? b?dziesz mia? tylko nad swoj? postaci?, któr? sam stworzysz. Pozosta?ymi cz?onkami dru?yny pozwól aby zaj??a si? sztuczna inteligencja (AI) gry.

[Powrót na gór? strony]


11. Jak b?dzie si? tworzy?o nasz? posta? i jak b?dzie przebiega? jej rozwój?

Zastosowany w grze system jest oparty na systemie D20. Gracze obeznani w jego dzia?aniu b?d? mogli tworzy? swoj? posta?, rozwija? j?.
Twoja posta? b?dzie cz?owiekiem (cz?onkowie dru?yny b?d? nale?e? do ró?nych gatunków). Na pocz?tku b?dziesz musia? wybra? klas? do jakiej chcesz nale?e?: ?o?nierz, skaut, przemytnik, ale ostatecznie staniesz si? Jedi. B?dziesz te? móg? wybra? wygl?d swojej g?owy i tekstury (kolor w?osów, skóry, itd.).
B?dziesz móg? wybra? sobie zdolno?ci, umiej?tno?ci i zdolno?ci bojowe, które b?dziesz chcia? u?ywa? podczas gry. Z uwagi, ?e podczas grania zdobywasz do?wiadczenie, b?dziesz móg? podnosi? poziom swoich umiej?tno?ci we wcze?niej wspomnianych dzidzinach oraz w pos?ugiwaniu si? Moc?.

[Powrót na gór? strony]


12. Czy móg?by? pokaza? nam jak b?dzie przebiega proces tworzenia naszej postaci?

Zaczniesz wybór od klasy do jakiej chcesz si? zalicza?. Mo?esz by? ?o?nierzem, skautem lub przemytnikiem. Ka?da z tych klas ma inne cechy bardziej rozwini?te. Na przyk?ad: je?li wybierzesz du?? posta?, b?dziesz silniejszy, mniejsz?, b?dziesz bardziej zwinny. Nast?pnie b?dziesz móg? wybra? twarz z kilku dost?pnych oraz g?os. Na koniec musisz wprowadzi? swoje imi? (lub wygenerowa? przypadkowe).
Oczywi?cie b?dziesz móg? wybra? opcj? szybkiego tworzenie postaci, gdzie gra wi?kszo?? wyborów dokona za ciebie. Je?li b?dziesz chcia? to zrobi? sam, to wybierzesz sam swoje zdolno?ci przyporz?dkowuj?c im dowoln? deklarowan? przez ciebie liczb? punktów do?wiadczenia w tej dziedzinie. Mowa to o zdolno?ciach, umiej?tno?ciach i zdolno?ciach bojowych jakie b?dziesz chcia? u?ywa?.

[Powrót na gór? strony]


13. W jaki sposób gracz b?dzie móg? wybiera? któr?? ze strony po której b?dzie gra? i jak opowiedzenie si? po jasnej lub ciemnej stroni mocy wp?ynie na histori? gry?

Twoje zachowanie b?dzie wp?ywa?o na to po której stronie Mocy si? znajdziesz. Mo?esz by? z?y, lub mi?y i bohaterski dla napotkanych postaci. Je?li b?dziesz post?powa? sprawiedliwie, staniesz si? s?awny w?ród nich. Je?li b?dziesz za?atwia? wszystko si?? i nie pomaga? innym, sko?czysz jako Mroczny Jedi. Jedno jest pewne, na ko?cu gry oka?e si? po jakiej stronie si? opowiedzia?e?.

[Powrót na gór? strony]


14. Jak b?d? móg? zarz?dza? postaciami z mojej dru?yny?

W ka?dej misji b?dzie mog?o ci towarzyszy? maksymalnie dwóch cz?onków. Reszta czeka na ciebie na statku. Je?li chcesz dokona? zmian w dru?ynie, musisz wróci? na statek Ebon Hawk i wybra? tych, z którymi chcesz dalej podró?owa?. Je?li podczas grania wybierzesz inn? posta? ni? twoja, pozostali (w??cznie z twoj? w?a?ciw? postaci?), b?d? za ni? pod??a?y. Oczywi?cie twoja posta? dalej b?dzie g?ówn? (np. z ni? b?d? rozmawia? niegrywalne postacie).

[Powrót na gór? strony]


15. Do jakiej interakcji mo?e doj?? pomi?dzy nasz? postaci?, a postaciami nie grywalnymi napotkanymi w grze?

Z wi?kszo?ci? niegrywalnych postaci b?dziesz móg? rozmawia?, za pomoc? tak zwanego drzewa dialogowego, z którego b?dziesz wybiera? kwestie. Niegrywalne postacie mog? dostarczy? ci wiele cennych informacji. Pozosta?e postacie nie b?d? z tob? gada?, co? ci tylko tam powiedz?. Wszystkie dialogi w grze s? nagrane przez aktorów.

[Powrót na gór? strony]


16. Jaka bro? i moce b?d? dost?pne w grze?

W grze dost?pnych jest 44 Mocy podzielonych na ofensywne, defensywne (obronne) oraz powi?kszaj?ce nasze zdolno?ci. Do agresywnych mocy mo?emy zaliczy? duszenie, ra?enie b?yskawicami i tworzenie tr?b powietrznych. Do obronnych zaliczymy moc ochronn?, przeciwdzia?aj?ca energii, czy uzdrawiaj?c?. Do powi?kszaj?cych nasz? zdolno?? zaliczymy np. pr?dko??. Sami wybieramy z jakich mocy chcemy korzysta?. Wa?ne jest to, ?e nasza posta? musi osi?gn?? pewien poziom do?wiadczenia, aby niektóre moce by?y rzeczywi?cie skuteczne.
W grze znajdziemy pe?no ró?norakiej broni, z której b?dziemy mogli korzysta?. Oczywi?cie dla Jedi podstawow? broni? jest miecz laserowy, który sami b?dziemy mogli zbudowa? (pierwszy b?dziemy musieli zbudowa?) ze zdobytych kryszta?ów. Budowa? mo?emy na naszym statku Ebon Hawk. Kontynuuj?c, gracz b?dzie móg? u?ywa? jeden miecz, dwa lub z podwójnym ostrzem. Dost?pne b?d? te? miecze z metalu którego laser nie przetnie, a niektóre b?d? mia?y dodatkowo pole energetyczne na ostrzu. Nie zabraknie tu te? ró?norakich blasterów (mo?na u?ywa? nawet dwa jednocze?nie)i kusz (które te? mo?emy modernizowa?), granatów ró?norakiego zastosowania (rozrywaj?ce, energetyczne na roboty, z trucizn?, zniewalaj?ce, itd.). Jak komu? ma?o, to mo?e jeszcze montowa? miny wybuchaj?ce, truj?ce i inne.

[Powrót na gór? strony]


17. W jakich kolorach b?d? miecze laserowe w grze?

Na pok?adzie swojego statku Ebon Hawk b?dziesz móg? przebudowywa? soj? bro?. Ka?dy miecz jest zbudowany z trzech kryszta?ów, które umieszczasz w odpowiednich gniazdach (slotach). Oczywi?cie w grze znajdziesz mnóstwo ró?norakich kryszta?ów, które b?d? pasowa?y do budowy miecza. Te kryszta?y b?d? decydowa?y o kolorze i w?a?ciwo?ciach twojego miecza. Od mocy kryszta?u zale?y moc miecza. Podstawowe barwy miesza to: niebieski, zielony, z?oty i czerwony. Oczywi?cie w swoim ekwipunku mo?esz nosi? wiele mieczy, ale u?ywaj najmocniejszego. Jak znajdziesz nowe kryszta?y, sprawd? czy nie zwi?ksz? one mocy towjego laserowego miecza.

[Powrót na gór? strony]


18. Jak b?dzie wygl?da?a walka w Knights of the Old Republic?

Walka b?dzie oparta na bazie zasad w czasie rzeczywistym. Oznacza to, ?e ustalisz kolejno?? zachowa? (ciasów, u?ycia mocy, granatów) swojej postaci, jak i towarzyszy. B?dziesz tego móg? dokona? spokojnie na pocz?tku walki, gdy? jak tylko zbli?ysz si? do przeciwnika, gra zostanie zatrzymana. Jak ju? ustalisz kolejno?? akcji, wy??czasz pauz?. Oczywi?cie w ka?dej chwili mo?esz zapauzowa? gr? i ustali? nowe zasady. Walki s? bardzo szybkie, podobne do tych z filmów. Zatem liczy si? strategia.

[Powrót na gór? strony]


19. Jakie przerywniki filmowe b?d? w grze?

W grze nie zabraknie przerywników filmowych. Maj? one budowa? kinowy klimat i maj? sprawi? aby? czu? si? jakby? by? w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Ca?y czas jednak b?dziesz mia? kontrole nad tym, co si? dzieje.
Jest kilka rodzajów filmów. Jedna maj? wprowadzi? ciebie w akcj?, inne pchn?? akcj? do przodu. Dodatkowo dialogi w grze b?d? prezentowane w postaci filmów. Kamera podczas rozmowy b?dzie zmienia?a swoje po?o?enie lub b?dzie si? porusza?a. Ma to sprawi? efekt, jakby? ogl?da? film.
W grze znajdziemy filmy oparte na silniku gry oparte na skryptach, oraz wyrenderowane ju? wcze?niej wstawki filmowe. Nie zabraknie tu filmów przedstawiaj?cych twoj? podró? na statku Ebon Hawk w kosmosie do ró?nych uk?adów i na odwiedzane planety. Wszystko b?dzie obrazowane muzyk? w tle napisan? przez Jeremy Soule'go.

[Powrót na gór? strony]


20. Jaki rodzaj mini-gier b?dzie dost?pny w grze?

Do gry dodano kilka mini-gierek, co jest nietypowe jak dot?d w grach z gatunku RPG. Umo?liwia to nowy engine gry. I tak mamy tu strzelanie z dzia?ka ulokowanego na statku Ebon Hawk do atakuj?cych nas w kosmosie wrogich my?liwców. Oczywi?cie tej cz??ci gry nie da si? omin??. Dalej mo?emy wzi?? udzia? w nielegalnych wy?cigach na zmodyfikowanych ?cigaczach na kilku odwiedzanych ?wiatach.
W grze Knights of the Old Republic b?dziemy mogli zagra? w karty, w gr? zwan? Pazzak. Oczywi?cie jest to gra hazardowa za pomoc? której mo?emy zarobi? dodatkowe kredyty, albo je straci?. Te gry maj? dostarczy? sporo zabawy, co czasami pozwoli odskoczy? od w?a?ciwej gry i dostarczy nowych do?wiadcze?.

[Powrót na gór? strony]


21. Jestem w ?wi?tyni na planecie Unknown i tam s? takie kwadraciki i nie mog? ich przej???

?amig?ówka jest ?atwa ale sprawia sporo trudno?ci graczom. Aby j? przej?? wystarczy jedna posta? (pozosta?e nale?y zostawi? na boku aby nie utrudnia?y). Zadanie polega na zapaleniu wszystkich kwadracików na niebiesko. Mechanizm jest tali, gdy staniemy na jakim?, on zapala si? je?li wcze?niej nie ?wieci? i na odwrót. To samo tyczy si? wszystkich stycznych do niego pól.
Mamy w sumie 10 kwadratów:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10
Zapali? musimy kwadraty od 1 do 9 (10 resetuje (gasi) wszystkie pola). Aby to zrobi? wystarczy przebiec przez pola TYLKO 3 razy:
Pierwszy przebieg kwadraty: 10, 9, 6, 3,
Drugi przebieg pola:        1, 4, 7,
Ostatni przebieg pola:      4, 5, 6.

[Powrót na gór? strony]
[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor