MARSite on-line | Harrison Ford
  -[ MARSite on-line ]-  
 
  Harrison Ford
 
 
[Powrót na poprzedni? stron?]
nazwisko i imiona: - Ford, Harrison
zawód: - aktor
data i miejsce urodzenia: - 13 lipiec 1942, Chicago, Illinois, USA
wykszta?cenie: - Ripon College
rodzina: - by?a ?ona: Mary Ford, druga: Melissa Mathison (separacja)
dzieci: Benjamin, Willard, Malcolm, Georgia
- dzieci: Benjamin, Willard, Malcolm, Georgia
debiut: - "Dead Heat on a Merry-Go-Round" (1966)
najwi?kszy sukces: - rola Hana Solo ("Gwiezdne Wojny"), Indiana Jonesa ("Indiana Jones")
informacje dodatkowe: - zaliczany do najbardziej kasowych i popularnych aktorów; najseksowniejszy m??czyzna 1998r. (wg. People Magazine)
Filmografia


Harrison Ford urodzi? si? 13 lipca 1942 roku jako syn Irlandki i Rosjanina. W 1964 rzuci? edukacj? na Ripon College, gdzie studiowa? przez trzy lata angielski i filozofi?. Nie wiedz?c jakby mia? t? wiedz? wykorzysta? w przysz?o?ci, wagarowa?, przez co zosta? wyrzucony na trzy dni przed rozdaniem dyplomów. Z uwagi, ?e w College'u bra? udzia? w kilku przedstawieniach teatralnych, postanowi? wykorzysta? to do?wiadczenie i wyruszy? do Kalifornii, aby spróbowa? zrobi? karier?. Je?li chodzi o ?cis?o??, to moneta zadecydowa?a o miejscu, gdzie mia? wypróbowa? swoich aktorskich si?. Wiedzia?, ?e je?li chodzi o karier? to mo?e j? zrobi? albo w Nowym Jorku, albo w Los Angeles. Podczas przedstawienia w teatrze Laguna Beach pt. "John Brown's Body", zosta? zauwa?ony przez ?owc? talentów z Columbia Studios, który zaproponowa? mu przes?uchanie. W tym czasie wytwórnie z Hollywood poszukiwa?y dobrze rokuj?cych si? aktorów do ról drugoplanowych, albo jako statystów. Dosta? tam siedmioletni kontrakt za 150 dolarów tygodniowo. Cho? dzi? jest znany jako aktor z najbardziej kasowych filmów wszechczasów, zaczyna? od niewielkich ról w wielu filmach i serialach telewizyjnych ("Ironside", "Gunsmoke", "The FBI"). Lepszych aktorów studia obsadza?y w rolach drugoplanowych w filmach kinowych. W ten w?a?nie sposób Ford w 1966 roku mia? swój debiut w takim filmie, jako boy hotelowy, pt. "Dead Heat on a Merry-Go-Round". Po tym debiucie zosta? wezwany przez wiceprezesa Columbii, który wyla? na niego kube? zimnej wody. Oznajmi? mu ?e nie ma w sobie tego czego?, co maj? gwiazdy i odes?a? na kurs aktorstwa. To go za?ama?o. Niestety siedmioletni kontrakt dalej go wi?za? z wytwórni?, przez co musia? podj?? si? innej pracy, która zapewni?aby mu jaki? dochód. Zaj?? si? stolarstwem, którego uczy? si? z ksi??ek oraz dalej uczy? si? aktorstwa. Pomimo nabycia dobrych podstaw w obu dziedzinach, utrzymywa? si? ze stolarstwa, a z aktorstwa po jakim? czasie zrezygnowa?.
W 1972 roku, kiedy wytwórnie prze?ywa?y kryzys, dosta? propozycj? wzi?cia udzia?u w casting'u do "American Graffiti". Tak? propozycj? z?o?y? mu nikomu nie znany producent, George Lucas. Lucas natkn?? si? na Forda, gdy on naprawia? drzwi. Film odniós? sukces, a Ford, w którym zd??y?y wygasn?? ju? marzenia o aktorstwie, odzyska? swoj? dum?. Posypa?y te? si? nowe propozycje, mi. in. do "The Conversation" Coppoli, "Dynastii" i The Trial of Lt. Calley".
Nieuchronnie zbli?a? si? casting do nowego projektu Lucasa, "Gwiezdnych Wojen". Tutaj Ford nie robi? sobie wielkich nadziei, gdy? George nie mia? zamiaru nikogo zatrudnia? z "American Graffiti". Powtórzy?a si? jednak sytuacja z przed kilku lat. Ford, który odnawia? biurko kierownika artystycznego Coppoli, pracowa? w nocy, gdy? nie chcia? by? nakryty, ?e pracuje jako stolarz przez Coppol? i Lucasa, u których gra?. Jednak pewnej nocy nie zd??y? i pracowa? w dzie?. Pomimo stara? zosta? nakryty przez Coppol? i Lucasa. By? to dzie? casting'u do "Gwiezdnych Wojen". Z uwagi na problem ze zdobyciem obsady, to on dosta? rol? Hana Solo. W tym momencie w jego ?yciu wszystko si? zmieni?o. Oprócz korzy?ci finansowych, pomi?dzy "Gwiezdnymi Wojnami" a "Imperium kontratakuje", Ford dosta? powa?ne, pierwszoplanowe role w takich filmach jak: "Heroes", "Komandosi z Navarony", "Hanower Street", czy "The Frisco Kid"
W 1978 Ford nie mia? jeszcze umowy na dalsze cz??ci sagi, zatem negocjowa? z Lucase'em o to, ?eby w nast?pnej cz??ci Solo by? centraln? postaci? oraz o lepsze warunki w umowie. Lucas na to przysta?, chocia? Harrison nie zarobi? wi?cej bo film przekroczy? bud?et. Podczas kr?cenia "Imperium kontratakuje", Ford by? zadowolony z wspó?pracy z re?yserem, Irvinem Kershnerem, który da? mu du?o swobody na planie. I rzeczywi?cie poziom gry w tej cz??ci zachwyci? niejednego widza.
Jakby tego by?o ma?o, w 1981 roku Ford zagra? w kolejnej produkcji Lucasa, w "Poszukiwaczach zaginionej Arki". Rol? archeologa Indiany Jonesa dosta?, gdy? inny pewny pretendent do tej roli, Tom Selleck mia? wi???cy kontrakt z serialem "Magnum". Harrison w krótkim czasie sta? si? wielk? gwiazd? i milionerem chocia? re?yser filmu, Steven Spielberg, traktowa? t? produkcj? jako film klasy "B".
Traktowany jako aktor lekkich film, Ford udowodni?, ?e mo?e gra? skomplikowane role w filmie "Blade Runer" (1981). Dalsza kariera Harriosona Forda, to wyliczanka s?ynnych filmów z Hollywood. Zagra? te? w filmie polskiego re?ysera Romana Pola?skiego, "Frantic" (1988). Ich lista wraz z tymi mniej udanymi znajduje si? pod biografi?.
Harrisna Forda mo?na podziwia? te? za to, ?e uda?o mu si? odnale?? w latach dziewi??dziesi?tych zesz?ego stulecia, czego nie uda?o si? dokona? wielu innym dobrym aktorom lat 80-tych. Do przebojów lat 90-tych mo?na zaliczy?: "Czas patriotów", "?ciganego" oraz jego kontynuacja "Stan zagro?enia", "Co kryje prawda".
Gorzej Fordowi wiedzie si? w ?yciu prywatnym, rozwód z pierwsz?, separacja z drug?. Przyczyn? separacji jest romans z gwiazd? serialu "Ally McBeal", Calist'? Flockhart do której ci?gle lata do Nowego Jorku.Harrison Ford - filmografia

Rok Tytu? oryginalny Tytu? polski (je?li jest) Jako
2008 Indiana Jones IV Indiana Jones IV Indiana Jones
2003 Hollywood Homicide Wydzia? zabójstw: Hollywood
2002 K19 K19
1998 Six Days, Seven Nights Sze?? dni, siedem nocy
1997 Air Force One Air Force One
1997 The Devil's Own
1995 Sabrina Sabrina
1995 Les Cent et une nuits
1994 Clear and Present Danger Stan zagro?enia
1994 A Century of Cinema
1994 Jimmy Hollywood
1994 Mustang: The Hidden Kingdom (TV) (podk?ada? g?os)
1993 The Fugitive ?cigany
1993 Young Indiana Jones and the Mystery of the Blues (TV) Kroniki m?odego Indiana Jones'a
1993 Earth and the American Dream (podk?ada? g?os)
1992 Patriot Games Czas patriotów
1992 L' Envers décor: Portrait de Pierre Guffroy
1991 Regarding Henry
1990 Presumed Innocent Uznany za niewinnego
1989 Indiana Jones and the Last Crusade Ostatnia Krucjata Indiana Jones
1988 Frantic Frantic (film Pola?skiego)
1988 Working Girl Pracuj?ca Dziewczyna
1986 The Mosquito Coast Wybrze?e moskitów
1985 Witness ?wiadek
1984 Indiana Jones and the Temple of Doom ?wi?tynia zag?ady Indiana Jones
1983 Return of the Jedi Powrót Jedi Han Solo
1982 Blade Runner ?owca Androidów
1981 Raiders of the Lost Ark Poszukiwacze zaginionej Arki archeolog Indiana Jones
1980 The Empire Strikes Back Imperium Kontratakuje Han Solo
1979 Hanover Street
1979 Apocalypse Now Czas Apokalipsy
1979 The Frisco Kid
1979 More American Graffiti
1978 Force 10 from Navarone Komandosi z Navarony
1977 Star Wars - A New Hope Gwiezdne Wojny Han Solo
1977 The Possessed (TV)
1977 Heroes
1976 James Michener's Dynasty (TV) Dynastia
1974 The Conversation
1973 American Graffiti Ameryka?skie Graffiti
1970 The Intruders (TV)
1970 Getting Strainght
1970 Zabriskie Point
1968 Journey to Shiloh
1968 A Time for Killing
1967 Luv
1966 Dead Heat on a Mery-Go-Round
[Powrót na poprzednią stronę]  [Powrót na górę strony]


 
Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor