MARSite on-line | Opis technologii SCUMM
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  Opis technologii SCUMM
 
 
SCUMM XXI-go wieku


Technologia SCUMM (Script Creation Utility for Maniac Mansion) stworzona na potrzeby gry Maniac Mansion, rozwijana przez lata, by?a mechanizmem na którym zrobiono takie gry jak: Loom, Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Full Throttle, Sam & Max Hit the Road, seria Monkey Island i seria przygód Indiana Jenesa. Maniac Mansion mia? zaledwie kilka kolorów, natomiast nast?pne produktu 256. Gry chodzi?y w niskiej rozdzielczo?ci 320x200, a muzyka by?a generowana komputerowo (midi). Dzi? je?li kto? w??czy te gry, a jest ?wie?ym graczem, to je wy?mieje i wy??czy (je?li w ogóle w??czy). Niestety na ?wiecie jest sporo ludzi, dla których te gry ?yj? nadal w pami?ci, przypominaj?c o dawnych, wspania?ych jak dla mnie czasach. Przyznam si? szczerze, ?e po tylu latach ch?tnie powracam do tych pere?ek. W tamtych czasach wydawa?o si?, ?e gry przygodowe b?d? zawsze. Dzi? wiemy, ?e ??dza gry akcji w ?rodowisku trójwymiarowym.
Jak wspomina?em cz?sto wracam do tych gier, chocia? ostatnio natrafiam na wiele problemów z w?a?ciwym funkcjonowaniem gier pod systemami z serii Windows 9x/2000/XP, ?e nie wspomn? o pr?dko?ci wspó?czesnych komputerów. Te gry nie zosta?y dostosowane do wspó?czesnych parametrów sprz?towych, gdy? nikt w tedy nie my?la? o tym gdzie zajd? wspó?czesne komputery. Lecz te problemy ju? znikaj?, gdy? fani postanowili opracowa? specjalne programy, które dodadz? nowe mo?liwo?ci technologii SCUMM. Co wa?ne, oprócz tego, ?e je uruchomi?, to w dodatku podwy?sz? rozdzielczo?? (800x600) oraz przedstawi? obraz jakby akcelerowany. Oznacza to, ?e nie b?dziemy mieli tu pikselowatego obrazu, ale b?dzie on "rozmyty" (kolory b?d? "g?adko: przechodzi? w inne) dzi?ki zwi?kszonej palecie barw. Znikn?? te? problem z odtwarzaniem, a raczej brakiem d?wi?ku.
Poni?ej zamieszczam wspomniany programik oraz bibliotek? wymagan? do jego uruchomienia:
plik opis rozmiar
CSUMMVM v0.13.1 Win32 -

program umo?liwiaj?cy granie na wspó?czesnym sprz?cie w gry przygodowe LucasArts z pierwszej po?owy lat 90-tych ubieg?ego wieku, opartych na technologii ScummVM,

- 3.00 MB
http://www.scummvm.org/ - strona twórców SCUMMVM - znajdziecie tu najnowsz? wersj? programu do pobrania oraz ró?ne informacje, np.: dotycz?ce kompatybilno?ci SCUMMVM z poszczególnymi grami
Co prawda, w pliku redme.txt programu SCUMMVM opisano jakie gry i z jakimi parametrami uruchomi?, ale podam na wszelki wypadek przyk?ad. Program jest ca?y czas dopracowywany, zatem nale?y liczy? si? z tym, ?e nie wszystkie gry b?d? dzia?a?y poprawnie. Autorzy nawi?zali kontakt z LucasArts Entertainment Company, aby zalegalizowa? swój programik, który obj?ty jest licencj? GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (tzn. ?e maj?c oryginaln? gr?, b?dziemy mogli u?y? programu ScummVM z gr?, bez ?adnych konsekwencji prawnych).
A oto przyk?ad jak uruchomi? gr? Day of the Tentacle (inne uruchamiamy tak samo):
Po rozpakowaniu gry do katalogu np.: c:dott, kopiujemy do niego program ScuumVM.exe i bibliotek? sdl.dll. Aby jedynie uruchomi? gr? bez podrasowywania grafiki, uruchamiamy gr? komend?:

scummvm.exe tentacle

Je?li dra uruchamia si? innym plikiem ni? tentacle.exe, to wpisujemy w?a?ciw? nazw?.
Aby uruchomi? gr? z podrasowan? grafik? (w wy?szej rozdzielczo?ci z akceleracj?), uruchamiamy gr? komend?:

scummvm.exe -g 2xsai tentacle

UWAGA: Wpisuj?c nazw? pliku uruchamiaj?cego gr?, wpisujemy j? bez rozszerzenia ".exe", gdy? zauwa?y?em, ?e wyskakuje b??d, i gra nie zostaje uruchomiona.

Obecnie program ma do??czony do siebie programik do zarz?dzania grami. Po dodaniu gry do listy mo?emy ustawi? opcje, które b?d? u?ywane przy ka?dym uruchomieniu danej gry.

Oto przyk?ady z podrasowanej gry:I co, nie wygl?da lepiej? Oczywi?cie pytanie do tych co grali.[Powrót na poprzednią stronę]  [Powrót na górę strony]


 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor & mars