MARSite on-line | Jak oceniamy gry
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  Jak oceniamy gry
 
 
Jak ocenia?em produkt:

za co ocena

ocena

komentarz

fabu?a/pomys? - 1÷6 - oryginalno??, miodno??, twórczo?? i pomys?owo?? autorów, itp.
muzyka - 1÷6 - kompozycja, jako?? wykonania i wspó?grania z gr?, czy nie m?czy, nie przeszkadza (czy pasuje), jako?? z technicznego punktu widzenia
d?wi?k - 1÷6 - oprócz muzyki na klimat wp?ywaj? odg?osy otoczenia, kwestie wypowiadane przez postacie czy stwory, itp.
grafika 1÷6 - czy jest szczytem ówczesnej produktowi technologii i czy ?adnie si? komponuje z pozosta?ymi elementami, jako?? tekstór
wykonanie - 1÷6 - pomys? pomys?em, ale wykonanie to wa?na rzecz, a szczególnie jako?? wyko?czenie, wspó?granie ró?nych elementów wp?ywaj?cych na grywalno??, interfejs, itp.
innowacje - 1÷6 - czy produkt wnosi co? nowego do gatunku (tutaj naj?atwiej dosta? minimalna ilo?? produktów)
to co? - 0÷0,5 - czy produkt ma to co? co go wyró?nia spo?ród innych.

PYTANIA DO SPOSOBU OCENIANIA:

1. Jak rozumie? ocen??
2. Maksymalna ilo?? punktów do zdobycia?
3. Co z ocen? starych produktów z zastosowan? wspó?czesn? im technologi??
4. Gdzie mo?na znale?? minusy i plusy wp?ywaj?ce na ilo?? przyznanych punktów?
5. Mam pytanie do sposobu oceniania...?

1. Jak rozumie? zapis ocen??

Ocena jest ?redni? ocen? wyci?gni?to z warto?ci jakie produkt otrzyma? w kategoriach: fabu?a/pomys?, muzyka, d?wi?k, grafika wykonanie, innowacje. Dodatkowo, je?li produkt ma to co? mo?e dosta? jeszcze 0,5 (czyli plusik),


[Powrót na gór? strony]


2. Maksymalna ilo?? punktów do zdobycia?

Maksymalna ocena ?rednia mo?e osi?gn?? 6,0 (mog? to by? oceny podawane z dok?adno?ci? do jednego miejsca po przecinku np. 4,5) - ?rednia ocen otzrymanych w poszczególnych kategoriach (5,0 oznacza wzorowy produkt, 6,0 produkt wybijaj?cy si? w swoim gatunku). Je?li produkt dostanie za to co? 0,5 punktu, to dzi?ki temu zostanie wyró?niony ponad inne produkty - mo?e otrzyma? maksymalnie 6,5 (czyli 6+). Je?eli po dodaniu do otrzymanej oceny punkty za to co? i dodatkowe w uwagach ocena ko?cowa przekroczy? by 6,5 (np. 7), to i tak ostateczna ocena wyniesie 6,5.


[Powrót na gór? strony]


3. Co z ocen? starych produktów z zastosowan? wspó?czesn? im technologi??

Oczywi?cie jak b?dzie oceniana gra na przyk?ad Monkey Island, za której czasów nie mo?liwe by?o z przyczyn technicznych nagrania dialogów wykonanych przez autorów, lub nie istnia?a mo?liwo?? nagrania muzyki wysokiej jako?ci, bo w komputerach go?ci? wtedy zwyk?y PC Speaker, to d?wi?k mo?e otrzyma? maksymaln? ocen? 6,0, ale nale?y pami?ta?, ?e jest to ocena adekwatna do czasów w jakich powsta?a. To samo tyczy si? grafiki. Je?li by?a ona szczytem mo?liwo?ci ówczesnej technologii, to ocena mo?e osi?gn?? 6,0 punktów. Bezsensu by?oby ocenianie wed?ug wspó?czesnych kryteriów. Oczywi?cie mi b?dzie ?atwiej dokona? oceny, gdy? spotka?em si? z tymi produktami, we wspó?czesnej im epoce.


[Powrót na gór? strony]


4. Gdzie mo?na znale?? minusy i plusy wp?ywaj?ce na ilo?? przyznanych punktów?

Przede wszystkim wszystko b?dzie zawarte w recenzji produktu (oczywi?cie bez punktowo - ocena s?owna). Wa?niejsze plusy i minusy znajd? si? w tabelce pod recenzj? obok przyznanej oceny w dane kategorii. Dodatkowe minusy i plusy (od otrzymanej oceny) b?d? znajdowa? si? w rubryce uwagi.


[Powrót na gór? strony]
[Powrót na poprzednią stronę]  [Powrót na górę strony]


 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor & mars