MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  The Force Unleashed II now? gr? LucasArts    (0)
 
 
2009-12-13 14:43 • Autor: mars 

   Pod koniec listopada informowali?my Was, ?e LucasArts szykuje nam kolejn? gr? w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Z uwagi, ?e dzi? w nocy (z 12 - 13 grudnia), mia?a miejsce gala Spike VGA 2009, na której to m. in. mogli?my pozna? tytu? nadchodz?cej produkcji. Czas zatem uci?? wszelkie spekulacje i og?osi?, ?e tak ukrywan? pozycj? b?dzie: Star Wars: The Force Unleashed II.

[Star Wars The Force Unleashed II]


Na razie skromna strona nowej gry sugeruje jedynie, ?e gra pojawi si? w 2010 roku. Miejmy nadziej?, ?e premiera nast?pi szybko i bez tradycyjnych przesuni?? dat premiery. Z uwagi, ?e poprzednia cz??? doczeka?a si?, co prawda po roku w stosunku do wyda? konsolowych, premiery na PC, miejmy nadziej?, ?e LucasArts tym razem od razu uwzgl?dni t? platform?.
Na razie, z uwagi na sk?po ilo?? materia?ów do gry, do obejrzenia jedynego zwiastuna gry poni?ej lub na stronie GameTrailers.


  Star Wars Legends kolejn? gr? w popularnym uniwersum?    (0)
 
 
2009-12-10 10:50 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Star Wars Legends, tak prawdopodobnie brzmie? b?dzie pe?na nazwa kolejnej gry w uniwersum Gwiezdnych Wojen, której zapowied? powinna nast?pi? w trakcie sobotniej „gali” Spike Video Game Awards.

Sk?d te przypuszczenia? Tak brzmi?cy tytu? pojawi? si? bowiem na stronach U.S. Patent and Trademark Office (rejestracja znaków towarowych) oraz Australian Classification Board (klasyfikacja gier). Australijska organizacja, podejmuj?c si? oceny gry, przydzieli?a jej ocen? M z dopiskiem „fantasy violence”, co oznacza, ?e tytu? przeznaczony b?dzie dla osób od 15 roku ?ycia i nie podlega? b?dzie ograniczeniom prawnym. Wydaniem tytu?u zajmie si? prawdopodobnie Activision.

[Star Wars]


Oficjalnej zapowiedzi gry spodziewa? si? mo?emy w trakcie zbli?aj?cej si? imprezy Spike Video Game Awards, która odb?dzie si? ju? 12 grudnia. Jej organizatorzy, przed paroma dniami wypu?cili filmow? zapowied?, w której wspominali o tajemniczym tytule ze ?wiata Gwiezdnych Wojen. Materia? filmowy znajdziecie na YouTube.
  Nowa gra z cyklu Star Wars zostanie ujawniona ju? za kilkana?cie dni    (0)
 
 
2009-11-26 11:12 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Mi?o?nicy uniwersum Gwiezdnych Wojen ostatnimi czasy nie maj? wielkich powodów do zadowolenia. Przeznaczone na konsolki przeno?ne Star Wars Battlefront: Elite Squadron zbiera mieszane recenzje a Star Wars: The Clone Wars - Republic Heroes okaza?o si? by? mocno niedopracowanym produktem. Natomiast nowa edycja The Force Unleashed to jednak nadal praktycznie ta sama gra sprzed roku.

[Star Wars The Force Unleashed]


Tym bardziej elektryzuj?ca dla fanów powinna by? wiadomo??, ?e w trakcie uroczysto?ci Video Game Awards, czyli 12 grudnia, og?oszony zostanie najnowszy tytu? osadzony w ?wiecie Star Wars. Krótki filmowy zwiastun tego wydarzenia dost?pny jest poni?ej oraz tutaj.


W globalnej sieci wrze od plotek – mo?na wyra?nie zauwa?y?, ?e gracze licz? g?ównie na trzeci? cz??? Battlefront i na kontynuacj? erpegowej serii Knights of the Old Republic. S? to jednak tylko optymistyczne domniemania. Z?o?liwi twierdz? wr?cz, ?e do czynienia b?dziemy mie? z nowym produktem typu LEGO. Pozostaje czeka? do 12 grudnia.
"
  Listopad pod gwiazd? LucasArts    (0)
 
 
2009-10-29 19:07 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Od zarania dziejów jesie? jest najbardziej oblegan? przez wydawców por?. W przeci?gu trzech deszczowych miesi?cy ukazuje si? rzesza bardziej b?d? mniej udanych produkcji maj?cych na celu zadowoli? n?kanych przez melancholi? graczy. Z magicznego kr?gu nie wy?amuje si? LucasArts, które ujawni?o swoje plany wydawnicze na terenie Europy.

Na pierwszy ogie? idzie wydany w zesz?ym roku Force Unleashed, tym razem w specjalnej edycji. Tytu? kryj?cy si? pod trzykrotnie z?o?onym szyldem Star Wars: The Force Unleashed: Ultimate Sith Edition uka?e si? ju? 6 listopada. Oferta skierowana jest do fanów Gwiezdnych Wojen, którzy z ró?nych przyczyn nie zd??yli si? zapozna? z czynami ucznia Darth Vadera. Mowa tu przede wszystkim o pomini?tych rok temu posiadaczach PC. Krucjata przeciwko Jedi zostanie równie? wzbogacona o dodatki udost?pnione wcze?niej wy??cznie za pomoc? p?atnych DLC. Czy to wystarczy by na nowo przyci?gn?? uwag? mrocznych rycerzy? Czas poka?e.

[LEGO Indiana Jones]


Drug? pozycj? jest kontynuacja bardzo udanego LEGO Indiana Jones. Tym razem s?ynny archeolog nie tylko prze?yje przygody z trzech pierwszych cz??ci filmu ale równie? odwiedzi Królestwo Kryszta?owej Czaszki. oczywi?cie twórcy do?o?yli wszelkich stara? by ich dzie?o nie by?o wy??cznie odgrzewanym kotletem. Dzi?ki zbudowanym od podstaw poziomom oraz niespotykanym dot?d pojazdom ka?dy spragniony wra?e? odbiorca na nowo prze?yje niezapomniane chwile. Dodatkow? atrakcj? b?dzie mo?liwo?? stworzenia kolejnych etapów za po?rednictwem specjalnego edytora. LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues w wersji na wszystkie popularne platformy zaatakuje sklepowe pó?ki ju? 20 listopada.

Za polsk? premier? obu produkcji odpowiada Licomp Empik Multimedia. Niestety, jak na razie nie sprecyzowano dok?adnej daty ich publikacji.
"  Kolejne gry LucasArts trafiaja na Steam    (0)
 
 
2009-09-14 20:57 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Twitter LucasArts Games

   Na oficjalnym Twitterze firmy LucasArts pojawi? si? interesuj?cy wpis, dotycz?cy kolejnych planów firmy co do platformy Steam. Ju? szesnastego wrze?nia b?dzie mo?na na Steamie zakupi? wszystkie cz??ci legendarnej serii Jedi Knight, czyli Dark Forces, Dark Forces II: Jedi Knight, Mysteries of the Sith, Jedi Knight: Outcast oraz Jedi Knight: Jedi Academy. Wiadomo?? powinna ucieszy? wszystkich fanów serii, tym bardziej ?e najstarsza cz???, Dark Forces, b?dzie wreszcie przystosowana do systemu Windows.
Decyzja LucasArts pozostawia równie? nadziej? na ujrzenie kolejnych gier Star Wars na Steam, takich jak X-Wing czy TIE Fighter.

Oryginalny tekst zapowiedzi znajdziecie TUTAJ.

  The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition tak?e na pecetach    (0)
 
 
2009-07-25 17:14 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"LucasArts zapowiedzia? kolejny pakiet DLC do Star Wars: The Force Unleashed oraz specjaln? edycj? gry, znan? jako Ultimate Sith Edition, która pojawi si? tak?e na pecetach! Pierwowzór zosta? wydany tylko na konsole. Wygl?da na to, ?e firma chce si? zrehabilitowa? za odwrócenie si? od posiadaczy komputerów. Otrzymaj? oni wydanie zawieraj?ce dodatki i jedn? ekskluzywn? misj?.

Nowa edycja ca?kiem udanej, chocia? na pewno nie doskona?ej produkcji b?dzie zawiera?a zarówno wypuszczone ju? rozszerzenia DLC, jak i zapowiadany pakiet. Ultimate Sith Edition pojawi si? na pecetach, komputerach Mac, Xboksie 360 i PlayStation 3, przynosz?c graczom w sumie trzy nowe poziomy, przedstawiaj?ce wydarzenia, które rozegra?y si? mi?dzy dwiema trylogiami kinowymi.

W?ród dodatkowych scenariuszy znajdziemy misje rozgrywane na Coruscant i Tatooine. Pierwsza z nich jest ju? dost?pna jako DLC (na konsolach), a druga pojawi si? w tym roku. Trzecim dodatkiem jest natomiast ekskluzywny dla tej edycji poziom ko?cz?cy opowie?? Infinities, rozpocz?t? w?a?nie na Tatooine. Sekretny ucze? Vadera zostanie wys?any na Hoth, ?eby zmia?d?y? ukrywaj?c? si? tam Rebeli?.

Kogo spotkamy na mro?nej planecie? Samego Luke’a Skywalkera, z którym przyjdzie si? nam zmierzy?. Oprócz tego zwiedzimy wiele rozpoznawalnych miejsc, znanych oczywi?cie z Imperium kontratakuje. Star Wars: The Force Unleashed - Ultimate Sith Edition zostanie wydany jeszcze w tym roku (na ?wi?ta). Posiadacze komputerów powinni by? usatysfakcjonowani.

[Star Wars The Force Unleashed]


Wyja?nijmy jeszcze kwesti? wspomnianej opowie?ci Infinities. Prezentuje ona alternatywn? wersj? historii znanej z Gwiezdnych Wojen. Wyobra?my sobie, ?e sekretny ucze? Vadera, którego poznali?my w?a?nie w Star Wars: The Force Unleashed, pokona? swojego mistrza i zaj?? jego miejsce u boku Imperatora, ?eby ostatecznie rozprawi? si? z pozosta?ymi przy ?yciu rycerzami Jedi.

Pierwszym z dodatkowych zada? dla bohatera The Force Unleashed b?dzie wycieczka na Tatooine i zmierzenie si? z Obi-Wanem Kenobi. Podczas tej przygody (dost?pnej jako DLC jeszcze w tym roku) zwiedzimy tak?e pa?ac Jabby the Hutt. Pojawi si? równie? s?ynny ?owca nagród Boba Fett. Kontynuacja alternatywnej wersji historii nast?pi w?a?nie w Ultimate Sith Edition, na planecie Hoth.
"


  LucasArts kontratakuje    (0)
 
 
2009-07-15 21:58 • Autor: mars 

   Jak mo?na zauwa?y?, ostatnio LucasArts nie zasypuje nas swoimi produktami. W sumie ostatnio nie za dobrze sobie radzili, szczególnie je?li chodzi o posiadaczy PCetów. Co prawda konsolowcy dostali, moim zdaniem, ca?kiem udan? gr? Star Wars The Force Unleashed, lecz niestety nie doczekali si? kolejnej gry Indiana Jones na konsole nowej generacji (ca?kiem inna ni? zapowiadana bodaj?e na 2007 rok gra trafi?a na starsze i s?absze platformy ni? Xbox 360, czy Play Station 3).
Co prawda zapowiedziano ju? drug? cz??? LEGO Indiana Jones, oparta na filmie "Królestwo Kryszta?owej Czaszki" oraz Star Wars Star Wars The Clone Wars – Republic Herows (opart? na animowanym serial), czy Star Wars The Old Republic – gr? MMO, co do której wymagania s? nie mniejsze ni? uniwersum które ma si? w nim znale??. To jest jednak przysz?o??. Pytanie co fani maj? robi? teraz…
Okazuje si?, ?e LucasArts jednak chce aby?my o nich pami?tali i postanowi?o do tego u?y? starych tytu?ów. W przypadku posiadaczy PCetów oznacza to elektroniczn? dystrybucj? tytu?ów starych (za czasów ?wietlno?ci tej firmy) jak i tych z przed kilku lat, które by?y na tyle dobre, ?e nie powinni?my o nich zapomnie? (albo, przynajmniej u nas, przesz?y bez wi?kszego echa). Mowa tu o:

[LucasArts kontratakuje]


Gry dystrybuowane s? cyfrowo przez Steam i w zale?no?ci od swojego wieku kosztuj? od 3,99 do 17,99 euro. Gry, co wa?ne w przypadku starych przygodowe, zosta?y przystosowane do pracy pod Windowsem XP i Vista.

Co warto jeszcze zauwa?y?, pierwsza cz??? Ma?piej Wyspy (Monkey Island) do czeka?a si? od?wie?onej szaty graficzne (podczas gry mo?na prze??czy? si? na wygl?d oryginalny) i oprócz PCetów (8,99 euro), dost?pna jest te? na Xboxa 360 (za 800 punktów Microsoft). Gra nosi tytu? The Secret of Monkey Island: Special Edition.

[Remake Monkey Island]


Je?li ta forma dystrybucji si? sprawdzi, mo?emy by? pewni kolejnych reedycji, co zagra? w tytu?y, których starzy fani na pewno nie zapomnieli (i cz?sto wspó?czesny sprz?t nie pozwala w nie po raz setny pogra?), a nowi powinni pozna?.
  Akademia Jedi na Yavin IV potrzebuje nowych rekrutów!    (0)
 
 
2009-06-29 22:50 • Autor: mars 

   W zesz?ym roku, mieli?my okazj? zach?ca? Was do wst?pienia do Akademi Jedi na Yavin IV. Je?li wtedy nie uda?o si? Wam podj?? wyzwania, którego celem mia?o by? poznanie jak ci??kie jest ?ycie Jedi, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby?cie zrobili to teraz. Akademia Jedi przez ca?y czas si? rozwija i teraz szuka nowych rekrutów. Jeste? zainteresowany? Koniecznie przeczytaj co Ci oferuje Akademia Jedi na Yavin IV. Kto wie, mo?e to jest Twoje przeznaczenie.

Czym jest Akademia?
To organizacja zrzeszaj?ca fanów Gwiezdnych Wojen i gry Jedi Academy. Dzia?amy na modzie OJP, który pozwala na perfekcyjne odtworzenie walki mieczem ?wietlnym i daje nieograniczone mo?liwo?ci szkolenia. Naszym celem jest trening odtworzony z wielk? dba?o?ci? o szczegó?y, a tak?e pokazanie pi?kna i rozleg?o?ci Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wszystko odbywa si? z zachowaniem klimatu, a cz?onkowie odtwarzaj? stworzone przez siebie postacie. By jeszcze lepiej to wszystko przedstawi?, u?ywamy autorskich systemów rozwoju postaci oraz budowania miecza ?wietlnego. Posiadamy równie? sta?y serwer od sprawdzonego dostawcy.  Nowy LEGO Indiana Jones w produkcji!    (0)
 
 
2009-05-30 14:15 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Przedstawiciele LucasArts oraz Traveller's Tales potwierdzili kr???ce od jakiego? czasu plotki i oficjalnie poinformowali o pracach nad kolejn? gr? przedstawiaj?c? przygody najpopularniejszego, m?skiego archeologia, Indiany Jonesa. Produkcja nosz?ca nazw? LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues zaprezentuje nam wydarzenia znane zarówno z klasycznej, oryginalnej trylogii, jak i najnowszej cz??ci filmu - Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (Indiana Jones i Królestwo Kryszta?owej Czaszki).

[LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues]


Oczywi?cie, je?li chodzi o przygody z trzech pierwszych filmów z Indym w roli g?ównej, nie b?dziemy mieli do czynienia z odgrzewanych kotletem, czyli nieco „podrasowan?” cz??ci? pierwsz? gry. Twórcy zapowiadaj? dodanie szeregu nowo?ci, w tym zada?, poziomów (pami?tna scena po?cigu po ulicach Szanghaju z Shortym za kierownic?) czy pojazdów, m.in. samolotów, ?odzi czy wózków w kopalniach. G?ówny bohater równie? przejdzie metamorfoz? – graficy dorzucili kilka nowych animacji postaci, a programi?ci stworzyli bardziej funkcjonalny bicz.

A to nie koniec niespodzianek – z pewno?ci? du?? popularno?ci? cieszy? si? b?dzie edytor, który nie tylko pozwoli nam tworzy? w?asne przygody i dzieli? si? nimi z innymi graczami, ale tak?e ??czy? nasze wysi?ki z istniej?cymi ju? w grze poziomami, dodaj?c w ten sposób kolejne godziny zabawy. Premier? gry zaplanowano na jesie? tego roku.
"
  Remake The Secret Of Monkey Island na Xboksie 360?!    (0)
 
 
2009-05-20 21:59 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Szykuje si? powrót jednej z najbardziej znanych serii gier przygodowych. Na ?amach niemieckiej strony klasyfikuj?cej gry pojawi?a si? informacja, ?e planowane jest powtórne wydanie The Secret Of Monkey Island, co ciekawsze w wersji na konsol? Xbox 360.


[Remake Monkey Island]


The Secret Of Monkey Island - Special Edition, bo tak nazywa? si? ma reedycja jednej z nale??cych do klasyki gatunku gier przygodowych, pojawi?a si? na niemieckiej stronie zajmuj?cej si? ocenianiem gier pod wzgl?dem ogranicze? wiekowych. Na razie nie wiadomo, co dok?adnie nale?y rozumie? przez dopisek „edycja specjalna”. Niektóre zagraniczne serwisy sugeruj?, ?e przygody sympatycznego Guybrusha Threepwooda na wyspie pe?nej piratów mia?yby otrzyma? now? szat? graficzn? w wysokiej rozdzielczo?ci oraz pod?o?one dialogi.

[Remake Monkey Island]


Opublikowana ocena wiekowa gry sugeruje, ?e wydawc? tego remake’u b?dzie Activision, od lat zajmuj?ce si? dystrybucj? gier LucasArts na terenie Europy. The Secret Of Monkey Island - Special Edition zostanie najprawdopodobniej dedykowana us?udze Xbox Live Arcade, jednak jak donosz? zachodnie serwisy, jest cie? szansy, ?e gra trafi do normalnej dystrybucji.

Oryginalne The Secret Of Monkey Island zosta?o wydane w 1990 roku i zosta?o uznane za jedn? z lepszych gier przygodowych tamtych czasów. Popularno?? tytu?u zaowocowa?a seri? kontynuacji, z których ostatnia mia?a swoj? premier? w 2000 roku.
"
  The Clone Wars: Republic Heroes – na pewno na PC i to z polskim dubbingiem    (0)
 
 
2009-05-13 20:46 • Autor: mars 

   Dzi?ki oficjalnej stronie gry Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes, mo?emy by? pewni, ?e tym razem, nowa produkcja firmy LucasArts nie ominie zagorza?ych fanów poczciwych blaszaków – najpopularniejszej u nas platformy PC. Aby tego by?o ma?o, nasz rodzimy dystrybutor (LEM) gry ma nam przygotowa? w pe?ni zlokalizowany produkt z polskim dubbingiem, w którym to maj? uczestniczy? aktorzy, których g?osy znamy z emitowanego w Polsce serialu Wojny Klonów.
Gra ma si? pojawi? na ?wiecie jak i w Polsce ma si? pojawi? we wrze?niu i oprócz PCetów, ma nawiedzi? tak?e obecnie popularne konsole: Xbox 360, Playstation 3, Playstation 2, PSP, Wii, Nintendo DS.

Na koniec zapraszam do zapoznania si? z ?wie?o udost?pnionymi zdj?ciami z gry oraz z pierwszym zwiastunem z gry. Wspomniane materia?y znajdziecie na oficjalnej stronie producenta gry.
  Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes potwierdzone    (0)
 
 
2009-05-10 12:46 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Wojny Klonów – by? film kinowy, jest animowany serial, czas na gr? komputerow?. Kwietniowa plotka na temat gwiezdnowojennej gry tworzonej przez Krome Studios zosta?a potwierdzona. The Clone Wars: Rebublic Heroes nadchodzi.

Gra b?dzie trzecioosobowym tytu?em akcji, w którym przyjdzie nam wcieli? si? w ca?kiem spor? zgraj? „tych dobrych”. Pod kontrol? gracza oddani zostan? Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Kit Fisto, a tak?e dzielne, kolorowe klony. Akcja Republic Heroes b?dzie mia?a miejsce mi?dzy pierwszym a drugim sezonem animowanego serialu (wy?wietlanego w Polsce przez Cartoon Network) i pozwoli na przej?cie ca?ej fabu?y tak?e w trybie kooperacji. A skoro to Gwiezdne Wojny, nie mo?e oczywi?cie zabrakn?? mnóstwa radosnej destrukcji za pomoc? mieczy ?wietlnych i Mocy – to si? przecie? nigdy nie nudzi. Na stronie serwisu Entertainment Weekly mo?ecie obejrze? pierwszy zwiastun tej produkcji.

Tytu? pojawi si? na (spekulowane wcze?niej) konsole PlayStation 3 oraz na Xboksa 360, a tak?e na sprz?t Nintendo (Wii i DS) i pecety. Premiera gry zapowiedziana jest na 15 wrze?nia i do tego czasu, pewnie co? si? ruszy na oficjalnej stronie internetowej. Niech Moc... itd.
"

[Star Wars Clone Wars: Republick Heroes]
Mam z?e przeczucie...

  Star Wars The Force Unleashed nagrodzone za scenariusz    (0)
 
 
2009-02-10 13:24 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Nieca?y miesi?c po og?oszeniu listy gier nominowanych do nagrody za najlepszy scenariusz, Ameryka?skie Stowarzyszenie Scenarzystów Filmowych (Writers Guild of America) wybra?o wielkiego zwyci?zc?. Okaza?a si? nim fabu?a Star Wars: The Force Unleashed skonstruowana przez kwartet scenarzystów: Hadena Blackmana, Shawna Pitmana, Johna Stafforda oraz Camerona Suey’a.

[Star Wars The Force Unleashed]
Cz?onkowie WGA najwidoczniej nie mieli innego wyj?cia.


Wymieniona czwórka pozostawi?a w tyle autorów scenariuszy do takich produkcji, jak Tomb Raider: Underworld, Fallout 3, czy te? Command & Conquer: Red Alert 3. Przypominamy, ?e zwyci?zcy zostali wy?onieni w internetowym g?osowaniu, w którym udzia? wzi?li wszyscy cz?onkowie Writers Guild od America. Pe?n? list? zwyci?zców (w sumie nagrodzono dzie?a w kilkudziesi?ciu kategoriach) mo?ecie znale?? na ?amach oficjalnej strony internetowej WGA.

The Force Unleashed spotka?o si? z bardzo ciep?ym przyj?ciem ze strony fanów ?wiata Gwiezdnych Wojen. W sumie, wed?ug nieoficjalnych informacji zgromadzonych przez serwis VGChartz.com, wszystkie edycje gry (PS3, X360, Wii, PSP, NDS, PS2) sprzeda?y si? w nak?adzie ponad 6 milionów egzemplarzy. Nieco mniej entuzjastycznie zareagowali krytycy, którzy wystawili grze noty, w zale?no?ci od wersji, od 73% do 59% (za GameRankings).
"
  Star Wars Battlefront III w produkcji ?!    (0)
 
 
2009-01-18 16:19 • Autor: mars 

   Ostatnio g?o?no zrobi?o si? w Internecie o kolejnej, trzeciej cz??ci gry Star Wars Battlefront. Seria zosta?a zapocz?tkowana w 2004 roku do?? udan? i utytu?owan? cz??ci?, wyprodukowan? przez LucasArts, wykonan? przez Pandemic oraz jej kontynuacj? - Battlefront II (2005). Niestety za drugim razem, pomimo tego, ?e producent i developer by? ten sam, gra nie odnios?a ju? takiego sukcesu i raczej, pomimo kilku nowo?ci jakie wnios?a, zgarn??a sporo krytyki. Z tego te? powodu, seria nie doczeka?a si? kontynuacji, a LucasArts podzi?kowa? firmie Pandemic za wspó?prac?.
Jak si? jednak w ostatnim czasie okaza?o, wnioskuj?c z udost?pnionych materia?ów, gra Battlefron III znajduje si? w do?? zaawansowanej produkcji. Z uwagi, ?e w Internecie na razie jest wi?cej plotek ni? faktów. W sumie jedynymi powa?nymi dowodami na produkcj? s? znajduj?ce si? w sieci modele postaci i szkice koncepcyjne oraz nakr?cony kamer? filmik prezentuj?cy gameplay z nowej gry (poni?ej).Kolejn? ciekawostka, która pojawi?a si? na temat Battlefront III to informacja, ?e nad gr? pracowa?a ekipa z Free Radical Games, której, niestety z uwagi na ich problemy finansowe, LucasArts te? podzi?kowa?o. W ten?e sposób, za doko?czenie produkcji do odpowiedzialno?ci zosta?a ponownie powo?ana firma odpowiedzialna za sukcesy i pora?k? serii, czyli Pandemic (obecnie nale??ce do Electronic Arts). Wcze?niej pojawi?a si? informacja, ?e produkcj? gry mia?a przej?? firma Rebellion.

Poprzednie cz??ci by?y nastawione g?ównie na rozgrywk? online, podczas której gracz móg? m. in. korzysta? z pojazdów naziemnych jak jak i lataj?cych. W drugiej cz??ci bra? te? udzia? w potyczkach w kosmosie oraz, w nagrod? za swoje zas?ugi, móg? si? na jaki? czas wcieli? w skór? znanego bohatera filmowego, charakterystycznego dla danej frakcji, dla której walczy?.
Co nowego przyniesie nam trzecia cz???? Nie wiadomo te?, które elementy zostan? rozwini?te, a z których producenci zrezygnuj?. Mam nadziej?, ?e si? szybko tego dowiemy z oficjalnych ?róde?. Tym bardziej, ?e w Internecie zrobi?o si? ju? g?o?no wokó? tej produkcji.

[Star Wars: Battlefront III]

[Star Wars: Battlefront III]

[Star Wars: Battlefront III]

[Star Wars: Battlefront III]

[Star Wars: Battlefront III]

  Zamieszanie wokó? konsolowego Indiany Jonesa    (0)
 
 
2009-01-14 07:57 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Wielka niepewno?? wydaje si? towarzyszy? szykowanej na ten rok, najnowszej pozycji ze s?ynnym poszukiwaczem przygód w roli g?ównej. Nowy Indiana Jones zapowiedziany blisko trzy lata temu na X360 i PS3, by? mo?e nigdy nie ujrzy ?wiat?a dziennego.

[Indiana Jones]


Do takich smutnych informacji dotarli redaktorzy serwisu IGN, które nieoficjalnie przekaza?y im "dobrze poinformowane ?ród?a" m.in. z samej siedziby LucasArts. Wed?ug przecieku firma ca?kowicie wycofa?a si? z projektu, a zespó? sprawuj?cy nad nim piecz?, zosta? oddelegowany do innych prac. Takie rozwi?zanie wydaje si? niestety prawdopodobne, cho?by z tego wzgl?du, ?e w zesz?ym roku studio ca?kowicie zrezygnowa?o z pokazania gry na targach E3. Jest jednak pewne ?wiate?ko w tunelu...

W odpowiedzi, nasi koledzy po fachu z poczytnego serwisu Joystiq, postanowili niezw?ocznie zweryfikowa? te doniesienia. Przedstawiciel kalifornijskiego developera, z którym rozmawiali, oznajmi?, ?e firma w najbli?szym czasie podzieli si? szczegó?ami na temat nadchodz?cej produkcji, opartej na uniwersum Indiany Jonesa. Nie pozostaje wi?c nam nic innego jak czeka? na to, co przyniesie przysz?o??.
"


  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                                 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars