MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  Dark Forces MOD - kolejne 3 mapy w przysz?ym roku!    (0)
 
 
2005-12-30 14:14 • Autor: mars • ¬ródło: DFMOD

   Ostatnio na stronie twórców MODa do gry Star Wars Dark Forces pojawi?a si? ciekawa informacja na temat przesz?o?ci tej fanowskiej produkcji. Najwa?niejsz? informacj? jest fakt wydania kolejnych trzech map w przysz?ym roku. Oczywi?cie tradycyjnie nie jest znana data ich wydania nawet ich autorom. Najprawdopodobniej w kolejnym ju? trzecim demie znajdzie si? pi?ta w kolejno?ci mapa z gry: Gromas Mines - The Blood Moon, której wygl?d prezentowali?my w listopadzie, a która przesz?a ju? w faz? testów.
Mo?liwe, ?e kolejna map? b?dzie te? IV mapa: The Planet Fest: Imperial Weapons Research Faciliy, której zrzuty ekranowe zosta?y niedawno zaprezentowane i mo?ecie je zobaczy? tutaj.
Niezbyt ciekaw? informacj? jest, ?e jeden z mapperów straci? ca?? swoj? dotychczasow?, wielomiesi?czn? prac? nad swoj? map?. Szczegó?ów nie podano, ale najprawdopodobniej przez nieuwag? i awari? no?nika, na którym pliki by?y magazynowane.


  Kolejna gra Indiana Jones w 2007 roku!    (0)
 
 
2005-12-29 22:55 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts na ostatnich targach E3 (Electronic Entertainment Expo) 18 maja 2005 roku, wspomina? o powrocie Indiany Jonesa w kolejnej grze. Dzi? potwierdzono, ?e gra jest w produkcji. Ma si? ona pojawi? w 2007 roku na konsolach nowej generacji. Oficjalne potwierdzenie tej informacji znajdziecie na stronie producenta, pod tym adresem.

W?tek na temat nowej gry na naszym forum znajdziecie tutaj.

  Battlefront II: ?wi?teczny bonus od LucasArts    (0)
 
 
2005-12-20 14:46 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts z okazji zbli?aj?cej si? przerwy ?wi?tecznej, postanowi? rozszerzy? zabaw? w Star Wars Battlefront II. Mowa o nowej mapie, która doda now? lokalizacj? na Kashyyyk. Dodatek do gry ma si? pojawi? w tym tygodniu. Niestety ten bonus tyczy si? tylko konsoli Xbox.
Aby nas dobi? ca?kowicie, na stycze? szykowany jest kolejny wi?kszy bonus dla fanów graj?cych na Xboxie. Za jedyne 4,99$ otrzymaj? kolejnych dwóch grywanych bohaterów (Kit Fisto (E2 i E3) i Asajj Ventress (serial animowany Cartoon Network: Clone Wars)) oraz cztery najbardziej lubiane mapy z oryginalnego Battlefronta: Yanin 4: Arena, Bespin: Cloud City, Rhen Var: Harbon i Rhen Var: Cytadel. S? te? planowane nowe typy rozgrywek dla map, ale prace nad nimi jeszcze nie dobieg?y ko?ca.
Nie do??, ?e u nas dzi?ki wysokiej cenie wersja PC gry jest dla wielu nieosi?galna, to jeszcze LucasArts uprzywilejowa? posiadaczy Xboxa.

Z tego co mi wiadomo, Star Wars Battlefront II nie pojawi si? u nas w wersji polskiej, a zarazem w ta?szej wersji. Wysoka cena narzucona zosta?a przez europejskiego dystrybutora firm? Activision, która chcia?a w ten sposób powstrzyma? zachód od kupowania u nas ta?szych gier.

Zapraszam do dyskusji na temat gry i poczyna? LucasArts/Activiosion na forum.

Zrzuty udost?pnione przez producenta:

[Zrzut ekranu z bonusu Star Wars Battlefront II na Xboxa]
[Zrzut ekranu z bonusu Star Wars Battlefront II na Xboxa]
[Zrzut ekranu z bonusu Star Wars Battlefront II na Xboxa]
[Zrzut ekranu z bonusu Star Wars Battlefront II na Xboxa]
[Zrzut ekranu z bonusu Star Wars Battlefront II na Xboxa]
[Zrzut ekranu z bonusu Star Wars Battlefront II na Xboxa]
[Zrzut ekranu z bonusu Star Wars Battlefront II na Xboxa]
[Zrzut ekranu z bonusu Star Wars Battlefront II na Xboxa]
[Zrzut ekranu z bonusu Star Wars Battlefront II na Xboxa]  Empire at War – polska lokalizacja gotowa    (0)
 
 
2005-12-15 15:26 • Autor: mars • ¬ródło: ICO

   Zgodnie z udost?pnion? wczoraj informacj? na ?amach serwisu Imperial City Online, prace nad Polsk? wersj? gry Star Wars Empire at War s? ju? na uko?czeniu. Obecnie trwaj? testy polskiej wersji gry.
Z uwagi, ?e nie wszystko w grze mo?na by?o t?umaczy? tylko tekstowo, lokalizacja obj??a te? nagranie polskich dialogów. Próbk? polskich dialogów znajdziecie na wspomnianej ju? stronie:

ICO: "Dzi?ki uprzejmo?ci firmy LEM, mamy przyjemno?? zaprezentowa? pierwsze próbki dubbingu polskiej wersji j?zykowej. S? to na ten moment d?wi?ki "go?e" tj. pozbawione dodatkowych efektów. W przypadku Vadera brakuje m.in. charakterystycznego "dyszenia":
G?os Dartha Vadera 01
G?os Dartha Vadera 02
"

Zach?cam te? do odwiedzenia Informacyjnego Centrum Polonizacji tej gry, gdzie mo?ecie przeczyta? wywiad jaki udzieli? serwisowi Maciej Turski, szef projektu lokalizacji gry Star Wars Empire at War.

Wed?ug optymistycznych prognoz gra trafi na nasze pó?ki w dniu Europejskiej premiery – 10 lutego 2005.


  Nowa strona gry Empire at War    (0)
 
 
2005-11-24 11:13 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts uruchomi? dzi? now? wersje oficjalnej strony gry Star Wars Empire at War. Co prawda wiele informacji "coming soon", ale ju? mo?emy powoli zaznajamia? si? z poszczególnymi informacjami o grze, takimi jak: stworzenia, jednostki, armie, floty, bronie, itp. W planach jest te? nauka jak gra?, na któr?, jaki i pozosta?e informacje b?dziemy musieli poczeka?, a? producenci je sukcesywnie pouzupe?niaj?.
Nowo?ci? jest zak?adka dla webmasterów, gdzie mog? znale?? cho?by samo logo gry w dwóch wersjach, czy ok?adk? jaka znajdzie si? na pude?ku sprzedawanej gry bez napisów oraz kilka zrzutów ekranowych. Wszystkie materia?y s? w wysokiej rozdzielczo?ci, co powinno uszcz??liwi? grafików.

[Oficjalna strona Star Wars Empire At War]
  12 gier przygodowych LucasArts w 24 godziny    (0)
 
 
2005-11-21 12:10 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Ile potrzeba czasu na uko?czenie dwunastu klasycznych gier przygodowych firmy LucasArts? Na to pytanie spróbowa? odpowiedzie? niejaki Vogel, który podj?? si? niezwyk?ej próby.

[Vogel podczas przygodowego maratonu LucasArts]


Korzystaj?c z emulatora SCUMMVM, Vogel uko?czy? wszystkie gry (pe?na lista poni?ej) w ci?gu 24 godzin. Tym nietypowym wynikiem znalaz? si? on w?ród „najszybszych” graczy ca?ego ?wiata, którzy od wielu lat pobijaj? rekordy, próbuj?c w mo?liwie najkrótszym czasie uko?czy? wybrane programy. Nie jest wykluczone, ?e Vogel trafi do Ksi?gi Rekordów serwisu Twin Galaxies (zajmuj?cego si? dokumentacj? rekordów), a co za tym idzie w Ksi?dze Rekordów Guinessa (w ostatniej edycji popularnego wydawnictwa znalaz?y si? w?a?nie wyniki oparte o raporty z serwisu Twin Galaxies).

W trakcie tego niezwyk?ego przedsi?wzi?cia, Vogel uko?czy? nast?puj?ce gry:Krótki film (15.74 MB) dokumentuj?cy wyczyn Vogela, mo?na pobra? z tego miejsca."


  Battlefront II wersja PC w sklepach w cenie gier na konsole.    (1)
 
 
2005-11-19 17:24 • Autor: mars 

   Pomimo zabaw z dat? premiery gry Star Wars Battlefront II w Polsce, gra trafi?a na nasze pó?ki. Nie wiem kiedy, bo brak informacji od producenta na temat tego, ?e si? pojawi?a. Dla tych, co w?a?nie si? ucieszyli, ?e jest ju? dzi?, a nie w grudniu jak si? spodziewali?my, pragn? zwróci? uwag? na cen? gry: 249 z? (w sklepie LEMu), 209 z? (Media Markt we Wroc?awiu), 189 z? (wirus.pl). Tak? cen? raczej spotykali?my w przypadku gier konsolowych.
Nie mam poj?cia jaka jest polityka LEMu w przypadku tej gry. Czy mo?e t?umacz? j? jak Quake IV, który w obecnie dost?pnej wersji angielskiej kosztuje te? 249 z?, a polska ma kosztowa? 99,90 z?. Niestety LEM to jedyny polski dystrybutor, z którym trudno nawi?za? kontakt (a kontaktowa?em si? ju? chyba z wszystkimi). Je?li jednak tyle ma kosztowa? gra Star Wars Battlefront II, to nie mam poj?cia co si? z t? firm? dzieje. Inni dystrybutorzy prowadz? jednak odmienn? polityk?, która ma na celu pozyskiwa? klientów. W tym przypadku b?d? musia? czeka? a? gra z tanieje lub kupi? za granic?.


  Zmiany w ?wiecie Star Wars Galaxies    (0)
 
 
2005-11-16 18:02 • Autor: mars • ¬ródło: SWGalaxies

   Kilka zmian przydarzy?o si? grze Star Wars Galaxies. Pierwsza to ca?kiem nowa, oficjalna strona. Druga to nowe, ?atwiejsze zasady rozgrywki, zmiany w systemie prowadzenia walki.
Grze zarzucano brak mo?liwo?ci prze?ycia prawdziwej przygody w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Teraz Galaxies ma by? bli?sze filmom, czyli naszpikowana przygodami i bardziej dynamiczna, a motywy RPG maj? by? uzupe?nieniem rozgrywki. Gra ma by? bardziej ekscytuj?ca, ma mie? lepsze historyjki i ma by? zabawniejsza.
Ostatni? informacj?, która mo?e Was zainteresowa?, to mo?liwo?? ?ci?gni?cia dziesi?ciodniowej wersji testowej gry. Plik zajmuje 656 MB i mo?na pobra? z oficjalnej strony tej gry.


  Oficjalna strona kontynuacji przygód Sam & Maxa.    (0)
 
 
2005-11-11 18:01 • Autor: mars • ¬ródło: TellTale Games

   W?a?nie uruchomiono oficjaln? stron? powstaj?cej ju? kontynuacji gry Sam & Max: Hit the Road (o czym pisa?em tutaj). Na stronie na razie znajduje si? odpowiedzi na kilka nurtuj?cych zainteresowanych kontynuacj? fanów. I tak, gra ma si? pojawi? na platformie PC w przysz?ym roku. Przy produkcji gry ma bra? udzia? Steven Purcell, autor komiksów o s?ynnym duecie królika i psa. Czuje si? on zobowi?zany moralnie zapewni? rozrywk? na najwy?szym poziomie obecnym i nowym fanom gry Sam & Max, firma Telltale obieca?a wprowadzi? bohaterów gry w 21-szy wiek.
Jak ju? wiadomo, nad gr? b?d? pracowa?y mi?dzy innymi ludzie pracuj?cy kiedy? dla LucasArts i którzy pracowali nad wspomnianym Freelance Police - Dan Connor by? producentem Freelance Police, Kevin Bruner by? g?ównym programist? i dyrektorem rozwojowym gry, a Graham Annable by? g?ównym animatorem. Wi?zi mi?dzy Telltale i Stevem si?gaj? czasów kiedy ten drugi pracowa? w Dziale Sztuki firmy LucasArts.
Obie bardzo zaanga?owane w ten projekt strony, nie my?l? o jednym epizodzie ale o ca?ej serii spod loga Sam & Maxa. Podobno kolejne ods?ony zostan? nam zaserwowane w formie jakiej jeszcze sobie nie wyobra?ali?my i „by? mo?e... w wersji cyklicznej!... albo i nie.” My?l?, ?e to b?dzie zale?a?o od wyników pracy nad obecn? pozycj? i jej przyj?ciu przez rynek – czyli nas.
W?ród pyta? znalaz?o si? to, czy produkowana gra b?dzie oparta na wycofanej z produkcji przez LucasArts tytule Sam & Max Freelance Police? Odpowied? nie jest zbyt precyzyjna i brzmi nast?puj?co: "Wycofana gra Sam & Max Freelance Police? Jaka wycofana gra Sam & Max Freelance Police?". Przypominam, ?e w momencie jak TellTale otrzyma?a prawa do marki Sam & Max, mocno akcentowali, ?e nie b?dzie to powrót do tytu?u LucasArts. O tym i o wielu innych nurtuj?cych nas faktach na temat tej produkcji dowiemy si? na pocz?tku przysz?ego roku, dlatego zach?cam do odwiedzania ?wie?o otwartej strony oraz forum powstaj?cej gry.
Jako ciekawostk? mo?na potraktowa? fakt, ?e kolejny komiks autorstwa Stevena o przygodach Sam & Maxa b?dzie publikowany w cz??ciach na ?amach stron snm.telltalegames.comwww.samandmax.com.


  Battlefront II: serwer dedykowany. Kiedy polska premiera?    (0)
 
 
2005-11-09 18:43 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts / LEM

   Producent gry Star Wars Battlefront II, firma LucasArts udost?pni?a wersj? beta programu do stawiania serwerów dedykowanych na komputery PC pracuj?ce pod kontrol? systemu Microsoft Windows. Program zawiera wiele popularnych opcji do konfiguracji gier na w?asnych serwerach. Aplikacja zawiera zarz?dc? serwerów dedykowanych w wersji podstawowej i zaawansowanej (ten drugi w wersji beta) oraz aplikacj? do zdalnego zarz?dzania serwerem. Plik zajmuje 152.81 MB i mo?na go pobra? ze strony LucasFiles oraz ze stron: FileShack3DGamers.com.

Niestety zaniepokoi?y mnie zmiany na stronie naszego dystrybutora – firmy LEM. Otó? jeszcze niedawno widnia?a tam data 10 listopad (wcze?niej premier? przesuni?to z 28.10.2005). Teraz przy wersji PC widnieje jedynie rok 2005. Data wydania wersji na konsol? PSP te? zosta?a zmieniona na 18.11.05. Do sprzeda?y trafi?a gra jedynie w wersji na Xbox i PS2 – obie po 259,00 z?.
Niestety nasz dystrybutor nie zamie?ci? ?adnej informacji wyja?niaj?cej te zmiany w swoim planie wydawczym, pozostawiaj?c graczy w niepewno?ci.
Postanowi?em sprawdzi? kilka polskich stron o grach, czy czasem one nie s? lepiej poinformowane. Jedynie na stronie GRY-OnLine widnieje data 5 grudnia 2005.


  Z pakietem startowym w ?wiat Star Wars Galaxies    (0)
 
 
2005-11-09 17:08 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"LucasArtsSony Online Entertainment wystosowa?y o?wiadczenie, w którym da?y zna? wszystkim fanom ?wiata Gwiezdnych Wojen, i? 22 listopada bie??cego roku w sprzeda?y pojawi si? specjalna wersja gry Star Wars Galaxies z podtytu?em The Starter Kit. Celem tego dzia?ania jest dostarczenie tym, którzy jeszcze nie spróbowali SW:G, kompleksowego zestawu, jaki pozwoli im szybko i bezproblemowo zapozna? si? z wirtualnym uniwersum tej produkcji.
[Star Wars Galaxies: The Starter Kit]Na razie Starter Kit dost?pny b?dzie do kupienia w Ameryce Pó?nocnej, jednak prawdopodobnie za jaki? czas pojawi si? i w Europie, w tym, dzi?ki firmie LEM, i w naszym kraju. W jego sk?ad wejdzie podstawowa wersja gry Star Wars Galaxies oraz dodatek Jump to Lightspeed, a tak?e wszelkie, niemal?e rewolucyjne, poprawki i dodatki, jakie w ostatnim czasie zadebiutowa?y na serwerach gry. Mowa tu m.in. o przedefiniowanym i uproszczonym interfejsie u?ytkownika, nowym systemie walki, jak równie? kompletnie przeobra?onych pierwszych 30 poziomach do?wiadczenia kierowanej postaci. Pakiet kosztuj?cy 19,90$ zawiera? b?dzie tak?e miesi?czny darmowy abonament oraz dost?pnego od zaraz w ?wiecie gry X-winga lub TIE fightera. Zdaniem SOE, przygotowana kompilacja stanowi najlepsz? i najprostsz? form? przenikni?cia do uniwersum gry.
Nale?y te? doda?, ?e Rage of the WookieesTrials of Obi-Wan, czyli dwa ostanie dodatki do Star Wars Galaxies, nie znajd? si? w tym pakiecie.
"

Pe?n? informacj? prasow? na ten temat, któr? opublikowano 8 listopada, znajdziecie na oficjalnej stronie LucasArts pod tym linkiem.


  Dark Forces MOD: nowe grafiki i informacje z produkcji    (0)
 
 
2005-11-08 21:01 • Autor: mars 

   Ostatnio dosta?em informacj? od asystenta producenta MODa gry Star Wars Dark Forces pod Jedi Academy, ?e ekipa wci?? pracuje nad kolejnymi mapami. Jako dowód zamieszczam pod tekstem 7 nowych, niepublikowanych nigdzie jeszcze zrzutów ekranowych. Tycz? si? one pi?tej z kolei mapy - Gromas Mines - The Blood Moon. Na razie mapa jest w wersji beta i obecnie jest testowana przez twórców moda.

"Wci?? jest jeszcze wiele do zrobienia. Niektóre cz??ci mapy nie s? jeszcze gotowe. Mamy te? problemy z cieniowaniem, ale jeste?my ca?kowicie przekonani, ?e nied?ugo si? z tym uporamy." - informuje Marc, asystent producenta – "Wtedy znowu przetestujemy map? i sprawdzimy czy wszystko dzia?a: guziki, prze??czniki, windy, itd."

Poni?ej prezentuj? obiecane zrzuty z bety mapy Gromas, dostarczone na potrzeby naszego serwisu:
[Star Wars Dark Forces MOD: mapa Gromas - wersja beta.] [Star Wars Dark Forces MOD: mapa Gromas - wersja beta.] [Star Wars Dark Forces MOD: mapa Gromas - wersja beta.]
[Star Wars Dark Forces MOD: mapa Gromas - wersja beta.] [Star Wars Dark Forces MOD: mapa Gromas - wersja beta.] [Star Wars Dark Forces MOD: mapa Gromas - wersja beta.]
  [Star Wars Dark Forces MOD: mapa Gromas - wersja beta.]  


Wi?cej zrzutów z tej i innych map znajdziecie na oficjalnej stronie twórców MODa.


  Star Wars Battlefront II z?oty - UAKTUALNIENIE    (0)
 
 
2005-10-22 12:46 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts a przyjemno?? zawiadomi? nas, ?e oczekiwana przez rzesz? fanów gra Star Wars Battlefront II, kontynuacje najlepiej sprzedaj?cej si? gry Star Wars Battlefront, otrzyma?a status z?otej. Tyczy si? to wersji na platformy: PC Windows, PS2, XBox i PSP. Gra ma trafi? na pó?ki sklepów wraz Epizodem III na DVD - Zemst? Sitów 1 listopada. U nas, wed?ug informacji od oficjalnego polskiego dystrybutora gier, firmy LEM, gra ma si? znale?? w sprzeda?y dzie? wcze?niej, czyli 31 pa?dziernika. Niestety film trafi do nas miesi?c pó?niej.


UAKTUALNIENIE (2005-10-28):
Zgodnie z najnowszymi informacjami z oficjalnej strony naszego dystrybutora, gra jednak ma trafi? do sprzeda?y u nas 10 listopada (wersja na PC). Natomiast wersje na konsole PS2, XBox, PSP troch? wcze?niej – 4 listopada.


  Aktualizacja oficjalnej strony Battlefront II    (0)
 
 
2005-10-14 11:21 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Producent gry Star Wars Battlefront II, firma LucasArts udost?pni?a nowe informacje na temat maj?cego si? ukaza? 1 listopada produktu (u nas 31 pa?dziernika - wg LEMa). Chodzi o opisy broni i pojazdów jakie b?dziemy mogli u?ywa? w grze. Opisane zosta?y tak?e postacie, które reprezentowa? b?d? poszczególne strony konfliktu. Oprócz normalnych ?o?nierzy, w których skór? b?dziemy si? wciela? na pocz?tku gry, opisano bohaterów poszczególnych si? walcz?cych, których b?dziemy wybiera? w nagrod? za osi?gni?cia w danej rozgrywce i gra? prze okre?lony czas.
Wspomniane opisy znajdziecie na oficjalnej stronie gry, pod tym linkiem.


  KotOR2: The Sith Lord - High Quality Media patches    (0)
 
 
2005-10-06 10:42 • Autor: mars • ¬ródło: Obsidian

   Firma Obsidian, twórca gry Star Wars Knight of the Old Republic 2: The Sith Lord, wyda?a pod koniec wrze?nia obiecane uaktualnienia do tej gry. High Quality Media patches to nic innego jak filmy i muzyka do gry w znacznie lepszej jako?ci. Uaktualnienia mo?na pobra? ze strony nZone. W ich sk?ad wchodzi siedem plików (plus dwa redme), które w sumie zajmuj? oko?o 1.3 GB i tycz? si? wersji na PC.


Uaktualnienie do filmów z gry:
K2_Patch_HQ_Movies.part1.exe (195 MB)
K2_Patch_HQ_Movies.part2.rar (195 MB)
K2_Patch_HQ_Movies.part3.rar (195 MB)
K2_Patch_HQ_Movies.part4.rar (195 MB)
K2_Patch_HQ_Movies.part5.rar (195 MB)
K2_Patch_HQ_Movies.part6.rar (185 MB)
Oraz plik: ReadMe.txt (4KB)


Uaktualnienie do muzyki z gry:
K2_Patch_HQ_Music.exe (148MB)
ReadMe.txt (6KB)Instalacja:

Instalacja uaktualnienia filmów i muzyki przebiega podobnie:
- aby uruchomi? patcha, potrzebujesz conajmnie 2 GB wolnego miejsca na dysku,
- przegraj pobrane pliki Copy the K2_HQ_PATCH_Movies exe i rar oraz K2_HQ_PATCH_Music .exe do katalogu z gr? (domy?lnie: C:\Program Files\LucasArts\SWKotOR2),
- uruchom pliki wykonawcze pobranych uaktualnie?,
- poczekaj, a? pliki zostan? skopiowane i zniknie okno instalacyjne,
- uruchom gr?.


  Star Wars Empire at War po Polsku!    (0)
 
 
2005-10-05 18:00 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   Jak donosi polski dystrybutor gier LucasArts w Polsce, firma LEM:

"Z wielk? przyjemno?ci? informujemy o rozpocz?ciu prac lokalizacyjnych gry Star Wars Empire at War. Ten d?ugo oczekiwany RTS uka?e si? po Polsku równolegle z europejsk? premier?, czyli w lutym przysz?ego roku. Dzi?ki polskiej wersji j?zykowej, cena gry równie? b?dzie "polska" - 99.90 z?otych!"

  Battlefront II - otwarty Beta Multiplayer Test    (0)
 
 
2005-10-02 19:31 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: FilePlanet

   Pandemic Studios pospo?u z FilePlanet zadecydowa?y o wypuszczeniu testu Beta gry Star Wars Battlefront II.
Warunkiem uzyskania dost?pu do dema jest zwyk?a rejestracja na stronie FilePlanet - pod tym adresem. Po rejestracji i zalogowaniu si? nale?y uda? si? t? stron? i wybra? Sign Up Now. Po podaniu wszelkich wymaganych danych seri? przekierowa? wyl?duje si? na stronie z downloadem i Beta CDKeyem. Nale?y wybra? Free Public Server i ustawi? si? w kolejce do ?ci?gni?cia pliku.

Par? uwag odno?nie Bety:
1. Plik wa?y 1 GB
2. Po ?ci?gni?ciu pliku nale?y go uruchomi? w celu instalacji. Samo pojawienie si? setupu trwa troch? czasu, poniewa? komputer musi przetworzy? sporo danych. Tak wi?c cierpliwo?ci, wszystko si? uruchamia.
3. Beta cierpi na syndrom Ameryka?skiej Wersji Battlefront - nale?y w Panelu Sterowania -> Opcjach Regionalnych zmieni? Standardy i formaty na Angielski (Stany Zjednoczone) oraz Lokalizacja na Stany Zjednoczone. Dopiero wtedy Beta b?dzie dzia?a? poprawnie.
4. Beta zawiera 3 mapki - Tantive IV, Utapau, Bitwa nad Yavin IV. Dwie pierwsze to mapki planetarne, trzecia to plansza kosmiczna.

  Pierwsze fakty dotycz?ce Jedi w Battlefront II    (0)
 
 
2005-09-29 14:19 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   Do dnia dzisiejszego spekulacje dotycz?ce rozgrywki jako Jedi w grze Star Wars Battlefront II sp?dza?y sen z oczu graczom. Dzi? jednak znamy ju? gar?? szczegó?ów dotycz?cych tej, i paru innych nowo?ci w nadchodz?cej kontynuacji hitu firmy Pandemic Studios.

Jak donosz? redaktorzy niemieckiego czasopisma GameStar, po serii testów Beta wersji Battlefront II mo?na ju? ?mia?o mówi? o wiarygodnym systemie wybierania Jedi, jako grywalnego charakteru. Otó? po zaliczeniu podczas rozgrywki odpowiedniej ilo?ci zestrzele? oraz odpowiedniej ilo?ci przej?tych punktów uaktywnia si? dla gracza wybór Jedi. Jednak czas grania postaci? jest ograniczony, po czym zabawa w zbieranie punktów zaczyna si? od nowa. Dodatkowo ka?dy zdobyty podczas gry Jedi punkt przed?u?a nieco czas u?ywania postaci. Ka?dy z Jedi ma równie? inne w?a?ciwo?ci, niektórzy s? szybsi, niektórzy wytrzymalsi, inni natomiast wyró?niaj? si? huraganow? si?? ataku - potrafi? wr?cz porozcina? na kawa?ki czo?g AAT.
Z innych pewników wynikaj?cych z Bety wyró?ni? mo?na zmian? klasy ?o?nierza praktycznie w biegu - wymienia si? j?, lub bro? w przej?tych punktach, co znacznie przyspiesza rozgrywk? i j? ubarwia.
Ko?cowa wzmianka dotyczy walk w kosmosie - obszary s? naprawd? du?e, nie potwierdzi?y si? te? obawy co do ich podzielenia na do?adowuj?ce si? fragmenty - mo?na zacz?? w hangarze macierzystego statku, polata? my?liwcem w przestrzeni, po czym wyl?dowa? na statku przeciwnika i toczy? walki w jego korytarzach - to wszystko bez jakiejkolwiek przerwy czy planszy ?adowania poziomu.

Wed?ug pisma gra rokuje dobrze przysz?ym rozgrywkom w sieci. Zapraszam do dyskusji o grze na naszym Forum

  Telltale Games uzyska?o prawa do Sam & Maxa    (0)
 
 
2005-09-23 00:20 • Autor: mars • ¬ródło: Adventure Gamers

   Kilka dni temu (15 wrze?nia) ujawni?o si? co?, co powinno si? spodoba? rzeszy fanów gier przygodowych, którzy czekali na t? informacj? ponad rok - Sam & Max szykuj? si? do powrótu.

To og?oszenie zbieg?o si? ze specjalnym wydarzeniem "The Future of Digital Entertainment" (Przysz?o?? cyfrowej rozrywki), które mia?o miejsce w San Francisco w biurze konsultingowym firmy AT Kearney. Szefowie Telltale Games: Dan Connors, Kevin Bruner i Troy Molander omówili cele korporacji Telltale, bie??cych pracach i strategi rynkowej. Prezentacja zako?czy?a si? oznajmieniem, ?e dosz?a do porozumienia z Stevem Purcellem, autorem komiksów o Sam & Maxie, w sprawie wprowadzenia popularnego duetu psa i królika w now?, cyfrow? er?.

Umowa zosta?a podpisana zaledwie dzie? wcze?niej, przez co nie ma za du?o szczegó?ów na ten temat. Wiadomo jednak (Telltale mocno to zaakcentowa?o), ?e nie b?dzie to wycofana z produkcji w 2004 roku gra Sam & Max: Freelane Police, co spotka?o si? z wielkim zawodem ze strony fanów. Nowa koncepcje zostan? dopiero opracowane, a gra ma przyj?? form? podobn? do opracowywanej przez Telltale gry Bone (jej demo jest dost?pne tutaj). Prucell, który pracuje dla Pixar, oznajmi?, ?e zaanga?uje si? w proces produkcji Sam & Maxa, najmocniej jak b?dzie tylko móg?.

"Nie wiem, kto by si? do tego lepiej nadawa??" - odpowiedzia? Prucell, kiedy zapytano go, dlaczego wybra? wspó?prac? z Telltale. Prucell wie, ?e zespó? Telltle wywodzi si? z LucasArts i jest zadowolony nadchodz?cego ich tytu?u Bone, który jest adaptacj? dobrze znanego twórcy komiksów, Jeffa Smitha. Kiedy wiosn? przepad?y prawa do Sam & Maxa firmie LucasArts, Prucell i Telltale wreszcie mogli swobodnie wykona? kolejny krok.

Firma Telltale ma zamiar wydawa? gry o wysokiej jako?ci, z dobrze nakre?lonymi fabu?ami dla publiki g?odnej interaktywno?ci. "Przed oko?o rokiem opu?cili?my pole przemy?lu gier rozrywkowych, poniewa? ujrzeli?my nowe mo?liwo?ci" powiedzia?a Connors odchodz?cemu zespo?owi z LucasArts. Wed?ug Brunera, plany Telltale na wykorzystanie licencji takich jak Bone czy Sam & Max, to co? "wi?cej ni? gry wideo. To interaktywna rozrywka".


Mimo, ?e to ju? nie jest produkcja LucasArts, b?dziemy trzyma? r?k? na pulsie i na bie??co informowa? o kolejnych etapach produkcji tej gry. Osobi?cie zaliczam si? do graczy wychowanych na tego typu grach i tak jak rzesza fanów na ?wiecie, by?em zawiedziony wstrzymaniem produkcji gry Sam & Max: Freblance Police oraz kolejnej cz??ci gry Full Throttle. Szkoda, ?e LucasArts zapomnia?, ?e to w?a?nie gry przygodowe wyrobi?y jej renom?, zanim jeszcze na komputerach domowych zago?ci?y gry spod znaku Star Wars. Teraz, po zagraniu w demo Bone, czekam z niecierpliwo?ci? na powrót Sam & Maxa.


  Nowe logo LucasArts?    (0)
 
 
2005-09-11 13:27 • Autor: mars 

    Patrz?c si? na logo firmy LucasArts jakie znajduje si? na dole niedawno uruchomionej oficjalnej strony do gry Star Wars Battlefront II, od razu wida?, ?e to nie to samo, do którego si? ju? przyzwyczaili?my. Niestety na odpowied? na pytanie, czy to ju? na sta?e zmiana uzyskamy nie wcze?niej jak w momencie najbli?szej premiery ich nowej gry. Najbli?sze premiery zapowiedziane s? na 1 listopada 2005 roku gier: Star Wars Battlefront IIStar Wars Galaxies: Trials of Obi-Wan.
Jedno jest pewne, ?e nowe logo pasuje do pozosta?ych. Mo?liwe, ?e ten zabieg ma na mówi? w sposób symboliczny i dos?owny "ja te? nale?? do rodziny". Pozosta?e loga prezentuj e poni?ej (znajdziecie je te? tutaj).

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company - gry] [Oficjalna strona Industrial Light & Magic – efekty cyfrowe] [Oficjalna strona Skywalker Sound – efekty d?wi?kowe] [Oficjalna strona Lucas Licensing – zarz?dzanie licencjami Star Wars, Indiana Jones] [Oficjalna strona LucasFilm Animations – wspomaganie producji filmowych, telewizyjnych, multimedialnych] [Oficjalna strona Lucas Online – zarz?dzanie i aktualizacja stron WWW serwisów filmowych i bran?owych]


Wszystkie dzia?y, jak mo?na przeczytac pod logami, nale?? do LucasFilm, który zajmuje si? produkcj? i promocj? filmów, produkcji telewizyjnych i multimedialnych.
[Oficjalna strona LucasFilm – produkcja i promocja]

  Fanowskie kampanie do Star Wars Galactic Battlegrounds - UAKTUALNIENIE    (0)
 
 
2005-09-04 20:24 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   Pawe? "Luke Skywalker 123" Pernak stworzy? i podes?a? nam swoje kampanie do gry Star Wars Galactic Battlegrounds. Cytuj?c za autorem:
"Stworzy?em nowe kampanie do SWGB z Epizodu I , II i pracuje nad trzeci?. Kampanie opowiadaj? o wydarzeniach znanych ka?demu Fanowi z Filmu Georga Lucasa Star Wars. Pozwalaj? si? przenie?? w ?wiat strategii i jednocze?nie wydarze? z filmu. W Epizodzie III b?dzie mo?na dok?adnie prze?ledzi? wszystkie wydarzenia z filmu i to co doda?em od siebie z g?owy."

Kampanie mo?ecie ?ci?gn?? klikaj?c na linki poni?ej. Uwaga! Kampanie przeznaczone s? do gry zawieraj?cej rozszerzenie Clone Campaigns

UPDATE: twórca uko?czy? ju? kampani? traktuj?c? o Epizodzie III. Mo?ecie j? ?ci?ga? poni?ej wraz z dwiema wcze?niejszymi kampaniami.


Kampania Epizodu I

Kampania Epizodu II

Kampania Epizodu III


  Nowa szata oficjalnej strony Battlefront 2    (0)
 
 
2005-09-04 16:37 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Oficjalna strona gry Star Wars: Battlefront 2 ubra?a nowe szaty i rozszerzy?a swój repertuar wiadomo?ci dotycz?cych nadchodz?cej drugiej cz??ci wspania?ej gry sieciowej.

Opracowanie graficzne strony przypomina niezwykle klimatem t? swojej poprzedniczki, dodano nowe informacje, nowe filmiki z gry oraz nowe zdj?cia z rozgrywki (zw?aszcza godnym polecenia jest dzia? dotycz?cy Rycerzy Jedi i Lordów Sith). Znajdziecie te? gar?? informacji o nadchodz?cej wersji gry na konsolk? PSP. A co najwa?niejsze - pojawi?y si? dwie nowe tapety!

Na stron? udacie si? t?dy

  Aktualizacja galerii na oficjalnej stronie Trials of Obi-Wan    (0)
 
 
2005-08-26 23:13 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts.com

   Na oficjalnej stronie LucasArts po?wi?conej nowemu rozszerzeniu gry Star Wars GalaxiesTrials of Obi-Wan zosta?a zaktualizowana galeria. Ciekawych tego, jak b?dzie wygl?da?a nowa lokalizacja z Zemsty Sithów w ?wiecie tej gry, odsy?am pod ten adres.

Zapraszam te? na forum serwisu do dyskusji na temat tej serii gier.  Galaxies: ponad milion nabywców, ale ilu gra?    (0)
 
 
2005-08-26 10:03 • Autor: mars • ¬ródło: SWG.net

   Gra Star Wars Galaxies przeznaczona do gry masowej online, stworzona przez Sony Online Entertainment, sprzeda?a si? ju? w ponad milionie egzemplarzy na ca?ym ?wiecie, jednak?e szacowana liczba abonentów jest znacznie mniejsza.
Wydana tylko na PC gra MMOG (Massively Multiplayer Online Games) w kwietniu 2003 spotka?a si? z wielk? krytyk? ilo?ci wyj?? z gry. W ostatnich miesi?cach sprzeda? wzros?a, kiedy to wi?kszo?? problemów zosta?a usuni?ta, a nowe rozszerzenie (Rage of the Wookies) zosta?o wydane wraz z g?o?n? premier? Epizodu III.
Pomimo miliona sprzedanych kopii Star Wars Galaxies i wci?? rozrastaj?cych si? przestrzeni w grze, wed?ug nieoficjalnych informacji z MMOGChart.com, ma nieco powy?ej 250,000 aktywnych abonentów - co daje 2,8 udzia?u na rynku gier tego typu.
Pomimo u?ycia mocnej i dobrze sprzedaj?cej si? marki jak? s? Gwiezdne Wojny, osi?gi gry wci?? rozczarowuj?, szczególnie je?li chodzi o rywalizacj? z inn? gra masow? - World of Warcraft (premiera: listopad 2004) w przypadku której niedawno og?oszono, ?e ma 2 milion aktywnych graczy.
Mimo tego, firma Sony Online Entertainment (pomimo pracy nad innym MMOG - EverQuest) nie ma zamiaru porzucenia projektu i dalej rozwija gr? Star Wars Galaxies, czego dowodem jest niedawne og?oszenie dotycz?ce wydania kolejnego rozszerzenia, zatytu?owanego Trials of Obi-Wan (o czym pisali?my tutaj), który wprowadzi kolejne w?tki i lokacje z Epizodu III - Zemsta Sithów.

Lista udzia?u gier MMOG wed?ug MMOGChart.com (stan na czerwiec 2005):
   1. Lineage II – 23,1 % 
   2. World of Warcraft – 22,0 % 
   3. Lineage – 21,9 %
   4. Final Fantasy XI – 7,1 %
   5. EverQuest – 5,0 %
   6. RuneScape – 4,2 %
   7. Pozosta?e gry – 3,4 %
   8. EverQuest II – 3,1 %
   9. Star Wars Galaxies – 2,8 %
 10. Dark Age of Camelot – 1,9 %
 11. Ultima Online – 1,7 %
 12. City of Heroes – 1,5 %
 13. Toontown Online 1,1 %
 14. Eve Online – 0,6 %
 14. PlanetSide – 0,6 %


Na temat losów serii Star Wars Galaxies mo?ecie podyskutowa? na forum w tym w?tku.  Nowe rozszerzenie Galaxies ju? 1 listopada.    (0)
 
 
2005-08-21 18:38 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts oraz SONY Entertainment planuj? i zapowiadaj? wydanie kolejnego dodatku do gry MMORPG Star Wars Galaxies: An Empire Divided.
Dodatek, zatytu?owany Trials of Obi-Wan dodaje now? planet? do Galaktyki - Mustafar. Na graczy czeka tam duch s?dziwego Obi-Wana z ponad 50 nowymi misjami i przygodami. Dodatkowo sama planeta oferuje nowe spotkania i nowych NPCów.

Na naszej stronie mamy ju? dzia? po?wi?cony nowemu dodatkowi, w którym znajdziecie 6 screenów z dodatku oraz gar?? szczegó?owych informacji - zapraszamy tutaj. Natomiast oryginalna strona dodatku jest tutaj.

  Specjalne screenshoty z Battlefront II    (0)
 
 
2005-08-19 14:55 • Autor: mars • ¬ródło: LucasForums.com

   LucasForums dzi?ki uprzejmo?ci twórców gry Star Wars Battlefront II, opublikowa?o specjalne zrzuty z tej gry. Wszystko po to, aby zaostrzy? nam apetyty.

"Wielkie podzi?kowania dla Chrisa, Jasona i reszty z ekipy LucasArst za te specjalne zrzuty ekranowe z gry Star Wars Battlefront II. Mamy nadziej?, ?e si? wam spodobaj?!" - LucasForums.

Zrzuty z gry znajdziecie poni?ej lub na LucasForums.com.


[Obi-Wan na Utapau]
Obi-Wan na Utapau

[Planeta Polis Massa z E3 (gdzie urodzili si? Luke i Leia)]
Planeta Polis Massa z E3 (gdzie urodzili si? Luke i Leia)

[Okres klasycznej trylogii – statki walcz?ce nad Yanin IV]
Okres klasycznej trylogii – statki walcz?ce nad Yanin IV  Premiera Battlefront 2 nast?pi 1 listopada    (0)
 
 
2005-07-28 17:14 • Autor: Dartch 

   Niecierpliwie oczekiwany sequel taktycznej gry akcji, pt. Star Wars: Battlefront pojawi si? na sklepowych pó?kach dok?adnie 1 listopada bie??cego roku. W tym terminie na rynku zadebiutuje równie? wydanie DVD filmu Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith. „Pi?? poprzednich filmów z sagi Star Wars sprzeda?o si? w „ponad norm?”, a konkretniej naby?o je 100mln fanów, zarówno w wersjach DVD, jak i VHS” – powiedzia? Steve Feldsten, szef dzia?u marketingu w 20th Century Fox, które jest dystrybutorem sztandarowego produktu Lucasa. SW: EIII DVD zawiera? b?dzie (rzecz jasna poza pe?nometra?owym filmem) szereg dodatków, a w nich m.in. dokumentalny film, przedstawiaj?cy proces tworzenia obrazu. Jak powiedzia? Jim Ward, wydawca i szef dzia?u marketingu w LucasFilm „George Lucas by? osobi?cie zaanga?owany w tworzenie tego projektu.” i doda?: „Zebrali?my wszystko, co wydarzy?o si? na planie filmowym specjalnie po to, aby stworzy? niewiarygodne wydanie DVD Star Wars Episode III.” Na p?ycie DVD znajdziemy równie? grywalne demo Battlefront II w wersji na konsol? Microsoftu, zawieraj?ce dwa poziomy z pe?nej edycji gry. W Star Wars: Battlefront II rozgrywka traktuje o militarnej rywalizacji m.in. Imperium Galaktycznego i Sojuszu, wi?c przejmujemy kontrol? nad konkretnym ?o?nierzem, uczestnicz?cym w przeró?nych akcjach zbrojnych. Bardzo istotny element ca?o?ci stanowi zatem tryb multiplayer, obs?uguj?cy nawet 64 u?ytkowników. Istnieje te? opcja zabawy jednoosobowej, znacznie rozbudowana w stosunku do cz??ci pierwszej (system nieliniowych misji z mocnym pod?o?em fabularnym). Star Wars: Battlefront II pojawi si? równocze?nie na komputerach klasy PC, Xbox, PlayStation 2 i PlayStation Portable.

  Nowe filmy z Battlefront 2    (0)
 
 
2005-07-11 14:57 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Star Wars: Battlefront center

   Cytuj?c za Star Wars: Battlefront center:

Na ?amach serwisu GameSpot.com pojawi?y si? trzy nowe filmy z nadchodz?cego wielkimi krokami Star Wars: Battlefront 2. Przedstawiaj? one bitw? o Polis Massa, batali? w przestworzach Coruscant i znan? z pierwszej cz??ci potyczk? na Geonosis rozpoczynaj?c? Wojny Klonów. Ka?dy film trwa oko?o 30sekund i prezentuje si? imponuj?co. Obejrze? je mo?na klikaj?c tutaj.

  Pierwsza tapeta do Battlefront 2    (0)
 
 
2005-07-06 22:30 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts zamie?ci? na g?ównej stronie gry Star Wars Battlefront 2 pierwsz? tapet? na pulpit. Tapeta jest bardzo klimatyczna i przedstawia klasyczn? ju? scen? ataku szturmowców Imperium na dyplomatyczny statek Lei - Tantive IV.

Tapet? znajdziecie tutaj.

  Recenzja gry RotS    (0)
 
 
2005-06-25 11:42 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   LucasArts coraz cz??ciej wydaje gry na konsole pomijaj?c chyba wci?? najbardziej popularne u nas PCety. Tyczy si? to te? gry bezpo?rednio opartej na filmie i nosz?cej ten sam tytu? – Star Wars Revenge of the Sith. Jej twórcy zapewniali, ?e gra b?dzie ?wietna – w tym celu wspó?pracowali nawet z ekip? filmow? pracuj?c? nad epizodem III. Gra pojawi?a si? wcze?niej ni? film i by?a jakby nie patrze?, jednym, wielkim spoilerem.
Z uwagi, ?e nie posiadam ?adnej konsoli, nie mog? recenzowa? z nich gier. Jednak zainteresowanych tym czy rzeczywi?cie twórcy wywi?zali si? z obietnic, zapraszam do przeczytania recenzji gry opublikowanej na ?amach serwisu GRY-OnLine, któr? znajdziecie tutaj.

  Kolejny filmik z polskiej wersji The Sith Lords    (0)
 
 
2005-06-18 17:34 • Autor: mars • ¬ródło: KotOR 2 PL

   Autorzy polskiej lokalizacji gry Star Wars Knight of the Old Republic II: The Sith Lords zaprezentowali na swojej stronie wynik swojej pracy jaki ju? nied?ugo zobaczymy w menu gry oraz przy tworzeniu postaci na pocz?tku gry. Filmik wa??cy 17,4 MB i trwaj?cy nieco ponad trzy minuty znajdziecie tutaj.
Potwierdzono te? dat? premiery na ostatni dzie? lipca.

  Filmik z polskiej wersji The Sith Lords    (0)
 
 
2005-05-25 17:50 • Autor: mars • ¬ródło: KotOR 2 PL

   Na oficjalnej stronie twórców polskiej lokalizacji gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords pojawi? si? filmik demonstruj?cy t? gr? w naszym ojczystym j?zyku. Filmik zosta? nagrany na samym pocz?tku gry w pierwszej lokacji w grze na Peragus II.
Plik wa??cy 10 MB mo?ecie pobra? tutaj.

  B?dzie KotOR III?!    (0)
 
 
2005-05-24 17:55 • Autor: mars 

   W?a?nie przed chwil? sko?czy?em wype?nia? ankiet? przes?an? mi na zlecenie firmy LucasArts Entertainment Company na temat tego jak cz?sto gram, jak cz?sto kupuj? gry i co mnie do tego nak?ania (demo, czyje? rekomendacje, TV, gazety, itp.). Najwi?cej miejsca po?wi?cono grom ze ?wiata Gwiezdnych Wojen, a konkretnie: Star Wars Knights of the Old Republic, Star Wars Knights of the Olde Republic II: The Sith Lors oraz czego oczekuj? od trzeciej cz??ci tej gry je?li mia?aby si? ukaza?.
Podobna akcja ze strony LucasArts mia?a miejsce w przypadku kolejnej cz??ci gry o przygodach Indiana Jonesa, o czym pisa?em tutaj, a której produkcja zosta?a oficjalnie potwierdzona przy okazji tegorocznych targów E3. Mo?ecie o tym poczyta tutaj (tekst po angielsku).

Zatem zapowiada nam si? kolejna cz??? dobrze przyj?tej pierwszej cz??ci z serii Knight of the Old Republic, pomimo, ?e fani dalej maj? pretensje co do drugiej cz??ci dalej domagaj? si? patcha dodaj?cego porzucone przez po?piech w?tki z gry.
LucasArts albo chce si? dowiedzie czego gracze oczekuj? od tej serii, albo chc? si? dowiedzie, czy po The Sith Lords nowa gra ma szanse na sukces.
Wspomnian? ankiet? znajdziecie pod tym linkiem.

  Empire at War w przysz?ym roku    (0)
 
 
2005-05-20 20:50 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Odwiedzaj?c w?a?nie stron? LucasArts zauwa?y?em, ?e zapowiadana na zim? tego roku gra Star Wars Empire At War, pojawi si? dopiero na wiosn? w przysz?ym roku. Je?li znowu premiery nie przenios?. Ten dobrze zapowiadaj?cy si? RTS (strategia czasu rzeczywistego), wydawany przez LucasArts, tworzony jest przez Petroglyph. Wi?cej informacji na naszej stronie do tej gry i w zapowiedzi.

  Trailer gry Star Wars Battlefront II    (0)
 
 
2005-05-20 20:31 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie LucasArts Entertainment Company do gry Star Wars Battlefront II, pojawi? si? trailer tej gry. Filmik w rozdzielczo?ci 480x360, wa??cy 20 MB mo?ecie pobra? klikaj?c na ten link. Aby go obejrze? wymagany jest program QuickPlayer.
Trailer demonstruje nam nowe lokalizacje z gry (w??cznie z tymi z Zemsty Sithów) oraz pokazuje nowe mocne strony gry: walki w przestrzeni kosmicznej i rycerzy Jedi i Sith w akcji.

  Nowe screenshoty z gry Battlefront II    (0)
 
 
2005-05-18 23:52 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Star Wars: Battlefront center

   Na g?ównej stronie gry Star Wars Battlefront II dokonano ma?ej aktualizacji i dodano par? nowych uj?? z gry. Zobaczy? mo?na samego Dartha Vadera, pilota Klonów oraz par? nowych maszyn i lokacji.

Na stron? g?ówn? gry mo?ecie wej?? tutaj.

  Nowe i stare gry Star Wars wkrótce w sklepach.    (0)
 
 
2005-05-11 19:49 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Bastion

   Cytuj?c za Bastionem:

Ju? w najbli?szy pi?tek, 13 maja w polskich sklepach za spraw? dystrybucji firmy L.E.M. pojawi si? najnowsza gra LucasArts - ,,Star Wars: Episode III - Revenge of Sith'' na konsole PlayStation 2 i Xbox. Obie wersje b?d? dost?pne w cenie 249 z?. Fabu?a gry bezpo?rednio nawi?zuje do filmowej ekranizacji, która ju? 19 maja wejdzie na ekrany kin w ca?ej Europie. W grze poprowadzimy poczynaniami dwóch bohaterów, zarówno Obi-Wana Kenobiego, jak i m?odego Anakina Skywalkera. Gra dostarczy nam wielu godzin ?wietnej zabawy, pozwoli na udzia? w epickich bitwach, zachwycaj?cych pojedynkach na miecze ?wietlne, walkach z robotami, czemu towarzyszy? b?dzie zdobywanie umiej?tno?ci rycerza Jedi i mo?liwo?? u?ywania Mocy. A wszystko to, by doj?? do finalnej konfrontacji mi?dzy dobrem a z?em. Wi?cej informacji o tytule ,,Star Wars: Episode III - Revenge of Sith'' znajd? Pa?stwo na stronie LEM oraz LucasArts.
Dzie? po premierze kinowej ,,Star Wars Episode III - Revenge of The Sith'', czyli 20 maja LEM wprowadzi ponownie do sprzeda?y dwa popularne tytu?y z serii Star Wars w nowej cenie detalicznej - 49,90 z?. B?d? to ,,Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast'' PC oraz ,,Star Wars Jedi Knight Jedi Academy'' PC.

Pozdrawiam

Katarzyna Szlendak
L.E.M Sp.z o.o.

  Pierwsza polska strona gry Galaxies    (0)
 
 
2005-05-08 23:23 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Star Wars Galaxies - Polish Site

   Wreszcie mamy polsk? stron? po?wi?con? wspania?ej grze MMORPG Star Wars Galaxies: An Empire Divided. Na stronie znajdziecie informacje dotycz?ce gry, opisy planet, postaci, ras, profesji i innych ciekawych rzeczy. Na razie strona jest ?wie?o uruchomiona i wiele dzia?ów ?wieci pustkami, jednak z pewno?ci? zostan? nadrobione, a sama strona jest bardzo ?adnie zaprojektowana.
Przekonajcie si? o tym sami i odwied?cie j?, klikaj?c tutaj

  Strona gry Star Wars Empire at War    (0)
 
 
2005-05-08 21:22 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   Uruchomili?my w?a?nie kolejn? stron? po?wi?con? zapowiadanej grze. Tym razem jest to anonsowana ju? od jakiego? czasu przez LucasArts gra Star Wars Empire at War - rozbudowana strategia czasu rzeczywistego w pe?nym ?rodowisku trójwymiarowym.
Gra ma ukaza? si? na jesieni 2005 roku. Na naszej stronie znajdziecie wst?p, krótkie wprowadzenie do gry oraz gar?? naprawd? obiecuj?cych screenów.

Zapraszamy na stron? gry.

  Strona gry Galaxies: Rage of the Wookiees    (0)
 
 
2005-05-01 21:13 • Autor: mars 

   Kolejn? zaleg?o?ci? na ?amach serwisu MARSite on-line by?a strona dla rozszerzenie Galaxies: Rage of the Wookiees do gry Star Wars Galaxies: An Empire Divided. Gra RPG przeznaczona do masowej gry online zostanie wydana na platform? PC Windows, ma trafi? na pó?ki sklepowe w USA jeszcze w tym tygodniu – 5 maja 2005 roku. Oprócz zapowiedzi gry, znajdziecie te? opublikowany niedawno artyku? do znanej ju? w przypadku LucasArts serii „Pami?tnik projektanta”, dokonany przez Arniego Jourgensona, który jest artyst? od szkiców koncepcyjnych w rozszerzeniu Rage of the Wookiees.
Zapraszam na stron? po?wi?con? tej grze.

  Strona Star Wars Battlefront II    (0)
 
 
2005-05-01 16:01 • Autor: mars 

   Nadrabiaj?c zaleg?o?ci na naszym serwisie, chcia?bym zaprosi? dzi? Was na stron? po?wi?con? grze Star Wars Battlefront II. Mo?ecie tam przeczyta? m. in. zapowied? gry opart? na oficjalnych informacjach jakie otrzymali?my od producenta gry, firmy LucasArts Entertainment Company.
Wi?cej informacji postaramy si? przekazywa? na bie??co jak si? tylko pojawi?.

Przypominam, ?e gra ma si? pojawi? jesieni? tego roku na platformach: PC Windows, Xbox i PlayStation 2. Oprócz rozgrywki dla jednego gracza, da nam mo?liwo?? grania w sieci i Internecie jednocze?nie nawet 64 osobom – zale?y na jak? platform? nab?dziemy gr?.

  Spoty reklamowe gry RotS    (0)
 
 
2005-04-30 10:11 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie LucasArts do gry Star Wars Revenge of the Sith, pojawi?y si? jej cztery spoty reklamowe przeznaczone dla telewizji. Zainteresowanych odsy?am na oficjaln? stron? gry Revenge of the Sith, która pojawi si? 5 maja 2005 wy??cznie na konsole XBox i PS2, a jej fabu?a ma by? oparta na filmie, który trafi do kin 19 maja.
Gra produkowana jest przez LucasArts, a opracowywana przez firm? The Collective, znan? ju? fanom twórczo?ci George Lucasa z gry Indiana Jones and the Emperor’s Tomb.

  Film z rozgrywki Battlefront II - UAKTUALNIENIE    (0)
 
 
2005-04-26 17:26 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: SWBF Center

   W sieci pojawi? si? pierwszy amatorski filmik demonstruj?cy nieco kontynuacj? gry Star Wars: Battlefront - Battlefront II. Widzimy na nim wn?trze Tantive IV wype?nione paroma botami, oraz bitw? nad Coruscant z Epizodu III. Film skupia si? g?ównie na ukazaniu nowego, zapowiadanego trybu rozgrywki - bitwy w kosmosie. Zobaczymy par? statków z nowego filmu oraz par? nowych postaci do wyboru. Oprócz tego wyra?nie da si? zauwa?y? wprowadzenie dopalacza oraz ewolucji powietrznych. Oprócz tego krótki moment pokazuje sprint jednego z zawodników.
Trudno cokolwiek jeszcze wywnioskowa? po tak krótkiej prezentacji, jednak wygl?da to ciekawie.
Uwaga na koniec: polecam maksymalne ?ciszenie g?o?no?ci. Efektów i tak nie u?wiadczycie, a muzyka kompletnie do filmiku nie pasuje.

Link do filmu znajdziecie na stronie Star Wars: Battlefront Center

UAKTUALNIENIE: Ten "amatorski filmik" pochodzi z wywiadu z Shara Miller, producentk? z LucasArts (wida? j? na samym pocz?tku filmu), która opowiada o tej grze dla Gamespot.com. Kto? po prostu wyci?? filmiki i wstawi? niegustown? muzyk? zamiast jej g?osu. Zainteresowanych odsy?am na stron? Gamespot.com, gdzie z wywiadu mo?ecie dowiedzie? si? kilku ciekawych rzeczy. Oczywi?cie wywiad po angielsku.

  Sto lat Dark Forces MOD!!!    (0)
 
 
2005-04-25 21:45 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Dark Forces MOD

   Dok?adnie trzy lata powstaje ju? modyfikacja do gry Star Wars Jedi Knight: Jedi AcademyDark Forces MOD. Przez par? miesi?cy panowa?a cisza, jednak wed?ug twórców nie oznacza to bynajmniej zastoju w pracy. Co prawda niezbyt wiele uda?o si? zrobi?, mimo to wszyscy s? w sta?ym kontakcie i my?lami przy projekcie.
Przy obecnym wspó?czynniku pracy 1 poziom na 1 rok MOD zostanie uko?czony oko?o roku 2016.

  Wkrótce trylogia zebrana Star Wars: Galaxies    (0)
 
 
2005-04-22 14:55 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Gry OnLine

   24 maja na pó?kach sklepowych pojawi si? specjalna kompilacja Star Wars Galaxies: TheTotal Experience. B?dzie zawiera? podstawk? Galaxies: An Empire Divided oraz oba dodatki: Jump To Lightspeed i Rage Of The Wookies. Bonusem tego wydania jest nie tylko jego cena (29,99 USD), ale równie? pojazd dost?pny tylko dla posiadaczy kompilacji - BARC (Biker Advanced Recon Commandos) Speeder, u?ywany przez komandosów podczas Wojen Klonów.

Jeszcze jedna wiadomo?? dla tych, którzy posiadaj? ju? dwie pierwsze gry kompilacji. LucasArts zbiera ju? zamówienia w przedsprzeda?y na sam dodatek Rage Of The Wookies. Po wykupieniu b?dzie mo?na go ?ci?gn?? z sieci ju? 5 maja. Wersja pude?kowa dost?pna b?dzie trzy tygodnie pó?niej.

  LucasArts Insider #55: B?dzie Battlefront II!    (0)
 
 
2005-04-21 12:28 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts Insider #55

   Jak si? mo?na by?o dzi? dowiedzie? z najnowszego LucasArts Insider #55, 21 kwietnia 2005, czyli dzi?, LucasArts oficjalnie potwierdzi produkcj? gry Star Wars Battlefront II. Podanie tej informacji b?dzie mia?o miejsce rano, w pierwszym dniu konwentu fanów – Star Wars Celebration III w Indianapolis. W tym celu zostanie uruchomiona oficjalna strona gry wraz z wst?pnymi informacjami o grze oraz pierwszymi oficjalnymi screenami. Najprawdopodobniej poznamy te? dat? planowanej premiery.
O powstawaniu tej gry pisali?my ju? 8 kwietnia br.

Tych, co jeszcze nie s?yszeli o pierwszej cz??ci tej gry, b?d? dalej wahaj? si? z zamiarem jej zakupu, zapraszam do przeczytania naszej recenzji.

  RotS: trailer gry    (0)
 
 
2005-04-20 18:01 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Na oficjalnej stronie LucasaArts, pojawi? si? trailer do gry Star Wars Episode III Revenge of the Sith. Mo?na go zobaczy? w dwóch rozdzielczo?ciach 320x240 i 480x360, na oficjalnej stronie gry.
Premiera gry ma si? odby? na krótko przed filmem "Zemsta Sithów", 05.05.2005 i b?dzie si? tyczy?a konsolo PlayStation i Xbox. Gra produkowana jest przez LucasArts, a opracowywana przez firm? The Collective.

  Star Wars Republic Commando: recenzja    (0)
 
 
2005-04-20 02:18 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   Na naszej stronie mo?ecie znale?? ju? recenzj? gry Star Wars: Republic Commando, autorstwa MadMad_The_Jedi_Knight'a.
Je?li wci?? nie jeste?cie pewni, czy j? kupi?, lub jeste?cie po prostu ciekawi, o czym w zasadzie traktuje ten tytu? (i w jaki sposób) - mamy nadziej?, ?e recenzja oka?e si? pomocna.

Zapraszamy do lektury.

  KOTOR II 1.0b    (0)
 
 
2005-04-15 20:49 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts udost?pni? wreszcie drugiego i mocno spó?nionego patcha do gry Knights Of The Old Republic II: The Sith Lords. Poprawia on szereg b??dów, wyst?puj?cych w grze i uprzykrzaj?cych rozgrywk?.

Patch, wa??cy 12 MB, mo?na ?ci?ga? tutaj, dodatkowo gra sama mo?e go ?ci?gn?? i zainstalowa? dzi?ki przyciskowi Update, umieszczonemu w menu startowym gry.

Poni?ej lista zmian:

-------------------------------------------------------
NEW CONTENT AND FEATURES
-------------------------------------------------------

* Added voice lines for Opo Chano when the PC states they can repair the protocol droid themselves on Telos (dark side)
* Added support for the Intel i915 chipset

-------------------------------------------------------
RESOLVED ISSUES
-------------------------------------------------------

* Corrects a crash issue at the beginning of the dialogue after entering the Harbringer
* Corrects a crash issue when transitioning between B-4D4 to the main character after Czerka Mainframe quest on Telos (light side)
* Corrects an art issue with NPCs that appear in the mine foreman's log on Peragus
* Corrects a geometry issue inside the Jekk Jekk Tarr bar on Nar Shaddaa
* Corrects an issue with ATI Radeon cards being incorrectly reported in the swinfo.txt
* Corrects an issue with Atton missing from force cage in the Telos Academy
* Corrects swoop race forfeiting issue. Players can now win races after forfeiting a race.
* Corrects an issue with the swoop bike getting stuck in air in the swoop race mini-game
* Corrects stuck issue when reboarding Ebon Hawk on Nar Shaddaa
* Corrects a text/voice mismatch in Kreia's dialogue on Malachor
* Corrects a scripting issue with Batano quest on Telos (light side)
* Corrects a scripting issue with Devaronian conversation on Telos
* Updates a journal entry for "A Hidden Power" quest on Korriban
* Updates a journal entry for the "Fuel Sabotage" bonus mission on Telos
* Master Vash’s corpse will now yield a lightsaber if you have a lightsaber when you kill him on Korriban (dark side)
* Khoonda Gun Turrets will no longer appear if you destroy them on Dantooine (dark side)
* Reduced the repetition of party members' voice lines when opening doors and containers

  Spoty reklamowe z gry "Zemsta Sithów"    (0)
 
 
2005-04-14 20:52 • Autor: mars • ¬ródło: ICO

   W Internecie pojawi?y si? spoty reklamowe gry Revenge of the Sith. Gra, która ma zosta? wydana 5 maja 2005 jedynie na konsole Xbox i PlayStation, b?dzie bazowa?a na filmie, którego ?wiatowa premiera odb?dzie si? 19 maja tego roku. W filmikach gra zapowiada si? na dynamiczn? i ciekaw?, co niestety mo?e zdo?owa? posiadaczy PCetów. Mimo wszystko zapraszam do obejrzenia trzech spotów: 1 (9,50 MB) , 2 (9,37 MB) 3 (11,2 MB).

  KotOR II: Mody i modziki!    (0)
 
 
2005-04-09 14:03 • Autor: mars • ¬ródło: KotOR 2 PL

   Pod tym adresem mo?ecie znale?? stron? projektu moda do KOTORa2 który b?dzie dodawa? sporo wyci?tych rzeczy, takich jak:
• Fabryka HK.
• Kilka ró?nych dróg do zamordowania Visas!
• Lepszej jako?ci muzyka (jak wiadomo ta obecna jest mono)!
• Ca?e mnóstwo nowych osób chc?cych ci? zabi?!
• Nowe zako?czenie!
• Wyci?te filmiki (na silniku gry)!
• Przywrócenie wyci?tych dialogów.

Od siebie dodam tylko ?e powstaje równie? polski mod do KOTORa2 który b?dzie mia? na celu przywrócenie planety M-478. Nad modem tym pracuj? HULAS i ja, czyli reatiVE.
Wi?cej informacji w najbli?szym czasie!

st?d mo?ecie pobra? kilka ciekawych modów.
- informacja pochodzi z KotOR 2 PL.

  Nadci?ga Star Wars Battlefront 2    (0)
 
 
2005-04-08 19:53 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Darth Sonic's Star Wars Seite

   Jak si? okazuje, Pandemic Studios nie czeka?o bezczynnie po wydaniu Star Wars Battlefront, tylko zakasa?o r?kawy i zabra?o si? od razu za drug? cz??? tej gry, s?usznie przewiduj?c to, i? cz??? pierwsza spotka si? z pozytywnym przyj?ciem u graczy.
W najnowszym numerze PCGamera mamy okazj? rzuci? okiem na pierwsze obrazki z cz??ci drugiej, autorzy odkrywaj? te? par? sekretów dotycz?cych tego, co zobaczymy w samej grze.
Przede wszystkim b?dzie o wiele wi?cej map, i to map doskonale nam znanych - jak chocia?by atak imperialny na Tantive IV, który mieli?my okazj? ogl?da? na pocz?tku Epizodu IV. Dodatkowo pojawi? si? prawdopodobnie inne bardzo znane lokacje ze wszystkich filmów (o tym za chwil?), których zabrak?o w Battlefroncie.
Twórcy map dostali podobno wszystkie projekty scenografii z filmów, w??czaj?c w to te z nadchodz?cego Epizodu III - czy?by oznacza?o to ujrzenie w BF2 równie? lokacji których jeszcze nie znamy (lub chocia? lokacji spinaj?cych Star? i Now? Trylogi? razem)? Tego jeszcze nie wiadomo.
Wiadomo natomiast, ?e wi?kszo?? rozgrywek, toczona na mapach b?dzie opiera? si? na wykonywaniu poszczególnych zada? (np eskortowanie ksi??niczki Lei na Tantive IV przez Rebeliantów, lub jej pojmanie przez Imperium), dodatkowo pojawi? si? bitwy w kosmosie, przy czym statki b?dzie mo?na przej?? aborda?em, obsadza? ich dzia?a laserowe i tym podobne. Chodz? s?uchy o pojawieniu si? w BF2 bitwy otwieraj?cej EIII.
Autorzy przeb?kuj? te? co nieco o mo?liwo?ci grania now? klas? - Jedi! (czy?by mapa Geonosis Arena?), nie znamy jeszcze ?adnych, dotycz?cych tego szczegó?ów. Wiadomo tylko, ?e klasa b?dzie dost?pna w zale?no?ci od typu mapy i rozgrywki.
S?ów kilka o A.I. gry - ulepszona, rozbudowana, znacznie lepiej reaguj?ca na wszystko, ni? armatnie mi?so z BF. Boty b?d? wydawa? sobie rozkazy werbalne, jak i wzywa? gracza do siebie, lub kierowa? go w odpowiedni? stron? gestami.
Ujrzymy te? nowe pojazdy (co przemawia za dodaniem tych z EIII), a modele jazdy / lotu maj? by? o wiele bardziej "symulatorowe".
Battlefront 2 b?dzie nap?dzany zmodyfikowanym silnikiem pierwszej cz??ci, z dodanymi nowymi efektami na miar? naszych czasów, kod sieciowy równie? ma zosta? ulepszony i usprawniony.
Gra uka?e si? najprawdopodobniej na jesieni tego roku.

Skany z gazety znajdziecie na naszej stronie: 1, 2, 3, 4 oraz tutaj.

  ?ata do Republic Commando    (0)
 
 
2005-04-06 21:33 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts udost?pni? pierwszy patch do gry Star Wars Republic Commando. ?ata nie wprowadza ?adnych poprawek, ale dodaje now? map? "Hangar" do rozgrywki multiplayer. Mapa przeznaczona jest maksymalnie dla 16 graczy i mo?na gra? na niej we wszystkich dost?pnych trybach rozgrywki wieloosobowej, dost?pnej w grze: Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, Assault. Poziom ten zawiera przestrze? o zerowej grawitacji, znajduj?cej si? na zewn?trz statku.
Patch zajmuje 2.85 MB i mo?na go pobra? ze strony producenta.

  EPIII: aktualizacja strony gry    (0)
 
 
2005-03-31 09:02 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Ostatnio od?wie?ono oficjaln? stron? gry opartej na trzeciej cz??ci filmu, którego premiera 19 maja. Gra Zemsta Sithów (Revenge of the Sith) produkowana przez LucasArts, opracowywana jest przez firm? The Collective (firmy wspó?pracowa?y ju? przy grach: Indiana Jones and the Emperor’s Tomb i Wrath Unleashed) i ma si? pojawi? tylko w wersji na konsole: XBox i PlayStation 2. Zgodnie z informacjami z oficjalnej, dodano 60 nowych screenów i 7 nowych filmików.
?wiatowa premiera gry zaplanowana zosta?a na 5 maja 2005.

  Republic Commando pó?niej    (0)
 
 
2005-03-17 23:51 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   Jak przed chwil? si? dowiedzia?em ze strony polskiego dystrybutora gier LucasArts Antertainment Company, firmy LEM, polska premiera gry Star Wars Republic Commando odb?dzie si? 25 marca a nie jak wcze?niej planowano 18 marca.

  KotOR 2 Pl: potrzebni t?umacze    (0)
 
 
2005-03-14 18:02 • Autor: mars • ¬ródło: KotoR 2 Pl

   Jaki? czas temu pisali?my o wielkim fanowskim projekcie, wynikiem którego ma by? spolszczenie gry Knights Of The Old Republic 2: The Sith Lords. Z uwagi, ?e kilku t?umaczy si? wycofa?o, na oficjalnej stronie projektu pojawi? si? komunikat o poszukiwaniu nowych na ich miejsce:

Niestety czas negatywnie zweryfikowa? niektórych ludzi, którzy zg?osili si? do t?umaczenia. Okaza?o si?, ?e wielu mia?o s?omiany zapa? i na dobrych ch?ciach si? sko?czy?o. W zwi?zku z tym poszukujemy nowych t?umaczy. Je?li s?dzisz, ?e podo?asz tej pracy (tak, to jest praca) i nie odechce ci si? po paru dniach (a nie daj Bo?e - godzinach), to czekamy na twoje zg?oszenie! Wisi nad nami widmo znacznego opó?nienia prac nad spolszczeniem, dlatego liczymy na was!

Ch?tnych prosimy o kontakt pod adresem reative@poczta.onet.pl.

  Demo gry Lego Star Wars    (0)
 
 
2005-03-11 10:27 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: 3DGamers

   Na stronie 3DGamers zamieszczono demo gry Lego Star Wars. Zawiera ono 1 poziom i wa?y 227 MB.

Demo znajdziecie tutaj.

  Galaxies: Rage of the Wookiees    (0)
 
 
2005-03-10 18:30 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   5 maja 2005 roku posiadacze gry Star Wars Galaxies: An Empire Divided b?d? mog?y pobra? ju? drugi po Jump to Lighspeed dodatek do tej gry, zatytu?owany Star Wars Galaxies: Episode III Rage of the Wookiees, w który b?d? mogli pogra? przez 2 tygodnie. Akcja dodatku ma si? dzia? na rodzinnej planecie Wookieech - Kashyyyk, która ma si? pojawi? w wielce wyczekiwanym przez fanów filmie - Zemsta Sithów. Dodatek bn?dzie te? mo?na zamawia? na pocz?tku kwietnia 2005. W stanach dodatek ma kosztowa? 24.95 $.

We wspomnianym dodatku jak ju? pisa?em powy?ej, odwiedzimy rodzinn? planet? Wookieech, gdzie b?dziemy mogli wzi?? udzia? w ponad 100 wyprawach, pomagaj?c im w walce o wolno?? w walce z si?ami Imperium i jego poparciu niewolnictwa oraz przeciwstawi? si? jego próbom zduszenia Rebelii. Odwiedzimy i odkryjemy nowe miejsca: miasta na drzewach, obozy niewolników, czy miejsca safari Rodioanów. B?dziemy mogli pozyskiwa? surowce, którymi b?dziemy mogli handlowa?, czy zadawa? ciosy ekonomiczne piratom, odbijaj?c z ich r?k niewolników. B?dziemy mogli te? pilotowa? nowe my?liwce, które zostan? wprowadzone do ?wiata Gwiezdnych Wojen przez Zemst? Sithów, w??czaj?c w to my?liwiec Jedi, którym b?dzie lata? Anakin. Dodatek da nam te? mo?liwo?? rozwini?cia naszej postaci w nowe umiej?tno?ci. W walce oprócz nowych umiej?tno?ci pomo?e nam nowa bro?, zbroja, czy nowy, podobno u?atwiaj?cy walk? interfejs u?ytkownika.

  RC w sklepach – w USA    (0)
 
 
2005-03-02 10:38 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts Insider

   Jak przed chwil? poinformowa? m. in. mnie LucasArts za po?rednictwem Lucasarts Insider Special Edition, gra Star Wars Republic Commando jest ju? do nabycia - przynajmniej w USA. U nas zgodnie z informacjami od naszego dystrybutora, firmy LEM, gra ma trafi? do sklepów 11 marca 2005 roku.


"Chaos ogarn?? galaktyk?. Jako lider oddzia?u elitarnej grupy Republic Commando, b?dziesz mia? za zadanie przenika?, dominowa? i ostatecznie unicestwi? wroga.

Twój oddzia? b?dzie pod??a? za twoimi rozkazami i twoim przywództwem, pracuj?c razem jako zespó? - instynktownie, inteligentnie, natychmiast.

Ty jeste? ich przywódc?.

Oni s? twoj? broni?.
"

  Co z Dark Forces MOD?    (0)
 
 
2005-02-28 19:37 • Autor: mars 

   Ju? kilka miesi?cy temu mieli?my okazj? zagra? w drugie demo do gry Dark Forces MOD, którego premier? ci?gle przesuwano. Mo?e twórcy bior? przyk?ad z firmy LucasArts, która jednak ostatecznie wydaje gry. Tutaj nawet nie doczekali?my si? obiecywanego patcha. Wszystkie b??dy by?y wychwytywane te? dzi?ki fanom i poprawiane. Poprawki do polskiego t?umaczenia trafi?y do autorów jeszcze pod konec ubieg?ego roku. Niestety ekipa od MODa wr?cz przepad?a. Jak si? okaza?o, zrobili sobie przerw?, w wyniku której ka?dy znalaz? sobie inne zaj?cia, które teraz usi?uj? doprowadzi? do ko?ca. Oczywi?cie ekipa zrobi?a te? sobie wolne, aby zaj?? si? te? sprawami ?ycia codziennymi, które zaniedbali przez prace na demem. Dlatego dosta?em komunikat, abym na razie si? cudów nie spodziewa?. Dwa dni temu osoba odpowiedzialna za oficjaln? stron? internetow? MODa przerwa?a milczenie i po zapewnieniu, ?e ?yj?, zapowiedzia?a, ?e nied?ugo mamy si? czego? wi?cej dowiedzie? o projekcie. Oczywi?cie nie mamy co liczy? na ustalenie terminu pe?nej wersji gry, gdy? takiej daty nie byli w stanie ustali? w przypadku dema.

Przypominam, ?e remake gry Star Wars Dark Forces jest projektem fanów tej gry i jest realizowany w ich wolnym czasie. Nie jest to projekt komercyjny, wi?c twórcy musz? te? po?wi?ca? swój czas na sprawy codzienne. Nale?y zrozumie? t? sytuacj? i uzbroi? si? w cierpliwo?? czekaj?c na dalsze wyniki ich pracy. Wa?ne aby nie zaniechali realizacji projektu, co ju? kiedy? jemu grozi?o. Gra i tak ma wi?ksze znaczenie dla ludzi, którzy si? na niej wychowali i oni powinni doceni? ten projekt, i mog? go ocenia?.

  Cover Art do gry Episode III    (0)
 
 
2005-02-20 12:28 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: TheForce.net

   Strona TheForce.net opublikowa?a Cover Art do nadchodz?cej gry Star Wars Episode III. Wida? na nim dwóch walcz?cych Rycerzy Jedi, Obi-Wana Kenobiego i Anakina Skywalkera. Link na powy?szej stronie prowadzi dalej do sklepu internetowego oferuj?cego zamawianie gry. Z du?ym prawdopodobie?stwem mo?e wi?c by? to oficjalna ok?adka z pude?ka.
Cover mo?ecie obejrze? tutaj.

  ?ata do KotOR II    (0)
 
 
2005-02-18 21:27 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   W tydzie? po ?wiatowej premierze gry Star Wars Knights of the Old Republic II – The Sith Lords (u nas premiera mia?a miejsce dzisiaj), na oficjalnej stronie LucasArts zosta?a udost?pniona pierwsza ?ata do tej gry. Zainteresowanych – szcz??liwych nabywców – zapraszam tutaj po pobrania pierwszej ?aty.

  Oficjalna strona KOTOR 2 PL    (0)
 
 
2005-02-18 12:17 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: KOTOR 2 PL

   Wystartowa?a nowa strona po?wi?cona najnowszemu dziecku firmy LucasArtsKnights Of The Old Republic 2: The Sith Lords. Jest to strona fanów, którzy zamierzaj? samodzielnie wykona? zarzucone przez LEM spolszczenie kinowe KOTOR 2.
Na stronie znale?? ju? mo?na gar?? informacji co do gry oraz galeri? screenshotów ze spolszczanej wersji.

  KOTOR II - kolejna podró? rozpocz?ta    (0)
 
 
2005-02-11 19:12 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Od dzi? w?a?ciciele komputerów PC m. in. w USA mog? cieszy? si? gr? Knight of the Old Republic II: The Sith Lords. Jest to sequel do wielkiego hitu z 2003 roku, który zdoby? wiele presti?owych nagród i wyró?nie? oraz jedynego produktu LucasArts wydanego w Polsce w naszym ojczystym j?zyku. Druga cz??? raczej nie doczeka si? podobnej lokalizacji j?zykowej. Wersja na Xboxa gry, która dost?pna jest ju? od grudnia 2004, ju? zacz??a zbiera? nagrody, które znajdziecie poni?ej.


  Oficjalne demo na stronie LucasArts    (0)
 
 
2005-02-03 00:03 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Jak wiemy, demo gry Star Wars Republic Commando pokaza?o si? w sieci ju? przed tygodniem, by?a to jednak fanowska akcja maj?ca na celu udost?pnienie ?wiatu dema do??czonego do jednego z niemieckich pism.
Dzi? doczekali?my si? wreszcie oficjalnego, zaanonsowanego na stronie g?ównej gry dema.
Znajdziecie je pod podanym wy?ej adresem.

  Oficjalna ?cie?ka d?wi?kowa gry Republic Commando    (0)
 
 
2005-01-29 16:50 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts opublikowa? oficjaln? ?cie?k? d?wi?kow? z gry Star Wars Republic Commando. W sk?ad soundtracka wchodzi 15 utworów instrumentalno-chóralnych – w sumie prawie 31 minut muzyki. Chór wy?piewuje pradawne teksty Mandaloria?skie, które zosta?y przet?umaczone na angielski i znajduj? si? wraz ze ?cie?k? zapisan? w standardzie mp3 (37 MB) pod tym linkiem. Nale?y zauwa?y?, ?e ?cie?ka znajduje si? w praktykowanym od czasu do czasu przez LucasArts dziale „LucasArts Member Exclusive”, czyli dla zarejestrowanych u?ytkowników.

  Republic Commando PC demo    (0)
 
 
2005-01-27 15:58 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Forum RC LucasArts

   Wczorajszego dnia pojawi?o si? w Niemczech do??czone do gazety PCGames demo gry Star Wars Republic Commando. Tymczasem ca?y ?wiat czeka z niecierpliwo?ci? na swoj? kolej. Niektórzy jednak wzi?li spraw? w swoje r?ce i demo jest ju? dost?pne w sieci. Zawiera ono misj? na Kashyyyk, sk?adaj?c? si? z trzech podsekcji.

UPDATE: strona zosta?a zablokowana, co ?wiadczy najlepiej o legalno?ci dema. Pozostaje czeka? na zapowiadane na przysz?y tydzie? demo oficjalne.

  Zamów gr? przed premier? i oszcz?d? 30 z?otych    (0)
 
 
2005-01-21 20:47 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Wirtus.pl

   Na stronie sklepu internetowego Wirtus.pl mo?na ju? zamawia? gr? Star Wars Knights Of THe Old Republic II: The Sith Lords.
Oferta sklepu jest o 31 PLN ni?sza od sugerowanej ceny docelowej sprzeda?y. Gr? mo?ecie zamawia? tutaj.

  Strona Empire at War    (0)
 
 
2005-01-21 19:18 • Autor: ANAKIN SKYWALKER • ¬ródło: LucasArts

   Niedawno na stronie LucasArts.com zosta? utworzony dzia? do nowej gry. Chodzi o RTS osadzony w ?wiecie Gwiezdnych Wojen o tytule "Empire at War". Nowa pozycja uka?e si? tej jesieni na PC.
Po obejrzenie nowych screenów jak i konceptów z gry zapraszamy w ten link>>>.

  Ma?a aktualizacja strony g?ównej gry    (0)
 
 
2005-01-19 14:27 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts - Republic Commando

   G?ówna strona gry Star Wars Republic Commando zosta?a nieco uaktualniona. Teraz w dziale z plikami mo?emy znale?? ikonki na pulpit oraz wygaszacz ekranu.
Pliki mo?na znale?? tutaj.

  Patch 1.2    (0)
 
 
2005-01-16 23:00 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Pomoc techniczna LucasArts

   Na oficjalnej stronie pomocy technicznej LucasArts pojawi?a si? nowa ?ata do gry Star Wars Battlefront. Patch modyfikuje nieco kod gry, balansuj?c rozgrywk?. Mi?dzy innymi pojazdy naziemne zosta?y pozbawione cz??ci pancerza, a jednostki specjalne nieco stuningowane. Dodatkowo poprawiono par? mniejszych b??dów w grze, jak i popracowano nad jej stabilno?ci?.
Patch, zawieraja wszystkie poprawki z wersji 1.0 oraz map? Jabba's Palace z wersji 1.1 i ma 178 MB.

UPDATE!!!: po problemach z instalacj? patcha i przejrzenia paru forów dotycz?cych gry okaza?o si?, ?e patche na stronie LucasArts s? uszkodzone. Dzia?aj?cy patch mo?na ?ci?gn?? tutaj.

  ScummVM 0.7.0    (0)
 
 
2005-01-13 13:50 • Autor: mars • ¬ródło: ScummVM

   Jest ju? nowa wersja programu ScummVM wersja 0.7.0, któr? mo?na pobra? z tej strony. Dla tych, co jeszcze nie s?yszeli o SCUMM, przypominam, ?e jest to technologia opracowana na potrzeby gry przygodowej Maniac Mansion (SCUMM – Script Creation Utility for Maniac Mansion), wykorzystywana we wszystkich grach przygodowych firmy LucasArts (pisa?em ju? o tym dwa lata temu w artykule: "SCUMM XXI-go wieku". Niniejszy program, ScummVM, umo?liwia nam granie w te klasyczne ju? gry, na nowszych sprz?tach. Oprócz tego, ?e emuluj? nieistniej?ce ju? karty muzyczne, za pomoc? odpowiednich opcji, poprawiaj? grafik?. Program ma swoje menu, za pomoc? którego, za pierwszym razem podajemy ?cie?k? do gry i wybieramy opcje, z jakimi gra ma si? uruchamia?. Gra i jej stawienia s? zapami?tywane, wi?c nie musimy tego rytua?u odstawia? za ka?dym razem.

  Trzeci (drugi) pami?tnik przet?umaczony    (0)
 
 
2005-01-11 18:30 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Oficjalna strona KOTOR 2

   Z bardzo du?ym opó?nieniem publikujemy t?umaczenie trzeciego na naszej stronie, a drugiego w kolejno?ci chronologicznej Pami?tnika Twórcy gry Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords. Tym razem s? to wynurzenia g?ównego grafika firmy Obsidian Entertainment, Aarona Meyersa, na temat tworzenia od podstaw szaty graficznej oraz ?wiata gry.
Zapraszamy do lektury

  Oficjalna strona gry Republic Commando    (0)
 
 
2005-01-08 13:44 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts - Republic Commando

   Wreszcie ruszy?a oficjalna strona gry Star Wars Republic Commando. Na stronie znajdziemy mi?dzy innymi opis cz?onków naszego oddzia?u (nawet s? próbki ich g?osów), przeciwników, pojazdów, uzbrojenia, czy wie?yczek. D?tego screeny z Xboxa i PCeta, szkice i wczorajszy trailer.
Na razie z dzia?u download mo?na pobra? jedynie tapety na pulpit, a w przysz?o?ci tradycyjnie znajdziemy tam wygaszacie ekranu i ikony. W przysz?o?ci ma by? tez demo (chyba, ?e wycofaj? si? z tego pomys?u, co mia?o miejsce w przypadku gry Star Wars Battlefront).
Tajemnic? ju? nie s? wymagania co do PCeta:

Procesor: Pentium III or Athlon 1.0 GHz (zalecany: Pentium 4 2.0 GHz, or Athlon XP 2400 2.0 GHz)
Pami??: 256 MB RAM (zalecane: 512 MB RAM)
Grafika: 64MB 3D z obs?ug? Vertex Shader i Pixel Shader
System operacyjny: Windows 98SE/ME/2000/XP
Microsoft DirectX 9.0c
Instalacja: 2GB wolnego miejsca na dysku.


Wi?cej szczegó?ów co do wymaga? systemowych znajdziecie tutaj lub na nowej, oficjalnej stronie gry Star Wars Republic Commando.

  Nowy trailer do Republic Commando    (0)
 
 
2005-01-07 18:41 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts - Republic Commando

   Gra Star Wars Republic Commando mia?a pojawi? si? pod sam koniec 2004 roku. Jednak si? tak nie sta?o, co jest normalne w przypadku firmy LucasArts Entertainment Company. Zamiast gry LucasArts udost?pni? nowy trailer, który ma wzmóc nasz apetyt na ten produkt. I rzeczywi?cie w mojej opinii spe?nia swoje zadanie. W grze spotkamy znane nam ju? elementy oraz nowe, które pojawi? si? w raz z filmem "Zemsta Sithów" (jednostki, bro?). Wysoka inteligencja przeciwników sprawi, ?e raczej b?dzie to strzelanka taktyczna. W dodatku nie b?dziemy walczy? sami. Jak ju? wiadomo, w misji b?d? bra?y udzia? kilkuosobowe oddzia?y. Kieruj?c nim b?dziemy wydawa? komendy zajmowania konkretnych pozycji, wyznacza? zadania, czy kaza? jednemu z oddzia?u aby udzieli? innemu pomocy medycznej. Zdradza te? szczegó?y na temat rozgrywki multiplayer. W sumie na jednej mapie b?dzie mog?o spotka? si? 16 graczy u?ywaj?cych Xboxa i PCeta. Serwowane tryby rozgrywki to: deathmatch, team deathmatch, assault czy capture the flag. W trailerze mo?emy zobaczy? wodotryski graficzne jakie b?d? w grze, które na pewno odbij? si? na wymaganiach co do naszego sprz?tu. Moj? uwag? zwróci?a te? muzyka, która z jednej strony znana, ale cz?sto ma wplecione ca?kiem nowe kawa?ki zespo?u Ash.
Zreszt? sami zobaczcie trailer na oficjalnej stronie gry lub pod tymi linkami: 320x240640x480.

Przypominam, ?e ?wiatowa premiera gry 1 marca 2005 roku. W Polsce, je?li nie b?dzie ?adnych problemów (takich jak z Battlefront, gdzie nawali? europejski dystrybutor, firma Activision) gra trafi na sklepowe pó?ki 4 marca - tak przynajmniej planuje nasz dystrybutor, firma LEM. W tym czasie osoby znaj?ce dobrze j?zyk angielski mog? przeczyta? ksi??k? Republic Commando: Hard Contact.

  Nowa gra Star Wars!!!    (0)
 
 
2005-01-03 13:48 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: TheForce.Net

   Jak ju? wcze?niej o tym donosili?my, od pewnego czasu powstaje nowa gra umiejscowiona w uniwersum Star Wars. Teraz strona TheForce.net poda?a wi?cej konkretów o niej. Star Wars: Empire At War b?dzie strategi? czasu rzeczywistego, podobn? do Force Commander, czy Galactic Battlegrounds. Jej akcja toczy? si? b?dzie dwa lata przed wydarzeniami przedstawionymi w EIV: Nowej Nadziei i b?dzie w znacz?cy sposób rozwija? w?tki z Epizodu III. Dodatkowo zobaczymy w niej kilka nowych pojazdów (m.in. TIE Crawler - czo?g skonstruowany na bazie TIE Fightera), a bitwy b?d? rozgrywane zarówno na powierzchniach planet, jak i w przestrzeni.
Gr? tworzy firma Petroglyph, znana ze wspó?pracy przy grach serii Command & Conquer. Sama gra pojawi si? prawdopodobnie na jesieni 2005. Oryginalny artyku? znajdziecie tutaj.

  Szturmowcy i Klony w KotORze - modyfikacje gry    (0)
 
 
2005-01-02 12:46 • Autor: mars • ¬ródło: LucasFiles

   Na ?wiecie jest wielu fanów, którzy uwielbiaj? co? przerabia? w grach. I tak ostatnio trafi?em na ciekawe modyfikacje do gry Star Wars Knights of the Old Republic. Jeden z nich zamienia ?o?nierzy sith na szturmowców Imperium, drugi za? ?o?nierzy Starej Republiki na ?o?nierzy–klony. Jak to wygl?da, mo?ecie zobaczy? na zdj?ciach zamieszczonych poni?ej. Modyfikacj? ze szturmowcami znajdziecie pod tym linkiem (0,86 MB), natomiast klony tutaj (4,7 MB). Mody spakowane s? ZIPem i zawieraj? w plikach tekstowych instrukcj? (po angielsku) jak je zainstalowa?.  Wyedytuj sobie save'a.    (0)
 
 
2005-01-01 03:26 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Gamespot Asia

   Na stronie Gamespot Asia pojawi?o si? narz?dzie do edytowania zapisanych stanów gry Star Wars: Knights Of The Old Republic.
Programik jest w wersji 1.3.3 i ma par? poprawionych b??dów, jak i nowych opcji. ?ci?gn?? go mo?na st?d.  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars