MARSite on-line | Star Wars Knights of the Old Republic
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords] 
  KotOR - muzyka / Jeremy Soule
 
 

Wa?nym elementem w ?wiecie Gwiezdnych Wojen jest muzyka. Kiedy w 1977 roku po raz pierwszy zabrzmia? "Temat G?ówny Gwiezdnych Wojen" John'a Williamsa, nikt nie przypuszcza?, ?e stanie si? jednym najbardziej rozpoznawanych. Nie ma gry w ?wiecie Gwiezdnych Wojen, która by si? nim nie zaczyna?a (pomijaj?c krótkie wstawki przy logach firm produkuj?cych gr?). Zatem gra Star Wars Knights of the Old Republic zacznie si? tak samo: "A long time ago in a galaxy far, far away....", wspomniany ju? temat muzyczny i odje?d?aj?ce ?ó?te napisy. Ale tym i tym razem ka?dy fan powinien by? podekscytowany. Zaczyna si? bowiem kolejna przygoda, która ma by? ca?y czas obrazowana muzyk?. Je?li kto? si? zapyta dlaczego w przypadku kolejnej gry w ?wiecie Gwiezdnych Wojen po?wi?cam tyle miejsca muzyce, to ju? odpowiadam. Bo w tym wypadku z uwagi, ?e akcja toczy si? 4000 lat przez wydarzeniami znanymi z "Nowej Nadziei", epoki si? ró?ni?. Inna sytuacja polityczna, nowe nieznane planety i rasy, inni bohaterowie. Wi?c u?ycie znanych ju? tematów muzycznych by?oby nie na miejscu. Do tej pory akcja gier dzia?a si? pomi?dzy lub w trakcie wydarze? z filmów, wi?c takowe tematy istniej?.
Za?o?eniem LucasArts by?o, aby podczas grania w Star Wars Knights of the Old Republic, gracz "do?wiadcza? takich uczu? jak dobro i z?o, epiczn? walk? i przygod?, ?eby móg? si? wczu? w akcj? i podj?? si? podró?y do ?wiatów, o których mo?na tylko ?ni?."
Tutaj w pewnym sensie trzeba by?o wszystko zacz?? od nowa. Postanowiono powierzy? to zadanie komu? z zewn?trz. Pad?o na cenionego ostatnio kompozytora Jeremy'ego Soule'a. LucasArts swój wybór t?umaczy mniej wi?cej tak:
"Naszym pierwszym zadaniem by?o wybranie takiego kompozytora, który wiedzia?aby jak skomponowa? ekscytuj?ca muzyk? do gry wideo, ale mó?by równie? epick? muzyk?, która godna by by?a wielu filmów i, och tak, potrzebna w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Podj?li?my decyzj? aby razem z Jremy'm Soulem pojecha? w marcu 2002 na targi gier wideo E3 jako zespó?, który mia? je zdominowa?. Jeremy a? si? pali? aby zacz?? prac?, a my chcieli?my dosta? troch? jego oryginalnej muzyki do gry na ten pokaz. Zapad?a decyzja, aby Jeremy skomponowa? muzyk? do dwóch filmików, które mia?y by? u?yte w demie, a on rozpocz?? prac? natychmiast. By?y to dwa pierwsze utwory muzyczne jakie stworzy?, a rezultat by? taki, jaki mieli?my nadziej? otrzyma?: epickiej muzyki, godnej filmu Gwiezdne Wojny.
Nast?pnych kilka miesi?cy sp?dzona na zaznajomieniu si? z gr? i zrozumieniu o czym b?dzie jej historia: kto b?dzie bohaterem, a kto ?ajdakiem. Pierwsze kawa?ki muzyki zosta?y dostarczone w pa?dzierniku 2002. Pierwsze sk?ady dotyczy?y g?ównych tematów dla postaci i organizacji. Chcieli?my z?o?y? kilka wa?nych tematów dla graczy bardzo wcze?nie, aby móc je przeplata? w innych tematach muzycznych i przerywnikach filmowych.
Po dwóch kolejnych miesi?cach, zosta?y dostarczone tematy dla ka?dego obszaru i muzyka towarzysz?ca walkom, które zosta?y do??czone do gry. I tak, pod koniec lata 2002 byli?my wstanie zobaczy? jak komponuje si? strona wizualna i muzyczna gry, i ju? wiedzieli?my, ?e stworzyli?my co? specjalnego.
Gdy ju? wszystko sobie powiedzieli?my i sko?czyli?my, Jeremy stworzy? 50 ró?nych utworów muzycznych do gry oraz 54 dodatkowe do przerywników filmowych, w sumie 90 minut nowej muzyki. Po prostu najd?u?sz? ?cie?k? d?wi?kow? jaka kiedykolwiek stworzono do gry w ?wiecie Gwiezdnych Wojen, a wyniki s? fantastyczne.
"

la tych co jeszcze nie nabyli gry, mog? ?ci?gn?? sobie cztery dost?pne tematy muzyczne ze strony producenta, LucasArts Entertainment Company tutaj. Dost?pna jest te? ca?a ?cie?ka d?wi?kowa z gry na stronie http://soundtracks.mixnmojo.com/.

Na koniec kilka informacji o kompozytorze:


Jeremy Soule
Jeremy Soule jest cenionym kompozytorem i muzykiem, który zalicza si? do czo?owych kompozytorów muzyki rozrywkowej. Jest liderem jako producent muzyki w przemy?le interaktywnej rozrywki. Jako artysta rozrywkowy jest znany z tego, ?e dostarcza wysokiej jako?ci muzyk? filmow? w przemy?le gier. Do osi?gni?? mo?na zaliczy? dziesi?? wa?nych opracowa? oraz to, ?e a? dla sze?ciu najlepszych sprzedawców w bran?y, skomponowa? muzyk? a? pi?? do najwi?kszych ?wiatowych wydawnictw.

Zdobyta nagroda Jeremy'ego, orkiestralna ?cie?ka d?wi?kowa wnios?a pewien standard do muzyki interaktywnej rozrywki do poziomu ograniczaj?cego si? kiedy? tylko do przemys?u filmowego. Jego dynamiczne opracowania ujawni?y naturalna zdolno?? do tworzenia pot??nej i ujmuj?cej muzyki, która u?ywa zarówno wspania?e znane od dawna instrumenty muzyczne jak i równie? nieograniczone zasoby bazy d?wi?ków (sampli) syntezatorów, które z wielkim sukcesem na?laduj? d?wi?k i odczucia s?uchania stu osobowej orkiestry. Kreatywno?? Soula, specjalistyczna wiedza technologiczna i prze?omowo?? w kompozycjach, sprawia, ?e jest czo?owym kompozytorem na li?cie przemys?u oprogramowania rozrywkowego. Jest niekwestionowanym profesjonalist? tworz?cym wybitn? muzyk?.

Najbardziej cenion? ostatnio jego ?cie?k?, jest ta, któr? skomponowa? do gry The Elder Scrolls 3: Morrowind, uwa?ana za "?cie?k? d?wi?kow? do gry roku". Jeremy Soule stworzy? muzyk? do gry Harry Potter i Komnata Tajemnic, wyprodukowanej przez EA, która wygra?a jako najlepsza gra przygodowa w IGN 2002. W lutym cztery tytu?owe ?cie?ki d?wi?kowe skomponowane przez Soule'go dosta?y si? do fina?u Interactive Achievment Awards 2002, akademi interaktywnych artystów i naukowców. Te tytu?y dosta?y osiem nominacji w kilku kategoriach, wliczaj?c kategorie: "Gra roku na PC", "RPG roku na PC", "Rodzinna gra roku na PC", "Innowacyjna gra na PC", "Wybitne osi?gni?cie w dziedzinie oryginalnej kompozycji muzycznej", "Wybitne osi?gni?cie w dziedzinie projekt gry".
[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor