MARSite on-line | Outlaws
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Outlaws]


 
  Outlaws - recenzja gry
 
 

Gra Outlaws to do?? wa?na dla mnie pozycja ze stajni LucasArts Entertainment Company. Jest kilka powodów, które nie pozwalaj? mi zapomnie? o tym produkcie.

Fabu?a
Fabu?a jest prosta i do?? oklepana, ale dobrze wykorzystana. Otó? wcielamy si? w rol? by?ego szeryfa, Jamesa Andersona, który po za?o?eniu rodziny chowa swoj? bro?, jego zdaniem na zawsze. Odt?d najwa?niejsza jest dla niego ?ona, córeczka, no i oczywi?cie farma. Niestety tak ju? to bywa i w grach, filmach, no i na dzikim zachodzie, sielanka si? szybko ko?czy. Pewna firma kolejowa prowadzi lini? kolejow? w okoli. Ta linia ma przechodzi? przez jego farm?. Problem si? zaczyna, gdy pewien bandzior wykupuje plany nowej linii i postanawia z wyprzedzeniem wykupi? te teren, aby pó?niej móg? je z zyskiem odsprzeda? kolei. Oczywi?cie topornych farmerów jego bandziory maj? eksmitowa? si??.
Rozkaz jest prosty, teren zdoby? dowoln? metod?, nawet zabijaj?c w?a?cicieli. I tak si? zaczyna gra. Podczas podró?y Jamesa do miasta na zakupy, jego farma zostaje zrównana z ziemi?, córka porwana, a ?ona kona w jego obj?ciach po jego powrocie. Naszym zadaniem jest uratowa? córk? Jamesa i pom?ci? ?mier? ?ony. Akcja rozgrywa si? na dziewi?ciu rozleg?ych planszach, która ko?czy si? pokonanie kolejnych bliskich s?ugusów nieuczciwego przedsi?biorców. Jak si? na ko?cu oka?e, nasz bohater i bandzior ju? si? spotkali w dzieci?stwie Jamesa w innych okoliczno?ciach, które dadz? mu jeszcze jeden powód do zemsty. Tego w?tku jednak nie zdradz?.

Klimat
Twórca gry Stephen R. Shaw, mia? ?wietny pomys?, który zosta? wr?cz wzorowo zrealizowany. Mówi?c wprost, mamy wielk? okazj? wzi?? udzia? w przygodzie na dzikim zachodzie. Mimo, ?e jest to tylko gra, to cechuje si? wspania?ym klimatem dzikiego zachodu. Na klimat ten wp?ywaj? motywy znane nam z westernów, stylizowane w klimacie dzikiego zachodu plansze i tekstury. Grafika cz??ciowo rysunkowa, cz??ciowo realistyczna. ?wietne, d?ugie filmiki rysunkowe, które b?d? powoli zdradza? nam ró?ne fakty, które wp?yn? na przebieg dalszej gry. Produkcja gry zacz??a si? jeszcze przed epok? akceleratorów graficznych, lecz autorzy szybko nadrobili to wydaj?c najpierw patche pod popularne 3Dfx'y, nast?pnie pod akceleratory oparte na bibliotekach DirectX (D3D). Te ci?g?e dopracowywania produktu ?wiadcz?, ?e LucasArts zdaje sobie spraw? z popularno?ci gry.

Muzyka
Tym, o czym trudno b?dzie nam zapomnie?, b?dzie muzyka, mimo, ?e nie wykorzystano tu muzyki Johna Williamsa, który akurat z tym tematem nie ma nic wspólnego. Muzyk? skomponowa? Clint Bajakian. S? to w pe?ni warto?ciowe soundtracki, które doskonale dope?niaj? klimat gry. Mimo, ?e ju? dawno przeszed?em gr?, bardzo cz?sto s?ucham tej muzyki. Muzyka ta podoba si? te? tym, których nie interesuje gra. Muzyka w doskona?y sposób ilustruje limat dzikiego zachodu.
Polecam t? gr? wszystkim, którzy lubi? dobr? zabaw?, s? sprytni, maj? dobry refleks i lubi? ten typ rozgrywki. Pozosta?ym polecam spróbowa? i je?li nie odstraszy ich poziom trudno?ci, na pewno cz??? z nich b?dzie chcia?a dotrwa? do ko?ca. Trudno?? w grze polega na tym, ?e musimy celnie oddawa? strza?y, pami?ta? o ci?g?ym ?adowaniu amunicji, aby nie wyskoczy? zza rogu na przeciwnika z pustym magazynkiem. Sarkazmem ich nie zabijemy. Oczywi?cie nale?y te? unika? kul przeciwnika, gdy? jedna mo?e przyczyni? si? do do?? du?ego uszczerbku na zdrowiu. Przyznam si?, ze klimat gry tak mnie wci?gn?, ?e pomimo najwy?szego poziomu trudno?ci, tak gra?em, ?eby u?y? jak najmniej apteczek. Rzeczywi?cie uda?o mi si? leczy? od czasu do czasu niewielkie uszczerbki na zdrowiu. Wszystko dzi?ki skradaniu si?, unikom, no i celnym strza?om.

OCENA PRODUKTU:
fabu?a/pomys? : 6,0

stary motyw znany z Westernów, ale ?wietnie zrealizowany

muzyka : 6,0 -

Clint Bajakin stworzy? niesamowit? ?cie?k? d?wi?kow?, która godna jest wykorzystania w filmie, trudno mi o muzyce zapomnie? do dzi? (zreszt? zacz??em dzisiaj jej s?ucha? zanim jeszcze zaplanowa?em wprowadzenie oceny produktów); wysoka jako?? (instrumentalizacja + chórki = dzia?a na ludzi wra?liwych na muzyk?)

d?wi?k : 6,0 -

LucasArst jest dzia?em LucasFilm, a ten posiada bibliotek? d?wi?ków, które s? u?ywane przy monta?u filmów, wi?c nie ma co im zarzuci?

grafika : 6,0 -

gra powstawa?a zanim by?y jeszcze akceleratory graficzne, ale autorzy wydali uaktualnienia dla 3dfxa a potem dla kart Direct'owych

wykonanie : 6,0 -

kiedy zacz??em gra? by?em oburzony, ?e tylko dziewi?? plansz. Jak sko?czy?em gra? okaza?o si? ?e to wystarczy?o w tym temacie (akcja, brak d?u?yzn), poza tym wysz?y dodatkowe misje (do ?ci?gni?cia z Internetu)

innowacje : 6,0 -

pierwsza gra o dzikim zachodzie jak? znam, która ma ?wietny filmowy klimat; gra trudna (jeden strza? i przeciwnik nie ?yje - ty te? czasami - co stwarza realizm)

to co? : +0,5 -

jak ju? wspomnia?em ?wietny klimat na który wp?ywaj? ?wietnie opracowane elementy (muzyka, realistyczne motywy z westernów)

uwagi : -

produkt wart uwagi (co mi si? spodoba?o to to, ?e jak kupi?em akcelerator 3dfx, znalaz?em do niego uaktualnienie, kupi?em kart? ze sprz?tow? akceleracj? Direct3D, okaza?o si?, ?e na stronie dwa dni wcze?niej dano do niego uaktualnienie)

Ocena ko?cowa : 6,5[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor