MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  Star Wars Knight of the Old Republic MMO oficjalnie!    (0)
 
 
2008-10-22 10:39 • Autor: mars 

   Zgodnie z wcze?niejsz? zapowiedzi?, wczoraj oficjalnie LucasArtsBioWare Corp. zapowiedzia?o wspóln? produkcj? gdy Star Wars Knights of the Old Republic MMO. Odtajnienie projektu mia?o miejsce dzi? w nocy (z 21 na 22 pa?dziernika) podczas konferencji zorganizowanej w San Francisco, ko?cz?c wielomiesi?czne spekulacje i dostarczaj?c wreszcie pierwsze fakty. Z przebiegiem konferencji mo?ecie zapozna? na stronie serwisu GRY-OnLine.


[Star Wars Knight of the Old Republic MMO]


Zapraszamy te? na odwiedzenie oficjalnej strony niniejszej produkcji, która wystartowa?a po wspomnianej konferencji. Znajdziecie tam m. in. troch? grafiki z gry szkiców koncepcyjnych oraz linki do blogów twórców gry.
  Indiana Jones and the Staff of Kings w 2009 roku?    (0)
 
 
2008-10-20 21:38 • Autor: mars • ¬ródło: Tiscali Games

   Z uwagi, ?e Star Wars The Force Unleashed z wielkim sukcesem podbija serca fanów na ca?ym ?wiecie, LucasArts mo?e spokojnie powróci? do prac nad innym oczekiwanym od 2006 roku tytu?em. Zapowiedziana wtedy na targach E3 kolejna przygoda Indiany Jonesa, która zosta?a "zawieszona" w produkcji na rzecz wy?ej wymienionego tytu?u, ma si? pojawi? w 2009 roku. Tak przynajmniej twierdzi serwis Tiscali Games, wed?ug którego, ma zosta? to w wkrótce potwierdzone oficjalnie. Potwierdzeniem tego maj? by? prezentowane na ?amach tego serwisu nowe zrzuty ekranowe z gry wraz ze szkicami koncepcyjnymi, a które znajdziecie te? poni?ej.

[ Indiana Jones and the Staff of Kings] [ Indiana Jones and the Staff of Kings]


Prawdopodobnie nowa przygoda, na któr? ma wyruszy? znany na ca?ym ?wiecie archeolog-awanturnik, ma nosi? tytu? "Indiana Jones and the Staff of Kongs". Taka nazwa przynajmniej zosta?a zastrze?ona rok temu przez LucasArts. Prawdopodobnie mia?a ona by? powi?zana, jak w tedy s?dzono, z czwart? cz??ci? filmu oraz z gr? na PSP o podobnym tytule "Staff of Moses".
Tytu? sugeruje, ?e tym razem, nasz dzielny bohater b?dzie poszukiwa? artefaktu znanego ze Starego Testamentu, czyli Laski Moj?esza (Staff of Moses), o czym wspominali?my ju? na ?amach naszego serwisu w maju 2007 roku. Jak pami?tamy, wspomniana laska mia?a cudown? moc, która objawi?a si? podczas plag egipskich, czy podczas przej?cia przez Morze Czerwone.
Nowe szkice i zrzuty z gry mog? sugerowa?, ?e nasza podró? mo?e nas zaprowadzi? na tereny zamieszka?e niegdy? przez Majów oraz do Galilei lub Istambu?u. Redakcja Tiscali Games sugeruje te?, ?e gra mo?e by? powi?zana z pi?t? cz??ci? filmu. Co prawda, prace nad kolejn? cz??ci? filmu oficjalnie nie zosta?y zapowiedziane, ale jak pami?tacie, sam Harrison Ford ju? wspomina? o takowych zamierzeniach George Lucasa.

[ Indiana Jones and the Staff of Kings] [ Indiana Jones and the Staff of Kings] [ Indiana Jones and the Staff of Kings] [ Indiana Jones and the Staff of Kings]


Rzekomo planowana na przysz?y rok gra ma korzysta? z silnika i technologii zastosowanych w The Force Unleashed i ma zpsta? wydana na Xboxa 360 i PS3 pod koniec 2009 roku.

[ Indiana Jones and the Staff of Kings]

  PC Gaming Alliance daje klapsa LucasArts    (0)
 
 
2008-10-20 16:13 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Randy Stude, prezes PC Gaming Alliance, dos?ownie „zjecha?” LucasArts za to, ?e Star Wars: The Force Unleashed – najszybciej sprzedaj?ca si? gra tego wydawcy i wielki hit ostatnich tygodni - nie zostaje wypuszczona w wersji na komputery osobiste.

Cz??? z Was pewnie zastanawia si? teraz, „co to w ogóle jest to PC Gaming Alliance”? Otó? PCGA jest organizacj? non-profit, ukierunkowan? na rozwój i promowanie elektronicznej rozgrywki (a konkretnie gier) na platformie PC. W jej sk?ad wchodz? czo?owi gracze rynku IT, m.in. AMD, Intel, Dell, Microsoft czy Nvidia, a tak?e Activision, Epic Games i wielu innych.

[Star Wars: The Force Unleashed]


wywiadzie dla serwisu VideoGamer, Randy Stude powiedzia? do?? dosadnie, co my?li o stanowisku LucasArts w kwestii Star Wars: The Force Unleashed, czyli nie wypuszczaniu gry na pecety ze wzgl?du na zbyt du?e zró?nicowanie mocy sprz?tu w?ród graczy (informowali?my Was ju? o tej wypowiedzi w maju tego roku). Wed?ug niego, taka wypowied? ?wiadczy o „niedokszta?ceniu”: „W przeci?gu ostatnich kilku lat sprzedano przynajmniej 100 milionów komputerów, które maj? mo?liwo?ci Xboksa 360 albo nawet wi?ksze. Twierdzenie, ?e nie istnieje wystarczaj?ca liczba potencjalnych graczy i przeniesienie gry na PC zainteresuje tylko w?sk? grup? entuzjastów, jest niedorzeczne.” Doda?, ?e LucasArts robi bardzo dobre pozycje na konsole Wii, X360 i PS3, nie widzi zatem powodu, aby nie mog?o podobnie dzia?a? na rynku PC.

Oberwa?o si? jednak jako?ci gier, jakie zostaj? wypuszczane w?a?nie na t? platform?: „LucasArts od dawna nie zrobi? dobrej gry na PC. To moja opinia [...] ale uwa?am, ?e ostatnim dobrym tytu?em by? prawdopodobnie Jedi Knight 2 [2002 rok, przyp. red.] i nawet ostatnie jego gry strategiczne nie s? zbyt dobre.”

[Star Wars: The Force Unleashed]


ak wida?, nie tylko gracze sfrustrowani s? sytuacj? zwi?zan? z The Force Unleashed i nie ma si? co z reszt? dziwi?. T?umaczenia zaprezentowane w maju przez producenta gry przywo?uj? wspomnienia o wymówkach stosowanych we wczesnych klasach podstawówki i – w zapewne nie tylko mojej opinii – s? wr?cz ?mieszne. Czy LucasArts jako? wreszcie zareaguje? Nie wiadomo, ale je?li tak – na pewno damy Wam o tym zna?.

Star Wars: The Force Unleashed cieszy graczy na wszystkich g?ównych platformach konsolowych od wrze?nia tego roku.
"
  Zagadka KotOR MMO rozwi??e si? 21 pa?dziernika    (0)
 
 
2008-10-08 07:21 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Prace nad nowym MMO osadzonym w realiach uniwersum Gwiezdnych Wojen trwaj? ju? od d?u?szego czasu. W lipcu bie??cego roku dowiedzieli?my si?, ?e produkt powstaj?cy przy wspó?pracy LucasArts i BioWare zostanie zaprojektowany w oparciu o mark? Knights of the Old Republic. W chwili obecnej czekamy na ujawnienie pierwszych oficjalnych informacji na jego temat. Dzi?ki redakcjom serwisów Gamasutra oraz Shacknews wiemy na ten temat nieco wi?cej ni? kilka dni temu.

[Star Wars: Knights of the Old Republic – The Sith Lords]


Nowe wie?ci pochodz? bezpo?rednio z zaprosze? wys?anych przez LucasArts i BioWare do redakcji najwi?kszych ?wiatowych przedstawicieli mediów, zajmuj?cych si? opisem rynku elektronicznej rozrywki. W?ród nich znalaz?y si? m.in. wymienione wy?ej serwisy, które niemal w tym samym momencie postanowi?y podzieli? si? zawartymi w nich informacjami. Dowiedzieli?my si? w ten sposób, ?e do spotkania dojdzie ju? 21 pa?dziernika w siedzibie LucasArts znajduj?cej si? w ameryka?skim San Francisco. W jego trakcie ujawniony zostanie najnowszy projekt obu firm. Jeste?my pewni, niemal na 100%, ?e b?dzie to KotOR MMO.

Na zaproszeniu znalaz?y si? loga LucasArts oraz BioWare, a tak?e kilka zda? na temat tego, czego zaproszone osoby mog? si? spodziewa? po przybyciu na miejsce. W?ród nich takie zwroty, jak: „Oczekiwanie dobieg?o ko?ca”, czy te? „Oficjalne ujawnienie gry, o której plotkowano od kilku lat”.

Zorganizowanie takowego spotkania nie jest równoznaczne z tym, ?e tego samego dnia przedstawione w jego trakcie fakty ujrz? ?wiat?o dzienne. Najcz??ciej bywa bowiem tak, ?e wie?ci przekazywane w ten sposób obj?te s? czasowym embargiem. Dopiero po jego up?yni?ciu serwisy, czasopisma i telewizje mog? podzieli? si? zdobytymi materia?ami ze swoimi czytelnikami i widzami. Bardzo w?tpliwym jest, by w przypadku imprezy organizowanej przez LucasArts zastosowane zosta?y inne regu?y.

KotOR MMO ma okazj? na udan? sprzeda?. W chwili obecnej prze?ywamy wielki rozkwit rynku MMO, na którym sukcesy powinny zacz?? osi?ga? produkcje utrzymane w konwencjach innych, ni? fantasy zdominowane przez World of Warcraft i Warhammer Online. Poprzednie ods?ony cyklu, b?d?ce klasycznymi produkcjami cRPG, zdoby?y spor? popularno??, która ma szans? prze?o?y? si? na dobry rezultat w przypadku edycji MMO.
"
  KotOR MMO ju? wkrótce oficjalnie!    (0)
 
 
2008-10-03 13:42 • Autor: mars • ¬ródło: ComputerAndVideoGames.com

   [Star Wars Knight of the Old Republic MMO] Wed?ug CVG, do ko?ca miesi?ca powinni?my otrzyma? "oficjalne" potwierdzenie produkcji gry Star Wars Knights of the Old Republic MMO (Massively Multiplayer Online). Trzymana w wielkiej tajemnicy produkcja d?ugo oczekiwanej na ?wiecie gry online w uniwersum Gwiezdnych Wojen, trwa ju? podobno od dwóch lat, a jej developingiem zajmuje si? studio BioWare Austin.

Do tej pory wi?cej by?o spekulacji ni? faktów na temat ewentualnej kontynuacji tej serii zapocz?tkowanej w 2003 najbardziej utytu?owan? gr? roku Knight of the Old Republic (BioWare Corp.) oraz przez niezbyt dopracowan? cz??? Knight of the Old Republic II: The Sith Lords (Obsidian Entertainment Inc., 2005) - wyprodukowanych przez LucasArts. Jednak szef EA John Riccitiello da?a nam nadziej? na pocz?tku tego roku, ?e jednak nowy tytu? faktycznie znajduje si? w produkcji.

Wszystko jednak wskazuje na to, ?e wreszcie wspólna produkcja BioWare-LucasArts wreszcie wyjdzie z ukrycia, a my na bie??co b?dziemy poznawa? nowe fakty na jej temat. Co wa?ne, pierwsze oficjalne informacje na temat KotOR MMO maj? pojawi? si? w ci?gu najbli?szych 30 dni. Dowodem na to, wed?ug CVG, ma by? informacja, która ukaza?a si? na ?amach angielskiej gazety The Daily Star, a której to redakcja wybiera si? w tym miesi?cu do San Francisco, gdzie znajduje si? siedziba LucasArts.

Nie pozostaje nam nic innego, jak poczeka? te kilka dni na oficjalne informacje na temat chyba najbardziej oczekiwanej produkcji BioWare-LucasArts, tym bardziej, ?e b?dzie to najprawdopodobniej pierwszy produkt od d?ugiego ju? czasu na komputery PC w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Premiera gry podobno planowana jest na 2009 rok.
  B?d? dodatki do Star Wars The Force Unleashed    (0)
 
 
2008-10-01 23:42 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Star Wars: The Force Unleashed niemal bez wysi?ku uzyska?o miano najszybciej sprzedaj?cej si? produkcji osadzonej w realiach uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nie dziwi wi?c fakt, ?e twórcy, firma LucasArts, zdecydowali si? na szybkie wykorzystanie sytuacji i zapowiedzieli opublikowanie w sieci dwóch, najpewniej p?atnych rozszerze?, dzi?ki którym b?d? w stanie zarobi? na swej z?otej kurze kilka dodatkowych dolarów.

[Star Wars: The Force Unleashed]


W sk?ad pierwszego dodatku wejd? cztery nowe, grywalne postaci. B?d? nimi Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ki-Adi-Mundi oraz Kit Fisto. Twórcy gry zapewniaj?, ?e powy?szy zestaw powsta? w wyniku konsultacji z fanami (cho? dwaj ostatni bohaterowie trafi? do gry na wyra?ne ?yczenie samych autorów The Force Unleashed). Jego premiera nast?pi jeszcze w tym miesi?cu.

[Star Wars: The Force Unleashed]


Drugie rozszerzenie trafi do sieci pod koniec roku i zaoferuje nam nowy poziom, poszerzaj?cy histori? przedstawion? za spraw? g?ównej kampanii dla pojedynczego gracza (b?dziemy mogli pozna? dok?adniej przesz?o?? ucznia Dartha Vadera). Akcja rozegra si? wewn?trz ?wi?tyni Jedi, na planecie Coruscant. Lokacja b?dzie mie? rozmiar porównywalny z wielko?ci? poziomu osadzonego w Cloud City.

Misja mia?a trafi? do podstawowej wersji gry, jednak?e deweloperzy nie zd??yli tego dokona?. Uda?o si? to jedynie w przypadku wersji na PS2, PSP i Wii, gdzie ów poziom zosta? umieszczony w zmodyfikowanej formie. Oprócz niej autorzy zaprojektowali jeszcze siedem innych lokacji, które koniec ko?ców nie trafi?y do pe?nej wersji dzie?a w wydaniu dla Xbox 360 i PlayStation 3. Bardzo mo?liwe, ?e w przysz?o?ci tak?e one ujrz? ?wiat?o dzienne w postaci dodatków.
"
  Akademia Jedi na Yavin IV - rekrutacja    (0)
 
 
2008-10-01 10:52 • Autor: mars • ¬ródło: Kaldar

   [Akademia Jedi na Yavin IV] "Witajcie!

Z przyjemno?ci? og?aszam, ?e rekrutacja do Akademii Jedi na Yavin IV zosta?a otwarta i b?dzie trwa?a ca?y miesi?c!

Czym jest Akademia?
To organizacja zrzeszaj?ca fanów Gwiezdnych Wojen i gry Jedi Academy. Dzia?amy na modzie OJP, który pozwala na perfekcyjne odtworzenie walki mieczem ?wietlnym i daje nieograniczone mo?liwo?ci szkolenia. Naszym celem jest trening odtworzony z wielk? dba?o?ci? o szczegó?y, a tak?e pokazanie pi?kna i rozleg?o?ci Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wszystko odbywa si? z zachowaniem klimatu, a cz?onkowie odtwarzaj? stworzone przez siebie postacie. By jeszcze lepiej to wszystko przedstawi?, u?ywamy autorskich systemów rozwoju postaci oraz budowania miecza ?wietlnego. Posiadamy równie? sta?y serwer od sprawdzonego dostawcy.

Dlaczego mia?bym do??czy??
By poczu? ten niesamowity klimat Gwiezdnych Wojen i lepiej pozna? ?ycie Jedi i ich szkolenie, a tak?e prze?y? co? nowego. Dobrze znamy si? na tym, co robimy, a ponadto jeste?my otwarci na wszelkie sugestie i nowe pomys?y.

Dlatego nie wahaj si? i z?ó? podanie ju? dzi?! Odwied? nas na www.yavin4.glt.pl. W razie jakichkolwiek pyta? prosz? o kontakt przez GG(5745554), maila(Kaldar0@gmail.com), Xfire(Kaldar007) lub forum.
Niech Moc b?dzie z Wami!"

Kaldar


  Demo Star Wars: The Force Unleashed bije rekordy    (0)
 
 
2008-09-11 08:57 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Opublikowane 21 sierpnia demo Star Wars: The Force Unleashed spotka?o si? z niesamowitym zainteresowaniem graczy. Ilo?? osób chc?cych przetestowa? najnowsz? produkcj? LucasArts by?a tak du?a, ?e magiczna bariera miliona pobra? z Xbox Live Marketplace p?k?a w rekordowym czasie.

Maj?ca si? ukaza? ju? za kilka dni kolejna gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen dobi?a do miliona ?ci?gni?? w sieciowej us?udze Microsoftu w zaledwie 8 dni. Wynik jest o ca?? dob? lepszy, ni? poprzedni rekord. Wersja demonstracyjna Star Wars: The Force Unleashed ukaza?a si? równie? w PlayStation Network, a ??czna ilo?? jej pobra? do dnia wczorajszego wynosi?a przesz?o 2,3 miliona.

[Star Wars: The Force Unleashed]


Mimo wszystko twórcy gry nie mog? jeszcze otwiera? szampanów i ?wi?towa? sukcesu. Pierwsze recenzje Star Wars: The Force Unleashed nie s? bowiem zbyt pochlebne, a werdykty krytyków nie zwiastuj? hitu na wielk? skal?, jakim produkcja wydawa?a si? by? jeszcze niedawno. Na chwil? obecn? ?rednia na gamerankings.com wynosi 74% w wersji na Xboksa 360 oraz 69% w wersji na PlayStation 3. Okazj? do przetestowania najnowszego dzie?a LucasArts mieli ju? m.in. redaktorzy z Electronic Gaming Monthly (68%), GamePro (3,5/5), gamesTM (7/10) oraz fi?skiego magazynu Pelit, który oceni? gr? najwy?ej, bo na 85%.

Star Wars: The Force Unleashed powstaje z my?l? o Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PlayStation 2, PSP oraz NDS. Premiera w Stanach Zjednoczonych odb?dzie si? ju? 16 wrze?nia, natomiast Europa (w tym tak?e i Polska) otrzyma gr? trzy dni pó?niej. Na terenie naszego kraju wyda j? firma Licomp Empik Multimedia.
"

Wi?cej o grze na GRY-OnLine:

  Star Wars: The Force Unleashed na PC? - UAKTUALNIENIE    (0)
 
 
2008-09-08 15:48 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Ju? w przysz?ym tygodniu na europejskim rynku uka?e si? nowa produkcja firmy LucasArts, osadzona w ?wiecie Gwiezdnych Wojen gra Star Wars: The Force Unleashed. Zgodnie z aktualnymi informacjami tytu? ma zadebiutowa? wy??cznie na konsolach. Mo?liwe jednak, ?e wkrótce ujrzymy go tak?e na PC.

Tak? rewelacj? poda? dzisiaj serwis RockPaperShotgun, który prócz sugestywnej nazwy posiada domniemane nagranie rozmowy z Vikiem Sokalem, przedstawicielem grupy Pixelux Entertainment (spó?ki odpowiedzialnej za fizyk? w The Force Unleashed). Wypowied? programisty zarejestrowano rzekomo w trakcie sierpniowej konferencji NVISION 08.

Wówczas to mia?o pa?? zdanie ?wiadcz?ce o konwersji Star Wars na komputery osobiste: „Przed tygodniem wypu?cili?my demo The Force Unleashed na X360 i PS3, mamy te? wersj? PC.” Pecetowa edycja gry – o ile taka faktycznie powstanie – wykorzysta prawdopodobnie wynalezion? przez nVidi? technologi? CUDA, pozwalaj?c? przenie?? cz??? oblicze? fizycznych na odpowiednio mocn? kart? grafiki.

Powy?sze doniesienia nie zosta?y jednak zweryfikowane przez kogokolwiek ze studia LucasArts, wi?c na razie nale?y traktowa? je ostro?nie. Inna sprawa, ?e The Force Unleashed w wydaniu konsolowym nie zapowiada si? na tak wielki hit, jak oczekiwano – przedpremierowe oceny gry w wersji na PS3 i X360 oscyluj? wokó? 70% (noty pochodz? z zachodniej prasy „papierowej” – recenzje czo?owych serwisów internetowych nie zosta?y dot?d opublikowane). W Polsce gra zadebiutuje 26 wrze?nia, a jej dystrybutorem b?dzie firma Licomp Empik Multimedia.
"


UAKTUALNIENIE (2008-09-09):
Wczorajsza sensacyjna informacja zosta?a zdementowana przez jednego z pracowników LucasArts, który zaprzecza aby firma mia?a w planach wydanie w wersji PC gry Star Wars: The Force Unleashed.
  Ju? wkrótce zapowied? nowych gier ze ?wiata Star Wars?    (0)
 
 
2008-07-13 19:53 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Ten rok ma by? wyj?tkowo ekscytuj?cy dla graczy, b?d?cych fanami Gwiezdnych Wojen. Zbli?a si? przecie? premiera Star Wars: The Force Unleashed, a potem nadejd? jeszcze gry na podstawie nowego filmu animowanego o Wojnach Klonów. Czy na tym jednak koniec?

[Ju? wkrótce zapowied? nowych gier ze ?wiata Star Wars?]


Ostatnie doniesienia z Urz?du Patentowego Stanów Zjednoczonych wskazuj? na to, ?e ludzie George’a Lucasa maj? w zanadrzu jak?? niespodziank?. Na pocz?tku bie??cego miesi?ca wp?yn??y bowiem ze strony Lucasfilm wnioski o rejestracj? nast?puj?cych znaków towarowych: Star Wars Legends, Star Wars The Old Republic, Star Wars Sagas oraz The Old Republic.

Ka?da z powy?szych pozycji posiada komentarz, informuj?cy o tym, i? dotyczy produktu z dziedziny gier video. Na razie jednak pozostaje nam cierpliwe oczekiwanie na nowe informacje w niniejszej sprawie.
"
  Snake pokonany przez Indian? Jonesa    (0)
 
 
2008-06-24 13:47 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

   Jak donosi serwis Gram.pl:

"W starciu dwóch s?ynnych bohaterów silniejszy okaza? si? ten zbudowany z klocków LEGO. W minionym tygodniu w Wielkiej Brytanii najlepiej sprzedaj?c? si? gr? by?a produkcja Travellers Tales, LEGO Indiana Jones. Metal Gear Solid 4 musi zadowoli? si? drugim miejscem.

Indiana Jones potrafi przyci?ga? t?umy - czy to do kinowych sal, czy to przed komputery i konsole. Wirtualna wersja przygód s?ynnego archeologa okaza?a si? popularniejsza nawet w starciu z ubieg?otygodniowym liderem, Metal Gear Solid 4. Pozycja studia Kojima Productions uplasowa?a si? tym razem na drugim miejscu.

[LEGO Indiana Jones]


Udany debiut, mimo niezbyt pochlebnych opinii w niektórych recenzjach, zaliczy? Alone in the Dark. W zestawieniu wszystkich platform uplasowa? si? tu? za czo?ow? dwójk?, a w rankingu gier na Xboksa 360 zasiad? w fotelu lidera. Inn? nowo?ci? w zestawieniu jest exclusive dla PSP, Crisis Core: Final Fantasy VII.

Poni?ej przedstawiamy pe?ny ranking dziesi?ciu najpopularniejszych gier w Wielkiej Brytanii:
  1. LEGO Indiana Jones (PC, X360, PS3, PS2, PSP, Wii, DS)
  2. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3)
  3. Alone in the Dark (X360, PC, PS2, Wii)
  4. Grand Theft Auto IV (PS3, X360)
  5. Wii Play (Wii)
  6. Mario & Sonic at the Olympic Games (Wii, DS)
  7. Dr Kawashima's Brain Training (DS)
  8. Race Driver: GRID (PS3, X360, PC)
  9. Guitar Hero III: Legends of Rock (X360, PS3, Wii, PS2, PC, DS)
  10. Crisis Core: Final Fantasy VII (PSP)

  The Clone Wars - nowy tytu? na konsole    (0)
 
 
2008-06-20 12:24 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: LucasArts

   LucasArts zapowiedzia? w?a?nie nowy tytu? Star Wars - The Clone Wars. Gra wyjdzie w dwóch wariacjach. Pierwsza z nich, zatytu?owana The Clone Wars: Jedi Alliance dost?pna b?dzie dla posiadaczy konsolki Nintendo DS. Gracz b?dzie móg? wzi?? udzia? w wydarzeniach serialu The Clone Wars. Ci??ar gry oparty zostanie na uzupe?niaj?cej si? wspó?pracy Mistrza i Padawana, ka?dy etap rozpocznie si? od wyboru ulubionej pary Rycerzy, natomiast wykorzystanie podczas rozgrywki stylusa uczyni walk? oraz poruszanie si? prostym i intuicyjnym. Producent zapowiada mo?liwo?? dowolnego tworzenia par Mistrz/Padawan (na przyk?ad Anakin i Obi-Wan, Mace i Ahsoka), rozwijania ich wspólnych mo?liwo?ci poprzez tworzenie spersonalizowanych i uzupe?niaj?cych si? podczas walki kombosów oraz umiej?tno?ci, jak równie? gr? co-op ze znajomymi poprzez WiFi.

Drugim tytu?em, znacznie wa?niejszym dla graczy, jest gra The Clone Wars: Lightsaber Duels, która uka?e si? na platform? Wii. Jak mo?na si? ju? domy?li? gracz otrzyma wreszcie mo?liwo?? pe?nej kontroli nad mieczem ?wietlnym przy wykorzystaniu Wiimote. Twórcy zapowiadaj? mo?liwo?? wzi?cia osobistego udzia?u w niezapomnianych duelach z ca?ej sekstologii, jak równie? w nowych które pojawi? si? w animowanej serii telewizyjnej. Stworzone od podstaw na potrzeby Wiimote sterowanie, mo?liwo?? wyboru postaci znanych i kochanych (Anakin Skywalker i Genera? Grievous), jak i tych nowych (w tym Ahsoka Tano oraz Asajj Ventress), mo?liwo?? niszczenia przedmiotów i manipulowania nimi (na przyk?ad ?cinanie kolumn i wysy?anie ich Pchni?ciem Mocy w kierunku przeciwnika), znane z filmów lokacje (m.in. Tatooine, lub ca?kiem nowa planeta Teth) - to wszystko ma spe?ni? marzenia wszystkich fanów Star Wars.

Wydanie gry planowana jest na wakacje 2008.

[Star Wars the Clone Wars]
  Kolejna setka straci prac? w LucasArtsie?!    (0)
 
 
2008-06-10 20:12 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

   Jak donosi serwis Gram.pl:

"Wed?ug nieoficjalnych wie?ci kierownictwo LucasArtsu mo?e zwolni? kolejnych stu pracowników swojego wewn?trznego studia. Wi?kszo?? powstaj?cych w firmie projektów ma by? przekierowywanych do innych ekip deweloperskich. Przedstawiciele LucasArtsu na razie nie potwierdzili tych doniesie?.

Niedawno sie? obieg?y wie?ci o masowych zwolnieniach w LucasArtsie. Wyrzuceni pracownicy zacz?li zdradza? sekrety firmy, dzi?ki czemu dowiedzieli?my si? o wielu ciekawych produkcjach, które rzekomo powstaj? w studiach firmy. Doniesienia te schodz? jednak na dalszy plan w obliczu plotek dotycz?cych dalszych zwolnie?...

Tajemniczy informator przekaza? dziennikarzom serwisu Shacknews informacje, ?e firma planuje wyrzuci? kolejnych stu pracowników swego wewn?trznego studia. Ma do tego doj?? po premierze The Force Unleashed (ta zaplanowana jest na 19 wrze?nia tego roku). Pozosta?e projekty maj? z kolei by? przekazane zewn?trznym ekipom, wspó?pracuj?cym z central? LucasArtsu.

[The Force Unleashed - nowe dziecko LucasArtsu]


Firma daje zlecenia takim studiom, jak TT Games (LEGO Star Wars, LEGO Indiana Jones), Day 1 (Fracture), BioWare (Knights of the Old Republic), Pandemic (Battlefront) czy Totally Games (X-Wing, TIE Fighter).

Jeszcze w zesz?ym tygodniu Morgate Grohne, zajmuj?ca si? w LucasArtsie kontaktem z mediami, mówi?a: "Jeste?my silnie zwi?zani z naszym wewn?trznym studiem. Mamy kilka niez?ych gier na koncie, a tak?e nieco dobrego materia?u w produkcji". Gdy poproszono j? o komentarz w powy?szej sprawie, raz jeszcze podkre?li?a silny zwi?zek z wewn?trzn? ekip?. Potwierdzi?a te?, ?e obecnie trwaj? w nim prace nad tytu?em z Indian? Jonesem w roli g?ównej.

"Utrzymujemy zdrow? równowag? mi?dzy naszym wewn?trznym studiem a wspó?prac? z zewn?trznymi partnerami. Nale?y oczekiwa? kontynuacji takiej polityki z naszej strony" - doda?a na zako?czenie.
"
  GTA IV zdj?te z piedesta?u. LEGO Indiana Jones gór?.    (0)
 
 
2008-06-10 19:36 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

   Jak donosi serwis Gram.pl:

"Indiana Jones raz jeszcze udowodni?, ?e nie straszna mu ?adna przeszkoda - nawet GTA IV. Gra LEGO z popularnym archeologiem w roli g?ównej by?a w minionym tygodniu najlepiej sprzedaj?c? si? pozycj? na rynku brytyjskim. Bestseller Rockstara wyl?dowa? na drugim miejscu.

Zainteresowanie GTA IV spada?o i spada?o, a mimo to tytu? Rockstara potrafi? utrzyma? si? na szczycie listy najpopularniejszych gier w Wielkiej Brytanii przez 5 tygodni. Niko Bellicia i spó?k? dosi?gn?? dopiero bicz dzier?ony przez wirtualne alter ego postaci wykreowanej przez Harrisona Forda. Nowym liderem rankingu sprzeda?y na Wyspach jest LEGO Indiana Jones. Produkcja studia Traveller's Tales by?a trzykrotnie popularniejsza od swego najwi?kszego rywala.

[LEGO Indiana Jones: Uderzaj?ce podobie?stwo, nieprawda??]


Trzecie miejsce zapewni?a sobie jedna z najg?o?niejszych produkcji wy?cigowych tego roku, Race Driver: Grid. Jedynym, oprócz lidera, debiutantem w stawce dziesi?ciu najpopularniejszych gier na Wyspach jest Ninja Gaiden II. Ten exclusive dla Xboksa 360 uplasowa? si? na miejscu 6.

Poni?ej prezentujemy pe?ne zestawienie dziesi?ciu najlepiej sprzedaj?cych si? gier w Wielkiej Brytanii w minionym tygodniu:

1. LEGO Indiana Jones (PC, X360, PS3, PS2, PSP, Wii, DS)
2. Grand Theft Auto IV (PS3, X360)
3. Race Driver: GRID (PS3, X360, PC)
4. Mario & Sonic at the Olympic Games (Wii, DS)
5. Wii Play (Wii)
6. Ninja Gaiden II (X360)
7. Mario Kart Wii (Wii)
8. Pro Evolution Soccer 2008 (X360, PS3, PS2, PC, DS, PSP)
9. Call of Duty 4: Modern Warfare (X360, PS3, PC, DS)
10. FIFA 08 (X360, PS3, PC, Wii, PS2, DS, PSP)
"
  Nad czym pracuje LucasArts?    (0)
 
 
2008-06-07 13:24 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

   Jak donosi serwis Gram.pl:

"KotOR MMO, Battlefront 3, gry z Indian? Jonesem w roli g?ównej i gwiezdnowojenna produkcja na Wii - to tytu?y, nad którymi rzekomo pracuje obecnie LucasArts. Sekrety zdradzaj? zwolnieni masowo byli pracownicy firmy.

Po tym, jak LucasArts zdecydowa? si? zwolni? blisko stu(!) pracowników, trysn??a fontanna z informacjami o tajnych projektach firmy. Na ile te doniesienia s? wiarygodne? Trudno to ustali?, tym bardziej, ?e ekipa stoj?ca za grami spod znaku Star Wars zapewne niech?tnie b?dzie w jakikolwiek sposób odnosi? si? do meldunków swoich by?ych wspó?pracowników.

[LucasArts]


Zacznijmy od najpikantniejszego chyba tytu?u. Knights of the Old Republic: MMO to projekt powstaj?cy rzekomo przy wspó?pracy LucasArtsu i BioWare'u. Plotki dotycz?ce tej produkcji kr??? po sieci ju? od dawna. Nast?pna interesuj?ca pozycja to Battlefront 3, czyli kolejna ods?ona znanej serii FPS-ów, w których gracze wcielaj? si? w zwyk?ych ?o?nierzy zadaniowych. Ostatni? gr? osadzon? w uniwersum Gwiezdnych wojen jest rzekomo niezatytu?owana pozycja na Wii, w której u?ytkownicy b?d? mogli nacieszy? si? walk? na miecze ?wietlne.

Pozosta?e dwie produkcje, o których mówi? byli pracownicy LucasArtsu to oficjalna gra z Indian? Jonesem i jeszcze jedna pozycja LEGO ze s?ynnym archeologiem w roli g?ównej.

Je?li za? chodzi o same zwolnienia - polecia?y g?owy pracowników praktycznie ka?dego szczebla. ??cznie prac? straci?o oko?o sto osób, wi?c frustracja by?ych cz?onków ekipy LucasArts nie mo?e dziwi?. Na dymisjach nie ucierpi? pono? dwa projekty - The Force Unleashed, które jest ju? w ca?o?ci gotowe i Fracture. Jak zdradzaj? jednak zwolnieni, druga z tych pozycji to i tak "absolutna kupa ?mieci". Ile w tym prawdy, a ile g?osu rozgoryczenia? Dowiemy si? w pa?dzierniku, bowiem w?a?nie wtedy tytu? ten ujrzy ?wiat?o dzienne.
"
  Przygodówki LucasArtsu na DS-a? (Nie)mo?liwe!    (0)
 
 
2008-06-03 10:57 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

   Jak donosi serwis Gram.pl:

"Firma LucasArts twierdzi, ?e przygl?da si? mo?liwo?ci przeniesienia swoich klasycznych gier przygodowych na konsolk? Nintendo DS. Jednocze?nie jednak uwa?a, ?e zmieszczenie si? w limicie 128 MB - taka jest pojemno?? kartrid?y handhelda - b?dzie w takim wypadku niemo?liwe. Paradoks? Nie do ko?ca, jak si? okazuje.

LucasArts wyda w tym roku nieco oczekiwanych produkcji, takich jak The Force Unleashed czy Fracture, ale fani przygodówek nie maj? w planach firmy czego szuka?. Tak jest zreszt? od prawie dziesi?ciu lat - dobre czasy sko?czy?y si? dla nich w 2000 roku, po wydaniu gry Escape from Monkey Island. To jednak nie znaczy, ?e firma ca?kiem zapomnia?a o swoich korzeniach, o nie. Nawet gdyby chcia?a, to fani (prosz?cy w mailach kontynuacje, albo chocia? zrobienie z tymi licencjami cokolwiek konstruktywnego) jej nie dadz?. Dlatego LA zastanawia si? nad wersjami klasyków na handhelda Nintendo - DS-a.

[Day of the Tentacle]
[Day of the Tentacle]


Jest jednak jeden problem - pojemno?? kartrid?a tej konsolki. 128 MB to dla LucasArtsu stanowczo za ma?o. "Ilo?? miejsca na no?niku DS-a sprawia, ?e przeniesienie którejkolwiek z naszych starych przygodówek na t? platform? jest niemo?liwe. Tyle po prostu nie wystarczy" - w rozmowie z serwisem Eurogamer powiedzia? Jeffrey Gullett, pracuj?cy aktualnie przy grze Fracture. Nie tra?cie jednak wiary! Pomimo tego, ?e Jeff u?y? s?owa "niemo?liwe", po chwili kontynuowa?: "To jednak wci?? mo?e si? zdarzy?. Jeste?my dumni z naszych dzie? i nie zamykamy przed nimi ?adnych drzwi"". Chris Norris z PR-u firmy doda? jeszcze na koniec: "To nie nasz szczebel podejmuje takie decyzje".

I wszystko jasne. Dla pracowników tego wydawcy co? jest nie do zrobienia tylko do momentu, w którym szefostwo ka?e si? tym zaj??. To ma sens! Z drugiej strony, 128 MB to wcale nie tak ma?o, jak mog?oby si? wydawa? - swego czasu (ta firma powinna o tym akurat pami?ta?) przygodówki wychodzi?y przecie? na dyskietkach. A DS doczeka? si? juz sporej ilo?ci naprawd? rozbudowanych gier... LucasArts, fani czekaj?!
  The Force Unleashed w wersjach na PS3 i Xboksa 360 bez trybu multiplayer    (0)
 
 
2008-05-19 17:37 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Fani Gwiezdnych Wojen, którzy z niecierpliwo?ci? wyczekuj? pojawienia si? na sklepowych pó?kach Star Wars: The Force Unleashed, a dysponuj? konsol? PlayStation 3 lub Xboksem 360 zapewne poczuj? si? mocno zawiedzeni po przeczytaniu tego, co panowie z LucasArts maj? do powiedzenia.

W rozmowie z serwisem Total Video Games, Adam Khan z dzia?u PR firmy Lucasa wr?cz rozbrajaj?co szczerze mówi, dlaczego wersja Force Unleashed na najmocniejsze konsole b?dzie pozbawiona jakiegokolwiek trybu multiplayer. „Nie b?dzie multiplayera na Xboksie 360 ani na PlayStation 3, poniewa? jest on zaimplementowany na innych konsolach – Wii, PSP i DS. W zasadzie nie chcia?bym si? zag??bia? w szczegó?y dlaczego tak postanowili?my, gdy? s?dz?, ?e nie jestem w stanie udzieli? graczom na takie pytanie satysfakcjonuj?cej odpowiedzi.”

Czy?by by? to modelowy przyk?ad skoku na kas?? Chcesz pogra? z innymi graczami, kup sobie jeszcze jedn? wersj? gry. Oboj?tne jak?, byleby tylko napcha? nam kieszenie. Nie ma co, pogratulowa? tylko cywilnej odwagi i szczero?ci. Na wszelki wypadek jednak przypominamy – premiera we wrze?niu tego roku."

  LucasArts opuszcza szeregi Entertainment Software Association    (0)
 
 
2008-05-19 17:26 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Wygl?da na to, i? Entertainment Software Association (organizacja zrzeszaj?ca najwi?kszych wydawców elektronicznej rozrywki) b?dzie musia?a mocno przemy?le? swoj? polityk? na przysz?o??, je?li w ogóle jaka? przysz?o?? ma j? czeka?. Decyzja o zmianie dotychczasowej formu?y targów E3, b?d?cych jedn? z najwi?kszych (o ile nie najwi?ksz?) imprez bran?y, na do?? "kameralne" spotkania wydawców i dziennikarzy, popularno?ci kierownictwu ESA nie przynios?a.

Co wi?cej, cz?onkowie ESA powoli zaczynaj? zastanawia? si? nad sensem pozostawania w jej szeregach - 2 maja przedstawiciele firm Activision oraz Vivendi poinformowali, i? rezygnuj? z cz?onkowstwa w organizacji, a co wi?cej, nie wezm? udzia?u w tegorocznych targach E3. Teraz do??czy? do nich LucsArts, najwidoczniej równie? niezbyt zadowolony w kierunku, w jakim zmierza wizja ESA. Jednak w przypadku ojców Gwiezdnych Wojen "bunt" dotyczy jedynie cz?onkostwa w ESA - firma zaprezentuje si? na E3.

Nie zra?one takim rozwojem sytuacji (na tegorocznych E3 zabraknie tak?e kilku innych firm) kierownictwo ESA wyda?o o?wiadczenie, i? szanuje decyzje swoich (by?ych) cz?onków, niezale?nie od czynników, jakie na nie wp?yn??y oraz wierzy, i? utrzyma swoj? mocn? pozycj? w kszta?towaniu i rozwoju rynku elektronicznej rozrywki."

  Dlaczego nie na PC, czyli n?dzne wymówki LucasArts...    (0)
 
 
2008-05-14 12:39 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Gamecorner.pl

   LucasArtsostatnim komentarzu do gry The Force Unleashed poda?, i? powodem dla którego nie zagramy w TFU na komputerach PC jest przewa?aj?ca w naszych domach s?aba konfiguracja maszyn, która "uniemo?liwi pe?ne rozkoszowanie si? wszystkimi niuansami grafiki i silników fizycznych gry".

T?umaczenie owo jest kompletn? bzdur? i mydleniem oczu, jako ?e wersje gry na Wii, Playstation 2 oraz pierwszego XBox'a w oczywisty sposób nie s? w stanie zagwarantowa? ich posiadaczom wspania?o?ci graficznej i obliczeniowej konsol najnowszej generacji, mimo to si? uka??...

  Demo LEGO Indiana Jones: The Original Adventures ju? w po?owie maja    (0)
 
 
2008-05-02 10:59 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Ju? niebawem, bo 13 maja b?dziemy mogli zagra? w demo LEGO Indiana Jones: The Original Adventures w wersji dla PC. Zostanie ono udost?pnione w sieci, a ponadto w tym samym dniu na ameryka?skie pó?ki sklepowe trafi specjalna edycja DVD wszystkich cz??ci kinowej trylogii o najbardziej znanym archeologu ?wiata. W jej sk?ad wejdzie tez mi?dzy innymi, poza kolejnymi filmami, w?a?nie wspomniane demo oraz trailer z gry. Za powstanie LEGO Indiana Jones: The Original Adventures odpowiedzialne jest studio Traveller's Tales znane z innych klockowych tytu?ów – trzech ju? wydanych w uniwersum Star Wars oraz b?d?cego w produkcji Batmana.

[LEGO: Indiana Jones]


LEGO Indiana Jones: The Original Adventures w za?o?eniach przypomina to, co poznali?my ju? przy okazji Gwiedznych Wojen, a wi?c jest gr? zr?czno?ciow?, w której wcielimy si? w klockowego Harrisona Forda i przemierzymy znane z filmowych przygód miejsca i wydarzenia. Fabularnie nawi?zuje ona do ca?ej trylogii Indiany Jonesa (Poszukiwacze zaginionej Arki, Indiana Jones i ?wi?tynia Zag?ady oraz Indiana Jones i Ostatnia Krucjata). Podobnie jak w poprzednich produkcjach Traveller's Tales tak?e i tutaj znajd? si? liczne gagi, oraz oryginalny podk?ad muzyczny.
"

Na oficjalnej stronie gry, znajdziemy ju? wymagania sprz?towe do gry LEGO Indiana Jones: The Original Adventures:

MINIMALNE WYMAGANIA:
System: Microsoft Windows XP SP2
Procesor: Intel P3 1.0 GHz or AMD Athlon XP
Pami?? RAM: 256 MB / 512MB Windows Vista
Karta graficzna: karta 3D, 64 MB obs?uguj?ca Vertex i Pixel Shader
Nap?d: DVD-ROM


ZALECANA KONFIGURACJA:
System: Microsoft Windows XP SP2 / Windows Vista
Procesor: Intel P4 3.0 GHz or AMD Athlon 64
Pami?? RAM: 512 MB / 1 GB Windows Vista
Karta graficzna: karta 3D, 256 MB obs?uguj?ca Vertex i Pixel Shader
Nap?d: DVD-ROM 8x


Wi?cej informacji na oficjalnej stronie.
  Pami?tniki Producenta The Force Unleashed przet?umaczone    (0)
 
 
2008-04-05 02:45 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   Kolejny raz zapraszamy do przeczytania kompletnego zbioru przet?umaczonych Pami?tników Producenta. Tym razem s? to Pami?tniki dotycz?ce nadchodz?cego wielkimi krokami tytu?u Star Wars: The Force Unleashed.

Je?li chcecie dowiedzie? si?, jak wygl?da?y poszczególne etapy produkcji, czego dok?adnie dotyczy? b?dzie scenariusz, jakie wymagania musieli spe?nia? graj?cy g?ówne role aktorzy, czym s? Euphoria i DMM, oraz co wspólnego z TFU maj? Piraci z Karaibów - odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie w?a?nie w Pami?tnikach. Dodatkowo przet?umaczyli?my obszerny artyku? z wizyty w studiach LucasArts z pisma Vanity Fair oraz stenograf cz??ci spotkania WonderCon, podczas którego producent asystuj?cy Brett Rector odpowiada? na pytania i zdradzi? par? nowych tajemnic gry.

Pami?tniki przeczyta? mo?ecie TUTAJ.

Skorzystam jeszcze z okazji i wspomn? o nowej szacie graficznej strony g?ównej gry.

  Znamy ostateczn? dat? premiery Star Wars: The Force Unleashed    (0)
 
 
2008-04-04 09:17 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Wygl?da na to, ?e Star Wars: The Force Unleashed po tym, jak ju? dwukrotnie przesuwano jego premier? doczeka? si? w ko?cu ostatecznego podania daty debiutu. Przynajmniej miejmy tak? nadziej?.

Na nadej?cie mocy ameryka?scy gracze powinni by? przygotowani 16 wrze?nia. Premiera w Azji oraz Australii odb?dzie si? 17 wrze?nia. Europejczycy jak zwykle poczeka? b?d? musieli najd?u?ej, bo do 19 wrze?nia.

[Star Wars The Force Unleashed]


LucasArts opisuje The Force Unleashed jako swój najambitniejszy projekt, w którym akcja rozwija si? pomi?dzy filmowymi epizodami trzecim i czwartym. Gracz wciela si? w ucznia samego Dartha Vadera i rozprawia si? z resztkami Jedi, którym uda?o si? prze?y? pami?tny rozkaz 66. Nowe Gwiezdne Wojny produkowane s? z my?l? o Xboxie 360, PlayStation 3, PlayStation 2, Nintendo Wii, Nintendo DS. oraz PlayStation Portable. Polskim wydawc? b?dzie firma LEM."

  Nowe przecieki dotycz?ce kontynuacji serii Knights of the Old Republic    (0)
 
 
2008-03-10 19:49 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Serwis 1UP ma dla nas kolejny ciekawy przeciek dotycz?cy domniemanie powstaj?cej w studiu Bioware kontynuacji serii Knights of the Old Republic. Otó? z redaktorami strony skontaktowa? si? pewien anonim twierdz?c, ?e jest w posiadaniu skryptu gry online umiejscowionej w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

To gra role-playing z akcj? umiejscowion? w historycznej przesz?o?ci znanego nam ?wiata Star Wars. W ca?ej galaktyce tocz? si? wielkie bitwy pomi?dzy Jedi i Sithami, wspomaganymi przez ?o?nierzy, polityków i szlachetnie urodzonych. W tym emocjonuj?cym i niebezpiecznych wszech?wiecie gracz mo?e zosta? zarówno bohaterem, jak i ?otrem.” – tak brzmi opis tego dokumentu.

Powy?szy akapit graczom jednoznacznie kojarzy si? z czasami Starej Republiki, któr? mieli okazj? poznawa? przy okazji przygód w obu cz??ciach KotORa.

W skrypcie znajduje si? równie? opis d?ugiej rozmowy postaci gracza z enpecem (non-player character) o imieniu Fuse, projektuj?cym bomb?. Jak przyznaj? sami redaktorzy 1UP, ów fragment jak na gr? MMO wydaje si? mie? nieco za du?o tekstu, niemniej jednak klimat znany z wcze?niejszych gier Bioware jest utrzymany. Mo?e to równie? ?wiadczy? o dwóch równolegle powstaj?cych grach.

Standardow? procedur? w takich przypadkach jest próba skontaktowania si? z wydawc? lub deweloperem. Niestety, LucasArts najwyra?niej nie ma na razie ochoty dzieli? si? z nikim swoimi planami: „Komentujemy tylko to, co wcze?niej zapowiedzieli?my.
"
  Znamy dat? europejskiej premiery LEGO Indiana Jones    (0)
 
 
2008-03-07 13:42 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"?wiat w?a?nie obiega wie?? o dok?adniej dacie premiery „klockowej” wersji przygód s?ynnego archeologa na Starym Kontynencie. Zosta?a ona ujawniona w informacji prasowej sieci sklepów Play.com dotycz?cej nadchodz?cej imprezy - Play.com Live.

Zatem szcz??liwi Brytyjczycy b?d? mogli ju? wkrótce (15-16 marca) przetestowa? Indian? na s?ynnym stadionie Wembley na prezentacji przygotowanej przez Play.com, w?a?nie w ramach wspomnianej wy?ej - Play.com Live. Ca?a reszta graczy musi wytrzyma? do szóstego czerwca, kiedy to najprawdopodobniej LEGO Indiana Jones: The Video Game trafi do sklepów na Wyspach Brytyjskich w wersjach na PC, PS2, PS3, PSP, Xbox 360, Nintendo Wii oraz DS.

[LEGO: Indiana Jones]


LEGO Indiana Jones: The Video Game powiedziano ju? naprawd? sporo, a wi?kszo?? z tego znajdziecie w naszej zapowiedzi. Dowiecie si? mi?dzy innymi, ?e nowa gra studia Traveller's Tales opowiada histori? s?ynnego archeologa w konwencji LEGO, jest zr?czno?ciówk? z elementami platformówki, nawi?zuje do s?ynnych filmów Poszukiwacze zaginionej Arki, Indiana Jones i ?wi?tynia Zag?ady oraz Indiana Jones i Ostatnia Krucjata.

Spragnieni klockowych emocji w tym roku mog? spodziewa? si? jeszcze jednej gry z serii LEGO – Batman: The Videogame."

  KotOR 3 nie znajduje sie w produkcji - mówi Electronic Arts    (0)
 
 
2008-02-14 21:54 • Autor: mars • ¬ródło: GRY OnLine

   Jak donosi serwis GRY OnLine:

"Pomimo pokazywanych slajdów na spotkaniu z analitykami, Electronic Arts zaprzecza, jakoby nowa cz??? Knights of the Old Republic i sequel Black znajdowa?y si? w produkcji.

„Slajd, na którym widnia?y oba tytu?y zatytu?owany by? ‘Best Creative Talent’ – i nawi?zywa? do przysz?ych i minionych projektów. KOTOR, Black, Boogie, Skate oraz kilka innych nazw dotyczy?o jedynie gier znajduj?cych si? ju? w naszym portfolio i nie oznacza?y one ?adnych ewentualnych sequeli.” – w ten sposób przedstawiciel EA odpowiedzia? na pytanie dotycz?ce zaanonsowanych gier, zadane przez serwis Shacknews.

Koncern informuje równie?, ?e zapowiedziana ju? wcze?niej gra MMO, nad któr? pracuje studio Bioware w Austin, jest na slajdzie opisana w?a?nie jako New MMO. Wyja?nienia te padaj? na wypadek kolejnych nieporozumie? i ewentualnych nieprawdziwych domys?ów.
"

[Wielkie zapowiedzi Electronic Arts]Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami opublikowanymi na ?amach naszego serwisu, po?wi?conych poprzednim ods?onom gier:
  Nadchodzi nowy KotOR?    (0)
 
 
2008-02-13 22:42 • Autor: mars • ¬ródło: gram.pl

   Jak donosi serwis gram.pl:

"Wiele wskazuje na to, ?e fani serii Knights of the Old Republic doczekaj? si? wkrótce kolejnej jej ods?ony. Nie b?dzie to jednak zapowiadany wcze?niej tajemniczy projekt MMO, ale zupe?nie oddzielna produkcja!

Plotek na temat nowej produkcji z serii Knights of the Old Republic w ci?gu ostatnich miesi?cy ukazywa?o si? od groma. Najcz??ciej pojawiaj?ce si? spekulacje dotycz? trzeciego KotOR-a lub tego? uniwersum przeniesionego na grunt MMO. Doniesienia w sprawie tego drugiego wzmog?y si? po ostatnim o?wiadczeniu, ?e BioWare pracuje nad tajemniczym projektem przeznaczonym w?a?nie do masowej rozgrywki sieciowej.

[Star Wars Knight of the Old Republic]


Po dzisiejszej konferencji Electronic Arts w sieci znalaz?a si? lista gier, nad którymi pracuj? studia podleg?e ameryka?skiemu gigantowi. W rubryce BioWare'u, obok takich tytu?ów, jak Dragon Age, Mass Effect na PC, czy wspominany ju? tajemniczy MMO, znajduje si? tak?e "KOTOR".

[Wielkie zapowiedzi Electronic Arts]


Niestety, nic wi?cej w tej materii na razie nie wiadomo. Pierwsze wskazania s? jednak jednoznaczne - pracownicy BioWare'u zakasali r?kawy i w pocie czo?a pracuj? nad trzeci? cz??ci? serii Knights of the Old Republic. Na oficjalne potwierdzenie trzeba jednak zaczeka?.
"


Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami opublikowanymi na ?amach naszego serwisu, po?wi?conych poprzednim ods?onom gier:
  Lego: Indiana Jones i brak nazistów - kolejne szczegó?y o grze    (0)
 
 
2008-02-08 11:00 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Kapelusz i bicz s? nieod??cznymi atrybutami jednej z najlepiej rozpoznawalnych na ?wiecie filmowych postaci. Archeolog, po trosze awanturnik, panicznie boi si? wszystkiego co pe?za i syczy, to jego najkrótsza charakterystyka. Indiana Jones, dotychczasowy bohater trzech znakomitych filmów przygodowych (premiera czwartego filmu odb?dzie si? w maju tego roku) zmierza na nasze komputery i konsole.

Po olbrzymich i ca?kiem zas?u?onych sukcesach, jakie odnios?a seria Lego: Star Wars, eksploatacja tematu trwa w najlepsze. Wiemy, ?e w produkcji znajduje si? klockowaty Batman i w?a?nie Indiana Jones, o którym przeczytacie poni?ej.

Nowy numer popularnego magazynu Edge przynosi pierwsze szczegó?y na temat Lego: Indiana Jones. Gra bierze na tapet? trylogi? wyre?yserowan? przez Stevena Spielberga w latach osiemdziesi?tych, tak wi?c b?dziemy ?wiadkami i uczestnikami przygód Indy’ego w trakcie poszukiwa? Arki Przymierza i ?wi?tego Graala, a tak?e stawimy czo?a niebezpiecznym kultystom w ?wi?tyni Przeznaczenia.

[LEGO: Indiana Jones]


Ca?o?? podzielona zostanie, jak si? nietrudno domy?li?, na trzy rozdzia?y, ka?dy po sze?? poziomów. W trakcie przygody napotkamy wszystkie wa?ne postacie, jakie przewin??y si? przez kinowe ekrany. W?ród nich b?d? pi?kne kobiety (Marion Ravenwood, Wilhelmina Scott), przyjaciele (Sallah, Dr. Marcus Brody), a tak?e nieprzejednane ?otry (Walter Donovan, Mola Ram). Oczywi?cie nie zabraknie równie? najlepszych scen z filmów, jak na przyk?ad tocz?cy si? za Indim wielki g?az, czy pokój map wskazuj?cy miejsce ukrycia Arki Przymierza.

G?ówn? broni? b?dzie oczywi?cie bicz, który jednak przyda si? tak?e w wielu innych okoliczno?ciach, takich jak pokonywanie rozpadlin czy wspinaczka. Nie zabraknie tak?e innych ?rodków przymusu, a w przypadku broni palnej, w przeciwie?stwie do Lego: Star Wars ograniczeni b?dziemy pojemno?ci? magazynka. Jedn? z kluczowych broni b?dzie te? ?opata. Oprócz ok?adania ni? przeciwników, przyda si? tak?e do wykopywania ró?nego rodzaju strzelaj?cego ?elastwa i bonusów.

Indiana Jones odk?d wpad? w m?odo?ci do wagonu wype?nionego w??ami jest chory na ofidofobi?. W tych krytycznych momentach, kiedy staniemy naprzeciwko pe?zaj?cych gadów, kontrol? nad Indim mo?e przej?? S.I. za? my b?dziemy przez jaki? czas zmuszeni do sterowania inn? postaci?.

Producent, firma Traveller’s Tales, zapewnia, i? znacznemu zwi?kszeniu ulegnie interakcja z otoczeniem. Nie b?dzie to ju? tylko ci?gnienie za d?wigni? w celu otworzenia jakich? drzwi czy zbudowanie prostej platformy.

Na zako?czenie pora przez chwil? pomarudzi?. Autorów gry dopad?a niestety poprawno?? polityczna, przez co w Lego: Indiana Jones w ogóle nie zobaczymy nazistów. Zast?pi? ich okulty?ci, ubrane w prochowce typy spod ciemnej gwiazdy oraz inne postacie w?tpliwej proweniencji.

Lego: Indiana Jones: The Original Adventures zadebiutowa? powinien w czerwcu tego roku."

  The Force Unleashed: dziennik wideo cz. 1, "Vanity Fair"    (0)
 
 
2008-02-07 11:27 • Autor: mars 

   Wczoraj serwis GRY-OnLine umie?ci? na swojej stronie pierwszy dziennik twórców gry Star Wars: The Force Unleashed. Mowa o materiale wideo udost?pnionym ju? jaki? czas temu przez LucasArts, a wzbogaconym tutaj o polskie napisy. Zapis dziennika wideo znajdziecie tutaj.

Tych co znaj? angielski zapraszamy do zapoznania si? z artyku?em umieszczonym na ?amach Vanity Fair. Tekst wzbogacony zosta? licznymi zrzutami ekranowymi z gry i grafik koncepcyjnych (dost?pnych w formie slideshow) oraz filmikiem.
  Darth Vader grywalny w Star Wars: The Force Unleashed    (0)
 
 
2008-02-07 10:57 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Któ? z Was, fanów Gwiezdnych Wojen, nie marzy? o wcieleniu si? w rol? Dartha Vadera, b?d?cego uosobieniem z?a i ciemnej strony Mocy? Obstawiamy, ?e dotyczy to wi?kszo?ci osób zafascynowanych ?wiatem wykreowanym przez George’a Lucasa. To w?a?nie do nich kierujemy zawarto?? ostatniej wiadomo?ci dotycz?cej Star Wars: The Force Unleashed.

[Darth Vader grywalny w Star Wars: The Force Unleashed]


Tak jest, najnowsze dzie?o studia LucasArts otworzy przed nami mo?liwo?? przej?cia kontroli nad Darthem Vaderem. Z informacji przekazanych przez serwis Vanity Fair wynika, ?e jednemu ze wspó?twórców Imperium Galaktycznego przypadnie ca?y pierwszy poziom Star Wars: The Force Unleashed. Zostanie on rozegrany na planecie Kashyyyk, zamieszkanej przez ras? Wookiee (wywodzi si? z niej m.in. Chewbacca). G?ównym zadaniem Dartha Vadera b?dzie wytropienie pozosta?ych przy ?yciu Jedi oraz ich likwidacja. W misji przeszkadza? mu b?d? zdeterminowani mieszka?cy Kashyyyk.

Przypominamy, ?e warstwa fabularna Star Wars: The Force Unleashed przedstawia? nam b?dzie wydarzenia mi?dzy trzecim i czwartym filmowym epizodem. Na oczach graczy w si?? uro?nie zatem Imperium Galaktyczne, a w opozycji do niego Sojusz Rebeliantów. Osoba dzier??ca pada przejmie kontrol? nad uczniem mrocznego Dartha Vadera i wraz z nim rozpocznie rozprzestrzenianie ciemnej strony Mocy. W trakcie rozgrywki b?dzie nam dane odwiedzi? m.in. wspomnian? ju? planet? Kashyyyk, Rexus Prime (cmentarzysko kosmicznych statków) oraz fabryk? TIE fighterów.

Star Wars: The Force Unleashed zostanie wydane w wersjach na konsole Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PlayStation 2, Nintendo DS oraz PSP.
"
  Star Wars Dark Forces MOD – projekt zawieszony!    (0)
 
 
2008-02-05 20:15 • Autor: mars 

   Z przykro?ci? informujemy, ?e autorzy MODa gry Star Wars Dark Forces pod Star Wars Jedi Academy zako?czyli nad nim prace. Na tak? decyzj? wp?yn??o wiele ró?nych czynników. Kilka dni temu zosta?o udost?pniona ostatnia wersja trzeciego ju? dema MODa zawieraj?cego 6 pierwszych map - owoc pi?ciu lat pracy.
Po?piech towarzysz?cy jak najszybszemu wydaniu tego co mieli, wp?yn?? negatywnie na mo?liwo?? lokalizacji gry na ró?ne j?zyki, przez co wszyscy jeste?my zdani na wersj? angielsk?. Autorzy dla u?atwienia wmontowali angielskie napisy pocz?tkowe do filmu z wprowadzaj?cego do gry oraz ostatecznie zrezygnowali z mo?liwo?ci pokazywania napisów dialogowych w filmach i grze. Dodatkowo, pomimo, ?e nie by?o to zamierzone, w opcjach mo?emy w??czy? polskie g?osy, a nie napisy, jak mia?o to miejsce w przypadku poprzedniego dema.
Jak ju? wspomnia?em, obecna ekipa zako?czy?a swoje prace wiec te b??dy nie zostan? poprawione. Dlatego postanowili?my zrezygnowa? z pracy nad nasz? lokalizacj? (tak te? post?piono w przypadku innych wersji prócz niemieckiej, która te? w wyniku wymienionych wy?ej poczyna?, nie jest kompletna).
Decyzja ta zapad?a po przeanalizowaniu zaistnia?ej sytuacji opisanej wy?ej oraz faktu, ?e nie dysponujemy wolnym czasem na doko?czenie lokalizacji gry. Dlatego, je?li kto? zna si? na technologii u?ytej w grze oraz ma czas i ch?ci aby doko?czy? t?umaczenie tekstów do 3 map, prosimy o kontakt z nami. Ch?tnie udost?pnimy wszelkie materia?y jakimi dysponujemy.

Na koniec przypomn?, ?e wspomniane demo mo?ecie pobra? ze strony darkforces.jediknight.net (428 MB). Na stronie znajdziecie te? materia?y dodatkowe (ok. 100 MB), które zawieraj? materia?y powsta?e podczas pi?ciu lat pracy nad MODem.


  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars