MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  Edytor map do Forces of Corruption    (0)
 
 
2006-12-18 18:59 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Wielbiciele gry Star Wars: Empire at War, którzy eksploatuj? pierwsze, oficjalne rozszerzenie programu, mog? ju? tworzy? nowe mapy w oparciu o nowo?ci wprowadzone w Forces of Corruption. Umo?liwia to oficjalny edytor, opublikowany przez firm? Petroglyph.

Omawiany edytor zadebiutowa? w sieci wraz z pierwsz? poprawk? do Forces of Corruption. Program pozwala na tworzenie aren do bitew l?dowych oraz kosmicznych. Wszyscy zainteresowani mog? go pobra? za po?rednictwem serwisu FilePlanet. Aplikacja wa?y 14 MB.

Akcja debiutanckiego rozszerzenia rozpoczyna si? tu? po wydarzeniach, jakie mia?y miejsce w pierwowzorze. Pierwsza Gwiazda ?mierci – ogromna stacja kosmiczna siej?ca terror w galaktyce – zosta?a zniszczona przez si?y Rebelii. Powsta?e w ten sposób zamieszanie postanawia wykorzysta? niejaki Tyber Zann, który zamierza sta? si? najwi?kszym przest?pc? w galaktyce od czasów Jabby Hutta...
"  Pi?ciopak Star Wars: The Best Of PC    (2)
 
 
2006-11-16 12:35 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Gry OnLine

   Od wczoraj na rynku brytyjskim, a od jutra na rynku ameryka?skim, dost?pna jest wielka kompilacja najlepszych gier z serii Star Wars ostatnich czasów. W sk?ad pi?ciopaka wchodz? kolejno:

Star Wars Battlefront
Star Wars Empire At War
Star Wars Jedi Knight 2 Outcast
Star Wars Knights Of The Old Republic oraz
Star Wars Republic Commando

Dodatkowo w pude?ku znajduje si? kod umo?liwiaj?cy czternastodniowe korzystanie z gry Star Wars Galaxies.

Na rynkach zachodnich mo?na dosta? kompilacj? odpowiednio za cen? 39.99 Dolarów lub 25.99 Funtów Brytyjskich. Na razie wci?? nie wiadomo, czy Licomp Empik Multimedia wyda pakiet w Polsce.

  Empire at War: Forces of Corruption - Premiera w najbli?szy pi?tek!    (0)
 
 
2006-11-14 14:12 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   Jak donosi nasz dystrybutor gier firmy LucasArts, firma LEM: "17 listopada, czyli w najbli?szy pi?tek, odb?dzie si? premiera d?ugo oczekiwanego przez fanów Gwiezdnych Wojen dodatku do Empire at War! Forces of Corruption, oczywi?cie w polskiej wersji j?zykowej, trafi do wszystkich dobry sklepów w cenie 69,90 z?otych. Pami?taj: je?eli chcesz otrzyma? gr? jako jedna z pierwszych osób w Polsce, zamów j? ju? dzi? w naszym sklepie internetowym."

Gr? mo?na te? naby? za pomoc? nast?puj?cych sklepów internetowych: WWW.PLAY.PL (58,80 z?), Merlin.pl (67,00 z?), wirtus.pl (58,90 z?; zamawiaj?c gr? przed premier? we?miesz dzia? w losowaniu Miecza ?wietlnego Darth-a Vadera firmy MASTER REPLICAS).  Modowanie KotOR 2: The Sith Lords trwa w najlepsze    (0)
 
 
2006-10-24 15:12 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   GRY-OnLine: "Osoby przygotowuj?ce modyfikacje do ró?nego rodzaju gier PeCetowych s? cz?sto wybawieniem dla graczy. Przed?u?aj? bowiem ?ywot pozycji nabytych przez nich za nierzadko grube pieni?dze i pomagaj? cieszy? si? gr? przez dodatkowych kilka godzin. Podobnie nale?y traktowa? ludzi z Team Gizka, grupy fanów serii Knight of the Old Republik.

Postanowili oni przywróci? do ?ycia „utracone fragmenty” drugiej ods?ony KOTOR, nosz?cej podtytu? The Sith Lords. Post?p w pracach mo?ecie podejrze? dzi?ki oficjalnej internetowej stronie projektu. Odpowiedni patch zostanie opublikowany w momencie uko?czenia prac. Wprowadzi on m.in. nieco zmienione zako?czenia, mo?liwo?? zabicia Visas Marr na kilka ró?nych sposobów i wiele innych (ca?y spis zmian znajdziecie na stronie g?ównej podanego wy?ej oficjalnego serwisu). Autorzy zastanawiaj? si? równie? nad przygotowaniem Xboksowej wersji ?atki, jednak?e konkretne postanowienia co do tego zostan? podj?te dopiero w momencie wypuszczenia edycji PeCetowej.

Star Wars Knight of the Old Republic – The Sith Lords Restoration Project przyniesie równie? kilka zmian w podstawowej wersji gry. Dotyczy? one b?d? g?ównie b??dów w dialogach oraz poszczególnych skryptach. "  Empire at War: Forces of Corruption oz?ocone    (0)
 
 
2006-10-07 18:00 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Przedstawiciele firm LucasArts oraz Petroglyph poinformowali, i? d?ugo oczekiwany dodatek do gry Star Wars Empire at War, Forces of Corruption, wszed? w?a?nie w z?ot? faz? i pojecha? do t?oczni. Tym samym data jago wydania (24 pa?dziernika w USA) zostanie dotrzymana.

Przypomnijmy, i? dzi?ki dodatkowi Star Wars Empire at War: Forces of Corruption w grze pojawia si? kolejna frakcja, walcz?ca zarówno z Imperium jak i Rebeli?. Zamieszanie powsta?e po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy ?mierci zamierza wykorzysta? Tyber Zann, którego celem jest zostanie najwi?kszym przest?pc? od czasów Jabby Hutta. Powstrzymanie szerz?cej si? korupcji oraz zap?dów Tybera le?y oczywi?cie w r?kach graczy. A poniewa? walka nie zawsze odbywa? si? b?dzie na zasadach fair play, skorzysta? b?dziemy mogli przyk?adowo z przekupstwa czy szanta?owania wroga. Natomiast kontroluj?c akcj? now? frakcj?, pozwolisz przest?pcom odnosi? spektakularne sukcesy, walcz?c zarówno z Rebeli?, jak i z Imperium. Zaspokoisz równie? g?ód Zanna, któremu marzy si? najpot??niejszy statek w ca?ej galaktyce, super-niszczyciel Eclipse.
"


Zgodnie z zapowiedzi? polskiego dystrybutora, w pe?ni zlokalizowany j?zykowo dodatek do gry pojawi si? u nas w listopadzie tego roku. Sugerowana cena to 69.99 z?.
Przypominam te? o dost?pnym w internecie demie tego dodatku (w wersji angielskiej), który mo?na pobra? ze stron: FilePlnanet, 3DGamers.com . Demo zajmuje 605.5 MB.  KOTOR 3 i Battlefront 3...? Pog?oski (nie)oficjalne    (0)
 
 
2006-10-02 16:02 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Gry-online.pl

   Ploty i spekulacje ze strony www.gry-online.pl wyra?nie kr??? wokó? domniemanych prac nad kontynuacjami klasycznych ju? gier z uniwersum SW.

Wed?ug redaktorów strony gry-online oraz ?ledztwa przeprowadzonego przez stron? IGN - prace nad trzeci? cz??ci? Knights Of The Old Republic s? ju? w toku, a planowane za?o?enia maj? uczyni? j? jeszcze ciekawsz? od poprzedniczek - zmianom ma ulec interakcja mi?dzy graczem a NPC oraz mechanika walki - tym razem toczona w czasie rzeczywistym. Link do artyku?u -->

Natomiast o kontynuacji Battlefront wci?? niewiele wiadomo. Jedno jest pewne - firma Free Radical Design pracuje ju? nad ni? wespó? z LucasArts, a miesi?cznik Xbox 360 – The Official Magazine donosi, i? platform? docelow? bedzie najnowsza konsola Xbox 360. Link do artyku?u -->

  Demo ju? na dniach!    (0)
 
 
2006-10-02 15:43 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: 3DGamers.com

   Strona 3DGamers.com zamie?ci?a zapowied? wersji demonstracyjnej rozszerzenia do gry Star Wars: Empire At War.
Demo EAW: Forces Of Corruption uka?e si? na ju? 6 pa?dziernika i pozwoli na pierwszy rzut okiem na ten od dawna zapowiadany dodatek.

Natomiast wersja finalna EAW: FOC pojawi si? na pó?kach sklepowych 24 pa?dziernika.

  LEGO Star Wars II: The Original Trilogy debiutuje na rynku!    (0)
 
 
2006-09-12 10:52 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Ogromna popularno?? gry LEGO Star Wars: The Video Game zaskoczy?a wszystkich, ??cznie z jej twórcami. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych sprzedano ponad 1.8 miliona kopii programu, a dotyczy to wy??cznie wersji na konsole stacjonarne. Ju? wkrótce dowiemy si?, jak na rynku elektronicznej rozrywki poradzi sobie druga ods?ona cyklu. LEGO Star Wars II: The Original Trilogy ma dzi? oficjaln? premier?.[LEGO STar Wars II: The Original Trilogy]


Program zosta? ju? zrecenzowany przez licz?ce si? zachodnie magazyny. Najlepiej wypad?a wersja na konsol? PlayStation 2 (?rednia ocen wed?ug serwisu GameRankings – 87.3%), najgorzej natomiast edycja na PlayStation Portable (82.3%). W wyrobieniu swojej opinii o LEGO Star Wars II: The Original Trilogy pomo?e Wam z pewno?ci? oficjalne demo, które jest ju? dost?pne na ?amach naszego serwisu (oraz tutaj).

[LEGO STar Wars II: The Original Trilogy]


Gra zosta?a wydana równocze?nie na rynku ameryka?skim i europejskim, na nast?puj?cych platformach sprz?towych: PC, Xbox, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation Portable (PSP), GameCube, Game Boy Advance oraz Nintendo DS. Za polsk? premier? odpowiada firma Licomp Empik Multimedia. Obiecuje ona, ?e PeCetowa edycja programu trafi do sklepów jeszcze w tym miesi?cu. Trzymamy za s?owo!
"


Wi?cej informacji na temat LEGO Star Wars II: The Original Trilogy znajdziesz na ?amach serwisu GRY-OnLine


  Sam & Max Episode 1: Culture Shock - premiera 17.10.06    (0)
 
 
2006-09-08 09:54 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   [Sam & Max Episode 1: Culture Shock]Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Sam & Max Episode 1: Culture Shock – w?a?nie tak brzmi oficjalny tytu? pierwszej cz??ci nowej mini-serii gier, traktuj?cej o przygodach dwójki zwariowanych detektywów, czyli psa Sama i królika Maxa. Ludzie z Telltale Games ujawnili, ?e komercyjny debiut pierwszego spo?ród sze?ciu epizodów nast?pi dok?adnie 17 pa?dziernika bie??cego roku. Pi?tnastodniow? wy??czno?? na ka?d? cz??? posiada GameTap.

[Sam & Max Episode 1: Culture Shock] Zatem ju? 1 listopada 2006 "Szok Kulturowy" b?dzie dost?pny nie tylko dla abonentów tego ostatniego serwisu, lecz tak?e dla ka?dego Internauty za po?rednictwem sieciowej witryny producenta – oczywi?cie za odpowiedni? op?at?. Ju? wkrótce twórcy ujawni?, ile dok?adnie kosztowa? ma ka?dy epizod poza serwisem GameTap. Na miesi?czny abonament tego? trzeba wyda? natomiast 9,95 USD, czyli oko?o 31 PLN.

[Sam & Max Episode 1: Culture Shock]
Sam & Max Episode 1: Culture Shock g?ówni bohaterowie rozwi??? zagadk? by?ych dzieci?cych gwiazd filmowych a la Shirley Temple, zamieszanych w cokolwiek podejrzan? dzia?alno??. Rozmiar pliku instalacyjnego wyniesie blisko 75 MB, a w?ród wymaga? sprz?towych figuruje m.in. CPU o cz?stotliwo?ci taktowania 1,5 Ghz oraz karta graficzna z 32 MB VRAM na pok?adzie i sprz?tow? obs?ug? T&L."

Wiadomo?ci archiwalne na temat nowych przygód Sam & Maxa:
Sam i Max rusz? do boju w pa?dzierniku z 2006-07-14
Oficjalna strona kontynuacji przygód Sam & Maxa z 2005-11-11
Telltale Games uzyska?o prawa do Sam & Maxa z 2005-09-23
Sam & Max – szansa no powrót z 2004-11-14  Star Wars Galaxies Polish Site - powrót    (0)
 
 
2006-08-31 14:45 • Autor: mars • ¬ródło: Redakcja SWG-PL.com

   Po prawie pó? roku przerwy SWG-PS wraca na serwer z nowym adresem, zupe?nie nowym layoutem (opartym na Oficjalnej Stronie) i co najwa?niejsze nowym, ch?tnym do pracy Zespo?em Redakcyjnym.

Jaka jest Polska scena SWG - chyba ka?dy wie, a gra jest naprawd? warta poznania. Kupuj?c pakiet startowy ($19,99) przez 30 dni mo?na przekona? si? jak ta gra rzeczywi?cie wygl?da - potem niestety trzeba ju? p?aci? za miesi?czn? subskrypcj?.
Co prawda jest Trial, ale nie jest on w stanie zaoferowa? nic ciekawego. O mocnych stronach gry dowiecie si? czytaj?c chocia?by opisy questów czy Friday Freatures na naszej stronie.
Chcemy zainteresowa? gr? w Polsce, by stworzy? spo?eczno?? SWG-PL.com, w której ka?dy Polak b?dzie móg? dogada? si? w swoim ojczystym j?zyku.

Redakcja jak wcze?niej wspomnia?em uleg?a zmianom. Aktualnie administratorów jest trzech, redaktorów dwóch i pi?ciu moderatorów na forum - mamy nadziej?, ?e sk?ad b?dzie si? sukcesywnie powi?ksza?.

Zach?camy do zwiedzania strony i udzielania si? na naszym forum. Czekamy na wasze uwagi i opinie.
  KotOR I i II soundtrack - drugie podej?cie    (0)
 
 
2006-08-06 20:53 • Autor: mars • ¬ródło: Globerek

   Jaki? czas temu zamie?ci?em na stronie artyku?y o tym jak zrobi? sobie soundtracki z gier Star Wars Knights of the Old RepublicStar Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Jak zauwa?y? jeden z czytelników, Globerek, opisane narz?dzia nie radzi?y sobie z zapisem niektórych utworów jako nieskompresowane wav'y (57.wav i evil_ending.wav). Okaza?o si?, ?e ten sam problem mieli czytelnicy poradników zamieszczonych na stronie LucasArtSoundtracks, na bazie którego powsta?y umieszczone u nas. Ich rozwi?zanie na forum nie da?o jednak pozytywnych efektów, a sam autor nie pami?ta? jak mu si? to uda?o zrobi? wcze?niej.

Dzi?ki uporowi Globerka, mamy do zaprezentowania dwa rozwi?zania dla tego problemu:
 • je?li zale?y nam tylko na utworach mp3 i nie chcemy si? bawi? w ucinanie utworów, wystarczy nada? odpowiednie nazwy plikom podanych w poradnikach (KotOR, KotOR II), zmieniaj?c jednocze?nie ich rozszerzenia z wav na mp3. To rozwi?zanie, oprócz pozbawienia nas mo?liwo?ci edycji utworów, jeszcze inn? wad?. Utwory te da si? s?ucha? jedynie w programie Winamp.
 • drugie rozwi?zanie, to tak jak wy?ej, nadanie plikom odpowiednich nazw wraz ze zmian? ich rozszerze? z wav na mp3. Nast?pnie nagrywamy p?yt? audio (mo?na te? zamiast zapisu na p?ycie CD, nagra? wirtualny obraz na dysku twardym) u?ywaj?c do tego programu Nero. Tak nagrana p?ytka (obraz p?ytki) bez problemu zostanie odczytana przez Windows Media Player i inne programy. Teraz jak kto? chce je edytowa? (zgodnie z opisami w poradnikach), mo?e bez problemu za pomoc? cho?by wspomnianego Widows Media Playera zgra? utwory jako nieskompresowane wav'y i dalej je edytowa? post?puj?c zgodnie z opisami w poradnikach: KotOR, KotOR II.
Oczywi?cie te dwa rozwi?zania mo?na zastosowa? w przypadku plików z muzyk? z gry. Je?li chodzi o utwory, które nale?y pozyska? z filmów z gry, to niestety nale?y post?powa? zgodnie z opisami w poradnikach które znajdziecie na naszej stronie pod tymi linkami: KotOR, KotOR II.

Na koniec oczywi?cie podzi?kowania dla Globerka za ch?ci w znalezieniu rozwi?za? do bardziej "topornych" plików muzycznych z KotORa, i ?e zechcia? si? z nami nimi podzieli?.  Ju? demo LEGO Star Wars II: The Original Trilogy    (0)
 
 
2006-08-06 20:41 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Mamy bardzo dobr? wiadomo?? dla wszystkich sympatyków programu o nazwie LEGO Star Wars. Przedstawiciele koncernu LucasArts zapowiedzieli w pi?tek, ?e ju? niebawem pojawi si? w sieci oficjalne demo drugiej ods?ony cyklu, gry LEGO Star Wars II: The Original Trilogy.

[LEGO Star Wars II: The Original Trilogy]


Wersja pokazowa zostanie udost?pniona przez LucasArts w poniedzia?ek. W chwili obecnej nie wiemy, jakie plansze zaoferuje program oraz jak d?ugi czas rozgrywki przewidzieli jego autorzy. Demo b?dzie oczywi?cie dost?pne na ?amach naszego serwisu. Wypatrujcie go w dziale Pliki FTP ju? jutro.

[LEGO Star Wars II: The Original Trilogy]


LEGO Star Wars II: The Original Trilogy jest kontynuacj? jednego z najlepiej wykonanych produktów elektroniczno-rozrywkowych 2005 roku, którego spektakularny sukces by? dla wielu do?? sporym zaskoczeniem z uwagi chocia?by na cz?sto wi?zan? z grami spod znaku Gwiezdnych Wojen przeci?tno??. Dzie?u studia Traveller’s Tales uda?o si? jednak prze?ama? niekorzystn? rynkow? tendencj? i zyska? uznanie klientów w ka?dym wieku. S?ynny du?ski wytwórca plastikowych klocków, zach?cony komercyjnym triumfem LSW, postanowi? jeszcze raz udzieli? licencji wspomnianej brytyjskiej firmie i w?a?nie w ten sposób powsta?a "dwójka"... "
  KotOR 2 PL - premiera w przysz?ym tygodniu!    (0)
 
 
2006-07-22 15:59 • Autor: mars • ¬ródło: KotOR 2 PL

   Na stronie KotOR 2 pl., której autorzy zaj?li si? przygotowaniem polskiej wersji gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, pojawi?a si? informacja na temat premiery ich spolszczenia. Nast?pi ona ju? nied?ugo, bo w przysz?y pi?tek (28.07.2006). Oficjalny tytu? brzmi nast?puj?co: "STAR WARS (R) KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC (R) II LORDOWIE SITH (TM)". Gra b?dzie mia?a spolszczenie kinowe - napisy.
Po wi?cej informacji zapraszam na oficjaln? stron? twórców spolszczenia – tutaj.

  Empire at War - ?ata 1.05    (0)
 
 
2006-07-22 15:42 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Kilka dni temu pojawi?a si? kolejna ?ata do gry Star Wars Empire at War. Najnowsze uaktualnienie 1.05, naprawia przede wszystkim b??d, jaki pojawi? si? po instalacji ?aty 1.04 – problemy z zapisem save'ów. Pozosta?e poprawki maj? na celu z balansowanie poziomu rozgrywki.
Wi?cej informacji na temat ?aty jak i plik, znajdziecie na stronie producenta. Plik wa?y 21.6 MB i jest przeznaczony dla wszystkich wersji j?zykowych gry. Zawiera te? w sobie wszystkie poprzednie poprawki.

  Sam i Max rusz? do boju w pa?dzierniku    (0)
 
 
2006-07-17 19:25 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Wed?ug wiadomo?ci, jakie podaj? przedstawiciele studia Telltale Games, ich nowa przygodówka, nosz?ca tytu? Sam & Max, wydana zostanie w kilku odcinkach (podobnie, jak Bone – poprzednie dzie?o ameryka?skiej firmy), z których pierwszy trafi na rynek w pa?dzierniku bie??cego roku.

[Sam & Max]


Sam & Max: Season 1 zagwarantuje nam co najmniej cztery godziny zabawy w cenie 20 dolarów. Produkt ten b?dzie dystrybuowany drog? sieciow?, za po?rednictwem firmy GameTap. Twórcy planuj? wypu?ci? na rynek ??cznie sze?? epizodów swojego dzie?a. Zgodnie z tym zamiarem Season 2 pojawi si? w sprzeda?y w okolicach ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Nast?pnie co miesi?c – a? do kwietnia, raczeni b?dziemy kolejnymi odcinkami perypetii dwóch zwierz?cych detektywów.

W mi?dzyczasie pobierzemy tak?e krótkie, kilkuminutowe filmiki, które "popchn?" fabu?? do przodu w przerwach pomi?dzy sze?cioma cz??ciami przygodówki. Po ukazaniu si? ostatniego z fragmentów gry do sklepów pow?druje jej pude?kowa wersja. Po wi?cej informacji zapraszamy na oficjaln? witryn? dzie?a Telltale Games.
"


Przypomn? tylko, ?e duet Sam & Max zadebiutowa? w grze przygodowej firmy LucasArts w 1993 zatytu?owanej Sam & Max: Hit the Road. By?a to jedna z wielu ?wietnych przygodówek tej firmy (mi. in. Monkey Island, Day of the Tentacle, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Full Throttle), która by?a w tym czasie liderem w tej dziedzinie. Niestety Sam & Max oraz Full Throtthe, pomimo rozpocz?cia produkcji sequeli (Sam & Max: Sam & Max Freelance Police), nie trafi?y do r?k spragnionych tych przygód fanów – produkcje wstrzymano, a ludzi pozwalniano.
Byli pracownicy stworzyli w?asn? firm? Telltale Games, która przej??a wygas?? po jakim? czasie dla LucasArts licencj? na Sam & Maxa. Pomimo, ?e przygody tego zwariowanego duetu (psa i królika) jeszcze w tym roku zawitaj? na PCetach, niestety nie wiadomo, czy gra nie podzieli losu poprzedniej gry tej firmy – Bone, której dystrybucji w Polsce nie podj??a si? ?adna z naszych firm.  Forces of Corruption PL - prace rozpocz?te    (0)
 
 
2006-07-08 15:56 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   Jak donosi polski dystrybutor gier LucasArts firma LEM:

"Zosta?y ju? rozpocz?te prace lokalizacyjne nad dodatkiem do znakomitej strategii czasu rzeczywistego Star Wars Empire At War - Forces of Corruption. Podobnie jak podstawa wersja gry, dodatek zostanie wydany na PC w pe?nej polskiej wersji j?zykowej, a jego premiera przewidziana jest na listopad bie??cego roku."  Empire at War wygrywa poraz kolejny    (0)
 
 
2006-06-19 10:45 • Autor: mars • ¬ródło: LEM

   Jak donosi polski dystrybutor gier LucasArts firma LEM:

"Star Wars Empire At War PC PL zaj??a pierwsze miejsce w Te?cie Hitów w jubileuszowym 200 numerze Komputer ?wiat 13/2006. Tytu? zosta? nagrodzony mianem Komputer ?wiat Zwyci?zca Jako??Komputer ?wiat Zwyci?zca Cena/Jako??.

Tym samym Star Wars Empire At War PC PL do??czy? do grona gier w ofercie firmy LEM, które magazyn "Komputer ?wiat" uhonorowa? zaszczytnym wyró?nieniem. Dotychczas by?y to mi?dzy innymi takie tytu?y jak: Rayman 3: Hoodlum Havoc, Doom 3, Call of Duty 2 oraz Richard Burns Rally (w te?cie symulatorów rajdowych) czy Star Wars Knights of The Old Republic (w te?cie gier Star Wars).

Wi?cej informacji na temat gry Star Wars Empire At War PC PL i jej pierwszego oficjalnego dodatku - Forces of Corruption PC PL.
"

Zapraszam te? na nasze strony po?wi?cone Empire at War i dodatkowi Forces of Corruption oraz na forum.  KotOR 2: przet?umacz czo?ówk?!    (0)
 
 
2006-06-16 17:23 • Autor: mars • ¬ródło: KotoR 2 Pl

   Autorzy spolszczenia drugiej cz??ci gry Star Wars Knights of the Old Republic nosz?cej podtytu? The Sith Lords, postanowili da? szans? fanom Gwiezdnych Wojen na przet?umaczenie czo?ówki z tej?e gry. Oryginalny, angielski tekst napisów pocz?tkowych znajdziecie na oficjalnej stronie spolszczenia. Swoje wersje t?umaczenia nale?y umieszcza? w komentarzach do tej propozycji. Najlepsza trafi do spolszczenia, który przechodzi obecnie beta testy.
Po wi?cej informacji zapraszam pod ten link.  ?ci?gnij demo gry Indiana Jones and the Fountain of Youth!    (0)
 
 
2006-05-26 12:13 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Lubisz klasyczne przygodówki? Z rozrzewnieniem wspominasz przygody Indiany Jonesa, zrealizowane niegdy? przez koncern LucasArts? Je?li na oba pytania odpowied? brzmi "tak", to mamy co? dla Ciebie. Przedstawiciele niezale?nego studia Screen 7, które od d?u?szego czasu pracuje nad programem o nazwie Indiana Jones and the Fountain of Youth, postanowili opublikowa? w Internecie jego grywaln? wersj? demonstracyjn?!

[Indiana Jones and the Fountain of Youth]


W Indiana Jones and the Fountain of Youth, nieustraszony archeolog wyrusza na wyspy Bimini, aby odnale?? pewnego uczonego. Doktor John Burton – ekspert od okultyzmu – zagin?? bowiem w tajemniczych okoliczno?ciach. Brytyjski wywiad podejrzewa, ?e naukowiec wspó?pracuje z hitlerowcami. Bior?c pod uwag? napi?t? sytuacj? polityczn? (akcja programu rozgrywa si? tu? przed wybuchem II wojny ?wiatowej), zlokalizowanie doktora staje si? niezmiernie istotne.

[Indiana Jones and the Fountain of Youth]


Demo zawiera dziesi?? lokacji oraz zagadki, które nie pojawi? si? w pe?nej wersji gry. Projekt realizowany jest przy pomocy programu Adventure Game Studios i do z?udzenia przypomina wydany w 1992 roku produkt Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzin oficjalnej strony gry, gdzie mo?na znale?? wi?cej informacji, jak równie? wspomnian? wy?ej wersj? demonstracyjn?.
"  Empire at War – ?ata 1.04 oraz edytor map do pobrania    (0)
 
 
2006-05-16 22:07 • Autor: mars • ¬ródło: Petroglyph

   Na oficjalnej stronie firmy Petroglyph, która w raz z LucasArts wyda?a gr? Star Wars: Empire At War, zgodnie z zapowiedzi? opublikowana zosta?a kolejna ju? ?ata do tej gry oraz edytor map. Oba pliki mo?na znale?? pod poni?szymi linkami:

Patch 1.04 (22.6 MB) – do wszystkich wersji j?zykowych,
Edytor map (5.99 MB).  LucasArts na targach E3 2006    (0)
 
 
2006-05-11 19:44 • Autor: mars 

   Z uwagi na trwaj?ce w Los Angeles targi E3 2006, firmowa strona LucasArts zosta?a zmieniona. Znajdziemy na niej informacje na temat nowych produktów, nad którymi obecnie wspomniana firma pracuje.
I tak z okazji targów E3 2006 LucasArts pochwali?o si? produkcj?:

 • LEGO Star Wars II - druga cz??? gry umo?liwi nam ponowne prze?ycie wydarze? znanych z oryginalnej trylogii ("Nowej nadziei", "Imperium kontratakuje" i "Powrotu Jedi"), w ?wiecie najs?ynniejszych klocków na ?wiecie. Z okazji targów udost?pniony zosta? trailer (pisali?my o nim tutaj) i zrzuty ekranowe. Gra ma trafi? do sprzeda?y 12 wrze?nie i b?dzie dost?pna na nast?puj?cych platformach: Gameboy Advance, Gamecube, Nintendo DS, PC, PS2, PSP, Xbox, Xbox 360.
 • Star Wars – Empire at Wars: Forces of Corruption - fani Gwiezdnych Wojen d?ugo czekali na strategi? czasu rzeczywistego. Objawi?a si? ona w lutym tego roku pod postaci? Star Wars Empire at War. Ostatnio wiadomo by?o, ?e szykowany jest przez LucasArts i Petroglyph dodatek do gry, zatytu?owany Forces of Corruption. Z uwagi, ?e mieli?my okazj? ju? pogra? po stronie Galaktycznego ImperiumRebelii, tym razem poznamy skorumpowan? stron? galaktyki – ?wiat podziemia, którego wrogami s? wy?ej wymienione strony, prowadzone do boju przez znanych nam bohaterów. Najwa?niejszym trofeum tutaj b?dzie super-niszczyciel Eclipse. Jednak zanim wyruszymy po niego, b?dziemy musieli pozna? nowe, nielegalne metody pozyskiwania informacji i zasobów. Dodatek, tak samo jak i pierwowzór przeznaczony b?dzie dla posiadaczy komputerów PC. Premiera planowana jest na pa?dziernik tego roku. Do tego czasu maj? nam wystarczy? zrzuty ekranowe z gry oraz trailer, które znajdziecie tutaj.
 • Indiana Jones - niestety na kolejn? przygod? archeologa/awanturnika wyrusz? latem przysz?ego roku posiadacze konsol PS3 i Xboxa 360. Na razie producent chwal? si? mo?liwo?ciami nowej technologii odpowiadaj?cej za realistyczne zachowanie si? przeciwników sterowanych przez komputer oraz nowatorsk? technologi? opracowywan? przez studio Pixelux Entertainment, która ma odpowiada? za realizm ?rodowiska w jaki b?dziemy si? porusza? (jego interaktywno?? oraz i zachowanie si? na nasze poczynania). Obie technologie (zwane Euphoria) przybli?y? maj? nam niepublikowane do tej pory zrzuty ekranowe oraz pierwszy trailer z gry (to wszystko znajdziecie tutaj).
 • Thrillville - kolejna gra symuluj?ca park tematyczny, ale tym razem ze stajni LucasArts. Gra umo?liwi nam zabaw? (za pomoc? mini gier) w pe?ni interaktywnym parku rozrywki, który b?dziemy mogli rozwija? wed?ug w?asnego uznania – w sumie dost?pne b?dzie 101 atrakcji. Gr? mamy dosta? jeszcze jesieni? tego roku w wersjach na: PS2, PSP i Xbox. Oczywi?cie udost?pniono zrzuty ekranowe i trailer - tutaj.
 • Traxion - jesieni? tego roku tak?e ma trafi? na PSP – Traxion. Ma to by? kombinacja grania w mini gierki z muzyk?. Akcja ma by? powi?zana z naszymi utworami muzycznymi, zapisanymi w pami?ci w formacie MP3. W zale?no?ci od stylu muzyki, gry b?d? przybiera? inny charakter, inny za ka?dym razem. W tym przypadku nie udost?pniono ?adnych materia?ów prezentuj?cych produkt w akcji.
  Trailer do Lego Star Wars II    (0)
 
 
2006-05-10 09:29 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   Na stronie LucasArts pojawi? si? trailer do drugiej cz??ci gry Lego Star Wars - Lego Star Wars II. Zobaczymy w nim klockowy remake scen ze Starej Trylogii, oraz par? nowych, niewykorzystanych w oryginalnych filmach uj?? (niewykorzystanych g?ównie z powodu wyg?upów g?ównych bohaterów.) Je?li chcecie wi?c si? przekona?, jak wygl?da Chewbacca w he?mie szturmowca, jak reaguje ksi??niczka Leia na zaloty Hana oraz kim w zasadzie jest Darth C3PO - zapraszam do obejrzenia zwiastuna, który znajduje si? tutaj.

  Dodatek do Star Wars: Empire At War w drodze?    (0)
 
 
2006-05-02 16:46 • Autor: mars • ¬ródło: Gry-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Wielbiciele Gwiezdnych Wojen ci?gle czekaj? na ?atk? oraz edytor map do gry Star Wars: Empire At War. W dniu wczorajszym Darth Torpid, przedstawiciel studia Petroglyph poinformowa?, ?e zarówno patch, jak i narz?dzie dla twórców lokacji, pojawi? si? w sieci ju? wkrótce.

Pliki musz? zosta? doszlifowane, ale zajmie to co najwy?ej kilka dni, zatem materia?y b?dziemy mogli pobra? jeszcze przed targami E3. Okazuje si? bowiem, ?e impreza, która w przysz?ym tygodniu zaw?adnie ca?? bran?? elektroniczn?, jest wa?nym punktem równie? w tegorocznym planie duetu LucasArtsPetroglyph.

[Star Wars: Empire at War]


Na Electronic Entertainment Expo najprawdopodobniej zaprezentowany zostanie pierwszy dodatek do Empire At War. Cho? pan Torpid nie stwierdzi? tego otwarcie, to z jego ostatnich wypowiedzi jasno wynika, i? studio, w którym pracuje, zajmuje si? tworzeniem rozszerzenia. Na oficjalne o?wiadczenie prasowe w tej sprawie przyjdzie nam jednak?e poczeka? jeszcze kilka dni – co najmniej do 10 maja, kiedy to w hali Convention Center rozpocznie si? najbardziej elektryzuj?ca wystawa w ?wiecie wirtualnej rozrywki.
"  Darth Vader g?ównym bohaterem nowej gry LucasArts    (0)
 
 
2006-04-18 12:50 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Swoista lista ?ycze? na rok 2006, opublikowana w ostatnich dniach Anno Domini 2005 na serwisie TheForce.net i dotycz?ca m.in. nowych gier spod znaku Star Wars, wydaje si? pokrywa? z planami firmy LucasArts na przysz?o??. Zestawienie uwzgl?dnia bowiem np. pozycj? z Darthem Vaderem w roli g?ównej, a w?a?nie o takiej dowiedzieli?my si? teraz z artyku?u na sieciowej stronie gazety The New York Times.

Autorowi niniejszego tekstu zosta?y zaprezentowane krótkie fragmenty nadchodz?cej gry, maj?cej przedstawia? histori? wspomnianego bohatera. Poznamy zatem zapewne szczegó?y, dotycz?ce przemiany m?odego Jedi imieniem Anakin Skywalker w mrocznego Lorda Sith. Wi?cej dok?adnych informacji odno?nie omawianego produktu uzyskamy najprawdopodobniej w trakcie targów E3 2006, które odb?d? si? w przysz?ym miesi?cu.
"

[Darth Vader]
  Kolejne informacje o LEGO Star Wars: The Original Trilogy    (0)
 
 
2006-04-03 23:11 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Od momentu pierwszych zapowiedzi gry LEGO Star Wars: The Original Trilogy min??o ju? kilka tygodni. Bardzo szybko ujawniono podstawowe informacje o programie, teraz przyszed? czas na bardziej szczegó?owe omówienie poszczególnych elementów rozgrywki. Zaczynamy od bohaterów!

[Star Wars Galaxies: An Empire Divided]


Wiemy ju?, ?e w LEGO Star Wars: The Original Trilogy pojawi si? blisko sze??dziesi?t nowych postaci, które mogli?my podziwia? w trzech odcinkach klasycznej trylogii Gwiezdnych Wojen. Oprócz tego programi?ci firmy Traveller’s Tales umo?liwi? do??czenie kolejnej pi??dziesi?tki bohaterów, które pojawi?y si? w pierwszej ods?onie gry.

[Star Wars Galaxies: An Empire Divided]


W pierwowzorze wachlarz umiej?tno?ci poszczególnych postaci by? bardzo ograniczony. Zmieni si? to w LEGO Star Wars: Original Trilogy. Przyk?adowo, Chewbacca otrzyma zdolno?? do wyrywania r?k zbudowanym z klocków ludzikom (patrz obrazek powy?ej), natomiast Obi-Wan Kenobi omami wrogów u?ywaj?c Mocy. ?owcy nagród (Boba Fett, Bossk oraz IG-88) b?d? zdolni do eksterminacji du?ych grup przeciwników przy pomocy granatów (Thermal Detonator), takich samych, jakimi ksi??niczka Leia terroryzowa?a Jabb? w pa?acu na planecie Tatooine (Powrót Jedi). Autorzy postanowili te? rozszerzy? umiej?tno?ci tych bohaterów, którzy pojawili si? w ju? w pierwszej ods?onie cyklu. Dobrym przyk?adem jest tu robot R2-D2, potrafi?cy uruchomi? peryskop – przyda si? on do przemierzania bagien na Dagobah.

[Star Wars Galaxies: An Empire Divided]


Dzi?ki znanemu z pierwowzoru trybowi rozgrywki Free Play, gracze b?d? mogli wp?yn?? na zmian? fabu?y programu i sprawdzi?, jak inni bohaterowie ?wiata Gwiezdnych Wojen poradziliby sobie z konkretnymi zadaniami. Genera? Grievous trenuj?cy z Yod? na Dagobah? Obi-Wan Kenobi siej?cy zniszczenie mieczem ?wietlnym na pok?adzie schwytanej przez Dartha Vadera fregaty? Dla chc?cego nic trudnego...
"

Wi?cej informacji znajdziecie te? na stronie TheForce.Net (po angielsku).  Czy b?dzie Star Wars: Knights of the Old Republic III?    (0)
 
 
2006-04-01 21:17 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Ludzie z firmy Obsidian Entertainment ko?cz? teraz drug? cz??? cyklu Neverwinter Nights dla koncernu Atari. Natomiast po premierze owej pozycji developerzy zamierzaj? zabra? si? za now? gr? typu cRPG – wspólne przedsi?wzi?cie z korporacj? Sega. Czy jednak na tym ko?cz? si? plany ekipy projektantów? Niekoniecznie!

Feargus Urquhart, czyli dyrektor zarz?dzaj?cy kalifornijskiego studia, napomkn?? w jednym z ostatnich wywiadów o sprawie marki Star Wars: Knights of the Old Republic. Pracownicy Obsidian Entertainment stworzyli przecie? drug? ods?on? owej serii i oczywi?cie chcieliby zaj?? si? równie? epizodem numer trzy. Wed?ug Urguharta odpowiednie rozmowy z korporacj? LucasArts rozpocz?to ju? w sierpniu 2004 roku, czyli sporo przed premier? KotOR II. Jednak?e ludzie George’a Lucasa nie podj?li jeszcze ostatecznej decyzji w kwestii developingu "trójki", wi?c ten jak dot?d nie wystartowa?. Dalszy los "Rycerzy Starej Republiki" jest zatem ci?gle niepewny.
"  Nowego Indian? Jonesa zobaczymy ju? wkrótce    (0)
 
 
2006-03-29 19:46 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Czwarty pe?nometra?owy film, traktuj?cy o przygodach archeologa Indiany Jonesa, trafi? ma do kin Anno Domini 2007 – w roli g?ównej ponownie Harrison Ford, a o re?yseri? i scenariusz zadba odpowiednio Steven SpielbergGeorge Lucas. Natomiast ju? w bie??cym roku korporacja LucasArts, nale??ca do tego ostatniego twórcy, zaprezentuje szerokiej publiczno?ci now? gr? z cyklu Indiana Jones.

[Indiana Jones]


Pierwsze oficjalne informacje na temat nadchodz?cego produktu elektroniczno-rozrywkowego uzyskali?my w trakcie poprzednich targów Electronic Entertainment Expo w Los Angeles. W?a?nie podczas tegorocznej edycji owej imprezy developerzy wreszcie zademonstruj? wygl?d rozgrywki i zdradz? szczegó?y, dotycz?ce fabu?y, postaci etc. Ponadto ludzie Lucasa przedstawi? LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, jak równie? kilka pozycji-niespodzianek. Oczywi?cie o wszystkim dok?adnie napiszemy, poniewa? na E3 2006 (9-12 maja) znajd? si? po raz kolejny nasi redaktorzy.
"  Star Wars Galaxies na emerytur?? Autorzy gry zaprzeczaj?.    (0)
 
 
2006-03-27 19:08 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Fani Star Wars Galaxies: An Empire Divided mieli w ostatnim czasie powody do niepokoju. Wszystko przez doniesienia anonimowych informatorów, którzy og?osili zako?czenie rozwijania programu i jego rych?y upadek. Jak to zwykle bywa, plotka szybko przybra?a na sile. Sprawa zrobi?a si? na tyle powa?na, ?e interweniowa? musieli autorzy gry.

[Star Wars Galaxies: An Empire Divided]


W opublikowanym w pi?tek o?wiadczeniu prasowym, przedstawiciele firm LucasArtsSony Online Entertainment zapewnili, ?e plotka jest nieprawdziwa. Obie kompanie nie zamierzaj? odci?? si? od Star Wars Galaxies i wci?? pracuj? nad dalszym rozwojem gry, czego najlepszym dowodem b?dzie opublikowana ju? wkrótce poprawka, trzydziesta czwarta z kolei.

[Star Wars Galaxies: An Empire Divided]


Przy okazji poinformowano, ?e ju? w kwietniu, autorzy gry wyrusz? w tras? po Stanach Zjednoczonych i w kilku ameryka?skich miastach urz?dz? spotkania z fanami programu. U?ytkownicy b?d? mogli nie tylko pozna? i porozmawia? z twórcami, ale równie? sp?dzi? czas w towarzystwie swoich znajomych z sieci.
"  Recenzja gry Star Wars Empire at War    (0)
 
 
2006-03-20 20:02 • Autor: mars 

    Wczoraj zaprasza?em Was do przeczytania recenzji gry Star Wars Battlefront II, dzi? mam dla Was kolejn?. Tym razem chcia?bym Wam nieco przybli?y? ostatni? produkcj? firmy LucasArts i Petroglypha, gr? Star Wars Empire at War. Recenzj? znajdziecie tutaj.

  Recenzja gry Star Wars Battlefront II    (0)
 
 
2006-03-19 22:33 • Autor: mars 

   Z uwagi na wysok? cen?, d?ugo wstrzymywa?em si? od zakupienia tej gry. Jednak pewnego dnia, pod wp?ywem impulsu, zakupi?em j? na Allegro. Ogólnie nie ?a?uj? i da?em grze 5,5 / 6,5. Zapraszam Was do przeczytania recenzji gry Star Wars Battlefront II.  Battlefront II - zestaw narz?dzi do tworzenia map    (0)
 
 
2006-02-27 10:53 • Autor: mars • ¬ródło: SWBattlefront.net

   Tak samo jak to mia?o miejsce w przypadku pierwszej cz??ci gry Star Wars Battlefront, tak i w przypadku Battlefront II gracze otrzymali w swoje r?ce Star Wars Battlefront II - Mod Tools [PC] - czyli zestaw do samodzielnego tworzenia map. Udost?pnienie tego zestawu zosta?o og?oszone na LucasArts Forum 21 lutego przez xtmn8r i brzmi nast?puj?co:

"Zestaw MOD Tools jest obecnie dost?pny na stronie Fileplanet. Mo?na go znale?? tutaj" - (a dok?adnie pod tym linkiem).

"Zajmuje 540 MB i wymaga 1.5 GB po instalacji i potrzebuje oko?o 150 MB na ka?d? twoj? now? map?. Zatem upewnij si?, ?e masz wystarczaj?co ilo?? wolnego miejsca na dysku zanim zaczniesz.

Zalecamy zapoznanie si? z plikiem README oraz dokumentacj? Jak zacz?? zanim uruchomisz to. Jest te? do??czony folder z dokumentacjami to poszczególnych aspektów dost?pnych narz?dzi. Wysoce zalecamy te? zainstalowanie narz?dzi w domy?lnym katalogu, oczywi?cie dopiero po wcze?niejszym zainstalowaniu gry Battlefrint II. [...]
"

Narz?dzia mog? si? wiesza?, gdy? nie jest to wersja komercyjnego oprogramowania. Dlatego zalecane jest cz?ste zapisywanie projektu. Poza tym wsparcie techniczne b?dzie ograniczone. Jednak w przypadku jakichkolwiek pyta?, zadeklarowano si? do udzielania rzetelnych odpowiedzi. W przypadku wspomnianych pyta?, nale?y pisa? na forum w tym w?tku.  Empire At War w polskich sklepach!    (0)
 
 
2006-02-24 10:10 • Autor: mars 

   Zgodnie z planem, dzi? do polskich sklepów ma trafi? wydana ca?kowicie po polsku, d?ugo oczekiwana, pierwsza z prawdziwego zdarzenia gra strategiczna w czasie rzeczywisty (RTS), w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Mowa o Star Wars Empire At War. Tak jak wielu fanów, zamówi?em gr? w przedsprzeda?y w sklepie Internetowym i w?a?nie j? przed chwil? dosta?em. Jak tylko uda mi si? w ni? zag??bi?, postaram si? Wam przybli?y? ten najnowszy produkt ze stajni LucasArts.
Przypominam te? innym szcz??liwym posiadaczom swojej kopii gry, aby przed uruchomieniem gry, zaopatrzyli si? w uaktualnienie do niej, o czym ju? pisa?em kilka dni temu. Mo?na je pobra? tutaj.  Zrób sobie soundtracka z gry KotOR i KotOR II!    (0)
 
 
2006-02-21 19:45 • Autor: mars 

   Ju? jaki? czas temu, dok?adnie 14 listopada 2004 roku informowa?em Was, ?e z uwagi na pro?b? LucasArts, ze strony LucasArtSoundtracks znikn??y ?cie?ki d?wi?kowe gier bazuj?cych na licencji Star WarsIndiana Jones. Pozosta?a tam jedynie muzyka z pozosta?ych gier przygodowych: The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, The Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island, Sam & Max Hit the Road, Day of the Tentacle, The Dig, Grim Fandango, Loom, Zak McKracken oraz moja ulubion? ?cie?k? ze strzelanki FPP Outlaws.
Autor strony, skoro nie móg? na niej ju? umieszcza? muzyki z gier spod loga Star Wars, postanowi? opisa? jak j? samemu mo?na pozyska? z posiadanych gier: Star Wars Knights of the Old RepublicStar Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Na bazie jego tekstów opracowa?em poradniki, które znajdziecie na ?amach naszego serwisu: KotOR, KotOR II. Znajdziecie tam linki do potrzebnych programów, opis krok po kroku jak stworzy? samemu soundtracka oraz ok?adki na gotowe ju? p?yty CD-audio (stworzone przez autora LucasArtSoundtracks).  ?aty do Battlefront II i Empire At War    (0)
 
 
2006-02-19 16:08 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   W ostatnich dniach LucasArts udost?pni? ?aty do swoich gier. Pierwsza tyczy si? gry Star Wars Battlefront II. ?ata na PC w wersji 1.1, któr? mo?ecie znale?? na stronie LucasArts. Poprawki dost?pne s? w trzech wersjach: do wersji wydanej w USA (26.5 MB), mi?dzynarodowej wydanej w wersji na DVD (57.6 MB) i mi?dzynarodowej na CD-ROMie (26.5 MB). Uaktualnienie do gry znajdziecie te? na stronie naszego dystrybutora pod tym adresem.
Druga ?ata (wersja 1.2) tyczy si? gry Star Wars Empire At War (ukaza?a si? dzie? po premierze gry w USA). Mo?na j? pobra? tutaj (19.6 MB).
Najprawdopodobniej ?at? b?dzie mo?na instalowa? na naszej, polskiej wersji gry, która ma pojawi? si? za kilka dni (24 lutego), i która najprawdopodobniej trafi?a do t?oczni przed opracowaniem poprawek.

Listy poprawek wnoszonych przez te uaktualnienia do gier znajdziecie na podanych stronach jak i do??czone do ?at (po angielsku).  Recenzja The Sith Lords    (0)
 
 
2006-02-19 14:55 • Autor: mars 

   Mi?o mi zaprosi? Was do przeczytania recenzji gry Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Gra jest ju? w sprzeda?y od d?u?szego czasu, ale pomimo tego, ?e naby?em j? dzie? po premierze, nigdy nie znalaz?em czasu na jej przej?cie. Z pomoc? przeszed? nam Misiek, który ju? jaki? czas temu napisa? dla nas recenzj? gry Star Wars Rebellion.
Przypominam, ?e ca?y czas trwaj? prace nad lokalizacj? tej gry (polskie napisy), opracowywan? przez fanów. Obecnie zako?czy?y si? proces t?umaczenia tekstów i rozpocz??a si? ich korekta. Po wi?cej informacji zapraszam na oficjaln? stron? KotOR 2 PL TEAM.  LEGO Star Wars II w produkcji    (0)
 
 
2006-02-11 17:57 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts potwierdzi? wczoraj, ?e trwaj? prace nad drug? cz??ci? ?wietnie sprzedaj?cego si? hitu z 2005 roku, gry LEGO Star Wars. Gra ma trafi? do sprzeda?y w 2007 roku i b?dzie dost?pna w wersjach: PC, Gameboy Advance, Nintendo DS, PlayStation 2, Sony PSP, Microsoft Xbox.
Gra zostanie wydana przez LucasArts, ale pracowa? nad ni? b?dzie Traveller’s Tales Games. Tytu? roboczy brzmi: LEGO Star Wars II: The Original Trilogy. Akcja gry zabierze nas w okres przedstawiony w oryginalnej trylogii (Epizody IV Nowa nadzieja, Epizod V Imperium KontratakujeEpizod VI Powrót Jedi), czyli w sam ?rodek konfliktu pomi?dzy Rebeli?, a Galaktycznym Imperium.

Strona do tej gry znajduje si? pod tym linkiem, natomiast pe?ne "Doniesienie prasowe" od LucasArts znajdziecie tutaj (po angielsku).

Poni?ej znajdziecie kilka zrzutów z tej gry, pochodz?cych ze strony TheForce.net.

[Zrzut ekranu z LEGO Star Wars II: The Orginal Trilogy - w produkcji]
[Zrzut ekranu z LEGO Star Wars II: The Orginal Trilogy - w produkcji]
[Zrzut ekranu z LEGO Star Wars II: The Orginal Trilogy - w produkcji]
[Zrzut ekranu z LEGO Star Wars II: The Orginal Trilogy - w produkcji]
[Zrzut ekranu z LEGO Star Wars II: The Orginal Trilogy - w produkcji]
  Star Wars: Empire at War "z?oty"    (0)
 
 
2006-02-03 17:45 • Autor: mars • ¬ródło: EaW.net

   Jak donosi serwis Empire at War.net, gra Star Wars Empire at War otrzyma?a status "z?otej", czyli zako?czy?y si? nad ni? prace developerskie. Teraz pozosta?o jedynie t?oczenie p?yt, produkcja opakowa? i dystrybucja programu. ?wiatowa premiera ma mie? miejsce 16 lutego. Gotowa te? polska wersja ma trafi? na nasze pó?ki 24 lutego 2006.  Empire at War - prace lokalizacyjne zako?czone    (0)
 
 
2006-01-25 15:15 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Firma LEM ma przyjemno?? oficjalnie poinformowa?, ?e dzi? prace nad polsk? wersj? Star Wars Empire at War zosta?y zako?czone i gra czeka na finaln? akceptacj?, a nast?pnie wysy?k? do t?oczni. Premiera gry na terenie Polski planowana jest na pi?tek 24 lutego 2006. Sugerowana cena detaliczna gry to 99,99 z?.

Gra Star Wars Empire at War zostanie wydana w Polsce w pe?nej wersji j?zykowej - to znaczy, ?e zarówno teksty, jak i g?osy postaci zosta?y przygotowane w naszym ojczystym j?zyku. Materia?, nad którym pracowa?a grupa profesjonalnych t?umaczy, obejmowa? oko?o 600 stron tekstu pisanego i 200 stron dialogów, natomiast g?osów postaciom u?yczy?o a? 20 lektorów (próbki nagra? mo?na znale?? tu: http://starwars.pl/eaw_pl.php). Warto zauwa?y?, ?e Star Wars Empire at War to pierwsza pe?na lokalizacja gry z serii Star Wars w Polsce i jednocze?nie jeden z wi?kszych projektów polonizacyjnych na terenie naszego kraju.

Przypominamy, ?e od 18 stycznia jest ogólnie dost?pna wersja demonstracyjna gry (750 MB), pozwalaj?ca na rozgrywk? w trybie singleplayer.
"  LucasArts Insider #63 – EaW w wersji kolekcjonerskiej    (0)
 
 
2006-01-21 16:42 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   
Firma LucasArts poinformowa?a w swoim najnowszym biuletynie "LucasArts Insider #63" z 20 styczna, ?e gra Star Wars: Empire At War b?dzie sprzedawana od 16 lutego (USA) te? w wersji kolekcjonerskiej. Od zwyk?ej wersji maj? j? odró?nia? dodatkowe materia?y:

 • pi?? nowych grywanych map,
 • ekskluzywne opakowanie 3D,
 • ekskluzywna galeria ze szkicami koncepcyjnymi,
 • dwa wygaszacie ekranu,
 • cztery tapety na pulpit.
Dodatkowo, dla tych co zamówi? gr? w wersji kolekcjonerskiej ju? dzi? ($59.95), otrzymaj? w prezencie za darmo podk?adk? pod mysz w klimacie Empire At War.

Gra ma mie? swoj? ?wiatow? premier? 16 lutego. U nas, zgodnie z informacjami polskiego dystrybutora firmy LEM, gra trafi w pe?nej polskiej wersji j?zykowej na DVD 24 lutego br. Sugerowana cena dystrybutora to 99.99 z?.

[Star Wars: Empire at War - ok?adka]
  Demo Star Wars: Empire At War sta?o si? faktem.    (0)
 
 
2006-01-18 19:13 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: EmpireAtWar.net

   Zgodnie z zapowiedzi? LucasArts dzi? wysz?o demo singleplayer najnowszej gry RTS Star Wars: Empire At War.

Demo zawiera jedn? misj? i mo?na ?ci?ga? je TUTAJ, TUTAJ, oraz TUTAJ

  Demo Empire At War w przysz?ym tygodniu    (0)
 
 
2006-01-14 17:53 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts na oficjalnej stronie gry Star Wars: Empire At War, gry opracowywanej przez Petroglyph, zapowiedzia?, ?e ju? w przysz?ym tygodniu, 18 stycznia pojawi si? demo tej?e gry. Wi?cej szczegó?ów ma si? pojawi? wkrótce na wspomnianej stronie.

Na oficjalnej stronie pojawi?a si? te? informacja o drugiej cz??ci "Pami?tnika projektanta" (Designer Diary). Tym razem autorem wpisu jest projektant Chris Rubyor, projektant, który oisuje wyzwanie jaki by?o projektowanie rozgrywki multiplayer w grze. Wpis znajdziecie na stronie GameSpot.com pod tym linkiem (po angielsku).

Gra zgodnie z informacj? z oficjalnej stronie w USA ma si? pojawi? 7 lutego, za? dystrybutor, firma LEM podaje dat? 24 lutego. Przypominam, ?e w Polsce b?dzie dost?pna w pe?ni spolszczona gra (napisy, dialogi), w ni?szej cenie (na stronie z planem wydawczym znikn??a kwota 99.90, któr? pocz?tkowo podawano).  LucasArts tworzy sequele dwóch gier!    (0)
 
 
2006-01-13 19:31 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Znacie takie powiedzenie cisza przed burz?? Doskonale mo?na dopasowa? je do firmy LucasArts, która w tajemnicy przed wszystkimi przygotowuje nie jeden a dwa sequele gier. Jeden z nich to wspomniana przedwczoraj Mercenaries 2, drugi za? to ... Star Wars: Knights of the Old Republic 3!

Rewelacje te pochodz? od redaktorów serwisu IGN, którzy zaniepokojeni przed?u?aj?c? si? cisz? ze strony firmy LucasArts postanowili przeprowadzi? w tej sprawie swoje prywatne ?ledztwo. Poniewa? o Mercenaries 2 nieco ju? napisali?my, skupmy si? wi?c na KOTORze. Oczywi?cie, poniewa? jest to nieoficjalna wie??, niewiele wiadomo na temat kolejnej cz??ci gry, poza tym, ?e za jej produkcj? odpowiedzialna jest firma Obsidian Entertainment.

Gracze mog? spodziewa? si? wi?kszej integracji i interakcji z bohaterami niezale?nymi, dodatkowo zmieniony ma by? system walki, która teraz odbywa? si? b?dzie ca?kowicie w czasie rzeczywistym. Nieznane s? obecnie docelowe platformy, na których KOTOR 3 mia?by si? pojawi? (o ile do tego dojdzie).
"

  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars