MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  Nowa gra o przygodach Indiana Jonesa?    (0)
 
 
2004-12-25 15:42 • Autor: mars 

   Wczoraj dosta?em od LucasArts ankiet? na temat gier Indiana Jones. Pytania gównie tyczy?y si? gry Emperor’s Tomb oraz kierunku w jakim chcia?bym aby poszli twórcy w przypadku kolejnej gry po?wi?conej najbardziej znanemu archeologowi ze ?wiata filmu i gier. Wygl?da na to, ?e potwierdza si? plotka, o której pisa?em ju? wcze?niej. Niestety nadal nie wiadomo, czy gra b?dzie te? wydana na PC, czy jak kiedy? wspominano tylko na konsole. Co prawda w ankiecie mia?em pytanie dotycz?ce platformy jakiej u?ywam i w uwagach napisa?em, ?e chcia?bym j? zobaczy? na PC. Niestety na razie nie pozostaje nam nic innego jak czeka? na pierwsze oficjalne informacje dotycz?ce nowego tytu?u. Mo?liwe, ?e premiera gry b?dzie planowana na równi z premier? czwartej cz??ci filmu, w przypadku którego prace na d?ugo zatrzyma?y si? na etapie poprawiania scenariusza, rzekomo ju? zaakceptowanego przez George Lucasa.

  The Sith Lord podbija XBoxa    (0)
 
 
2004-12-17 21:41 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Po wielkim sukcesie gry Star Wars Knight of the Old Republic (nagrody i wyró?nienia), nie mniej spodziewano si? po jego nast?pcy – The Sith Lords. Ledwo gra wysz?a na konsole XBox, a od razu zacz??a zbiera? pochlebne opinie. Ostatnio zosta?a wyró?niona przez IGN.com za najlepsz? histori? i uznana za najlepsz? gr? RPG 2004. Za najlepszego RPGa zosta?a tez uznana przez serwis GamySpy.com, na ?amach którego zaj??a dodatkowe 5 (na 10) miejsc za najlepsz? gr? roku 2004 na XBoxa. Wszystko wskazuje na to, ?e druga cz??? hitu z 2003 dopiero si? rozgrzewa i zgarnie jeszcze wiele nagród. O tym, czy pobije swój pierwowzór przekonamy si? za jaki? czas. Tym bardziej, ?e premiera gry na platform? PC dopiero w lutym – nie wiadomo kiedy u nas i czy b?dzie po polsku. Skoro historia si? powtarza, my?l?, ?e najwy?szy czas od?o?y? troch? grosza na gr?.


  Kolejne dwa tygodnie za darmo    (0)
 
 
2004-12-12 13:21 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Strona oficjalna Star Wars

   Z okazji ¦wi?t ponownie sta? si? cud. Ponownie gracze maj? okazj? zag??bi? si? bezp?atnie na dwa tygodnie w olbrzymim i wspania?ym ?wiecie MMORPG Star Wars Galaxies. Tylko, ?e tym razem zmieniono nieco zasady udost?pnienia triala. Otó? b?dzie on do??czony na CD do najnowszej gazety Star Wars Insider #79. Wszystko, co nale?y zrobi?, to zainstalowa?, zg?osi? si? pod podany po instalacji link i otrzyma? pod nim swój klucz aktywacyjny. Podobno tym razem trial nie nak?ada ogranicze? - w poprzedniej edycji mo?na by?o mie? na swoim "koncie" maksymalnie 50000 kredytów.

  Stwórz sobie now? map?    (0)
 
 
2004-12-12 13:18 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Jak niedawno poda? team twórców Star Wars Battlefront, nied?ugo udost?pni? oni fanom zestaw narz?dzi do tworzenia nowych map do tej gry. W ich sk?ad wchodz? ró?ne programy dekoduj?ce tekstury, modeluj?ce teren oraz zestaw map porównawczych. Jednocze?nie ch?opaki przyznaj?, ?e wszystkie programy ze wzgl?du na swoj? z?o?on? struktur? b?d? wci?? wersjami beta.
Termin ich wypuszczenia: prawdopodobnie jeszcze przed ¦wi?tami.

  Ruszy?a oficjalna strona gry Mercenaries    (0)
 
 
2004-12-10 18:14 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Wczoraj ruszy?a oficjalna strona gry Mercenaries, przeznaczonej wy??cznie na konsole – PlayStation 2, XBox. Gra jest wspólnym przedsi?wzi?ciem firmy LucasArts (producenta) i Pandemic Studios (wykonawcy). Te dwie firmy wspó?pracowa?y ju? ze sob? przy grze Star Wars Battlefront.
Akcja gry ma si? rozgrywa? w przysz?o?ci w pó?nocnej i po?udniowej Korei, gdzie mam miejsce wojskowy zamach, którego celem jest przej?cie kontroli nad pó?nocn? Kore? i zagro?enie ?wiatu za pomoc? broni nuklearnej. Gracz wcieli si? w rol? najemnika, który na zlecenie prywatnej spó?ki najemników, zwanej Executive Operations, do której nale?y, ma za zadanie zdoby? wyznaczone cele i zgarn?? za nie nagrody, na konto spó?ki.

Po wi?cej informacji zapraszam tutaj oraz na now?, oficjaln? stron? gry.

  KOTOR 2 w sklepach! Bardzo pochlebna recenzja IGN.com    (0)
 
 
2004-12-07 13:10 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Na pó?kach sklepowych pojawi?a si? XBoxowa wersja z niecierpliwo?ci? oczekiwanego sequela wspania?ej gry Star Wars Knights Of The Old Republic. Niezwykle entuzjastyczn? recenzj? gry Star Wars Knights Of The Old Republic 2: The Sith Lords opublikowa?a strona IGN.com, wraz z ko?cow? ocen? ogóln? 9,3/10.
Sam? recenzj? mo?ecie przeczyta? tutaj.

  Demo w angielskim pi?mie konsolowym    (0)
 
 
2004-12-07 13:02 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: TheForce.net

   Jak podaje strona TheForce.net, w angielskim pi?mie konsolowym XBox Magazine znale?? b?dzie mo?na konsolowe demo gry Star Wars: Republic Commando. Pismo ma si? ukaza? 30 grudnia 2004.
Dodatkowo to samo demo mo?na znale?? na p?ytce z konsolow? wersj? gry Star Wars Knights Of The Old Republic 2: The Sith Lords.

  Obrazek z pude?ka gry    (0)
 
 
2004-12-01 09:01 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts RC

   
LucasArts zaprezentowa? obrazek, który ma si? znale?? na pude?kach z gr? Star Wars Republic Commando. Gra ma si? charakteryzowa? niesamowitym mrocznym klimatem, podczas której kieruj?c kilkuosobowym zespo?em. Dzi?ki niej mamy si? poczu? jak ?o?nierze Republika?skich si? specjalny – b?dziemy dzia?a? g??boko na terenie wroga, zdani jedynie na swój niewielki oddzia? z?o?ony z klonów.
  Cztery miesi?ce do godziny zero!!!    (0)
 
 
2004-11-27 14:23 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Jak podaje oficjalna strona gry, gra Star Wars: Republic Commando uka?e si? 1 marca 2005. Zosta?o wi?c jeszcze troch? czasu, aby usk?ada? na gr? jak i na nowy komputer do niej.

  KOTOR II z?oty - na Xboxa    (0)
 
 
2004-11-23 21:49 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts - KOTOR II

   Jak donosi serwis LucasArts, gra Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords osi?gn??a status z?otej. Ta informacja powinna jednak ucieszy? tylko posiadaczy konsoli XBox, którzy b?d? mogli j? ju? naby? 6 grudnia bie??cego roku. Posiadacze PCetów musz? poczeka? jeszcze na gr? do lutego 2005.

  Nowa mapa    (0)
 
 
2004-11-23 13:54 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Wreszcie pojawi?a si? troch? spó?niona nowa mapa do gry Star Wars Battlefront - The Jabba Palace. Zapowiadana na 19.11 dost?pna jest dopiero od dzisiaj.
Tatooine. Siedziba lorda ?wiata przest?pczego - wielkiego Jabby The Hutt'a. Czy?by Rebelianci szukali tu schronienia, albo Imperium uzna?o ten staro?ytny budynek za dobry punkt strategiczny? A mo?e po prostu Jabba osobi?cie "zaprosi?" obie strony konfliktu do siebie, aby rozwia? nieco codzienn? nud?? Nie wiadomo. Faktem jest, ?e front przeniós? si? w w?skie, o?lizg?e, pogr??one w mroku korytarze i sale. Podczas gdy Gamorreanie atakuj? ka?dego, kogo zobacz?, w ciemno?ciach poni?ej ryczy g?odny Rancor. A zapadnia dzia?a lepiej, ni? powinna...
Mapa dodana jest do ogólnego patcha 1.11 (61.1 MB), zawieraj?cego wszystkie poprawki z wersji 1.1.

  Aktualizacja dzia?u    (0)
 
 
2004-11-15 02:20 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   Z przyjemno?ci? donosimy, i? na stronie dodana zosta?a nowa gra:
Star Wars: Revenge Of The Sith. Pod podanym linkiem znajdziecie krótkie wprowadzenie, zapowied? gry oraz par? screenów.

  Sam & Max – szansa no powrót    (0)
 
 
2004-11-14 14:36 • Autor: mars • ¬ródło: Sam & Max The Unofficial Website

   Kiedy w sierpniu 2003 roku rzezcznik LucasArts poinformowa? o zawieszeniu prac nad druga cz??ci? gry Full Throttle II: Hell on Wheels, zacz??em ba? si? o przysz?e losy opracowywanego w tym samy czasie drugiego sequela do niemniej znakomitej gry Sam and Max. Moje obawy sprawdzi?y si? w kwietniu 2004 roku. W wyniku wewn?trznej restrukturyzacji firmy LucasArts, prac? stracili m. in. ludzie odpowiedzialni za ten tytu?. Dziwne by?o to, ?e produkcja gry by?a bliska uko?czenia. Potem przyszed? czas na petycje i wreszcie pozytywna reakcja. Otó?, po obejrzeniu wyników akcji nie mog?cych si? pogodzi? z zawieszeniem prac nad gr? Sam & Max Freelance Police fanów, cz??? ekipy pracuj?ca nad t? gr?, która skarci?a prac? w LA, postanowi?a za?o?y? w?asn? firm? Telltale Games. Pomimo, ?e walcz? o licencj? do produkcji innej gry, nie ukrywaj? ch?ci doko?czenia i wydania tego squela.

"Kiedy zobaczyli?my petycj? i jak ?li byli ludzie, wiedzieli?my, ?e musimy stworzy? Telltale Games" - fragment wypowiedzi Kevina Brunera.

Prawa do tego tytu?u mia? LucasArts, który naby? prawa do komiksu od jego autora – Steve’a Purcella, na którym to mia?a si? opiera? fabu?a tej gry. Licencja jednak wygas?a w maju tego roku, co daje dobry punkt wyj?cia dla m?odej firmy. Jak dot?d nie uda?o si? jednak zdoby? komentarza na ten temat ani Purcella, ani rzeczniczki LucasArts.

Cieszy mnie postawa by?ych pracowników LucasArts, którzy jednak nie chc? fanów zostawi? na lodzie. Ch?opaki maj? kilkunastoletnie do?wiadczenie w tej bran?y, wi?c nie mamy czego si? obawia?. Prawdopodobnie gra Sam & Max Freelance Police nie b?dzie pierwsz? gr? tej firmy, ale wa?ne, ?e mamy nadziej?.

  LucasArtSoundtracks bez SW i IJ    (0)
 
 
2004-11-14 13:32 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArtSoundtracks

   Nie tak dawno ze strony LucasArtSoundracks zosta?y usuni?te ?cie?ki d?wi?kowe zwi?zane z grami opartymi na tematyce Gwiezdnych WojenIndiana Jonesa. O ich usuni?cie poproszono autora strony, t?umacz?c, ?e prawa do tych ?cie?ek zosta?y sprzedane innym firmom, które nimi handluj?. To one zwróci?y si? z pytaniem do LucasArts, czy maj? ?wiadomo?? o istnieniu tej strony. Chc?c utrzyma? dobre stosunki z tymi firmami, LucasArts musia? zwróci? si? do autora strony LucasArtSoudtracks z pro?b? o usuni?cie tych ?cie?ek d?wi?kowych. Na stronie jednak dalej mo?na pobiera? soundtracki do innych gier tego producenta: The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island, Sam & Max Hit the Road, Day of the Tentacle, The Dig, Grim Fandango, Loom, Zak McKracken i moj? ulubion? ?cie?k? z gry Outlaws.

  Top Secret - nowa gra RTS w ?wiecie Gwiezdnych Wojen    (0)
 
 
2004-11-11 12:32 • Autor: mars • ¬ródło: Rif z ICO

   Fani Gwiezdnych Wojen nie maj? co narzeka? na ilo?? nowych propozycji do tego ?wiata. Mimo, ?e Revenge of the Sith ma by? ostatnim filmem pe?nometra?owym, zapowiedziano ju? produkcj? seriali telewizyjnych.
Nie mniej te? ma si? dzia? w ?wiecie gier. Pomimo, ?e raczej nie zobaczymy gry opartej na fabule filmu Zemsta Sithów na platformie PC, szykowana jest dla nas inna niespodzianka. Otó? cz??? ekipy niegdysiejszej firmy Westwood Studios, odpowiedzialna za takie tytu?y jak Dune 2, Command & Conquer, czy Red Alert, za?o?y?a now? firm? Petroglyph. Jej autorzy chc? dalej robi? to, na czym znaj? si? najlepiej, czyli robi? gry RTS (strategie w czasie rzeczywistym). Dla nas najwa?niejsze jest, ?e ich ?ci?le tajnym projektem jest opracowanie gry w ?wiecie Star Wars. Na gr? najprawdopodobniej poczekamy do ko?ca przesz?ego roku.

Niniejsz? informacje otrzyma?em od RifaImperial City Online, gdzie zapraszam do przeczytania ca?ego newsa na ten temat, tutaj. Artyku? ?ród?owy po angielsku znajdziecie tutaj.

  Recenzja    (0)
 
 
2004-11-09 18:41 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   Od ponad miesi?ca na rynku dost?pna jest gra Star Wars Battlefront. Du?a wi?kszo?? graczy j? sobie chwali, równie? recenzje specjalistycznych stron dla graczy s? pochlebne.
Po miesi?cu sp?dzonym przy samej grze postanowi?em podzieli? si? swoimi wra?eniami i równie? napisa?em recenzj? Battlefront. Zapraszam do lektury.

  Oficjalna strona gry Star Wars Episode III: Revenge of the Sith.    (0)
 
 
2004-11-05 00:18 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

    LucasArts otworzy?o oficjaln? stron? zapowiadaj?c? gr? opart? na scenariuszu Epizodu III - Revenge of the Sith. Na stronie znale?? mo?na par? linijek tekstu wprowadzaj?cego oraz pi?? pierwszych screenów z gry. Wkrótce pojawi si? na niej równie? jej trailer. Zapowiadana premiera samej gry: dwa tygodnie przed wej?ciem filmu do kin.
Na stron? mo?ecie wej?? tutaj.

UAKTUALNIENIE 2004-11-06: Pierwszy trailer do tej gry jest ju? dost?pny na jej stronie.

  Star Wars Battlefront - ?ata 1.1    (0)
 
 
2004-11-04 11:57 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Wreszcie pojawi?a si? druga ?ata do gry Star Wars Battlefront, nios?ca ze sob? sporo poprawek i udogodnie?. Do najwa?niejszych z nich nale??: zmiana paska do pingu na warto?ci liczbowe, dodanie nowych filtrów (szukanie po nazwie mapy, serwera, gracza, ery, po pingu i typie serwera). Wa?n? zmian? jest zniesienie podzia?u na strefy zastosowanym w rozgrywce dla wielu graczy (na Ameryk? Pó?nocn?, Europ?, Azj?, itd.). Dodano przycisk zatrzymuj?cy proces wyszukiwania serwerów oraz zmieniono wygl?d listy graczy. Wprowadzono te? wiele innych poprawek maj?cych poprawi? dzia?anie gry podczas rozgrywki przez Internet (np.: przez GameSpy Arcade) oraz kilka zmian kosmetycznych (np. dodano nazwy planet w oknie ?aduj?cym map?).
Pe?n? list? poprawek oraz samego patcha w wersji 1.1 zajmuj?cego 18.3 MB, znajdziecie na stronie LucasArts oraz LucasFiles.com.

  Dark Forces MOD - potrzebne wasze sugestie    (0)
 
 
2004-11-01 19:57 • Autor: mars 

   Min??o ju? kilka dni od czasu wydania drugiego dema do MODa gry Star Wars Dark Forces. Obecnie ca?a ekipa tworz?ca go zbiera wszelkie informacje na temat przeoczonych b??dów. Jak dot?d, jedynie jeden gracz z Polski poinformowa? mnie o znalezieniu niedoróbek. Prace nad nimi oraz tymi znalezionymi przeze mnie ju? trwaj? i zostan? naprawione w najbli?szym patchu. By?bym jednak wdzi?czny za wszelkie inne informacje na temat b??dów w demie, czy w polskim t?umaczeniu.
Je?li znajdziecie b??dy w Polskiej lokalizacji lub w grze, piszcie o nich na moim forum w tym temacie.
Znaj?cy angielski, mog? na temat b??dów znalezionych w grze (nie tycz?cych si? polskiej wersji) pisa? na oficjalnym forum.
Zach?cam te? do dyskusji na temat samego MODa na forum MARSite on-line w tym temacie.

  Oficjalna strona KOTOR 2 On-Line.    (0)
 
 
2004-10-30 16:50 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Dzi? otwarto oficjaln? stron? gry Star Wars Knights Of The Old Republic 2: The Sith Lords. Podzielona zosta?a na dwie cz??ci - dla Jasnych oraz Ciemnych Jedi, które generalnie ró?ni? si? jedynie szat? graficzn? i tekstem powitalnym. Zawarto?? obu jest jednakowa - gar?? informacji o grze, cztery tapety, ikony, screensaver i galeria mediów. Na stron? g?ówn? mo?ecie wej?? tutaj.

  Nowa planeta oraz rych?e otwarcie oficjalnej strony KOTOR 2.    (0)
 
 
2004-10-28 21:45 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Wkrótce zostanie otwarta oficjalna strona gry Star Wars Knights Of The Old Republic 2: The Sith Lords. Wci?? jest jednak w fazie powstawania.
W zamian za to twórcy dodali na stronie LucasArts opis nowej planety - Korriban, wraz z ilustruj?cym j? filmikiem. Zosta? on dodany tutaj na naszej stronie gry.

  Jump To Light Speed w sklepach.    (0)
 
 
2004-10-28 21:18 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Na pó?kach sklepowych w USA pojawi? si? d?ugo oczekiwany dodatek do gry MMORPG Star Wars Galaxies. Dzi?ki niemu mo?emy oderwa? si? wreszcie od powierzchni planet i posmakowa? ?ycia pilota statków kosmicznych. Nie mniej skomplikowany od Galaxies dodatek oferuje szerok? gam? my?liwców, transportowców oraz statków - w r?ce graczy oddane zostanie 20 modyfikowalnych statków oraz b?d? mogli odwiedzi? 10 wielkich sektorów przestrzeni kosmicznej.
Przewidywana premiera gry w Europie: 5.11.2004

  Dark Forces MOD: II demo - pierwsze wra?enia    (0)
 
 
2004-10-27 20:26 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   Mi?o mi poinformowa?, ?e premiera d?ugo oczekiwanego drugiego dema gry Dark Forces MOD powinna mie? miejsce ju? dzi? wieczorem. Mia?em to szcz??cie, ?e uda?o mi si? wywalczy? zgod? na pobranie wersji przeznaczonej dla ekipy i wybranych testerów ze ?wiata ju? wczorajszego dnia. Je?li nie znajd? si? powa?ne b??dy, termin b?dzie dotrzymany.
Tak jak ju? wcze?niej informowa?em, w przypadku dema polska lokalizacja dotyczy?a menu gry, odpraw i opisów misji i broni u?ywanej w demie. Graj?c znalaz?em dwie niedoróbki, które dosta?y si? do dema z uwagi na brak wcze?niejszych testów. Z tego, co w?a?nie si? dowiedzia?em, b??dy znalaz?y si? równie? w wersji niemieckiej, wi?c jest szansa, ?e zostan? poprawione przed jeszcze przed wydaniem dema!. Jak prezentuje si? ca?o??, zostawiam Waszej ocenie, ale z uwagi, ?e to pierwszy tego typu projekt nie tylko dla mnie, ale i dla ekipy tworz?cej gr?, mam nadziej?, ?e darujecie nam ewentualne wpadki, które znalaz?y si? w demie.
A teraz najwa?niejsze, czyli jak uda?a si? konwersja. Pierwsza mapa ró?ni si? od tej z pierwszego dema. Puste przestrzenie zosta?y wype?nione ró?nymi przedmiotami. Ale tak naprawd?, wielkie wra?enie robi? dwie kolejne mapy. Powiem szczerze, ?e w Dark Forces gra?em wiele razy, ale tutaj si? pogubi?em (szczególnie na drugiej mapie). Autorzy wykazali si? pomys?owo?ci? wype?niaj?c i rozbudowuj?c plansz?. Moim zdaniem demo gry ma mroczniejszy klimat, co moim zdaniem stanowi jego du?y atut. Tekstury zosta?y ?wietnie odnowione, do tego ?wietnie wypada gra ?wiate? i efekty pogodowe. Minusem mog? by? filmiki przerywnikowe, gdy? postacie na nich wyst?puj?ce nie poruszaj? ustami. Powód - filmiki robi?a jedna osoba w warunkach domowych.
Zgodnie z zapowiedzi?, demo ma si? pojawi? dzi? wieczorem. Osobi?cie jestem zadowolony z poziomu pracy wykonanej przez autorów MODa, gdy? na pewno nie odstaje on jako?ci? od tego co znamy z Jedi Outcast, czy Jedi Academy. Mapy s? naprawd? dopracowane. Polecam i zapraszam do dyskusji na forum. Ci co nie czytali, mog? te? tutaj zapozna? si? z procesem prac nad polsk? lokalizacj?.

Demo jest ju? do pobrania z tej strony.

  Star Wars Rebellion - recenzja    (0)
 
 
2004-10-24 14:22 • Autor: mars • ¬ródło: za Misiek Ex Machina

   Ju? jaki? czas temu dosta?em recenzj? gry Star Wars Rebbelion, pierwszego RTSa w realich ?wiata Gwiezdnych Wojen. Mimo, ?e dla wielu okaza?a si? ona wpadk? LucaArts, znale?li si? i tacy, którzy nauczyli si? w ni? gra?, przez co przypad?a im do gustu. Jedn? z takich osób jest Misiek Ex Machina, który napisa? wspomnian? ju? recenzj?. Zapraszam do jej przeczytania i do wspó?pracy.

  Battlefront – kolejne uaktualnienie w przygotowaniu    (0)
 
 
2004-10-23 11:44 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts Forum

   LucasArts szykuje kolejnego patcha do gry Star Wars Battlefront. Uaktualnienie zostanie wydane zaraz po pozytywnym przej?ciu testów. Zmiany maj? dotyczy? przegl?darki serwerów, w której maj? pojawi? si? nowe opcje, m. in.: filtry do szukania po nazwach serwera, graczach, nazwie mapy, typie serwera, czy pingu. W przypadku pingu b?dzie jeszcze jedna zmiana, która minie cieszy, bo obecna mi nie przypad?a do gustu. Otó? zamiast paska stanu, b?dzie podawana jego warto?? oraz ma zosta? on zoptymalizowany. Dodany te? zostanie przycisk "Stop" przy od?wie?aniu listy serwerów. Inn? wa?n? zmiana b?dzie mo?liwo?? przy??czenia si? do rozgrywek z innych regionów: Ameryki Pó?nocnej, Europy i Azji.
Wi?cej szczegó?ów na temat nowej ?atki znajdziecie na Forum LucasArts.

  Dark Forces MOD - ?cie?ka d?wi?kowa i tapeta do II dema    (0)
 
 
2004-10-19 21:26 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   Mimo, ?e ju? kilka razy przek?adano dat? wydania II dema Dark Forces MOD, jego premiera ju? coraz bli?ej. Osobi?cie odczuwam to dostaj?c co chwil? nowe komunikaty i teksty, które na szybko trzeba przet?umaczy?. Z tego co wiem, gra b?dzie po: angielsku, francusku, niemiecku, hiszpa?sku i oczywi?cie po polsku. Trwaj? te? prace nad instalatorem – m. in. te? polsk? wersj?, je?li uda i si? obej?? problemy techniczne z naszymi "ogonkami" w ich wersji programu instalacyjnego (chodzi o dodatkowe komunikaty).
Aby nam umili? czas, na stronie MODa, w dziale download umieszczono oficjaln? ?cie?k? d?wi?kowa do wspomnianego dema. Mo?na te? pobra? oficjaln? tapet? do dema.

Na koniec fragment listu, na temat t?umaczenia i terminu wydania, który dosta?em w?a?nie przed chwil? od asystenta producenta MODa:

"I can tell you, JA looks funny in Polish ;)

soon, very soon... possibly this week end already or the next, but not much later..."

  Demo MOD'a nadchodzi wielkimi krokami    (0)
 
 
2004-10-11 00:20 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Dark Forces: A MOD for Jedi Academy

   Jak donosz? na oficjalnej stronie gry Dark Forces MOD jego twórcy, demo stoi tu? przed ujrzeniem ?wiata dziennego. Obecnie ko?czone s? prace nad programem instalacyjnym i poprawiane drobne b??dy d?wi?kowe oraz skryptowe.
Autorzy przewiduj? wydanie dema za oko?o dwa tygodnie, po czym planowane jest wypuszczenie patcha koryguj?cego ewentualne b??dy.
Jednocze?nie podany zosta? stan ogólny modyfikacji na dzie? dzisiejszy: wykonano ju? oko?o 80% tekstur, 90% modeli, zestaw muzyczny oraz d?wi?kowy jest kompletny. Po?owa z 11 pozosta?ych map ju? znalaz?a si? w imad?ach warsztatów ch?opaków z teamu.
Na listopad zapowiedziana zosta?a aktualizacja dalszych post?pów w pracy nad modem.

UAKTUALNIENIE 2004-10-15: Jak donosi producent MODa gry Dark Forces, drugie demo otrzyma?o status z?otego. Zako?czy?y si? prace zwi?zane z t?umaczeniem i przygotowano program instalacyjny dema.

  Battlefront – problemy    (0)
 
 
2004-10-10 12:30 • Autor: mars 

   Jak mo?na by?o zaobserwowa?, d?ugo oczekiwana gra Star Wars Battlefront mia?a kilka i to powa?nych wpadek podczas swojej premiery. Po pierwsze, problemy z instalacj? – instalator nie widzi 2 i 3 p?yty z gr?. Przyczyn? takiego stanu rzeczy jest zastosowanie najnowszego zabezpieczenia Starforce 3, przez co instalator wyrzuca b??dy na nap?dach DVD-ROM i niektórych CD-ROM (tych starszych). Ten sam problem mia?y inne gry wydane z tym zabezpieczeniem. Jak obej?? ten problem podano w oficjalnym e-mailu od LucasArts na tym forum.
Potem przyszed? czas na polsk? premier? i kolejny powa?ne problemy. Z niewidomych przyczyn nie do?? ?e nie pojawi?a si? po polsku, to jeszcze z du?ym po?lizgiem – z tego co mi wiadomo, w tym drugim przypadku, by?y problemy z europejskim dystrybutorem gier LucasArts, firm? Activision. Ten sam dystrybutor poda? b??dne CD-key'e, przez co nie jest mo?liwa instalacja gry. Polski dystrybutor (firma LEM) od razu przyst?pi? do dzia?ania i zwróci? si? o pomoc do LucasArts. Problem ma by? rozwi?zany ju? w poniedzia?ek (mam nadziej? bo w?a?nie jad? do Wroc?awia po t? gr?).
Jak ju? przejdziemy te wszystkie problemy, mo?e nam si? przyda? ju? pierwszy zestaw poprawek, które maj? poprawi? dzia?anie gry w trybie Multiplayer. Wi?cej szczegó?ów oraz sam patch v1.01 znajdziecie na tej stronie (2.7 MB).
Mam nadziej?, ?e te wszystkie problemy Was nie zra?? i gra zapewni Wam dobra zabaw?, któr? si? ciesz? gracze z innych krajów. Podobno ilo?? sprzedanych kopii gry w samej Anglii zszokowa?a nawet firm? LucasArts.

  LucasArts i Sony Online Entertainment pracuj? ci??ko...    (0)
 
 
2004-10-09 18:46 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: Gamespot.com

  KOTOR II: The Sith Lords - "Pami?tnik projektanta 2"    (0)
 
 
2004-10-05 18:16 • Autor: mars • ¬ródło: KotOR II: The Sith Lords

   Wczoraj, LucasArts na oficjalnej stronie gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords umie?ci? drug? cz??? "Pami?tnika projektanta". Jak mo?na zauwa?y?, jest to do?? modna ostatnio u nich forma przedstawiania relacji z produkcji, któr? zapocz?tkowano w przypadku gry Battlefront, (której, pomimo ?wiatowej premiery, wci?? nie ma w Polsce). Drugi wpis zosta? dokonany przez kierownika projektu - Chrisa Avellone’a, który po?wi?ci? go zawi?o?ciom zwi?zanymi z tworzeniem gry i jej fabu?y. Jak wiadomo, dzi? gracze s? wymagaj?cy, tym bardziej, ?e w tym przypadku chodzi o kontynuacj? hitu z 2003 roku, jakim by? Knights of the Old Republic.
O tym procesie mo?ecie poczyta? po angielsku tutaj, traktuj?c go jako zapowied? gry z pierwszej r?ki. Znajdziecie te? tam szkice i nowe screeny z gry do niniejszego wpisu. Przypominam, ?e posiadacze konsoli Xbox, b?d? mogli si? cieszy? t? gr? w grudniu, a posiadacze komputerów PC, w lutym 2005 roku. Dalej te? nie wiadomo, czy gra pojawi si? te? w polskiej wersji j?zykowej.

UAKTUALNIENIE. Cz??? druga Pami?tnika projektanta zosta?a przet?umaczona na j?zyk polski i mo?na j? przeczyta? tutaj. ?ycz? mi?ej lektury.

  Propozycja LucasArts    (0)
 
 
2004-10-03 15:43 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Firma LucasArts próbuje sk?oni? graczy, którzy przestali ju? gra? w gr? Star Wars Galaxies do ponownego odkurzenia p?ytek z gr? i powrócenia do wielkiego ?wiata tej wspania?ej MMORPG.
Gracze, którzy zako?czyli rozgrywk? oraz wykupywanie subskrybcji przed wi?cej, ni? 60 dniami maj? okazj? pogra? przez 10 dni za darmo, aby wypróbowa? nowe ulepszenia, wprowadzone do ?wiata gry. S? to:
- Nowe zadania dla Jedi, ekscytuj?ce misje pozwalaj?ce osi?gn?? stopie? Mistrza Jedi.
- Nowe zadania i misje dla zwyk?ych graczy, mi?dzy innymi scenariusze "Corellian Corvette" oraz "Deathwatch Bunker", obiecuj?ce przygod? w stylu dobrych, starych Gwiezdnych Wojen, ze wspania?ymi nagrodami po ich uko?czeniu.
- Ulepszone zdobywanie do?wiadczenia, wraz z nowym droidem pomocniczym, który jeszcze szybciej i przyst?pniej poprowadzi gracza przez misje wst?pne.

10 dni darmowego okresu gry otrzymaj? gracze, którzy zdecyduj? si? na wykupienie kolejnego abonamentu.

  Statystyki graczy online...    (0)
 
 
2004-10-01 21:52 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie gry Battlefront zosta?o utworzone zestawienie najlepszych graczy tego tytu?u. Tabele zosta?y stworzone zarówno na platform? PC jak i na PlayStation 2. Brak jednak zestawie? na XBox, co jest zapewne sporym minusem dla graczy u?ywaj?cych tej platformy. W razie pyta? lub problemów posiadamy mo?liwo?? skorzystania z forum - LucasArts Game Discussion Forums.

  Drugie miejsce dla KOTOR II    (0)
 
 
2004-09-29 18:09 • Autor: mars • ¬ródło: TeamXbox

   Serwis TeamXbox opublikowa? list? dziesi?ciu najbardziej oczekiwanych tytu?ów na platform? Xbox. Na drugim miejscu znalaz?a si? gra Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lord, kontynuacja hitu z 2003 roku. Na wspomnian? platform? gra ma si? pojawi? jeszcze w grudniu tego roku, a na PC w lutym 2005 roku.

Poni?ej lista 10 najbardziej oczekiwanych gier na XBoxa:

1. Halo 2,
2. Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lord,
3. Prince of Persia: Warrior Within,
4. Need for Speed Underground 2,
5. Call of Duty: Finest Hour,
6. Dead or Alive Ultimate,
7. Lord of the Rings: The Third Age,
8. Mortal Kombat: Deception,
9. Ghost Recon 2,
10. Men of Valor.

Na stronie TeamXbox mo?ecie poczyta? o wy?ej wymienionych grach.

  Jump to Lightspeed - wskocz na now? stron?    (0)
 
 
2004-09-24 08:44 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Wczoraj ruszy?a oficjalna strona gry Star Wars Galaxies: Jump to Lightspeed. Zainteresowani znajd? na niej opisy statków jakie b?d? dost?pne w grze do oblatania, nowe profesje zwi?zane z wprowadzeniem mo?liwo?ci latania w uniwersum Star Wars Galaxies oraz mo?liwo?? poznania systemów w jakich przyjdzie nam lata?. S? te? dost?pne opisy dwóch nowych ras. Oczywi?cie cz??? z tych materia?ów by?a ju? mniej wi?cej nam znana od jakiego? czasu. W przysz?o?ci maj? si? pojawi? opisy misji w jakich przyjdzie nam bra? udzia?.
Jump to Lightspeed b?dzie dodatkiem do gry Galaxies: An Empire Divided, która b?dzie wymagana do jego uruchomienia. Dlatego te? w Polsce wznowiono ostatnio sprzeda? tej gry. Niestety kosztuje oko?o 200 z? plus co miesi?czny abonament za u?ywanie serwerów, na których nasza posta? b?dzie istnie?. Czyli jest to znakomita pozycja, ale dla bardziej zamo?nych graczy.

  Bitwa o Galaktyk? si? rozpocz??a    (0)
 
 
2004-09-21 23:43 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Równocze?nie z wydaniem Oryginalnej Trylogii na DVD w sklepach pojawi?a si? dzi? gra Star Wars Battlefront. Na razie dost?pna jest jedynie w Stanach Zjednoczonych. W nadchodz?cych dniach jednak trafi na pó?ki w kolejnych krajach. W Polsce mo?na si? jej spodziewa? w okolicach 29.09. Pocz?tkowo b?dzie sprzedawana tylko angielska wersja gry.

Na oficjalnej stronie gry w dziale Gallery zamieszczono równie? zabawny spot reklamowy przygotowany specjalnie dla telewizji.

  Nowa rasa dost?pna dla graczy    (0)
 
 
2004-09-21 23:23 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Na stronie IGN.com zamieszczono pierwszy "Pami?tnik twórcy" gry Star Wars Galaxies: Jump to Lightspeed. Traktuje on o tworzeniu nowej rasy dost?pnej dla graczy - Ithorian. Ca?y pami?tnik w j?zyku angielskim znajdziecie tutaj. Jego polski przek?ad pojawi si? u nas ju? wkrótce.

  Rzut okiem na nowe Moce    (0)
 
 
2004-09-15 21:14 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Po?wi?cona grom strona IGN.com zamie?ci?a artyku? opisuj?cy pokrótce zawi?zanie akcji gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords oraz kilka nowych Mocy - Force Crush, Battle Meditation, Force Scream, Force Fury i Force Sight. Dodatkowo tekst zilustrowany jest screenshotami oraz filmem z rozgrywki.

"Wszystko zaczyna si? w szpitalu na stacji Peragus, odleg?ej placówce górniczej umieszczonej na asteroidzie. Po zasadzce Sithów zosta?e? pozostawiony pewnej ?mierci, ocala?e? jednak szcz??liwym zrz?dzeniem losu, nie pami?tasz tylko jak si? znalaz?e? w tym miejscu. Co gorsza utraci?e? swoje po??czenie z Moc?..."

Tyle IGN.com, osoby znaj?ce angielski zapraszam do przeczytania ca?ego artyku?u.

  Aktualizacja strony oficjalnej    (0)
 
 
2004-09-14 15:45 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie gry Star Wars Battlefront dokonano aktualizacji dzia?u "Pojazdy". Lista zawiera teraz szczegó?owy spis jednostek ka?dej frakcji dost?pnych dla graczy.
Nowo?ci u Rebeliantów to speeder bojowy oraz zmodyfikowany Gian speeder. ?o?nierze Imperium b?d? mogli ju? oficjalnie poszale? w ATAT, ?o?nierze Republiki w jego protopla?cie AT-TE oraz czo?gu bojowym TX-130S. Na koniec Separaty?ci otrzymali do dyspozycji STAP'a, Spider Walker'a oraz my?liwiec Geonosian.
Pe?n? list? pojazdów znajdziecie tutaj.

  Star Wars Battlefront - "Pami?tnik projektanta 6"    (0)
 
 
2004-09-14 14:32 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Jens Andersen, g?ówny projektant gry Star Wars Battlefront opublikowa? na jej oficjalnej stronie swoje przemy?lenia dotycz?ce projektu. Pokrótce opisa? on prac? nad nim i poda? gar?? informacji dotycz?cych powstawania gry. Na naszej stronie dodali?my dzisiaj polskie t?umaczenie.
Mi?ej lektury!

  KOTOR II - "Pami?tnik projektanta 1" - Demonstracja na E3    (0)
 
 
2004-09-13 15:27 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Witam wszystkich. Na oficjalnej stronie LucasArts, dotycz?cej gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords zamieszczono w lipcu 2004 pierwsz? cz??? Pami?tnika Twórcy. Dzi? mo?emy zaprezentowa? na naszej stronie jej polskie t?umaczenie. Artyku? traktuje o przedstawieniu na tegorocznych targach E3 dzia?aj?cej wersji demonstracyjnej KOTOR 2, jak równie? o jej planowaniu oraz powstawaniu. ?ycz? mi?ej lektury.

  Star Wars Battlefront - download    (0)
 
 
2004-09-12 01:36 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Wczoraj, na stronie gry Star Wars Battlefront zosta? dodany dzia? download, gdzie mo?na pobra? 4 tapety, wygaszasz ekranu (1.5 MB) oraz ikony. Posiadacze PCetów znajd? tam jeszcze jedn? ciekaw? informacj?, ?e ju? nied?ugo pojawi si? tam demo gry na t? platform?. Przypominam, ?e ?wiatowa premiera gry ju? za 9 dni.
Aby podostrzy? sobie apetyt, mo?emy odwiedzi? stron? swbattlefront.net, gdzie znajdziemy kilka nowych filmików prezentuj?cych gr?.

  Star Wars Battlefront - wymagania techniczne    (0)
 
 
2004-09-05 15:45 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Jaki? czas temu, na stronie LucasArts, zosta?o otwarte specjalne forum informacyjne do maj?cych wyj?? nied?ugo gier: Star Wars Battlefront, Star Wars Republic Commando, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith LordsMercenaries.
W przypadku gry Star Wars Battlefront podano na forum wymagania techniczne tej gry oraz jest prowadzona dyskusja na temat edytorów do gry – jak wida? fani ju? my?l? o MODach.

  Star Wars Battlefront - ju? z?oty    (0)
 
 
2004-09-02 23:29 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Jak donosi LucasArts, gra Star Wars Battlefront otrzyma?a status z?otej na platformy PS2, Xbox i PC. Oznacza to, ?e gra powinna trafi? do sprzeda?y w dniu premiery Trylogii Gwiezdnych Wojen, 21 wrze?nia 2004 roku. Gra przeznaczona dla jednego i wielu graczy, ma nam da? mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w historycznych bitwach znanych nam z 6 odcinków filmu Gwiezdne Wojny. Jako ?o?nierze jednej z czterech dost?pnych stron konfliktu (Galaktycznego Imperium, Sojuszu Rebeliantów, Republika?skiej armii Klonów i Robotów bojowych Separatystów), wspomagani przez niegrywalnych Jedi i tubylców planet, na której nam przyjdzie walczy?. Ka?da nacja b?dzie mia?a ró?ne klasy ?o?nierzy ze specyficznym wyposa?eniem i uzbrojeniem dla niej oraz mo?liwo?ci? u?ywania pojazdów naziemnych i jednostek lataj?cych. Wi?cej na temat klas ?o?nierzy danej strony konfliktu mo?ecie poczyta? tutaj, a w przypadku Imperium, zapraszam do przeczytania dodanego ostatnio artyku?u na stronie IGN (po angielsku).
Gra ma si? pojawi? u nas w wersji PC po polsku w pa?dzierniku tego roku. Wi?cej informacji na stronie naszego dystrybutora, firmy LEM.

  Dark Forces MOD - polska lokalizacja gry    (0)
 
 
2004-08-30 21:41 • Autor: mars 

   Zanim w Polsce pojawi?a si? pierwsza gra spod loga LucasArts Entertainment Company w ojczystym j?zyku, Star Wars Knights of the Old Republic, by?o wiele dyskusji na temat tego, ?e powinny by? t?umaczone. LA si? nie zgadza?o, wi?c pada?y propozycje fanowskich projektów. Jako takie powstawa?y z ró?nymi wynikami. Problem by? w tym, ?e by?y to jednoosobowe projekty. Do?wiadczy?em tego t?umacz?c Indiana Jones and the Emperor’s Tomb. Ale czas to zmieni?. Z przyjemno?ci? og?aszam, ?e oficjalnie, pod logiem serwisu MARSite on-line i przy wspó?pracy Bastionu Polskich Fanów SW, powstaje polska lokalizacja MODa (remake’u) pod Jedi Academy, wspania?ego hitu z ko?ca 1994 roku, gry Star Wars Dark Forces. Obecnie trwaj? prace nad integracj? MODa z polskim t?umaczeniem. Do ko?ca nie by?o wiadomo czy j?zyk polski od razu b?dzie dost?pny w opcjach gry, czy dopiero po pobraniu odpowiedniego modu?u z naszych stron. Wynika?o to z tego, ?e nie przewidziano testów polskiej wersji gry. Jedynie wiem, ?e dzia?a (nie znaj? polskiego j?zyka, wi?c nie wiedz? czy dobrze), wi?c w tym momencie zaryzykowa?em godz?c si? na umieszczenie polskiej lokalizacji od razu. Remake gry Dark Forces tworzony jest przez fanów z ca?ego ?wiata, za zgod? LucasArts, który ju? przyzna? jego autorom nagrod? za pierwsze demo – za najlepszy MOD. Jak wida?, moja ekipa w sk?adzie: NaVaR, Falcon, Anakin Skywalker (konsultanci) oraz Szuja - autor Indiana Jones Site (konsultacje j?zykowe), Andaral (popar? mój projekt i zapewni? ludzi do pomocy) i Lord Sidious (który z uwagi na brak Internetu, pomóg? jedynie przy napisach pocz?tkowych), mamy by? z czego dumni, gdy? nasza lokalizacja jest nie tyle fanowsk?, co oficjaln?. Oczywi?cie przed nami jeszcze sporo pracy, gdy? pe?na wersja dopiero przed nami, ale mamy nadziej?, ?e nasza praca wam si? spodoba w przypadku dema, które ma wyj?? ju? nie d?ugo. Jak mnie zapewni? asystent producenta, obecnie trwa ostateczny test drugiego dema, który powinien (wed?ug optymistycznej wersji) sko?czy? si? do ko?ca tego tygodnia. Zapraszam wszystkich na moj?, oficjaln? polsk? stron? gry Dark Forces MOD pod Jedi Academy, gdzie mo?ecie si? zapozna? z relacj? z prac nad tym fanowskim projektem i zobaczy? pierwsze polskie screeny oraz na forum serwisu MARSite on-line, gdzie mo?ecie podyskutowa? cho?by nad tym, czy nale?y te? przet?umaczy? tytu? gry.

UAKTUALNIENIE
Niestety, nie ma szans na premier? dema w najbli?szy weekend. Projektant plansz dozna? powa?nej kontuzji podczas gry w paint balla, przez co tempo prac nieco zwolni. Wed?ug producenta, najbli?szym realnym terminem na premier? drugiego dema, jest trzeci weekend wrze?nia.

  Programiki do Escape from MI i innych przygodówek    (0)
 
 
2004-08-28 19:09 • Autor: mars • ¬ródło: Quick & Easy

   Kiedy gra?em w Escape from Monkey Island, denerwowa?a mnie niska jako?? (rozdzielczo??) postaci, która s?abo si? komponowa?a z wysokiej jako?ci t?ami. Jaki? czas temu natrafi?em na stron? z ciekawymi narz?dziami do gier przygodowych LucasArts. I tak, znajdziemy tam program, za pomoc? którego mo?emy zmieni? rozdzielczo?? postaci i innych elementów pierwszoplanowych (nawet do rozdzielczo?ci 1600x1200). Mowa o programie EMI Launcher, który w wersji 1.0 mo?ecie pobra? tutaj oraz ze strony: Quick & Easy (550 kB).
Oczywi?cie mo?na tam znale?? te? inne ciekawe programy do wspomnianej ju? gry, jej poprzedniczki – The Curse of Monkey Island (CMI Launcher - z poprawion? opcj? odtwarzania filmików pod Windowsem 2000/XP) oraz do gry Grim Fandango i innych starych przygodówek firmy LucasArts. Dodatkowo do ka?dego programu z tej strony, do??czono jego kod ?ród?owy (jakby kto? mia? ochot? go rozbudowa?).

Na temat przygodówek LucasArts Entertainment Company mo?ecie podyskutowa? na forum.

  Dark Forces MOD - uaktualnienia na oficjalnej stronie    (0)
 
 
2004-08-25 00:19 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   S?dz?c po zmianach na oficjalnej stronie MODa gry Dark Forces, premiera drugiego dema z 3 pierwszymi mapami ju? nie d?ugo. Autorzy zapowiadali, ?e chc?, aby demo wysz?o do ko?ca sierpnia, ewentualnie na pocz?tku wrze?nia. Wed?ug najnowszych informacji, obecnie trwaj? prace zwi?zane z poprawianiem wykrytych usterek, które usuni?to ju? w 75%. Twórcy chcieliby, aby ostateczny test móg? rozpocz?? si? podczas najbli?szego weekendu.
Na razie mo?emy na ich stronie znale?? sporo nowych screenów z map, które znajd? si? demie oraz z mapy: X: Zemsty Jabby i z menu (g?ówne podobne do tego z Jedi Academy, pozosta?e zachowane w stylu oryginalnego Dark Forcesa). Screeny pokazuj? jak du?? inwencj? twórcz? wykazali si? twórcy remake’u, w pe?ni korzystaj?c z mo?liwo?ci silnika gry Jedi Academy. Z wielk? niecierpliwo?ci? czekam na mo?liwo?? zobaczenia dema w akcji. Nie mam za z?e autorom, ?e maj? takie opó?nienia, gdy? robi? MODa w wolnym czasie. Screeny prezentuj? wysoki poziom, wi?c mo?emy spodziewa? si? produkcji godnej nie jednej firmy wydaj?cej gry.

  Nowa planeta w KotOR II    (0)
 
 
2004-08-24 19:56 • Autor: ShVagYeR • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie LucasArts gry Knights of the Old Republic II pojawi? si? opis planety Telos, która mocno ucierpia?a podczas Wojny Domowej Jedi w wyniku bombardowania orbitalnego, a teraz jej ekosystem jest odbudowywany przez Ithorian. W tym miejscu mo?na ?ci?gn?? krótki film (6 MB) prezentuj?cy sceneri? Telos.

UAKTUALNIENIE 2004-08-28: pe?ny opis planety po polsku, jest dost?pny tutaj.

  Battlefront - demo na PS2    (0)
 
 
2004-08-17 00:21 • Autor: mars • ¬ródło: SWBATTLEFRONT.NET

   Jak donosi serwis swbattlefront.net, w jednym z oficjalnych magazynów do PlayStation pojawi?o si? demo gry Star Wars Battlefront na PlayStation 2. Relacj? na temat tego dema mo?ecie przeczyta? tutaj oraz pod tym adresem. Oba s? po angielsku.

  Restrukturyzacja firmy LucasArts    (0)
 
 
2004-08-14 21:02 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Wczoraj LucasArts potwierdzi?, ?e trwa "wewn?trzna restrukturyzacja studia rozwojowego", któr? zapocz?tkowa? prezes firmy Jim Ward, który obj?? to stanowisko na pocz?tku maja. On po krytycznej ocenie interesów firmy, uzna?, ?e niezb?dne s? zasadnicze zmiany. Mianowa? on Petera Hischmanna na wiceprezesa ds. rozwoju produktu, który ma dogl?da? wewn?trznych i zewn?trznych produkcji. Hirschmann pracuje ju? dla LucasArts od dwóch lat i by? zaanga?owany przy Secret Weapons Over Normandy i przy jeszcze niewydanych grach: Star Wars BattlefrontMercenaries. Wcze?niej pracowa? dla Electronic Arts, gdzie pracowa? przy serii Medal of Honor. Dalszym wynikiem zapocz?tkowanej przez niego zmian, by?o zwolnienie 31 ludzi (w sumie od kwietnia prac? straci?o 79 pracowników) i skoncentrowanie spó?ki na mniejszej ilo?ci opracowywanych tytu?ów (wcze?niej zaniechano produkcji gier: Sam & Max Freelance Police i Full Throttle II: Hell on Wheels). Prawdopodobnie, to nie koniec zmian w firmie.
Nale?y te? wspomnie?, ?e wa?na niegdy? na rynku firma LucasArts, która sama opracowywa?a wszystkie gry, które w wi?kszo?ci by?y wielkimi hitami, od jakiego? czasu zleca wykonywanie gier innym firmom, np.: Indiana Jones and the Emperor’s Tomb zasta?a opracowana przez firm? The Collective, Star Wars Knights of the Old RepublicBioWare Copr., Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith LordsObsidian Entertainment Inc., Star Wars Battlefront - Pandemic Studios, czy Jedi OutcastJedi Academy opracowane przez Raven Software.

Zapraszam do dyskusji na temat przysz?ych losów LucasArts na forum.

  Mapy, skiny, programy do JA...    (0)
 
 
2004-08-03 19:00 • Autor: VencjusZ 

   Dzi? w rozdziale po?wi?conym grze "Jedi Knight: Jedi Academy" zosta? dodany nowy link w menu. Konkretnie zwany "Do pobrania". Znajdziecie tam wszystko co jest potrzebne do gry przez sie?, a nawet wi?cej...

  Atuty ras w Galaxies...    (0)
 
 
2004-08-03 07:51 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: SONY ONLINE

   Dzi? na oficjalnej stronie gry "Star Wars Galaxies" ukaza?a si? tabela z wyszczegulnionymi atutami ras w grze. Ka?da rasa, a jest ich siedem, posiada dziewi?? róznych atutów.

  Battlefront - opis Republika?skiej Armii Klonów    (0)
 
 
2004-08-01 15:05 • Autor: mars • ¬ródło: IGN Entertainment

   Ostatnio, na stronie IGN.com pojawi? si? opis kolejnej frakcji, jak? spotkamy podczas grania w Star Wars Battlefront. Jako trzecia zosta?a opisana Republika?ska Armia Klonów. Ten opis, jak i wcze?niejsze, w wersji oryginalnej znajdziecie na wspomnianej ju? stronie IGN.com. S?abiej znaj?cych j?zyk angielski zapraszam na stron? gdzie s? opisy po polsku do tej gry.

Zapraszam do dyskusji na temat gry Star Wars Battlefront na forum.

  ?atka do "Star Wars Galaxies"    (0)
 
 
2004-07-28 15:11 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: SONY ONLINE

   Ukaza? si? nowy patch do "Star Wars Galaxies". Tym razem jest to wersja 9.2, o nazwie "Wookiee Armor". Wi?cej szczegu?ów mo?ecie si? dowiedzie? na witrynie "Star Wars Galaxies". Jak sama nazwa wskazuje, zmieni on nieco formu?? pancerzu.

  Secret Weapons... uaktualnienie strony...    (0)
 
 
2004-07-28 14:28 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: LucasArts

   Po 48 godzinach milczenia powracam z uaktualnieniem dza?u po?wi?cniego grze "Secret Weapons over Normandy". Znajdziecie tam wiele poddzia?ów, które napewno zainteresuj? mi?o?ników symulacji lotów. Opis miejsc, broni, modeli... wszystko zosta?o przygotowane specjalnie dla Was.

  ScummVM 0.6.1    (0)
 
 
2004-07-28 14:24 • Autor: mars • ¬ródło: ScummVM

   Jest ju? nowa wersja programu ScummVM wersja 0.6.1, któr? mo?na pobra? z tej strony. Dla tych, co jeszcze nie s?yszeli o SCUMM, przypominam, ?e jest to technologia opracowana na potrzeby gry przygodowej Maniac Mansion (SCUMM – Script Creation Utility for Maniac Mansion), wykorzystywana we wszystkich grach przygodowych firmy LucasArts (pisa?em ju? o tym dwa lata temu w artykule: "SCUMM XXI-go wieku". Niniejszy program, ScummVM, umo?liwia nam granie w te klasyczne ju? gry, na nowszych sprz?tach. Oprócz tego, ?e emuluj? nieistniej?ce ju? karty muzyczne, za pomoc? odpowiednich opcji, poprawiaj? grafik?. Program ma swoje menu, za pomoc? którego, za pierwszym razem podajemy ?cie?k? do gry i wybieramy opcje, z jakimi gra ma si? uruchamia?. Gra i jej stawienia s? zapami?tywane, wi?c nie musimy tego rytua?u odstawia? za ka?dym razem.
Najnowsza ods?ona tego programu wprowadza nast?puj?ce zmiany:

Poprawiono b??dy wyst?puj?ce na 64-bitowych maszynach,

poprawiono b??dy z d?wi?kiem w grach: Curse of Monkey Island, Full ThrottleThe Dig,

problemy z zapisem gry Broken Sword 1 do z?ego katalogu,

b?edy w mi?dzynarodowych wersjach gry Simon the Sorcerer,

problemy z plikami z filmikami d?wi?kowymi OOG Vorbis w niektórych grach,

i wiele innych b??dów.Pe?na list? obs?ugiwanych gier oraz dane w jakim stopniu, znajdziecie na tej stronie.

Na koniec zapraszam na forum do dyskusji na temat starych gier przygodowych LucasArts o przygodach Indiany Jonesapozosta?ych (Mankey Island, Maniac Mansion, Sam and Max, Full Throttle, itd.) oraz o technologii SCUMM.

  Star Wars: Episode III – nowa gra    (0)
 
 
2004-07-28 01:17 • Autor: mars • ¬ródło: TheForce.Net

   Dzi? do europejskich agencji trafi?o doniesienie prasowe od LucasArts na temat gry Star Wars: Episode III. Gra ma si? pojawi? 5 maja 2005 roku, na dwa tygodnie przed premiera trzeciej cz??ci Gwiezdnych Wojen.
B?d?ca w trakcie produkcji gra, b?dzie gr? akcji/przygodow? z widokiem w trzeciej osobie, gdzie b?dziemy mogli si? wcieli? w posta? Anakina Skywalkera i Obi-Wana Kenobi’ego. Gracz b?dzie móg? si? pos?ugiwa? zdolno?ciami Jedi, wliczaj?c do nich niszcz?c? Moc i zaawansowane techniki walki mieczem ?wietlnym – atakuj?c i broni?c si? nim. Wcielaj?c si? w posta? Anakina, gracze wyzwol? w sobie ciemn? stron? mocy i b?d? bezwzgl?dni w pos?ugiwaniu si? mieczem i Moc?. Za? ci, którzy wciel? si? w Obi-Wana, b?d? walczy?, w obronie galaktyki przed mrokiem, pos?uguj?c si? zdolno?ciami jasnej strony mocy, zadaj?c dok?adne ciosy mieczem i u?ywaj?c Mocy do kontroli nad wrogiem.

Twórcy gry blisko wspó?pracuj? z ekip? pracuj?c? nad filmem (z koordynatorem walk Nickiem Gillardem), aby stworzy? jak najbardziej autentyczn? walk? na miecze ?wietlne, z choreografi? i wyczynami kaskaderskimi wzi?tymi bezpo?rednio zvfilmów. Gra ma zabra? graczy do miejsc nigdzie jeszcze nie widzianych, ale które dadz? wgl?d na lokacje, jakie napotkamy w filmie Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów, którego ?wiatowa premiera ma si? odby? 19 maja 2005 roku.
Niewielki wgl?d na przebieg prac nad gr?, b?d? mie? nabywcy oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen na DVD, 21 wrze?nia tego roku. Zobaczymy tam relacje z podró?y twórców gry na plan zdj?ciowy do Australii, gdzie obserwowali ekip?, w celu uzyskania niespotykanych jeszcze efektów w ?adnej innej grze w ?wiecie Gwiezdnych wojen.

Pe?n? wersj? doniesienia prasowego w oryginale mo?ecie przeczyta? tutaj, a ja zapraszam na forum, gdzie mo?ecie podyskutowa? na temat gry.

  Star Wars i LEGO    (0)
 
 
2004-07-28 00:15 • Autor: mars • ¬ródło: TheForce.Net

   W ostatnim czasie LucasArts zleca produkcj? gier ró?nym firmom. Tym razem pad?o na firm?, która od d?ugiego ju? czasu wykorzystywa?a temat Star Wars. Mowa o klockach LEGO. Teraz przyszed? czas na gr?, w ?wiecie klocków. Pojawi?y si? filmiki pokazuj?ce, jak gra b?dzie wygl?da?a. Mo?ecie je zobaczy? tutaj. Wi?cej o grze mo?ecie po angielsku poczyta? tutaj lub po polsku na Bastionie.

  KotOR II: The Sith Lords – nowy trailer    (0)
 
 
2004-07-27 20:34 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Dzisiaj LucasArts udost?pni? na swojej stronie trailer do gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lord. W pierwszej cz??ci, mo?emy wys?ucha? planów ekspansji Sithów. Co prawda ten fragment historii gry ju? znamy: z ich r?k zgin?li ju? wszyscy Jedi, zosta? tylko jeden. I ten jeden musi zadecydowa? o swojej przysz?o?ci w galaktyce, czy przy??czy si? do nich, czy jako Jedi stanie im na drodze. Oczywi?cie mowa o Tobie. Mo?emy zobaczy? te? przysz?ych cz?onków naszej grupy i kilka lokazji w jakich prze?yjemy nasz? przygod?.
Druga cz??? trailera, pokazuje nam jak gra b?dzie wygl?da?a. Wydaje si? na bardziej dynamiczn?, ale mo?e to z?udzenie, jakie daje nam zmontowany filmik. Ale trzeba przyzna?, ?e wzmaga apetyt. Trailer mo?ecie zobaczy? na stronie producenta, na stronie gry, w dwóch wersjach: 320x245 (4,2 MB) i 640x480 (18,5 MB).

  Indiana Jones and the Iron Phoenix    (0)
 
 
2004-07-27 13:08 • Autor: mars • ¬ródło: Mixnmojo

   Okaza?o si?, ?e LucasArts planowa? wyda? sequela do gry Indiana Jones and the Fate of Atlantis, opartego na tej samej technologii. Prace nad Indiana Jones and the Iron Phoenix prowadzone by?y w latach 1993-1995. Powodami zaniechania produkcji podobno by?o:

LucasArts pracowa? nad ta gra wraz z Kanadyjsk? firm?, która nie mia?a do?wiadczenia w tej dziedzinie i prawdopodobnie uszkodzi?a projekt,
Programista Aric Wilmunder, który pracowa? nad silnikiem SCUMM i by? jednym z g?ównych projektantów, odszed?. On pomóg? napisa? opowiadanie g?ównemu arty?ci, Bill’em Stoneham’em oraz ludziom odpowiadaj?cym za Fate of Atlantis: Joe’owi Pinney’owi i Hal’owi Barwood;owi.
Anson Jew g?ównym animatorem postaci. Jego projekt by? stylizowany na sposób Art Deco (podobny do tego z serialu TV Barmana w latach 90tych ubieg?ego wieku). Z drugiej strony by? Bill Sthoneham, g?ówny artysta odpowiedzialny za t?a, które robi? je w sposób realistyczny. Niestety te dwie odmienne metody nie chcia?y w ?aden sposób ze sob? wspó?gra?.
Niektórzy cz?onkowie zespo?u, w tym Stoneham gardzili animacjami w stylu Art Deco i chcieli zamiast nich u?y? obrazu live-action w grze. Zatem firma zrobi?a próbne zdj?cia, ?eby zobaczy? jak to b?dzie wygl?da?o. Z uwagi, ?e nie zaanga?owanoby Harrisona Forda, FMV wypad?yby raczej blado.
Ostatecznie projekt pad? gdy prezes firmy zosta? pouczony przez niemieckiego dystrybutora LEC, ?e ta gra nie b?dzie mog?a by? tam sprzedawana. Prawa Niemieckiej cenzury zabraniaj? sprzedawania jakichkolwiek zabawek (w??cznie z grami), które pokazuj? Nazistów. Wcze?niejsz? gr? Indiana Jonem uda?o si? jako? wprowadzi? dzi?ki usuni?ciu z gry swastyk i wszelkich odniesie? do Hitlera. Niestety w przypadku historii w Iron Phoenix, Nazistowscy ?o?nierze bili integraln? cz??ci? gry, przez co gra nie mia?a szans, aby by? tam sprzedawana.

Ostatecznie Iron Phoenix zosta?a wydana w czterech cz??ciach jako komiks przez Dark Horse Comics.
Wi?cej o grze mo?ecie poczyta? tutaj.
Zapraszam te? do dyskusji na temat zaniechanej produkcji gry na forum.

  KotOR II - Mira & Sion    (0)
 
 
2004-07-26 15:47 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: LucasArts

   Na naszej witrynie zosta?y zamieszczone polskie odpowiedniki opisów Miry i Sion'a, którzy b?d? jednymi z bohaterów "Knight of the Old Republic II: The Sith Lords". Orginalne teksty znajduj? sie na oficjalnej stronie LucasArts.

  Republic Commando z postaci? z Epizodu III.    (0)
 
 
2004-07-26 12:53 • Autor: mars • ¬ródło: IGN Entertainment

   Na stronie IGN XBox pojawi? si? nowy filmik do gry Star Wars Republic Commando, z komentarzem producenta. Co wa?ne, filmik wprowadza posta?, któr? zobaczymy w epizodzie 3: "Revenge of the Sith" ("Zemsta Sithów"). Mowa o generale Wookiech - podobno b?dzie nazywa? si? Tarful, który pod koniec demonstracji uwalnia si? od ochroniarzy Grievousa. Filmiki mo?ecie zobaczy? na stronie tutaj, w rozdzielczo?ci 320x240, w wersjach: Windows Media (47.2 MB) i Quick Time (101.4 MB). Na wspomnianej stronie znajdziecie te? krótki artyku? o trailerze.

  Dark Forces MOD demo - data premiery potwierdzona    (0)
 
 
2004-07-25 22:37 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   
Po oko?o 14 miesi?cach, Christoper "Chrustec" Glerum, wykonawca przerywników filmowych do MODa gry Dark Forces, sko?czy? prace nad pi?ciominutowym filmikiem. Scenka przedstawia Dartha Vadera, genera?a Mohca, Dark Trooperów, Mon Monhma'? i oczywi?cie Kyle'a Katana, któr? zobaczymy zanim przyst?pimy do drugiej misji (Talay). W najbli?szym czasie powinny pojawi? si? screeny z tego filmiku. Na temat tego projektu i innych Chrusteca zapraszam na jego stron?.
Oprócz Christopera, spore post?py poczyni?a ca?a ekipa, przy tworzeniu oczekiwanego dema z trzema pierwszymi mapami. Darth Linux potwierdzi?, ?e demo powinno wyj?? najpó?niej pod koniec sierpnia, ale mo?e wyj?? wcze?niej.

  Merceneries - czym postrzelamy?    (0)
 
 
2004-07-25 11:57 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts ukaza? na ?wiat?o dzienne trzy postacie którymi b?dziemy mieli mo?liwo?? gra? w grze "Merceneries" na platform? XboX oraz PlayStation 2. Posiadamy tak?e mo?liwo?? dowiedzenia si? kilku ciekawych wzmianek na temat naszych g?ównych wrogów z CLUBS. Do naszej dyspozycji mamy Amerykanina, Szweda oraz "niewinn?" Brytyjk?, dodatkowe ciekawostki mo?na znale?? na Forum.

  KotOR II: the Sith Lords - nowe charaktery...    (0)
 
 
2004-07-24 10:55 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie LucasArts zosta?y ujawnione dwie nowe postacie, które najprawdopodobniej w lutym b?dziemy mogli podziwia? na swych ekranach graj?c w Knights of Old Republic: the Sith Lords. Opis i wygl?d dwóch zupe?nie odmiennych charakterów, znajdziecie w jednym z dzia?ów witryny LucasArts. Ponadto jest tam zamieszczona bardzo ?adna tapeta zwi?zana z tym wspania?ym RPG.

  Jump to Lightspeed - beta testy    (0)
 
 
2004-07-23 22:27 • Autor: VencjusZ • ¬ródło: SONY ONLINE

   Powsta? nowy dodatek zwany "Star Wars Galaxies: Jump to Lightspeed Beta". Jak sama nazwa mówi jest to zaledwie wersja próbna, dotychczas nieudost?pniana publicznie. Jednak?e w bliskiej przysz?o?ci powinny rozpocz?? si? testy z udzia?em wybranych graczy. Ciekawskich zapraszamy tak?e na witryn? gry "Star Wars Galaxies".

  Star Wars Battlefront prapremiery    (0)
 
 
2004-07-22 12:18 • Autor: mars • ¬ródło: SWBATTLEFRONT.NET

   Ostatnio sta?o si? modne publikowanie ró?nych prapremierowych wypowiedzi na temat gier przez ludzi, którzy pracuj? przy ich produkcji, lub mieli okazj? widzie? program w akcji. Ostatnio na stronie do gry Star Wars Battlefrontwww.swbattlefront.net mo?emy znale?? ich kilka. Jedn? z tych wypowiedzi przet?umaczy?em i mo?ecie j? przeczyta? tutaj lub na stronie do gry, w dziale "Z produkcji gry" Battlefront. Tekst potwierdzi? moje przypuszczenia w sprawie wersji na PC. Wyjdzie ona pó?niej ni? wersje konsolowe. Niestety nie wiadomo kiedy, wiadomo, ?e twórcy maj? jeszcze sporo roboty z t? wersj?, gdy te na inne platformy s? ju? na wyko?czaniu i jest szansa na wspóln? premier? gry wraz z planowan? na 21 wrze?nia premier? oryginalnej trylogii na DVD.

  LucasArts Insider #47    (0)
 
 
2004-07-13 23:17 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Jest ju? kolejna cz??? LucasArts Insider, w którym zapowiedziano jutrzejsze aktualizacje, jakie maj? zosta? jutro dokonane na ich stronie. I tak, w przypadku gry Star Wars Battlefront zostan? przedstawione dwie nowe planety (opis i screeny) i kilka nowych szczegó?ów dotycz?cych akcji. W przypadku Star Wars Knights of The Old Republic II: The Sith Lords, poznamy nowy obszar gry oraz zostanie nam przedstawiony Darth Sion. Star Wars Galaxies - Jump to Lightspeed przedstawi nam nowe gatunki, jakie napotkamy w grze, a Star Wars Republic Commando przedstawi nam naszych wrogów - Super Battledroids oraz da nam mo?liwo?? pierwszego wgl?du na stacj? na Geonosian dla tych gotowych do boju wojowników. Aktualno?ci nie omin? te? strony gry konsolowej Mercenaries (screeny, przeciwnicy).
W najnowszym Insiderze znajdziemy te? reklam? nowego, ekskluzywnego magazynu SURGE, który zarejestrowani na stronie LucasArts, mog? naby? w ni?szej cenie - 33% taniej, czyli za 12$ + 7$ dla ludzi spoza USA, za sze?? kolejnych numerów. Magazyn ma zawiera? informacje z prawej r?ki na tematy gier - relacje z ich produkcji, artyku?y, oceny, itp. Na ok?adce mo?emy zobaczy? temat numeru, czyli gr? Battlefront.

  Problemy z Dark Forces MOD    (0)
 
 
2004-07-11 19:28 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   Musz? przyzna?, ?e szcz??cie autorom MODa gry Dark Forces pod Jedi Academy nie sprzyja. Gra mia?a wyj?? ju? podczas zesz?orocznych wakacji, ale bior?c pod uwag? ilo?? pracy z jej produkcj? i to, ?e jest to projekt nie komercyjny, mo?na by?o przewidzie? po?lizg. Do wyd?u?enia czasu prac nad gr?, przyczyni?a si? zmiana podej?cia do niej. Autorzy postanowili wykorzysta? mo?liwo?ci nowego silnika i moc dzisiejszych komputerów, i wype?niaj? mapy elementami, których w oryginale nie by?o. Musimy si? pogodzi? z tym, ?e gra nie trafi tylko do fanatyków tego przeboju z pocz?tku lat 90-tych ubieg?ego wieku, wi?c puste przestrzenie nie wygl?da?yby atrakcyjnie dla nowych graczy. Z tego co widzia?em, zmiany moim zdaniem s? korzystne.
Jaku ju? wiadomo od jakiego? czasu, ma si? pojawi? demo z 3 pierwszymi mapami. Termin ich wydania si? ci?gle odwleka, gdy? po testach przyszed? czas na szlifowanie ró?nych elementów. Niestety ostatnio wynik?y te? nowe problemy, na które nikt nie mia? wp?ywu. Chodzi o kradzie? komputera od projektantów poziomów, które zosta?y odzyskane, ale niestety stracono dane zwi?zane z wprowadzonymi ostatnio poprawkami (nie mieli zrobionej kopii bezpiecze?stwa). Problemy ze sprz?tem nie omin??y te? autorów przerywników filmowych - nie mia? miejsca na dokonanie renderingu filmu. I na koniec jeszcze problemy z kart? graficzn? producenta MODa.
Mimo tych problemów, zespó? nie straci? zapa?u do pracy i dalej ostro pracuj? nad doszlifowaniem dema. Producent nie chce sk?ada? ?adnych obietnic, ma jednak nadziej?, ?e demo zostanie wydane do ko?ca sierpnia. Autorzy s? wdzi?czni za cierpliwo??.

Osobi?cie nie zrazi?em si? pomimo tak powolnych post?pów w pracy. Dla mnie Dark Forces to co? wi?cej ni? zwyk?y MOD. Ta gra odegra?a wielk? rol? w moim ?yciu i dalej b?d? na ni? cierpliwie czeka?. Podobaj? mi si? wyniki ich pracy widoczne na ich stronie.

  Star Wars Battlefront - "Pami?tnik projektanta 5"    (0)
 
 
2004-07-08 15:14 • Autor: mars • ¬ródło: SWBATTLEFRONT.NET

   Czym by by?y Gwiezdne Wojny bez znanej wszystkim ?cie?ki d?wi?kowej Johna Williamsa i ca?ej oprawy d?wi?kowej (odg?osów pojazdów, broni, ojczystych j?zyków postaci ró?nych gatunków, itd.). To samo tycz si? gier. O tym, jak przebiega? proces projektowania oprawy d?wi?kowej do gry Star Wars Battlefront, mo?ecie poczyta? ju? w pi?tej ods?onie "Pami?tnika projektanta". Mo?ecie pobra? te? przyk?adowe odg?osy opracowane przez zespó? Nicka Pecka, g?ównego projektanta d?wi?ku, który dokona? tego wpisu. Ten wpis, jak i poprzednie, znajdziecie przet?umaczone na stronie: "Z produkcji gry".

  Monkey Island 2: LeChuck's Revenge    (0)
 
 
2004-07-07 20:32 • Autor: mars 

   Zemsta Lechucka jest drug? cz??ci? niesamowitej serii gier przygodowych zatytu?owanej "Monkey Island". Dzi? doczeka?a si? ona swojej strony, dzi?ki Lordowi Sidiousowi, który, tak samo jak i do The Secret of Monkey Island, napisa? jej recenzj?. Zapraszam na wspomniane ju? strony oraz na strony pozosta?ych gier z tej serii: The Curse of Monkey IslandEscape from Monkey Island. Pozdrawiam fanów Ma?piej Wyspy i pami?tajcie: "The Monkey are listening...".

  Star Wars Battlefront Box    (0)
 
 
2004-06-24 20:34 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Znany jest ju? oficjalny wygl?d ok?adki opakowa? do gry Star Wars Battlefront. Mo?ecie go zobaczy? tutaj, oraz na oficjalnej stronie gry.

  The Secret of Monkey Island    (0)
 
 
2004-06-19 14:50 • Autor: mars 

   Zapraszam na nowa stron?, ale do starej gry The Secret of Monkey Island, która zapocz?tkowa?a niesamowita seri? przygodówek: LeChuck's Revenge - Monkey Island 2, The Curse of Monkey IslandEscape from Monkey Island (ta ostatnia zosta?a oparta ju? na ?rodowisku 3D). Strona powsta?a dzi?ki Lordowi Sidiousowi, który podes?a? mi kilka brakuj?cych recenzji i które mam zamiar wkrótce umie?ci? na stronie.

Dzi?ki Lordzie Sidious.

Zapraszam do dyskusji na temat jednej z najs?ynniejszych serii gier na ?wiecie na forum.

  Rebublic Commando - przeniesiona premiera    (0)
 
 
2004-06-16 16:59 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts s?ynie z przesuwania terminów wydania gier. Zdarza si?, ?e premiera przesuwana jest nawet kilka razy. Tym razem pad?o na Republic Commando. Zgodnie z informacjami z oficjalnej strony gry, jej premiera przeniesiona zosta?a na pocz?tek 2005 roku, a dok?adniej na zim?.
Czekaj?c na ten ?wietnie zapowiadaj?cy si? tytu?, zapraszam do dyskusji na temat Republic Commando na forum.

  Battlefront - szczegó?y rozgrywki dla jednego gracza    (0)
 
 
2004-06-16 13:36 • Autor: mars • ¬ródło: SPOnG.com

   LucasArts podj?? si? wydania gry w stylu epickiego FPS (First Person Shooter), spopularyzowanego przez Battlefield 1942. Co chwil? na ?wiat?o dzienne wychodz? coraz to nowe fakty dotycz?ce ?witnie zapowiadaj?cej si? gry Battlefront. Tym razem fakty dotycz? rozgrywki dla jednego gracza, które zosta?y opublikowane na stronie http://news.spong.com. Operacie na za?o?eniach z gry Batlefield, zaowocuje pot??nymi bataliami multiplayer, ale nale?y si? te? liczy? z faktem braku graczy z Internetu. Tutaj pomog? nam kampanie przygotowane dla jednego gracza (Single Player). Te zosta?y podzielona na trzy rodzaje: "Bezzw?oczna operacja", "Kampania Historyczna" i "Podbijanie galaktyki", w których to napotkamy postacie oraz inne elementy znane z "Gwiezdnych Wojen". Z tym wszystkim spotka si? te? w rozgrywce Multiplayer.

Bezzw?oczna operacja
Rozgrywka b?dzie zaopatrzona w opcj? szybkiego uruchamiania rozgrywki, przez co gracz od razu trafi do na pole waliki, gdzie wszelkie opcje gry zostan? automatycznie dobrane przez gr? (losowo wybrana frakcja, czy planeta).

Kampania Historyczna
Ten rodzaj rozgrywki ma do dyspozycji 17 oddzielnych misji, w których to scenariusze bitwy, b?d? opiera?y si? na najwa?niejszych bitwach w historii uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wliczaj? si? tutaj bitwy "Wojen klonów", gdzie na przeciw siebie stan? ?o?nierze Republiki i oddzia?y separatystów, aby przej?? kontrol? nas ma?? grupa republika?skich planet oraz inwazja Imperium na Yavin i powstanie Rebelii na Endor.

Podbijanie galaktyki
Ten tryb rozgrywki b?dzie doskona?? opcj? do wyboru dla graczy, którzy chc? wzi?? udzia? w bitwach na szeroka skal?, opartych na utrzymaniu przez d?u?szy okres punktów strategicznych. Cel jest prosty: przej?cie ca?ej galaktyki, planeta po planecie. Jedna grupa (strona konfliktu) broni planety, drugi atakuje i usi?uje j? przej??. Utrzymanie planety przez jaki? czas, daje zwyci?skiej stronie premie takie jak zdolno?? do obs?ugi Gwiazdy ¦mierci, albo walki u boku Luke'a Skywalkera lub Dartha Vadera.


  Star Wars Battlefront - "Pami?tnik projektanta 4"    (0)
 
 
2004-06-12 17:11 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Kolejny miesi?c min??, zatem czas na nast?pny, tym razem ju? czwarty wpis do tak zwanego "Pami?tnika projektanta" gry Star Wars Battlefront. Tym razem o swoim zakresie prac opowie Dean Beton, g?ówny artysta. On i jego zespó? odpowiada za modelowanie terenu, postaci i pojazdów. Ten wpis, jak i poprzednie znajdziecie w dziale "Z produkcji gry".

  KotOR II: The Sith Lords - nowa planeta Dxun    (0)
 
 
2004-06-12 13:16 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie gry Knights of the Old Republic II: the Sith Lords pojawi?y si? pierwsze screeny pokazuj?ce jak b?dzie wygl?da?a ca?kiem nowa planeta - Dxun, któr? przyjdzie nam odwiedzi? w drugiej cz??ci znakomitej gry RPG. Zainteresowanych zapraszam na stron? oficjalna stron? gry.

  Star Wars Battlefront - nowe trailery    (0)
 
 
2004-06-11 01:11 • Autor: mars • ¬ródło: SWBattlefront.net

   Jak podaje serwis SWBattlefront.net, pojawi?y si? nowe trailery do gry Star Wars Battlefront. Przedstawiaj? one plenery Kamio i Hoth, gdzie mi?dzy innymi przyjdzie nam walczy?.

  Sonda: za jakie gry lubicie LucasArts    (0)
 
 
2004-06-08 18:32 • Autor: mars 

   Nie dawno, mój serwis dorobi? si? w?asnego forum, które oprócz dyskusjom, ma równie? s?u?y? przeprowadzaniu sond.
Zacznijmy od firmy, której g?ownie po?wi?cona jest mój serwis, czyli LucasArts Entertainment Company. LucasArts wyda? ju? wiele gier. Jedne by?y lepsze, inne gorsze. Tak si? sk?ada, ?e te gry mo?emy podzieli? na kilka grup tematycznych. Mnie zastanawia, która z tych grup najbardziej Wam przypad?a do gustu i dlaczego. Zag?osowa? i wypowiedzie? si? mo?ecie tutaj.

  Star Wars Battlefront - zmiany w jednostce Rebeliantów    (0)
 
 
2004-05-28 22:27 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Armia Rebelii nie b?dzie mia?a w swoich szeregach szpiega Bothan'ina. Do takiego wniosku doszed? producent gry Star Wars Battlefront, firma LucasArts. Rol? szpiega przej?? strzelec wyborowy, któremu dodano odpowiedni ekwipunek i ubranie na przebranie, dzi?ki czemu ?atwiej b?dzie mu dosta? si? do obozu przeciwnika. Poza tym, apteczki b?d? roznoszone przez pilotów, a nie jak wcze?niej planowano przez przemytników. Zmiany dotycz? te? uzbrojenia. Uzupe?niono ich nazwy na przyk?ad o typ broni oraz dodano innym jednostkom bro?, której wcze?niej nie mia?y. Najpopularniejszy sta? si? Detonator Termiczny Merr-Sonn klasy A, który teraz znalaz? si? w ekwipunku ka?dej jednostki. Dodano nowe miny. Szczegó?y znajdziecie w opisie gry.

  Star Wars Battlefront - opis dwóch stron konfliktu    (0)
 
 
2004-05-28 12:08 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Aby umili? nam czas, LucasArts Entertainment Company co jaki? czas wypuszcza nowe informacje na temat produkowanych gier. Najbardziej uprzywilejowana jest gra Star Wars Battlefront. Jaki? czas temu opublikowali opis jednej ze stron po jakiej gracz b?dzie móg? si? opowiedzie?. Mowa o Rebeliantach. Na pocz?tku tygodnia, udost?pniono kolejny opis, tym razem armii Robotów bojowych Separatystów. Oba przet?umaczone teksty znajdziecie na stronie z opisem gry.

  Na pi?? minut przed wydaniem dema Dark Forces MOD    (0)
 
 
2004-05-28 11:12 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   Jak informuje Darth Linux, producent MODa gry Star Wars Dark Forces MOD pod Jedi Academy, w ci?gu ostatnich dni, zespó? pracuj?cy nad remake'm, poczyni? znaczne post?py. Obecnie czekaj? na zako?czenie prac nad ostatnimi pi?ciominutowym przerywnikiem filmowym oraz na wprowadzenie mniej i bardziej powa?niejszych poprawek.
Jak dalej informuje producent, przejrza? zawarto?? MODa w celu usuni?cia plików zb?dnych w demie. Po tym zabiegu, demo zajmuje 112 MB (bez wspomnianego filmiku), który ma zaj?? kolejne 20 MB. Sumuj?c, b?dzie trzeba ?ci?gn?? oko?o 135 MB.
Demo b?dzie spakowane ZIPem i podzielone na 6 plików. Na oficjalnej stronie MODa mo?na zag?osowa?, czy ma by? wydane w 25 MB plikach, czy jako 135 MB ca?o??.

  LucasArts nagrodzony 3 razy na tegorocznych targach E3    (0)
 
 
2004-05-27 20:26 • Autor: mars • ¬ródło: TheForce.Net

   W tym roku, na targach E3, firma LucasArts Entertainment Company przedstawi?a pi?? swoich pozycji: Star Wars Battlefront, Star Wars Republic Commando, Star Wars Knights of the Old Republic II - The Sith Lords, Star Wars Galaxies Jump to LightspeedMercenaries. Dwie gry spo?ród nich zdoby?y nagrody, w tym jedna gra dwie. Gra Mercenaries zdoby?a drug? nagrod? w kategorii "Najlepsza gra akcji na konsol? XBox", a gra Knights of the Old Republic II: The Sith Lords te? drugie miejsce jako "Najlepsza gra RPG na konsol? XBox" oraz pierwsze miejsce jako "Najlepsza gra RPG na PC".
Je?li interesuj? Ciebie pozostali zwyci?zcy tegorocznej edycji targów E3, odwid? stron? IGN.com.

  Kto chce edytory do Emperor's Tomb?    (0)
 
 
2004-05-26 19:39 • Autor: mars • ¬ródło: Emperor's Tomb Editing Petition

   Dzi? znalaz?em ciekaw? petycj?. Otó? fani bardzo dobrej gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb, chc? sami rozbudowywa? t? pozycj? tworz?c w?asne plansze, a nast?pnie ich udost?pnianie za darmo, tak jak to ma miejsce w przypadku innych gier np.: Star Wars Jedi Outcast, czy Star Wars Jedi Academy (do tego ostatniego mo?na cho?by wspomnie? MOD gry Star Wars Dark Forces). Tre?? petycji, do której mo?ecie si? dopisa? tutaj. Petycja skierowana jest do firm: LucasArts Entertainment CompanyThe Collective, a jej t?umaczenie jest nast?puj?ce:

"Drodzy LucasArts Entertainment Company / The Collective

Wielu fanów Indy'egi i gier akcji zachwyci?o si? wspania?? gr? "Indiana Jones and the Emperor's Tomb", ale wielu te? uwa?a, ?e gra zas?uguje na narz?dzia edycyjne.

Pozwoli?oby to fanom gry zaj?c si? budowaniem nowych plansz, by? mo?e te? nowe modle nieprzyjació?, filmików, broni, animacji, itd. i do??czy? je do gry.

Oddani wam:
Fani

Inne gry, wliczaj?c w to wcze?niej wydane przez LucasArts gry (prawdopodobnie w szczególno?ci "Jedi Knights II: Jedi Outcast), s? ?atwe w edycji, w konsekwencji czego, maj? wiele opracowa? dost?pnych w Internecie. A ludzie dalej graj? w oryginalna gr? Jedi Knights, poniewa? zosta?a edytowana. Sprawienie, aby gra by?a ?atwo edytowana, pozwoli fanom bawi? si? przez d?ugi czas.

To sprawi, ?e baza fanów b?dzie silniejsza i pozwoli ludziom bawi? si? d?u?ej. Bez prawdopodobnej perspektywy na dodatki oraz nast?pnej cz??ci gry w bliskiej przysz?o?ci z wieloma innymi obecnie opracowywanymi grami, gry o Indy'm znowu zostan? zapomniane.
Dzi?kuj? wam za wasz czas i mam nadziej?, ?e wydacie narz?dzia, które sprawia, ?e gra b?dzie edytowalna.

Ca?y wasz. "

Je?li zdecydujecie si? na podpisanie pod petycj?, zostaniecie poproszeni o wasz podpis (ksyw?), adres e-mail'owy, oraz Wasz komentarz (komentarz nie wymagany). Dodatkowo w przypadku adresu e-mail'owego, b?dziecie musieli wybra?, czy wasz adres ma by?: prywatny, dost?pny autorowi petycji, ogólnie dost?pny.
Mo?e ta petycja zadzia?a i otrze ?zy je?li rzeczywi?cie potwierdzi si? fakt z poprzedniego mojego news'a, który mówi o wydaniu kolejnej gry o Indy'm tylko na konsole.


  Nowa gra o przygodach Indiana Jonesa    (0)
 
 
2004-05-26 12:08 • Autor: mars • ¬ródło: TheForce.Net

    Jak donosi serwis http://www.theforce.net, LucasArts Entertainment Company planuje wydanie kolejnej gry o przygodach najbardziej znanego archeologa-awanturnika na ?wiecie. Niestety musz? was zmartwi?. Otó? LucasArts planuje wyda? gr? jedynie w wersji na konsole (jeszcze nie wiadomo jakie). Nie wiem jak inni posiadacze PC'etów, ale ja jestem bardzo, ale to bardzo zawiedziony. Z uwagi, ?e gra wci?? jeszcze jest tylko na deskach kre?larskich projektantów, mo?e istnieje iskierka nadziei, ?e twórcy postanowi? jednak wyda? j? te? na PC'ety. Je?li nie, to nie obchodzi mnie, czy kiedykolwiek gra trafi do produkcji.
Niestety nie mog? poda? ?adnego konkretnego linku do strony o grze, gdy? jak wspomnia?em gra jest w fazie projektowania, wi?c nie istniej? jeszcze ?adne materia?y do pokazania. Nie wiadomo te?, kto ewentualnie mia?by j? wykona?. My?l?, ?e najbli?szym czasie pojawi? si? nowe, liczne fakty, o czym postaram si? jak najszybciej Was poinformowa?.

  Demo Dark Forces MOD ju? nied?ugo    (0)
 
 
2004-05-22 13:17 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   Na oficjalnej stronie twórców MODa gry Star Wars Dark Forces ostatnio pojawi?a si? informacja, ?e drugie demo ich produkcji jest ju? sko?czone w 90%. Obecnie trwaj? wewn?trzne testy beta, które maj? wychwyci? ewentualne bug'i. Demo ma zosta? wydane w ci?gu kilku tygodni (je?li znowu co? im nie nawali), wi?c prace trwaj? na wysokich obrotach. Jak ju? kiedy? pisa?em, demo ma obj?? trzy plansze, w tym pierwsz? (The Secret Base), wydan? ju? przy okazji publikacji pierwszego dema. Autorzy zapowiadaj? wiele zmian na tej planszy dotycz?cych dopracowania ró?nych elementów, w oparciu o mo?liwo?ci zastosowanego silnika gry Quake III: Arena. Pozosta?e plansze to: Talay: Tak Base i Anoat City.
Aby uprzyjemni? nam okres oczekiwa?, na oficjalnej stronie MODa zosta?y umieszczone nowe screeny do wymienionych wcze?niej plansz.
Z uwagi na intensywne prace wyko?czeniowe do plansz, które znajd? si? w drugim demie, prace w stosunku do ca?o?ci projektu niewiele posun??y si? do przodu i stan??y na poziomie 35%.

  LucasArts Insider #45    (0)
 
 
2004-05-12 09:23 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Wczoraj, LucasArts porozsy?a? do swoich fanów newsletter: "LucasArts Insider #45", w którym donosi o maj?cych nast?pi? dzisiaj aktualizacjach. I tak, maj? dzisiaj pojawi? si? nowe screeny do gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Zarejestrowani u?ytkownicy mog? dodatkowo ?ci?gn?? dwie pierwsze tapety zwi?zane z t? gr?.
W przypadku gier Star Wars BattlefrontStar Wars Galaxies: Jump to Lightspeed oprócz nowych screenów maj? te? si? dzi? pojawi? kolejne trailery. Nowy, a zarazem pierwszy trailer ma si? pojawi? do konsolowej gry Mercenaries oraz kolejny do gry Star Wars Republic Commando. I znowu zarejestrowani u?ytkownicy w przypadku tej ostatniej gry, mog? zobaczy? dwa nowe, niepublikowane do tej pory screeny z gry.
Zainteresowanych zapraszam pó?nym wieczorem na oficjalne strony wspomnianych gier. Na razie na tematy tych gier mo?ecie poczyta? u mnie w serwisie.

  Star Wars Battlefront - "Pami?tnik projektanta 3"    (0)
 
 
2004-05-11 23:23 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Przyznam si? szczerze ?e obecnie bardziej czekam na premier? gry Star Wars Battlefront ni? na Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Wynika to z tego, ?e ostatnio urzek?y mnie gry sieciowe. Do premiery zosta?o jeszcze troch? czasu, wi?c nie pozostaje nic innego jak ?ledzenie wszelkich nowych informacji na temat tej produkcji. Ostatnio pojawi?a si? ju? trzecia ods?ona wydawanej serii pt.: "Pami?tnik projektanta". Tym razem na temat gry wypowiada si? John Northan, g?ówny programista Pandemic Studios, który odpowiada za programowanie sztucznej inteligencji w grze Battlefront. Majowy wpis do pami?tnika oraz wcze?niejsze, przet?umaczone na polski, znajdziecie w moim serwisie, na stronie do gry w dziale "Z produkcji gry".

  KotOR II: The Sith Lords ju? w lutym 2005    (0)
 
 
2004-05-03 23:58 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   
Dzisiaj LucasArts rozes?a? do zalogowanych u siebie u?ytkowników i korzystaj?cych z subskrypcji, edycj? specjaln?: LucasArts Insider'a. Oznajmi? w nim, ?e jutro ma zamiar oficjalnie og?osi? fakt pracy nad nast?pn? cz??ci? gry Star Wars Knights of the Old Republic, zdobywcy licznych nagród w 2003 roku. Gra ma zosta? wydana na PC i konsol? Xbox, w lutym 2005 roku. Producentem gry dalej b?dzie LucasArts, ale za jej opracowanie tym razem b?dzie odpowiada?a firma Obsidian Entertainment Inc. Pe?en tytu? gry to: Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Akcja gry b?dzie toczy?a si? mniej wi?cej pi?? lat po wydarzeniach w oryginalnym KotOR, gdzie prawie wszyscy Jedi ju? wygin?li z r?k Sith, w galaktyce panuje niez?e zamieszanie, a Republika nie ma ju? zbyt du?o si?y, aby chroni? podleg?e jej ?wiaty. Zabójcy Sith poluj? szczególnie na jedn? osob?, która prawdopodobnie jest jedynym ?yj?cym Jedi. Podobno trzyma on klucz przeznaczenia dla galaktyki. Tym Jedi b?dziesz - TY.
Gra b?dzie mia?a ca?kiem nowa fabu??, postacie, klasy, lokalizacje i Moce. Wi?cej informacji ma si? pojawi? w tym tygodniu na oficjalnej stronie LucasArts oraz podczas tegorocznych targów E3 (Electronic Entertainment Expo) w Los Angeles 12-14 maja.
  Wywiad z g?ównym projektantem gry Jump to Lightspeed    (0)
 
 
2004-04-29 22:23 • Autor: mars • ¬ródło: GameSpy

   Ostatnio g?o?no zrobi?o si? na temat rozszerzenia do gry Star Wars Galaxies, jakie ma zamiar wyda? na jesieni tego roku firma LucasArts wraz z Sony Online. Rozszerzenie Jump to Lightspeed ma doda? brakuj?cy element do gry osadzonej w ?wiecie Gwiezdnych Wojen, jakim jest mo?liwo?? posiadania i eksploatowania w?asnego statku kosmicznego. Autorom serwisu GameSpy.com uda?o si? przeprowadzi? wywiad z Cinco Barnes'em z Sony Online, który jest g?ównym projektantem tego rozszerzenia. Przet?umaczony wywiad znajdziecie na mojej stronie do gry, a angielsk? wersj?, na stronie GameSpy.com.

  Trylogia na DVD plus demo Star Wars Battlefront    (0)
 
 
2004-04-29 14:54 • Autor: mars • ¬ródło: STARWARS.com

   W?ród licznych dodatków do??czonych do wydania DVD poprawionej klasycznej trylogii "Gwiezdnych Wojen" ma si? znale?? trailer i demo gry Star Wars Battlefron. Demo b?dzie tyczy?o si? platformy XBox i da graczowi mo?liwo?? wzi?cia udzia? w Bitwie o Endor, gdzie gracz b?dzie móg? si? opowiedzie? po stronie Rebelii, b?d? Imperium oraz da mo?liwo?? sterowania jednostka krocz?ca typu AT-ST, skuterami i da mo?liwo?? u?ycia ró?norakiej broni ze ?wiata Gwiezdnych Wojen. Premiera wydania DVD zaplanowana zosta?a na 21 wrzesie? 2004.
O pozosta?ych dodatkach mo?ecie przeczyta? w artykule opublikowanym 14 kwietnia na ?amach Bastionu Polskich Fanów Star Wars oraz po angielsku na oficjalnej stronie starwars.com.


  Star Wars Galaxies: Jump to Lightspeed    (0)
 
 
2004-04-22 00:57 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Ju? od jakiego? czasu s?ycha? by?o o tym, ?e LucasArts chce rozbudowa? rozgrywk? w ciesz?cej si? wielk? popularno?ci? grze RPG przeznaczonej do masowej rozgrywki (MMORPG) - Star Wars Galaxies: An Empire Divided. Pierwszy g?ówny dodatek zatytu?owany Star Wars Galaxies: Jump to Lightspeed ma doda? do gry mo?liwo?? zbudowania przez gracza statku kosmicznego, który b?dzie móg? sprzeda? innemu graczowi lub sam nim podró?owa? po galaktyce i walczy? z wrogiem. Jak wida? zmieni to nieco rozgrywk? znan? z dotychczasowych gier RPG. Oczywi?cie taki dodatek zmieni gospodark? gry, gdy? od tej pory b?dzie mo?na handlowa? cz??ciami do statków, naprawia? i modernizowa? je. Przyb?dzie te? kilka nowych obszarów do eksploatacji, nowych ras oraz nowych profesji. Wi?cej szczegó?owych informacji na temat tego rozszerzenia znajdziecie na mojej stronie do tej gry.

  LucasArts soundtrack - uaktualnienie    (0)
 
 
2004-04-14 08:01 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArtSoundracks

   Jaki? czas temu pisa?em o stronie ze ?cie?kami d?wi?kowymi do gier firmy LucasArts. Ostatnio na stronie LucasArtSoundracks pojawi?y si? nowe ?cie?ki d?wi?kowe z gier: Star Wars Force Commander, Star Wars Rogue Squadron, Star Wars Rogu Leader, Star Wars Rebel Strike i Outlaws.
Szczególnie polecam, tym co nie grali przez co nie znaj?, ?cie?k? z gry Outlaws skomponowan? przez Clint'a Bajakian'a oraz ?cie?k? do gry Star Wars Force Commander, gdzie oryginalna muzyka John'a Williams'a zosta?a wzbogacona o mocniejsze uderzenie rock'owe, z wstawkami muzyki elektronicznej.

  Star Wars Battlefront - "Pami?tnik projektanta 2"    (0)
 
 
2004-04-06 19:25 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Miesi?c temu mieli?my okazj? przeczyta? pierwszy wpis do "Pami?tnika Projektanta" gry Star Wars Battlefront. Dokona? go Greg Borrud - producent wykonawszy gry. Wczoraj na stronie producenta gry, firmy LucasArts pojawi? si? drugi wpis dokonany przez Juan'a Sanchez'a - g?ównego animatora. Oba wpisy po polsku znajdziecie na mojej stronie do gry Star Wars Battlefront tutaj oraz w oryginale po angielsku na oficjalnej stronie gry Battlefront. Wpis g?ównego animatora oprócz jego wypowiedzi na temat prac nad jego dzia?k? w grze, wzbogacony jest o screeny obrazuj?ce jego prac?. Zapraszam do przeczytania wpisu do pami?tnika.

  Knights of the Old Republic w sklepach    (0)
 
 
2004-04-06 13:15 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   Zgodnie z zapowiedzi? w poniedzia?ek do sprzeda?y trafi?a pierwsza gra filmy LucasArts Entertainment CompanyStar Wars Knights of the Old Republic po polsku. Dla tych, co zamówi? gr? na stronie dystrybutora lub telefonicznie, przygotowano darmowy prezent w postaci innej, starszej gry tego producenta - Star Wars Episode 1 - Racer.
   Star Wars Knights of the Old Republic po polsku, jest wynikiem trzech miesi?cy pracy t?umaczy LEMa i cz?onków Bastionu Polskich Fanów Star Wars. Najprawdopodobniej te dwie grupy b?d? wspó?pracowa?y ze sob? przy t?umaczeniu kolejnych produktów tej firmy. W najbli?szym czasie maj? zosta? wydane gry Star Wars BattlefrontStar Wars Republic Commando.

  Knights of the Old Republic 5 kwietnia w sklepach    (0)
 
 
2004-04-01 12:40 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   A jednak doczekali?my si? pierwszej gry LucasArts po polsku. Jak zapowiedzia? polski dystrybutor, firma LEM, polska wersja gry Star Wars Knights of the Old Republicma trafi? na pó?ki sklepowe ju? 5 kwietnia. Ma by? dost?pna w wersji DVD i pude?kowej. Wi?cej informacji znajdziecie na stronie LEMa.
Zainteresowanych przebiegiem promocji gry w Katowicach, która odby?a si? w sobot? 27 marca, odsy?am na stron? Bastionu Polskich Fanów Star Wars, gdzie znajdziecie artyku? i zdj?cia z tej promocyjnej imprezy.

  Wstrzymana produkcja gry Sam & Max Freelance Police    (0)
 
 
2004-04-01 12:00 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   A jednak LucasArts zawiesi? prac? nad kolejn? gr? przgodow?. Tym razem pad?o na gr? Sam & Max Freelance Police. Poprzednio zawieszono prac? nad gr? Full Throttle II. Obie gry mia?y by? kontynuacjami hitów z pocz?tku lat 90-tych ubieg?ego wieku (Sam & Max: Hit the RoadFull Throttle), kiedy to na komputerach gry przygodowe prze?ywa?y swój z?oty wiek. Niestety ?wiat si? zmieni?. Dominuj? strzelanki w trójwymiarowym ?rodowisku, które przezywaj? kolejne wielkie odrodzenie dzi?ki coraz modniejszym rozgrywkom sieciowym. Wracaj?c do Sam & Max'a - LucasArts, 3 marca bie??cego roku, wstrzymanie produkcji gry wyt?umaczy? nast?puj?co:

"Po dok?adnym zbadaniu rzeczywistych potrzeb rynku oraz po przeanalizowaniu czynników ekonomicznych, zdecydowali?my, ?e to nie jest dobry czas na wydanie graficznej przygodówki na PC" - wypowied? Mike Nelson'a dyrektora naczelnego ds. finansów i operacji.

Ostatnia przygodówka tej firmy, Escape from Monkey Island, zosta?a wydana w 2000 roku i nie by?a raczej klap?. Ten gatunek ma wielu fanów, którzy wychowali si? na tym gatunku (mi?dzy nimi i ja), dla których to zawód. Sam ju? nie mog?em si? doczeka? premiery. Inni fani postanowili dzia?a? i nak?aniaj? zawiedzionych do wyra?enia swojej opinii i przes?aniu jej do firmy LucasArts. Wi?cej szczegó?ów na temat ich akcji znajdziecie na stronie www.savesamandmax.com. Wi?c je?li te? jeste? zawiedziony t? decyzj?, odwied? t? stron? i zgodnie z jej wskazówkami wy?lij petycj? o wznowienie produkcji.

  Knights of the Old Republic Pl - premiera    (0)
 
 
2004-03-27 14:20 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   Dzi? zgodnie z zapowiedzi? w Katowicach ma si? odby? impreza promuj?ca polsk? wersj? hitu z ko?ca roku 2003, laureata wielu nagród, gry Knights of the Old Republic. Wi?cej szczegó?ów na stronie polskiego dystrybutora firmy LEM. Sama gra ma trafi? na pó?ki sklepowe ju? niebawem.
Mimo polskiej premiery, wci?? dok?adnie nie wiadomo co z nabywcami angielskiej wersji sprzedawanej od grudnia 2003. Problem z uaktualnieniem spolszczaj?cym gr? jest taki, ?e w wyniku pracy nad polsk? lokalizacj?, powsta? nowy modu? odpowiedzialny za rozró?nianie p?ci (nie wyst?puj?ce w angielskim i innych j?zykach) postaci w jak? gracz si? wcieli oraz to, ?e filmy maj? na?o?one na siebie angielskie napisy. Opracowany patch z tym modu?em, tekstami i wszystkimi filmami ju? z polskimi napisami zajmowa?by sporo miejsca. Jednak z pog?osek wiadomo, ?e prace nad tak? aktualizacj? trwaj?, nie wiadomo jednak kiedy si? pojawi, w jakie formie i jak b?dzie udost?pniana (chodzi o to, aby trafi?a to nabywców orygina?ów po angielsku).

  Indiana Jones i Grobowiec Cesarza - po polsku    (0)
 
 
2004-03-17 11:45 • Autor: mars 

   Ju? nie d?ugo ma si? pojawi? pierwsza oficjalna polska wersja gry firmy LucasArts Entertainment Company, Star Wars Knights of the Old Republic, a ja wam proponuj? mniej oficjalne moje t?umaczenie przeboju tej samej firmy, który wydano w ubieg?ym roku. Mowa tutaj o grze Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Ju? jaki? czas temu udost?pni?em t?umaczenie w wersji 1.0, które obejmowa?o jedynie t?umaczenie munu gry oraz tytu?y i cele misji. Dzisiejsze t?umaczenie (v2.0) obejmuje poprawione poprzednie t?umaczenie oraz przet?umaczone wszystkie teksty dialogów, które pokazuj? si? podczas gry, gdy która? z postaci co? mówi. Niestety jak dot?d nie uda?o mi si? uzyska? polskiej czcionki w grze, chocia? w tej sprawie pisa?em nawet do LucasArts. Wi?cej informacji o spolszczeniu oraz pliki do pobrania znajdziesz na stronie gry, tutaj.

  Mercenaries - nowa gra na Xboxa i PlayStation 2    (0)
 
 
2004-03-16 10:40 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Co prawda jak dot?d na swojej stronie nie po?wi?ca?em miejsca grom spod znaku LucasArts przeznaczonych na inne platformy ni? PC, ale niektóre zmiany mog? wyj?? na dobre. Dlatego w tym przypadku po?wiec? troch? miejsca na informacj? o nowym produkcie na Xbox'a i PlayStation 2, który szykuje na jesie? tego roku firma LucasArts przy wspó?pracy z firm? Pandemic Studios (z któr? ju? wspó?pracuje przy produkcji Star Wars Battlefront). Mowa tu o grze Mercenaries (Najemnicy). B?dzie to gra w 3-ciej osobie z gatunku akcja - strzelanka 3D, której akcja ma si? toczy? w przysz?o?ci i ma by? inspirowana na prawdziwych wydarzeniach na ?wiecie. Akcja ma si? rozgrywa? w pó?nocnej i po?udniowej Korei, gdzie mam miejsce wojskowy zamach, którego celem jest przej?cie kontroli nad pó?nocn? Kore? i zagro?enie ?wiatu za pomoc? broni nuklearnej. Mi?dzynarodowa wspólnota wysy?a tam swoich negocjatorów, którzy maj? ustabilizowa? sytuacj? w tamtym rejonie. Jednak?e, gdy dyplomacja zawodzi, a do g?osu dochodzi anarchia, zostaje wyznaczona nagroda w wysoko?ci stu milionów dolarów za g?ow? pó?nocnokorea?skiego genera?a, jego najlepsze wojska i doradców naukowych. Ty, jako cz?onek prywatnej spó?ki najemników, zostaniesz oddelegowany, do zdobycia tej nagrody. Wi?cej informacji na temat tej gry oraz screeny, znajdziecie w zapowiedzi gry tutaj.

  Star Wars Battlefront - "Pami?tnik projektanta"    (0)
 
 
2004-03-09 12:34 • Autor: mars • ¬ródło: GameSpy

   Serwis GameSpy.com dzi?ki producentowi wykonawczemu gry Star Wars Battlefront, Greg'owi Borrud'owi, b?dzie publikowa? comiesi?czny raport zatytu?owany "Dev Diaries - The Art of making a Game" na temat post?pów poczynionych w tej produkcji. Z pierwsz? cz??ci? "Pami?tnika projektanta" po angielsku mo?ecie zapozna? si? tutaj. Niesie ona informacje na temat kiedy przyst?piono do pracy, jakie za?o?enia maj? twórcy gry. Informacje na temat post?pów pracy maj? te? pisa? oprócz producenta wykonawczego inni twórcy: programi?ci, projektanci gry i d?wi?ku, arty?ci.
Ci co nie znan? za dobrze angielskiego, mog? przeczyta? przet?umaczony tekst pierwszego wpisu do dziennika tutaj.

  Knights of the Old Republic - aktualno?ci    (0)
 
 
2004-03-08 11:01 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   Jak informuje polski dystrybutor gry Star Wars Knights of the Old Republic firma LEM, prace nad polsk? wersj? tej gry dobieg?y ko?ca. Teraz jeszcze gr? czekaj? ostatnie testy dotycz?ce dzia?ania i oczekiwanie na decyzj? producenta gry firm? LucasArts Entertainment Company i wykonawcy gry firmy BioWare Corp. Gra ma by? wydana z zintegrowanym ju? w sobie uaktualnieniem 1.03. Niestety wci?? nie wiadomo co z tymi co kupili ju? wersj? angielsk? gr? sprzedawan? ju? od grudnia przez dystrybutora. Wi?cej informacji na temat t?umaczenia i wspó?pracy polskich serwisów, które wzi??y udzia? przy t?umaczeniu znajdziecie na stronie dystrybutora www.lem.com.pl lub oficjalnej polskiej strony gry http://swkotor.gry-online.pl.
Polska premiera ju? nied?ugo, a tym czasem gra Knights of the Old Republic wci?? zbiera kolejne nagrody i wyró?nienia na ?wiecie. W?ród ostatnich znalaz?y si? nagrody od AIAS, DICE, IPA i BAFTA. Przypominam, ?e ta gra otrzyma?a te? najwi?ksz? ilo?? punktów na ?amach tego serwisu MARSite on-line. Po wi?cej szczegó?ów na temat wszystkich wyró?nie? i nagród (a lista jest spora) zapraszam tutaj, b?d? na oficjaln? stron? LucasArts.

  Star Wars Battlefront - uaktualnienie    (0)
 
 
2004-03-07 17:20 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   W po?owie stycznia rzecznik LucasArts oznajmi?, ?e trwaj? prace nad gr? przeznaczon? g?ównie do rozgrywki wieloosobowej - Star Wars Battlefront. Od tego czasu powoli na ?wiat?o dzienne zacz??y wychodzi? nowe fakty zwi?zane z t? produkcj?. Postanowi?em je zebra? i przedstawi? wam w formie zapowiedzi gry. Wi?cej informacji (w tym wywiad z twórcami gry) mo?ecie te? nale?? na stronie http://www.swbattlefront.net po?wi?conej tej grze.

  Knights of the Old Republic Patch 1.03    (0)
 
 
2004-03-06 02:02 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Pojawi? si? kolejny ju? trzeci zestaw poprawek do gry Star Wars Knights of The Old Republic. Mo?na go popra? ze strony support.LucasArts.com (znajdziesz tu te? list? wnoszonych poprawek) lub ze strony wykonawcy gry, firmy: BioWare Corp. Mo?esz te? aktualizowa? gr? przy pomocy menu uruchamiaj?cego gr? wybieraj?c opcj? Update.
Najnowsze uaktualnienie poprawka poprawia b??d zwi?zany z klawiszem chodzenia, dodaje opcj? wykrywania obs?ugi Soft Shadows w kartach opartych na uk?adach ATI oraz zawiera d?uga list? poprawek zawartych w poprzedniej ?acie 1.02.

  Dark Forces MOD do Jedi Academy    (0)
 
 
2004-02-24 10:20 • Autor: mars • ¬ródło: Dark Forces MOD

   Od d?u?szego ju? czasu wiadomo, ?e pewna grupa zagorza?ych fanów gry Dark Forces, przeboju z 1993 roku, przerabia gr? za zgod? LucasArts Entertainment Company w oparciu o technologi? zastosowan? w grze Star Wars Jedi Academy. Zreszt? ich MOD zosta? wyró?niony przez producenta oryginalnej wersji. Co prawda na pocz?tku MOD mia? by? pod Jedi Outcast, ale z uwagi, ?e nie wyrobili si? na lato 2003 (jak wst?pnie planowano), a na rynku pojawi?a si? nowa cz???, zmienili swoje plany. Dzi? je?li chodzi o premier? wiadomo, ?e pojawi si? gdy "When It's Done" (czyli kiedy sko?cz?). Kilka miesi?cy temu mieli?my okazj? zagra? ju? w demie, które obejmowa?o pierwsz? plansz?: The Secret Base. Postanowieniem noworocznym ekipy by?o wydanie kolejnego dema, które tym razem obj?? trzy opracowane do tej pory poziomy znany ju? z pierwszego dema The Secret Base oraz poziom: Talay: Tak Base i Anoat City. Data wydania dema te? jeszcze nie jest znana, ale mo?ecie ?ci?gn?? filmik go reklamuj?cy (w gorszej (11MB)lepszej (23MB) jako?ci). Mo?ecie te? na stronie autorów MODa: (http://darkforces.jediknight.net) zobaczy? najnowsze screeny z opracowywanych plansz, ?ci?gn?? nieoficjaln? ?cie?k? d?wi?kow? i pierwsze demo jeszcze pod Jedi Outcasat.

Warto jeszcze zauwa?y?, ?e twórcy MODa rozgl?daj? si? za lud?mi, którzy potrafi? tworzy? mapy do rozgrywki wieloosobowe, które nie by?o w grze oryginalnej.
MOD ma by? darmowy, ale b?dzie wymaga? oryginalnej gry Jedi Academy do uruchomienia. Zakup tak si? op?aca, bo w sumie b?dziemy mie? dwie gry tym bardziej, ?e Dark Forces to obowi?zkowa klasyka. Co prawda tutaj nie b?dzie Mocy i mieczy ?wietlnych, tak samo jak ich nie by?o w 1993 roku. Autorzy MODa jednak daj? woln? r?k? tym, którzy sami by chcieli doda? te elementy do MODa.

  Knights of the Old Republic - aktualizacja strony    (0)
 
 
2004-02-17 10:10 • Autor: mars 

   Co prawda wielu fanów czeka na pierwsze polskie wydanie gry z pod loga LucasArts, która ma si? odby? w marcu, ale w grudniu 2003 gra mi?a ju? swoj? ogólno?wiatow? premier?. Premiera ta te? dotyczy?a Polski. Ja jako zapalny fan, nie mog?em doczeka? si? premiery tego hitu i kupi?em (nie wiedz?c jeszcze nic o polskiej wersji) wersj? angielsk?. Dzi? zapraszam Was na moj? stron? o grze Star Wars Knights of the Old Republic, gdzie z trudem uda?o mi si? napisa? recenzj?. Trud polega? na tym, ?e po prostu to dzie?o przeros?o wszelkie moje oczekiwania i jestem pewien, ?e cho? chyba napisa?em najd?u?sza recenzj? na mojej stronie, nie odzwierciedla ona fenomenu tej gry w stu procentach. Jest super. Jej maksymalna ocena 6,5 by?a mi ju? wiadoma w trakcie grania w ni?. Oprócz recenzji znajdziecie na mojej stronie nowe screeny z gry, oficjalne FAQ, klawiszologi? i wymagania, które nie wiem czemu dot?d nie zamie?ci?em. Troch? miejsca po?wi?ci?em te? muzyce i jej autorowi, Jeremy'u Soule'owi. I pami?tajcie, kupujcie tylko orygina?y, gdy? jest tego warta, tym bardzie, ?e od sprzeda?y polskiej wersji b?dzie zaka?a?a przysz?o?? przysz?ych tytu?ów tej firmy.

  LucasArtSoundtrack    (0)
 
 
2004-02-16 12:17 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArtSoundtracks

   Wszystkich fanów muzyki z gier, a szczególnie muzyki stworzonej dla produktów LucasArts Entertainment Company, zapraszam na stron? LucasArtSoundtracks. Mo?na tu pos?ucha? muzyki ze starych jak i nowychproduktów, takich jak: The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island, Sam & Max Hit the Road, Day of the Tentacle, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Indiana Jones and the Emperor's Tomb, Star Wars Dark Forces, Star Wars Knights of the Old Republic, Grom Fandango The Dig. Wszystkie utwory s? w formie mp3. Nawet te stare, które wpierw przerobiono na midi. Dodatkowo dost?pne s? tam ok?adki na p?yty kompaktowe, gotowe do wydruku. Reszt? szczegó?ów znajdziecie na wy?ej wymienionej stronie.

  Star Wars Republic Commando - aktualizacja strony    (0)
 
 
2004-02-15 13:14 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   W zwi?zku z najnowszymi informacjami z LucasArts w sprawie gry Republic Commando, w moim serwisie zosta?a zaktualizowana strona do gry Star Wars Republic Commando. Mo?ecie tam znale?? najnowsze screeny z gry oraz szkice. Pozwalaj? ona ju? na wst?pn? ocen? wygl?du gry. Je?li chodzi o ocen? rozgrywki to jeszcze trzeba poczeka? do jesieni. Mo?ecie jedynie poczyta? w zapowiedzi o tym jak mniej wi?cej ma wygl?da? gra i rozgrywka oraz jakie rozgrywki b?d? dla graczy w trybie gry wieloosobowej.

  LucasArts o Republic Commando    (0)
 
 
2004-02-14 11:22 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts poda? na swojej stronie wi?cej informacji o opracowywanej przez nich grze Star Wars Republic Commando. Gra ma si? pojawi? w wersji na XBox i PC jesieni tego roku. Oprócz nowych szczegó?ów na temat produkcji, mo?na zobaczy? nowe screeny z gry, jak i szkice, które s?u?? producentom przy opracowywaniu gry. Zainteresowanych zapraszam na stron? LucasArts i zapoznanie si? z nowymi faktami.

  Indiana Jones i Poszukiwacze Artefaktów    (0)
 
 
2004-02-13 16:19 • Autor: mars 

   Autorzy gier cz?sto zamieszczaj? w nich bonusy. Dotyczy to te? serii gier Indiana Jones. W grze Indiana Jones and the Infernal Machine by?a to dodatkowa plansza, która przenios?a nas w miejsce, gdzie zacz??a si? akcja pierwszego filmu "Poszukiwaczy Zaginionej Arki", czyli do Peru. Oczywi?cie na tej planszy autorzy ukryli dodatkowe atrakcje w formie elementów z ró?nych filmów, np. E.T. Stevena'a Spielberga. W grze Indiana Jones and Emperor's Tomb te? jest bonus w formie galerii szkiców, które by?y baz? przy opracowywaniu gry. Wi?cej szczegó?ów na temat bonusu i jak go zdoby? znajdziecie na stronie opis wspomnianej gry.

  Knights of the Old Republic Patch 1.02    (0)
 
 
2004-02-05 01:07 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Pojawi? si? drugi zestaw poprawek do gry Star Wars Knights of The Old Republic. Mo?na go pobra? ze strony support.LucasArts.com (znajdziesz tu te? list? wnoszonych poprawek) lub ze strony wykonawcy: BioWare Corp. Mo?esz te? aktualizowa? gr? przy pomocy menu uruchamiaj?cego gr? wybieraj?c opcj? Update.

  Knights of the Old Republic Pl - informacje    (0)
 
 
2004-02-03 12:05 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   Jak donosi polski dystrybutor, pierwszy etap prac nad spolszczeniem gry Knights of the Old Republic (t?umaczenie 750 s?ów) zosta?o ju? zako?czony. Mo?na na ich stronie zobaczy? pierwsze screeny. S? one te? dost?pne na stronie http://gwiezdne-wojny.pl, której to autorzy nadzoruj? prace nad polsk? wersj?. Nast?pne etapy to implementacja polskich plików do gry. Potem beta-testy i w marcu b?dzie mo?na ju? kupi? pierwsz? gr? od LucasArts po polsku. Jak dot?d nie uda?o mi si? otrzyma? informacji co z tymi co kupili ju? angielsk? wersj?. Tak si? sk?ada, ?e si? do nich zaliczam. Co prawda gr? ju? sko?czy?em, ale graj?c drugi raz (tym razem po Ciemnej Stronie) chcia?bym to zrobi? po polsku, tym bardziej, ?e tematyka mojej strony b?dzie wymaga?a recenzji i do tej wersji. Pyzatym gra w polskiej wersji j?zykowej b?dzie wielkim wydarzeniem nie tylko w Polsce.

  Recenzja gry Jedi Academy    (0)
 
 
2004-02-02 13:03 • Autor: mars 

   Na stronie do gry Star Wars Jedi Academy wreszcie znalaz?a si? recenzja gry. Moim zdaniem jest to udany nast?pca sowich poprzedników. O szczegó?ach mo?ecie poczyta? tutaj. Ja j? oceniam na 6,5 tak samo jak poprzedni? cz???. Wszystkiego jest wi?cej i wydaje si? bardziej dynamiczna dzi?ki nieliniowym, ró?norodnym i ciekawym misjom.

  Trailer do gry Star Wars Battlefront    (0)
 
 
2004-02-01 11:58 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Ostatnio na oficjalnej stronie LucaArts pojawi? si? trailer oraz FAQ do gry Star Wars Battlefront. Do pobrania st?d. Zajmuje 9,8 MB. Oficjalny FAQ przet?umaczony na polski mo?ecie przeczyta? tutaj.

  Republic Commando    (0)
 
 
2004-01-13 02:45 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts potwierdzi?, ?e trwaj? prace nad gr? Star Wars Republic Commando, której akcja b?dzie toczy? si? pomi?dzy II a III epizodem. Gra oparta jest na enginie z Unreal'a 2.

  Star Wars Battlefront b?dzie w tym roku    (0)
 
 
2004-01-13 02:40 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Dzie? wcze?niej rzecznik prasowy LucasArts oznajmi?, ?e trwaj? ju? prace nad kolej? gr? z serii Gwiezdnych Wojen, przeznaczon? tylko do gry wieloosobowej. Gracz b?dzie móg? wcieli? si? w jedn? z dwóch stron (Aliantów lub Rebeliantów) i gra? na terenach ró?nych znanych planet z filmów. Zgodnie z zapowiedzi?, jednocze?nie b?dzie mog?o gra? 32 graczy. Mowa tu o grze Star Wars Battlefront, która wed?ug wst?pnej zapowiedzi ma si? pojawi? na jesieni tego roku. Gra ma si? pojawi? na PC'eta, Xbox'a i PS2.

  Aktualno?ci na nowy rok    (0)
 
 
2004-01-01 07:16 • Autor: mars 

   Troch? zaniedba?em stron?, ale na usprawiedliwienie mam liczne obowi?zki ?ycia codziennego, przebudow? strony (któr? wci?? robi? sam) oraz ostatnio kupi?em sobie gr? Knights of the Old Republic, która poch?on??a mnie ca?kowicie. A u LucasArts dzia?o si? sporo (wiadomo, ?e ?wi?ta to gor?cy okres nie tylko u nich). W grudniu zago?ci?y u nas takie gry jak, Jedi Academy, Secret Weapons Over Normandy i wspomniany ju? Knights of the Old Republic oraz Armed & Dangerous (ale nie w Polsce). Dodatkowo autorzy MOD'a Dark Forces, którzy co prawda nie wydali gry latem 2003, ale zapowiedzieli z okazji ?wi?t, ?e ju? nie d?ugo maj? si? pojawi? trzy pierwsze plansze, które zamiast dla Jedi Outcast, wyjd? jako MOD dla Jedi Academy. Data udost?pnienia tego prezentu jednak nie jest znana (wiadomo, ?e ma pojawi? si? nied?ugo), tak samo jak ostateczna data wydania ca?ego MOD'a. Jak na razie autorzy udost?pnili ju? ca?? ?cie?k? d?wi?kow? przerobion? na potrzeby gry. Z uwagi, ?e to przeróbka oparta na utworach generowanych na samplach midi, daleko jej do jako?ci do której przyzwyczaili na ostatnio ch?opcy z LucasArts. ach midi, daleko jej do jako?ci do której przyzwyczaili na ostatnio ch?opcy z LucasArts.  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars