MARSite on-line | Star Wars Knights of the Old Republic
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords] 
  Recenzja gry
 
 

Przyznam si? szczerze, ?e od dwóch tygodni, czyli od czasu gdy sko?czy?em gra? w Knight of The Old Republic, odwleka?em napisania recenzji tej gry. Gra poch?on??a mnie ca?kowicie. Trudno?? napisania recenzji polega na tym, ?e trudno jest opisa? to dzie?o w kilkudziesi?ciu zdaniach. Wi?c je?li chcesz na prawd? wiedzie? jaka jest gra, to kup j? i sam zagraj. Je?li jednak mimo wszystko wahasz si?, cho? nie wiem dlaczego, przeczytaj w tej recenzji co mnie urzek?o. Oczywi?cie jestem pewien ?e wiele rzeczy pomin? (i dobrze bo ta recenzja by?aby okropnie d?uga).

Na pocz?tek...

Na gr? musieli?my znacznie d?u?ej czeka? ni? posiadacze konsoli XBox. By?o to zwi?zane z ca?kowitym przeprojektowaniem interfejsu. Blaszaki posiadaj? mysz i klawiatur?, co daje wi?cej mo?liwo?ci ni? konsolowy pad. Ale okaza?o si?, ?e czeka? by?o warto, gdy? gra rzeczywi?cie jest ?wietna pod ka?dym wzgl?dem, przez co zapomnia?em robi? screeny. Dodatkowo ca?y czas robi?em "quick save", przez co, gdy w??czy?em gr? aby zrobi? save'a, okaza?o si? to problemem, gdy? zapis dotyczy? ko?ca gry. Jakie? uda?o mi si? zrobi?, ale od razu zastrzegam, ?e niewiele one mog? przedstawi? wam gr?. Nie wynika to z tego, ?e s? robione, tak aby by?y lecz jest ich strasznie ma?o aby mog?y przedstawi? zawarto?? gry.
Zaczn? jednak od pocz?tku. Pomin? fakt, ?e kiedy postanowi?em kupi? gr?, by?em szcz??liwy do czasu, a? wróci?em do domu i dowiedzia?em si? z Internetu, ?e w?a?nie LucasArts wyrazi? zgod? na opracowanie polskiej wersji gry, która ma si? ukaza? w marcu. Konsternacja! D?ugo zastanawia?em si? nad gr?, gdy? wiedzia?em, ?e du?o czasu poch?onie t?umaczenie gry, gdy? przy zakupie tej gry nale?y si? liczy? z rozumieniem tego co si? dzieje. Dialogi w grze to podstawa, a w te dialogi mia?o wej?? ponad 750 tysi?cy s?ów. Wi?c po co zdecydowa?em si? na zakupy w poniedzia?ek. Ale có?, i tak przest?pi?em do instalacji 4 p?yt. Jak si? okaza?o nie by?o tak ?le. Nie przypominam sobie, abym musia? podczas gry cho? raz otworzy? s?ownik angielsko-polski, gdy? wystarczy?o mi to co nauczy?em si? do tej pory. Cho? czasem zdawa?em si? na intuicj?. Oczywi?cie najbardziej przydatne mi by?y angielskie napisy, gdy? po kilkunastu godzinach mia?em do?? s?uchania dialogów. Co innego muzyka i d?wi?ki, ale o tym pó?niej. Oczywi?cie nie przesadzam pisz?c o kilkunastu godzinach. Nawet kiedy gra mnie wkurzy?a bo nie mog?em czego? przej??, wystarczy?o, ?e poszed?em na chwil? popatrzy? na rybki, a wewn?trzny g?os wo?a? wró? do gry i tak po dos?ownie kilku minutach gra znowu by?a uruchomiona. Co prawda pocz?tek by? trudny. Troch? czasu nale?y po?wi?ci? na zapoznanie si? ze sterowanie, a nie wspomn?, ?e ju? za pierwszymi, mo?e drugimi drzwiami musia?em przyst?pi? do swojej pierwszej walki. Ko?cz?c w?tek polskiej wersji, mam nadziej?, ?e polski dystrybutor LEM, udost?pni nabywcom angielskiej wersji spolszczenie, gdy? tej gry nie przechodzi si? raz. Wynika to mi?dzy innymi z tego, ?e: gr? mo?na przej?? po Jasnej lub Ciemnej stronie mocy, do wyboru przy tworzeniu postaci mamy do wyboru trzy klasy, jest wiele w?tków pobocznych, których nie wykona?em, jest kilka rozwi?za? na przej?cie niektórych fragmentów gry, itd. Reszt? znajdziecie w dalszej cz??ci recenzji, wi?c przejd?my do szczegó?ów.

Tworzenie postaci

Aby zacz?? gr? nale?y stworzy? swoj? posta?. Do wyboru mamy kobiet? lub m??czyzn? w trzech klasach. Mo?emy by? przemytnikami (zaradni, inteligentni, sprytni, zdarza im si? wchodzi? w konflikt z prawem), skauci (dobrzy w rozpoznaniu, zr?czni, inteligentni) oraz ?o?nierze (mistrzowi walki, zr?czni, wytrzymali, silni). Wybór jest o tyle wa?ny, gdy? Knights of the Old Republic to gra RPG, gdzie ka?da zdolno?? jest wa?na. Co prawda walki nie zabraknie, ale potrzebna jest inteligencja, gdy? pozwoli to nam na pokonywanie ró?nych zagadek, otwiera? drzwi, itd. Oczywi?cie jedna posta? nie mo?e posi??? wszystkich umiej?tno?ci na bardzo wysokim poziomie. Dla tego podczas gry b?dziemy kompletowa? dru?yn?. Podczas gry jak to bywa w grach RPG, b?dziemy nabywa? punkty do?wiadczenie, przez co nasze postacie b?d? awansowa? na wy?sze poziomy. Dlatego wa?ne b?dzie umiej?tne wybieranie cechy, która ma podnie?? swój poziom wy?ej. Oczywi?cie w grze Knights of the Old Republic staniemy si? rycerzami Jedi i b?dziemy pos?ugiwa? si? moc? i mieczem laserowym. Aby do tego dosz?o b?dziemy musieli przej?? w grze (na Dantooine) test z wiedzy z kodeksu Jedi i wybra? jakim rycerzem chcemy by?. Mo?emy wybra? gwardzist?, konsula, stra?nika. Oczywi?cie ka?dy z nich ma inne zdolno?ci lepiej rozwini?te, np. konsul lepiej poradzi sobie z negocjacjami, ale gorzej b?dzie walczy? w stosunku do stra?nika. Nasza posta? podczas gry ca?y czas b?dzie si? rozwija?a, a nasze poczynania wp?yn? na to po jakie stronie mocy sko?czymy gr?. Je?li wszystko b?dziemy chcieli za?atwi? walk? staniemy si? Mrocznym Jedi, je?li spróbujemy za?agodzi? spory, staniemy si? Jasnymi Jedi.

Fabu?a

Akcja gry toczy si? oko?o 4000 lat przed wydarzeniami z filmu "Nowa Nadzieja". Niejaki mroczy Jedi znany jako Darth Malak, który stoi na czele pot??nej armii Sith, po zdradzie przyjaciela, postanowi? doprowadzi? do upadku zakonu Jedi, stra?ników pokoju w galaktyce. Nasza przygoda zaczyna si? na atakowanym przez jego wojska statku kosmicznym, na orbicie planety Taris. Podczas ataku Sith'owie mieli pojma? Bastila Shan. Po ucieczce przy pomocy kapsu?y na planet? Taris oka?e si?, ?e ta kobieta b?dzie nam potrzebna do ucieczki z tej planety. Ma te? ona odpowiedzie? nam na wiele pyta? zwi?zanych z sytuacj? w jakiej si? znale?li?my i zwi?zanych z nasz? postaci?. Wiele godzin zajmie nam jej znalezienie, ale ma to swoje plusy. B?dziemy mogli nauczy? si? porusza? w ?wiecie gry. Dodatkowe misje pozwol? nam te? pos?ugiwa? si? broni?. Przydatne mo?e si? wzi?cie udzia?u w pojedynkach organizowanych przez Hutt'a, które zgodnie z prawem nie mog? zako?czy? si? ?mierci? ?adnego z walcz?cych. Je?li wygramy dostanie nam si? te? nagroda w postaci kredytów, których ilo?? ro?nie wraz z kolejnym przeciwnikiem. Kiedy ju? znajdziemy Bastila'i?, zacznie si? wreszcie najwa?niejszy w?tek naszej podró?y. Po zdobyciu statku Ebon Hawk, polecimy do siedziby Jedi na Dantooine. Obecno?? Bastila'y sprawi, ?e b?dziemy razem z ni? mie? dziwne sny o czym? zwanym Star Forge. Aby tam dotrze? b?dziemy musieli odwiedzi? kilka planet w celu znalezienia Gwiezdnych Map (Star Maps). Oczywi?cie w t? podró? ruszymy po tym jak zostaniemy rycerzem Jedi. kolejno?? odwiedzanychplanet sami wybieramy. I tak odwidzimy Kashyyyk - rodzinn? planet? Wookiee'ch, ca?? zaro?ni?t? wysokimi drzewami w konarach których znajduj? si? miasta. Odwiedzimy te? Tatooine - pustynn? planet? zamieszka?? przez ludzi pustyni, Jaw'ów oraz ró?nych osadników. Kolejny fragment mapy znajdziemy na Korriban, gdzie znajduje si? szko?a Sith. Ostatni fragment znajdziemy na Manaan, planecie ca?kowicie pokryt? oceanem. W koloniach na powierzchni i pod wod? zamieszkuj? Selkath'owi, rasa bardzo lubi?ca s?dy. Oczywi?cie zdobycie poszczególnych fragmentów mapy mo?e si? nie okaza? takie ?atwe. Raz zb?dziemy musieli pokona? smoka, potwora morskiego, innym razem udowodni? komputerowi, ?e mamy prawo do niej lub dosta? si? do grobowca Sith. Ostatnim miejscem jakie odwiedzimy zanim trafimy do bazy Star Forge, awaryjnie wy?adujemy na tropikalnej planecie Unknown (planeta Nieznana). Star Forge to konfrontacja z Darth'em Malak'iem. Je?li komu? si? wydaje, ?e gar krótka, to zapraszam do dalszej cz??ci recenzji. Ja po prostu nie chc? zdradza? za du?o szczegó?ów, a zapewniam was, ?e kilka razy fabu?a was zaskoczy.

Rozgrywka

W grze odwiedzimy osiem lokacji, w których oprócz badania terenu i szukania drogi do g?ównego celu, napotkamy na wiele misji pobocznych, o których w nast?pnym akapicie. G?ówna rozgrywka b?dzie toczy?a si? w ?rodowisku trójwymiarowym. Posta? biegnie zawsze zgodnie z kierunkiem w jakim ustawimy obraz. Na ka?d? napotkan? posta? mo?emy klikn??, lecz nie z ka?d? da si? pogada?. Mo?e ona nam tylko co? odpowiedzie? na odczepne. Z pozosta?ymi mo?emy pogada? wybieraj?c odpowiedni tekst zaproponowany przez producentów gry. Wszystkie postacie mówi? w ojczystych j?zykach, a my wszystkie rozumiemy (dzi?ki napisom, oczywi?cie). Na to co si? mówi trzeba uwa?a?, gdy? mo?emy wkurzy? rozmówc?, co mo?e doprowadzi? do konfrontacji zbrojnej. Wynikiem wielu rozmów jest otrzymanie punktów do?wiadczenia, które s? nieod??cznym elementem gier RPG. Mo?emy te? dosta? punkty jednej ze stron mocy lub jakie? przedmioty. Mo?emy te? poratowa? niektórych, p?ac?c ich d?ugi. Jak ju? wspomnia?em wcze?niej, zdobyte punkty do?wiadczenia pozwol? na awans na wy?szy poziom naszej postaci i naszych towarzyszy. Oczywi?cie jak klikniemy na ikonk? naszej postaci, zobaczymy ile dana posta? potrzebuje punktów aby przej?? na wy?szy poziom. Przy awansie sami wybieramy jakie cechy maja si? rozwin?? (mamy do dyspozycji kilka punktów do przyznania) lub mo?e to automatycznie wykona? gra. Dla tych co nie grywaj? na co dzie? w takie gry, mo?e to zabra? troch? czasu. Wa?ne jest rozwijanie niezb?dnych umiej?tno?ci. Oczywi?cie robi?c to tak aby, ka?da z postaci ci towarzysz?cych mia?a inne umiej?tno?ci. Skoro ju? jestem przy towarzyszach. Kiedy wyl?dujemy na jakiej? planecie, wychodz?c ze statku mo?emy wybra? maksymalnie dwóch kompanów. Nie zawsze b?d? mogli nam np. towarzyszy? tylko Jedi. Mo?e si? okaza?, ?e niezb?dny nam si? oka?e robot. Pomi?dzy postaciami prze??czmy si? klikaj?c na ikonce postaci. Sami musimy uzbroi? nasz? posta?, za?o?y? im zbroj?. W tym celu klikamy na ikonce wybranej postaci i nast?pnie na ikonce reprezentuj?c? cz??? cia?a. W tym momencie na prawej li?cie zostaj? przedmioty, które mo?emy tu przyporz?dkowa?. Ka?da ma inne mo?liwo?ci (punkty obrony, ataku, itd.). Ekwipunek, który ma nosi? posta? nale?y wybiera? dok?adnie i taki który da jej najwi?cej. Nale?y te? pami?ta?, ?e je?li za?o?ymy pancerz, to mo?emy straci? zdolno?? pos?ugiwania si? moc?. Je?li chodzi o bro?, to mo?emy pos?ugiwa? si? obiema r?koma (u?ywa? dwa blastery, dwa pojedyncze miecze). Nie ka?da bro? mo?e by? u?ywana w po??czeniu z inn?. Arsena? jest ogromny: pistolety, blastery, kusze, miecze metalowe i laserowe pojedyncze i podwójne. Niektór? bro? mo?na rozbudowywa?. je?li dysponujemy odpowiednimi cz??ciami to przy specjalnych sto?ach mo?emy j? rozbudowywa?. Najwa?niejsza jest budowa mieczy laserowych. Pierwszy sami budujemy przy u?yciu trzech kryszta?ów. Oczywi?cie kryszta?ów jest sporo, ka?dy ma inne w?a?ciwo?ci. Wp?ywaj? one na kolor ostrza, si?? ciosów, d?ugo?? ostrza. I tak doszli?my do walki. Gdy na naszym horyzoncie pojawi si? przeciwnik lub stwór, gra automatycznie si? p?azuje, a nad najbli?szym przeciwnikiem pojawia si? menu akcji. W nim mo?emy wybra? jedna z trzech reakcji (strza?kami n górze i dole ka?dej ikonki) i j? u?y? (klikaj?c na ikonce). Pierwsza to rodzaj ciosu jako mamy zada? wybrana broni? (w przypadku miecza mo?emy ich u?ycie po??czy? z moc?). Druga opcja s?u?y do u?ywania mocy ataku i u?ywania mocy. Trzecia s?u?y do wybierania i rzucania granatów. Dodatkowo w prawym dolnym rogu mamy przez ca?y czas grania cztery inne ikonki, odpowiadaj?ce za u?ywanie podstawowych mocy takich jak leczenie (które dzia?a na naszych towarzyszy jak s? blisko), szybkiego biegania, itd. Inna ikonka odpowiada za u?ycie apteczek i antidotum na trucizn?. Kolejna mo?emy aktywowa? dzia?anie ochraniaczy na nadgarstkach. Ostatnia pozwala na instalacj? min. W walce interesuje nas te? ikonka na dole na ?rodku ekranu. Tutaj widzimy pi?? ruchów ataku jaki zaplanowali?my danej postaci. Kiedy ka?dej postaci przyporz?dkujemy ruchy wy??czmy pauz? i obserwujemy co si? dziej. Oczywi?cie ca?y czas mo?emy kontrolowa? ruchy i ponownie za pauzowa? gr? w celu zmienienia taktyki. Wydaje si? to trudne, ale da si? opanowa?.
Gra wymaga od nas my?lenia. Jako Jedi przyjdzie nam nieraz rozwi?za? problemy mieszka?ców odwiedzanej planety. Na przyk?ad na Dantooine b?dziemy musieli odkry? kto zabi? tubylca lub za?egna? konflikt pomi?dzy dwiema rodzinami. Warto bra? udzia? w tych problemach innych, gdy? dostajemy za nie cenne punkty do?wiadczenia. Napotkamy te? wiele zagadek niezb?dnych do przej?cia gry, takich jak: poprzez prze??czanie kr??ków na filarach, dostaniemy si? do wn?trza grobowca Sith, aby zdoby? nast?pny fragment mapy. Jedn? z trudniejszych zagadek to ta w ?wi?tyni na planecie Unknown, gdzie b?dziemy musieli odpowiednio zapali? kwadraty na pod?odze (ma?a podpowied?: ja przechodz?c j? sugerowa?em si? wzorem na ?cianie).
Na pocz?tku poprzedniego akapitu wspomnia?em o misjach dodatkowych. Odwiedzaj?c poszczególne lokacje cz?sto mo?e si? zdarzy?, ?e tubylec poprosi nas o pomoc. Od naszej dobrej woli b?dzie zale?a?o czy je wykonamy, czy nie. Za wykonanie dostaniemy punkty do?wiadczenia i co? jeszcze (zale?y od sytuacji). Inne misje to na przyk?ad walka na ringu Hutt'a, gdzie zgodnie z prawem nikt nie mo?e zgin??. Za wygrana dostaniemy kredyty, których ilo?? zale?y od ilo?ci zwyci?stw. Dodatkowo mo?emy ?ciga? si? na Padach (na Taris b?dzie jeden wy?cig wymagany, aby pój?? dalej z gr?). Tego typu rozgrywki (wy?cigi i walki) b?dzie mo?na podj?? tam, gdzie znajdziemy przedstawiciela Hutt. Modna we wszech?wiecie Gwiezdnych Wojen jest gra Pazaak. Jest to gra w karty celem której jest posiadanie odkrytych kart (z numerami), których suma powinna by? wi?ksza od sumy kart przeciwnika, ale nie mo?e przekroczy? warto?ci 20. Przed przyst?pieniem do gry wybieramy stawk? o jak? gramy. Ostatni? rozgrywk? dodatkow?, ale której w odró?nieniu do innych nie da si? obej?? jest walka z my?liwcami przeciwnika. Zdarzy si?, ?e kiedy wystartujemy z jakiej? planety, na orbicie mog? czeka? przeciwnicy. Strzelamy z górnego dzia?ka ulokowanego na naszym statku Ebon Hawk, steruj?c myszk?. Je?li nas zestrzel?, trzeba wczyta? gr?. Oczywi?cie nie zawsze nas b?d? tak gor?co ?egna?.

Grafika

Teraz postaram si? nieco krócej. Gra nie ma ma?ych wymaga?, ale za to prezentuje si? bajecznie. Ka?da lokacja jest dobrze zaplanowana, tekstury podkre?laj? ?rodowisko w jakim si? znajdujemy. Przyczepi? si? mo?na jedynie do niektórych elementów w dalszym planie (np. na Tatooine dalsza zabudowa jest s?abej jako?ci obrazkiem; woda na Mannan). Za to otaczaj?cy nas ?wiat jest znakomicie zaprojektowany i wykonany. Wsz?dzie jest du?o szczegó?ów. Oczywi?cie aby móc wszystko podziwia?, niezb?dna jest dobra grafika obs?uguj?ca MS DirectX 9.0b. Dzi?ki temu realistycznie wygl?daj? metaliczne elementy. Urzekaj?ce s? postacie jakie spotkamy, roboty, a przede wszystkim ró?norakie stwory. Jest ich sporo i prezentuj? si? bajecznie. Mnie szczególnie urzek?a smok Krayt zamieszkuj?cy jaskini? na Tatooine. Pomys?ów nie zabrak?o twórcom na ?adnej lokacji. Ka?da ma swoich rodowitych mieszka?ców (najbardziej podobaj? mi si? mieszka?cy Manaan), a ulice nie s? puste. Co prawda postacie si? powtarzaj?, ale postarano si? aby szczególnie te wa?niejsze by?y inne. Grafika jest ró?norodna i naprawd? cieszy oko, co jest du?ym plusem, gdy? gra si? te kilkadziesi?t godzin.
Jeszcze kilka s?ów o filmach. Jest ich sporo. Wyst?puj? w dwóch wersjach: oparte na silniku gry oraz wyrenderowane (te drugie zajmuj? nieco ponad 600 MB). Filmy przede wszystkim maj? za zadanie wprowadza? gracza w fabu?? i w nowe w?tki oraz popycha? akcj? do przodu. Filmiki towarzysz? nam kiedy opuszczamy lub przybywamy jak?? planet?, zostaniemy zaatakowani przez wrogie my?liwce, albo jak skaczemy w nadprzestrze?. Dialogi te? s? robione na wzór filmów (co raczej nie powinno dziwi?). Jak prowadzimy z kim? rozmow?, kamera zmienia uj?cia, a nawet porusza si?. Jest to element, który spe?nia oczekiwania twórców, którzy chcieli aby gracz prze?y? filmow? przygod?. Przy filmach warto wspomnie? o specjalnie napisanych do nich 54 utworach. Podk?ad muzyczny do filmów by? opracowany przez Jerremy Soule'go, a nie montowany z gotowych tematów dla gry. Filmom renderowanym mo?na zarzuci? jedynie to, ?e mog?yby by? bardziej dopracowane. Nieraz ma si? wra?enie sztuczno?ci, albo s? troch? przesadzone. Denerwuj?ce mo?e by? szarpanie w stylu: filmik renderowany, filmik oparty na silniku gry i tak kilka razy pod rz?d. Troch? to psuje klimat. Filmy renderowane tycz? si? raczej podró?y w kosmosie, przedstawiaj? bitwy lub wprowadzaj? nas w wa?niejszy w?tek.

Oprawa d?wi?kowa

Nie ma tutaj wiele do pisania, gdy? musia?bym przy ka?dej grze pisa? to samo. Oryginalna muzyka autorstwa John'a Williams'a pochodzi z filmów, ale jest jej tu nie wiele. Oczywi?cie bazuj?c na oryginale, muzyk? do Knights of the Old Republic skomponowa? Jeremy Soule, który jest ju? cenionym kompozytorem. Jego ?cie?ka do The Elder Scroll 3: Morrowind, zosta?a wybrana ?cie?k? d?wi?kow? roku. Postara? si? on stworzy? muzyk? wp?ywaj?c? na klimat, charakterystyczn? dla danego ?rodowiska prezentowanego w grze. Wi?cej szczegó?ów dotycz?cych muzyki i autora znajdziecie tutaj.
Co wyró?nia gr? to to, ?e postacie mówi? swoim ojczystym j?zykiem. Co prawda cz?sto powtarzaj? si? te same sekwencje, ale gra ma swój niepowtarzalny klimat. Gdy te postacie co? tam sobie warcz?, szeleszcz?, czy gulgocz? po swojemu, my rozumiemy ich dzi?ki napisom. Oprócz nich, wszystkie postacie angloj?zyczne maj? nagrane dialogi przez aktorów.
Je?li chodzi o pozosta?e efekty d?wi?kowe, to s? znane z filmów i poprzednich gier (ta sama baza d?wi?ków). Nie ma si? tu do czego przyczepi?

Podsumowanie

Gra jest jak najbardziej warta nabycia. Na pewno wa?ne jest to, ?e jako pierwsza b?dzie wydana po polsku. Jest to wielki zaszczy, gdy? pomimo, ?e LucasArts wydaje gry w kilku wersjach j?zykowych, robi to sam. W przypadku naszej wersji, powstaje ona w Polsce przy wspó?pracy dystrybutora LEMBastionu, którzy s? konsultantami w tym projekcie. Dodatkowo na forum Bastionu konsultowane s? niektóre terminy z polskimi fanami. Ja ju? gra?em w wersj? angielsk? i jestem pod wielkim wra?eniem. Gra mnie poch?on??a ca?kowicie. Musia?em stoczy? wielk? walk? wewn?trzn?, aby si? od niej oderwa?. Tym bardziej, ?e przebudowa mojej strony internetowej by?a ju? w fazie fina?owej. To przez Knights of the Old Republic premiera mojego nowego serwisu przesun??a si? o dobry tydzie?. I gdyby nie wyjazd do Wroc?awie i schowanie przed wyjazdem p?yty z gr?, na pewno po powrocie znowu bym gra?. Naprawd? polecam wam ta gr?. I jeszcze jedno.

Kiedy pojawi si? polska wersja, kupujcie tylko orygina?y. Dzi?ki temu b?d? dalsze polskie wersje kolejnych produktów firmy LucasArts Entertainment Company. Ta gra w 100% jest warta kupienia orygina?u.


OCENA PRODUKTU:
fabu?a/pomys? : 6,5

Jest to pierwsza gra która mnie tak urzek?a, ?e ba?em si? doj?cia do jej ko?ca, chcia?bym w ni? gra? tygodniami .

muzyka : 6,5 -

Troch? oryginalnej muzyki Johna Williamsa, reszta cenionego ju? Jeremy'ego Soule'go, który nie zawiód?.

d?wi?k : 6,5 -

Wysoka jako??, ?wietne efekty d?wi?ku przestrzennego, postacie mówi? swoimi ojczystymij?zykami .

grafika : 6,5 -

Na bardzo wysokim poziomie; urzekaj?ca pomimo kilku ma?ych b?edów.

wykonanie : 6,5 -

Godne na?ladowania.

innowacje : 6,5 -

Twórcy hitów RPG sami sobie podnie?li poprzeczk? tworz?c nowy standard w tym gatunku gier.

to co? : +0,5 -

Ta gra zmieni?a moje ?ycie, chc? kontynuacji oraz aby wszystkie gry na ?wiecie mia?y to co? co ona ma .

Ocena ko?cowa : 6,5[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor