MARSite on-line | Aktualno¶ci
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Shia LaBeouf: scenariusz nowego "Indiany Jonesa" jest szalony    (0)
 
 
2010-08-23 07:56 • Autor: mars • ¬ródło: onet.pl Film

   Jak donosi serwis onet.pl Film:

[Shia LaBeouf w filmie "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki"]"Shia LaBeouf zdradzi?, ?e trwaj? ju? prace nad scenariuszem do pi?tej cz??ci "Indiany Jonesa".

- W?a?nie powstaje scenariusz - powiedzia? Shia LaBeouf w rozmowie z portalem Showbiz Spy.

To znaczny post?p w pracach nad pi?t? cz??ci? "Indiany Jonesa" w stosunku do tego, co dzia?o si? w marcu. Wówczas producent Frank Marshall twierdzi?, ?e scenariusz nie zosta? nawet rozpocz?ty.

LaBeouf, który w czwartej cz??ci cyklu - "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki" - zagra? Mutta Williamsa, ujawni? tak?e, ?e Steven Spielberg podzieli? si? z nim pomys?em na nowy film.

- Zadzwoni?em do biura Steve'a i zdradzi? mi co nieco. To jest szalone i brzmi super - przyzna?.

Harrison Ford wyrazi? ju? jaki? czas temu ch?? wyst?pienia w filmie "Indiana Jones V". - Steven Spielberg, George Lucas i ja zgodzili?my si? co od tego, o czym b?dzie ten film. George ju? aktywnie pracuje. Je?li scenariusz b?dzie dobry, ch?tnie znów za?o?? kostium Indiany Jonesa - zadeklarowa? Ford.
"

  Indiana Jones 5 ju? w przysz?ym roku?    (0)
 
 
2010-06-09 12:19 • Autor: mars • ¬ródło: FilmWeb

   Jak donosi serwis FilmWeb:

[Indiana Jones IV]"Niepotwierdzone ?ród?a donosz?, ?e zdj?cia do "Indiany Jones 5" b?d? kr?cone ju? w przysz?ym roku. Pono? twórcy zamierzaj? powróci? do korzeni i niemal ca?kowicie zrezygnowa? z CGI.

Prace nad scenariuszem s? podobno na uko?czeniu. Tym razem fabu?a ma skoncentrowa? si? na Trójk?cie Bermudzkim. G?ównym bohaterem b?dzie syn Indy'ego, a dla samego Indiany ma to by? emocjonalne i ekscytuj?ce domkni?cie ca?ej sagi.

W rolach g?ównych wyst?pi? Harrison Ford i Shia LaBeouf.
"Wed?ug jednego z dziennikarzy USA Today Lucasfilm zaprzecza, jakoby fabu?a pi?tego "Indiany" mia?a dotyczy? Trójk?ta Bermudzkiego.
  Harrison Ford zna ju? fabu?? pi?tego "Indiany Jonesa"    (0)
 
 
2010-03-04 09:36 • Autor: mars • ¬ródło: Filmweb

   Jak donosi serwis Filmweb:

"W wywiadzie dla BBC Harrison Ford ujawni?, ?e istnieje ju? fabu?a pi?tej cz??ci przygód Indiany Jonesa.


Gwiazdor wymy?li? j? wraz z twórcami postaci archeologa-awanturnika, Stevenem SpielbergiemGeorge'em Lucasem. Fani przygód Indiany Jonesa musz? si? jednak uzbroi? w cierpliwo??. Lucas b?dzie teraz musia? napisa? scenariusz, a to zajmie mu sporo czasu.

Ostatni film z serii, "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki", zarobi? na ca?ym ?wiecie prawie 800 milionów dolarów.
"
  Lucas ma pomys? na kolejnego Indian?    (0)
 
 
2008-10-04 15:26 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"W wywiadzie dla Los Angeles Times Harrison Ford powiedzia?, ?e trwaj? prace nad pomys?em na pi?ty film o przygodach Indiany Jonesa. Wed?ug aktora George Lucas ma ju? dla tej historii przygotowany temat i g?ówny w?tek.

To jest szalone, ale wspania?e - powiedzia? 66-letni aktor w rozmowie i doda? George w?a?nie teraz pracuje nad tym pomys?em.

14 pa?dziernika w USA a 23 pa?dziernika w Polsce pojawi si? na DVD i Blue-ray "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki". Ten film na ca?ym ?wiecie wygenerowa? wp?ywy si?gaj?ce 783,7 miliona dolarów. W Polsce zgromadzi? ponad 900 tysi?cy widzów.

Harrison Ford bardzo cieszy si?, z powodzenia IV cz??ci i nie kryje swojej rado?ci z planów nakr?cenia kolejnego filmu. Generalnie "Indiana Jones" to ci?gle "kura znosz?ca z?ote jajka", bo przy produkcyjnym bud?ecie 185 milionów dolarów zyski z jego wy?wietlania na wszystkich no?nikach b?d? znacz?ce.
"
  Paramount Pictures International przekroczy? miliard    (0)
 
 
2008-06-18 10:25 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   [Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki]Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Sze?? tygodni wcze?niej ni? w ubieg?ym roku tegoroczne wp?ywy studia Paramount Pictures International przekroczy?y miliard dolarów. Sta?o si? tak g?ównie dzi?ki wynikom dwóch ostatnich hitów PPI, filmom "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki" oraz "Iron Man".

Miliard dolarów wp?ywów z kin poza granicami USA Paramount Pictures International osi?gn?? 14 czerwca. W ubieg?ym roku PPI zako?czy? rok z wp?ywami w wysoko?ci 1,6 miliarda dolarów, a kwot? miliarda przekroczy? dopiero pod koniec lipca.

560 milionów dolarów z miliarda wp?ywów Paramountu, to wynik zaledwie dwóch filmów studia, "Indiany Jonesa i Królestwa Kryszta?owej Czaszki" i "Iron Mana", które wci?? generuj? wp?ywy. Na koncie "Indiany" znajduje si? ju? 350 milionów dolarów, a film wci?? nie mia? jeszcze premiery w Japonii, a "Iron Man", na terytoriach gdzie jego dystrybucj? zajmuje si? PPI, osi?gn?? wp?ywy w wysoko?ci 210 milionów dolarów.

Do sukcesu PPI przyczyni?y si? tak?e dobre wyniki takich filmów jak "Kroniki Spiderwick" (91 milionów dolarów), "Projekt: Monster" (90 milionów dolarów) i "To nie jest kraj dla starych ludzi" (86 milionów dolarów).
"
  "City of Gods" lepszy od "Królestwa Kryszta?owej Czaszki"?    (0)
 
 
2008-06-12 20:56 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Na zaledwie kilka godzin w sieci pojawi? si? tekst, który by? rzekomo scenariuszem czwartego "Indiany Jonesa" napisanym przez Franka Darabonta. Niestety nie mo?na go ju? przeczyta?, bo administrator serwisu pdfscreenplays.net, który go opublikowa?, z "przyczyn technicznych" zamkn?? t? stron?.

Znalaz?o si? jednak kilka osób, którym uda?o si? przejrze? scenariusz Darabonta, który kilka lat temu nie przypad? do gustu ani Stevenowi Spielbergowi, ani George'owi Lucasowi, ani Harrisonowi Fordowi. Znajduje si? w?ród nich mi?dzy innymi Josh Tyler, redaktor serwisu CinemaBlend, który, cho? przeczyta? zaledwie kilkana?cie stron tekstu, uwa?a, ?e Darabont jak najbardziej zas?ugiwa? na stanowisko scenarzysty czwartego "Indiany". Scenariusz Darabonta nie jest g?upi i przyjazny dzieciom. Nie ma w nim sus?ów, a poza tym jest znacznie bardziej przemy?lany. Wida? to ju? po pierwszej kwestii wypowiadanej przez Indy'ego.

Tyler zwraca tak?e uwag? na to, ?e wiele scen i miejsc, w których rozgrywa si? akcja "Kryszta?owej Czaszki" to bli?niacze sceny i miejsca ze scenariusza Darabonta, który nosi? tytu? "Indiana Jones and the City of Gods". Ten tekst jest taki, jakby "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki" by? napisany wy??cznie dla doros?ych widzów - dowodzi Josh Tyler.
"
  "Indiana Jones 4" na szkicach koncepcyjnych    (0)
 
 
2008-06-10 08:06 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"W sieci pojawi?o si? kilka szkiców koncepcyjnych na podstawie których powstawa?a najnowsza cz??? przygód dzielnego archeologa - "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki".

Znacznie wi?cej szkiców, z których twórcy "Kryszta?owej Czaszki" korzystali w czasie realizacji swojego filmu, znajdzie si? w ksi??ce "The Complete Making Of Indiana Jones", która wkrótce wydana zostanie w USA. Te, które obejrze? mo?na w sieci wygl?daj? nast?puj?co:

[Indiana Jones 4 - szkice]

[Indiana Jones 4 - szkice]

[Indiana Jones 4 - szkice]

[Indiana Jones 4 - szkice]

[Indiana Jones 4 - szkice]

[Indiana Jones 4 - szkice]

[Indiana Jones 4 - szkice]

[Indiana Jones 4 - szkice]


  Harrison Ford cz?onkiem zarz?dy Ameryka?skiego Instytutu Archeologicznego    (0)
 
 
2008-06-01 16:39 • Autor: mars • ¬ródło: The Associated Press

   [Harrison Ford]Chyba wszyscy si? zgodz? z tym, ?e Harrison Ford pomóg? spopularyzowa? archeologi? na ca?ym ?wiecie. Dlatego te?, w?adze Ameryka?skiego Instytutu Archeologicznego w Bostonie wybra?y jego na cz?onka swojego zarz?du.
Organizacja ta zajmuje si? promowaniem bada? i wykopalisk archeologicznych oraz edukacj? i ochron? dziedzictwa kulturowego na ?wiecie.

Prezes Instytutu, Brian Rose uwa?a, ?e to zagrana przez Forda posta? Indiany Jonesa mia?a znacz?cy wp?yw na zwi?kszenie zainteresowania badaniami archeologicznymi.

Przypominamy, ?e najnowsz? cz??? przygód najbardziej znanego archeologa na ?wiecie - "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki", mo?ecie ogl?da? w kinach ju? od 22 maja.  3,7 miliona dolarów wp?ywów Indiany z polskich kin    (0)
 
 
2008-05-26 09:51 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Jak donosi Hollywood Reporter film "Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki" wygenerowa? w Polsce podczas pierwszego weekednu wy?wietlania wp?ywy si?gaj?ce 3,7 miliona dolarów. Wed?ug tego samego ?ród?a film dystrybuowany jest w Polsce na 80 kopiach.

Cho? s? to dopiero wyniki wst?pne i bardzo szacunkowe to trzeba zauwa?y?, ?e otwarcie filmu w Polsce robi spore wra?enie na tle innych krajów i przeliczaj?c ?redni? na kopi? na danym terytorium:

Wielka Brytania - 21 milionów dolarów na 536 kopiach
Francja - 14,1 miliona dolarów na 781 kopiach
Niemcy - 12,6 miliona dolarów na 841 kopiach
Hiszpania - 11,7 miliona dolarów na 731 kopiach
Korea Po?udniowa - 10 milionów dolarów na 619 kopiach
Australia - 9 milionów na 263 kopiach
Rosja - 8,4 miliona dolarów na 602 kopiach
W?ochy - 6,5 miliona dolarów na 625 kopiach
Brazylia - 5,7 miliona dolarów na 257 kopiach
Meksyk - 4,5 miliona dolarów na 426 kopiach
Polska - 3,7 miliona dolarów na 80 kopiach


Czwarty Indiana Jones zadebiutowa? w 12000 kin w 56 krajach poza USA a wp?ywy z tych terenów szacuje si? na 143 miliony dolarów. W sumie wraz z wynikami z kin w USA daje to kwot? po pierwszym weekendzie si?gaj?c? 269 milionów dolarów. Pierwsze seanse filmu odbywa?y si? ju? w wielu krajach w ?rod?, wi?c weekend mia? ten film nieco wyd?u?ony.

Tak wysokie otwarcie filmu plasuje go na szóstym miejscu w?ród najwi?kszych otwar? wszech czasów na rynkach poza USA. Dla studia Paramount Pictures to najlepsze otwarcie w historii.

W?ród najlepszych startów na rynkach mi?dzynarodowych ci?gle niepokonany jest film "Piraci z Karaibów: Na kra?cu ?wiata", którego wp?ywy w pierwszy weekend si?gn??y 251 milionów dolarów oraz "Spider-Man 3", którego wp?ywy wynios?y 230,5 miliona dolarów. Lepiej od Indiany zaprezentowa?y si? te? "Harry Potter i Zakon Feniksa" - 193 miliony dolarów, "Kod da Vinci" - 155 milionów dolarów, "Zemsta Sithów" - 145,5 miliona dolarów.

Bez przelicznika inflacyjnego, czwarty Indiana na rynkach mi?dzynarodowych ?atwo pokona poprzednie cz??ci. Najlepiej bowiem sprzedawa?a si? "Ostatnia krucjata", a w 1989 roku wp?ywy si?gn??y 277 milionów dolarów. "?wi?tynia Zag?ady" to w 1984 roku wp?ywy si?gaj?ce 153,5 miliona dolarów, a "Poszukiwacze zaginionej Arki" w 1981 roku osi?gn?li wp?ywy si?gaj?ce 141,8 miliona dolarów.
"  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 
    ARCHIWUM:

                                           

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars