MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Zemsta Sithów - nagrody International Press Academy    (0)
 
 
2005-12-19 11:02 • Autor: mars • ¬ródło: Film.onet.pl

   Jak donosi serwis Film.onet.pl:

""Tajemnica Brokeback Mountain" Anga Lee zdoby?a najwy?sze wyró?nienie przyznawane przez International Press Academy.

Satelity, czyli nagrody IPA, przyznane zosta?y 17 grudnia po raz 10.

W tym roku o tytu? najlepszego filmu dramatycznego ubiega?y si? m.in. prezentowane ju? w Polsce "Historia przemocy" i "Cz?owiek ringu". Zwyci??y? obraz Anga Lee "Tajemnica Brokeback Mountain", który na nasze ekrany trafi 24 lutego. Laury odebra? równie? re?yser dramatu o mi?o?ci dwóch kowbojów.

W kategoriach aktorskich zwyci??yli: Philip Seymour Hoffman ("Capote"), Felicity Huffman ("Transamerica"), Reese Witherspoon ("Spacer po linie") oraz Terrence Howard ("Hustle & Flow").

Uroczysta ceremonia wr?czenia nagród odby?a si? w Beverly Hills w Four Seasons Hotel.

Oto pe?na lista nagrodzonych w kategoriach filmowych:

Najlepszy dramat: "Tejmnica Brokeback Mountain"
Najlepsza komedia lub musical: "Spacer po linie"
Najlepsza aktorka w dramacie: Felicity Huffman - "Transamerica"
Najlepszy aktor w dramacie: Philip Seymour Hoffman - "Capote"
Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu: Reese Witherspoon - "Spacer po linie"
Najlepszy aktor w komedii lub musicalu: Terrence Howard - "Hustle & Flow"
Najlepsza aktorka drugoplanowa w dramacie: Laura Linney - "The Squid and the Whale"
Najlepszy aktor drugoplanowy w dramacie: Danny Huston - "Wierny ogrodnik"
Najlepsza aktorka drugoplanowa w komedii lub musicalu: Rosario Dawson - "Rent"
Najlepszy aktor drugoplanowy w komedii lub musicalu: Val Kilmer - "Kiss, Kiss, Bang, Bang"
Najlepszy film zagraniczny: "Mother of Mine" - Finlandia
Najlepsza animacja lub najlepszy film zrealizowany z pomoc? technik mieszanych: "Opowie?ci z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa"
Najlepszy dokument: "Mad Hot Ballroom"
Najlepszy re?yser: Ang Lee - "Tajemnica Brokeback Mountain"
Najlepszy scenariusz oryginalny: George Clooney, Grant Heslov - "Good Night, and Good Luck"
Najlepszy scenariusz adaptowany: Robin Swicord - "Wyznania gejszy"
Najlepsza muzyka: Harry Gregson-Williams - "Królestwo niebieskie"
Najlepsza piosenka: "A Love that Will Never Grow Old" - Gustavo Santaolalla, Bernie Taupin - "Tajemnica Brokeback Mountain"
Najlepsze zdj?cia: Cesar Charlone - "Wierny ogrodnik"
Najlepsze efekty wizualne: John Knoll, Roger Guyett, Rob Coleman, Brian Gernand - "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów"
Najlepszy monta?: Geraldine Peroni, David Tichenor - "Tajemnica Brokeback Mountain"
Najlepszy d?wi?k: William Jacobs, Carla Murray, Tom Myers, Christopher Scarabosio, Andy Nelson, Paul "Salty" Brincat - "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów"
Najlepsza scenografia: Jim Bissell - "Good Night, and Good Luck"
Najlepsze kostiumy: Jacqueline Durran - "Duma i uprzedzenie".
"


  Do wi?zienia za "Zemst? Sithów"    (0)
 
 
2005-12-14 13:08 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"By?y pracownik studia MGM, który na dzie? przed oficjaln? kinow? premier? filmu "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów" umie?ci? nielegaln? kopi? tego obrazu w Internecie, zosta? skazany na trzy lata wi?zienia.

Marc Hoaglin jest drug? osob?, która skazana zosta?a na wi?zienie na mocy nowego antypirackiego prawa obowi?zuj?cego w USA. Pierwszy skazany pirat zamie?ci? w Internecie nagrane w kinie kopie filmów "Czarownica" oraz "Idealny facet?".

Zgodnie z informacjami FBI Hoaglin wszed? w posiadanie kopii "Zemsty Sithów" dzi?ki kontaktom z cz?owiekiem pracuj?cym w Lucasfilmie nad jego postprodukcj?. ?ledztwo wykaza?o, ?e w spraw? pojawienia si? filmu w sieci zaanga?owanych jest siedem innych osób. Na razie o pope?nienie przest?pstwa oskar?ono tylko Hoaglina, który jest bezpo?rednio odpowiedzialny za pojawienie si? "Zemsty" w Internecie. ?ledztwa w sprawie pozosta?ych piratów trwaj?.
"


  ROTS w Polsce - Zemsta DVD wreszcie na pó?kach    (0)
 
 
2005-12-02 23:00 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

   Od trzech dni mo?emy wreszcie kupi? w?asny egzemplarz Star Wars Episode III: Revenge Of The Sith. Wydanie DVD mo?na znale?? na pó?kach przede wszystkim Empików, jak i du?ych supermarketów.

  "Zemsta Sithów" triumfalnie na DVD    (0)
 
 
2005-11-09 16:35 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Zaledwie tydzie? po premierze p?yty DVD z filmem "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów" i nowej gry komputerowej studia LucasArts, "Star Wars Battlefront II", wp?ywy ze sprzeda?y obu przekroczy?y 210 milionów dolarów.

Na razie nie wiadomo jeszcze ile wynosz? oddzielne wp?ywy ze sprzeda?y DVD i gry, jednak Jim Ward, cz?onek zarz?dów LucasfilmLucasArts zapewnia, ?e sumy przyprawiaj? wszystkich o zawrót g?owy. Fenomenalna sprzeda? podkre?la mocn? pozycj? ca?ej serii - mówi Ward. Na wielu rynkach wp?ywy ze sprzeda?y niemal dwukrotnie przekroczy?y nasze oczekiwania.

"Zemsta Sithów", finalna cz??? Gwiezdnej Sagi George'a Lucasa, jest najwi?kszym kinowym hitem roku 2005. Wp?ywy z projekcji obrazu na ca?ym ?wiecie wynosz? 848 milionów dolarów. DVD z filmem zadebiutowa?o w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii i Ameryce ?aci?skiej 1 listopada. Bardzo korzystnym posuni?ciem marketingowym by?a jednoczesna premiera nowej gry komputerowej, której akcja dzieje si? w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Gra, w której gracze mog? wzi?? udzia? w najbardziej spektakularnych bitwach powsta?ych na wzór tych filmowych, ma szans? na znacznie lepsze wp?ywy ni? pierwszy "Battlefront", który wydany zosta? w ubieg?ym roku. Oryginalny "Battlefront" jest obecnie najlepiej sprzedaj?c? si? gr? inspirowan? Gwiezdn? Sag?.

Pierwszy "Battlefront" pojawi? si? na rynku w tym samym czasie co DVD z oryginaln? trylogi? "Gwiezdnych wojen", we wrze?niu 2004. Pierwszego dnia na rynku trylogia i gra zarobi?y 115 milionów dolarów.

Rynkow? przysz?o?? dwup?ytowego wydawnictwa DVD z "Zemst? Sithów" przewiduje Scott Hettrick, dziennikarz magazynu "Video Exclusive". Dziennikarz wierzy, ?e "Zemsta Sithów" mo?e okaza? si? jednym z tegorocznych triumfatorów rynku DVD, chocia?, jak zauwa?a, DVD z "Gwiezdnymi wojnami" nigdy nie by?y najlepiej sprzedaj?cymi si? p?ytami roku, nigdy te? nie bi?y jaki? spektakularnych rekordów. W tym roku mo?e okaza? si?, ?e z powodu braku na rynku nowych "Spider-Manów", "Harry Potterów" czy "W?adcy Pier?cieni", to w?a?nie "Zemsta Sithów" b?dzie najbardziej popularnym tytu?em w?ród filmów aktorskich. Mo?liwe jest tak?e, ?e na li?cie z najlepiej sprzedaj?cymi si? p?ytami roku, uplasuje si? na drugiej pozycji, tu? za filmem "Iniemamocni". Premiera DVD w Polsce z filmem "Zemsta Sithów" zapowiadana jest na 1 grudnia. Szczegó?y tego wydawnictwa znajduj? si? tutaj. Film mo?na ju? zamawia? w sklepie Stopklatki.pl.
"


  "Zemsta Sithów" najlepszym filmem roku    (0)
 
 
2005-10-19 14:42 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Film "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów" uzany zosta? za najlepszy fim roku przez publiczno?? bior?c? udzia? w internetowym g?osowaniu towarzysz?cym Hollywoodzkiemu Festiwalowi Filmowemu.

"Zemsta Sithów" otrzyma?a niemal jedn? trzeci? g?osów spo?ród tych, które oddane zosta?y w czasie trwania plebiscytu. Za przyznaniem nagrody filmowi George'a Lucasa, który odbierze laury w najbli?szy poniedzia?ek, g?osowa?o 70 tysi?cy osób. Na drugiej pozycji uplasowa? si? "Batman: Pocz?tek", a trzecie miejsce na podium zaj??a "Wojna ?wiatów".

Poza trzema wymienionymi tytu?ami nominacj? do nagrody dla najlepszego filmu roku otrzyma?y tak?e: "Charlie i fabryka czekolady", "Cz?owiek ringu", "Wierny ogrodnik", "Miasto gniewu", "Hustle & Flow", "Sin City" oraz "Polowanie na druhny".
"


  Klasyczna trylogia "Gwiezdnych wojen" w nowej edycji    (0)
 
 
2005-09-29 10:55 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Lucasfilm oraz Fox Home Entertainment zamierzaj? wypu?ci? na rynek limitowany box "Star Wars Trilogy", zawieraj?cy trzy klasyczne filmy z serii "Gwiezdne wojny".

Premiera tego wydawnictwa w regionie 1. zapowiadana jest na 6 grudnia, dost?pne b?d? dwie wersje (panoramiczna i pe?noekranowa). Kosztowa? maj? po oko?o 50 dolarów. Specjalne edycje klasycznych "Gwiezdnych wojen" zawiera? b?d? komentarz do ka?dego z filmów oraz ukryte dodatki. Film na ka?dym dysku DVD b?dzie posiada? d?wi?k Dolby Digital 5.1 EX.


[Klasyczna trylogia  Dodatki do "Zemsty Sithów"    (0)
 
 
2005-09-29 10:36 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

   1 listopada (na ?wiecie, bo w Polsce 1 grudnia), pojawi si? w ko?cu Zemsta Sithów na DVD. B?dzie mo?na w ko?cu obejrze? j? w domu, cieszy? si? niesamowit? jako?ci? d?wi?ku i obrazu. Ale pakiet DVD to nie tylko film, to tak?e drugi dysk pe?en dodatków.

Jednym z nich jest nowy dokument Within a Minute, który mo?na by okre?li? mianem ma?ej szko?y filmowej. To dokument, który koncentruje si? na 49 sekundowej sekwencji filmu i ukazuje wszelkie aspekty jej tworzenia. Od najwcze?niejszej fazy preprodukcji, gdzie arty?ci dopiero szkicowali kostiumy, po prac? operatorów kamery, charakteryzatorów, a? po nagrywanie muzyki i wiele innych. Kolejne kroki b?dzie opisywa? Rick McCallum.

Setki imion i stanowisk wymieniono w napisach ko?cowych Zemty Sithów, ale dla wi?kszo?ci odbiorców s? one niezrozumia?e – mówi re?yser dokumentu Tippy Bushkin – koncentruj?c si? na mniej ni? 60 sekundach filmu, Rick McCallum i George Lucas ukazali ca?y proces tworzenia Epizodu III w zabawny i fascynuj?cy sposób.

B?d? te? inne dokumenty. The Chosen One opowie o transformacji Anakina w Vadera, a It’s All For Real, który uka?e prace kaskaderów na planie. B?dzie te? 15 cz??ciowy dokument Making Episode III, znany z Hyperspace.

B?d? te? dost?pne wyci?te sceny z Epizodu III. Cz?onkowie Hyperspace b?d? mieli okazj? zobaczy? trzy z nich wcze?niej. Jim Ward potwierdzi? scen? l?dowania na Dagobah.

Wi?cej informacji o kulisach Zemsty znajdziecie na Hyperspace.

  Muzyka do "Gwiezdnych wojen" najlepsza wg AFI    (0)
 
 
2005-09-27 15:02 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   [Star Wars Episode IV: A New Hope (1977) Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Cz?onkowie Ameryka?skiego Instytutu Filmowego (The American Film Institute) utworzyli kolejn? list? podsumowuj?c? histori? kina. Tym razem wybierane by?y najlepsze ?cie?ki d?wi?kowe. Na pierwszym miejscu znalaz?y si? "Gwiezdne wojny" Johna Williamsa.

W czo?ówce zestawienia John Williams wprowadzi? tak?e inne swoje legendarne kompozycje. Na szóstym miejscu znalaz?y si? "Szcz?ki", za? na czternastym "E.T.". Wszystkie te kompozycje Williamsa zosta?y te?, przed laty, nagrodzone Oscarem za najlepsz? muzyk?.

W pierwszej 10. zestawienia znalaz?o si? wiele innych legendarnych kompozycji, kojarzonych wszystkim mi?o?nikom muzyki filmowej. Na miejscu drugim uplasowa?o si? "Przemin??o z wiatrem" Maxa Steinera z 1939 roku, za? na trzecim "Lawrence z Arabii" Maurice'a Jarre'a z 1962. Kolejne miejsca zaj??y "Psychoza" z 1960 roku autorstwa Bernarda Herrmanna i "Ojciec chrzestny" Nino Roty z 1972 roku. Pozosta?e miejsca zaj??y "Szcz?ki" Johna Williamsa (1975), "Laura" Davida Raskina (1944), "Siedmiu wspania?ych" Elmera Bernsteina (1960), "Chinatown" Jerry'ego Goldsmitha (1974) oraz "W samo po?udnie" Dimitri Tiomkina (1952). Na li?cie Ameryka?skiego Instytutu Filmowego odnajdujemy nazwiska najwi?kszych kompozytorów muzyki filmowej w historii kina. Poza wspomnianymi s? jeszcze m.in. Ennio Morricone, Henry Mancini, John Barry i Alfred Newman.

Jury oceniaj?ce najlepsze soundtracki w historii kina z?o?one by?o z oko?o 500 osób (twórców filmowych, kompozytorów, muzyków, krytyków i historyków). To oni w?a?nie zadecydowali o wyborze, spo?ród 250 nominowanych, tych najlepszych p?yt z muzyk? filmow?. Kryteriami wyboru by?y m.in. emocjonalne oddzia?ywanie danej muzyki, jej znaczenie dla sztuki filmowej oraz miejsce kompozycji w historii kina.


Oto 25. najlepszych kompozycji muzycznych w historii kina wed?ug AFI:

1. Star Wars/Gwiezdne wojny (1977); John Williams
2. Gone with the Wind/Przemin??o z wiatrem (1939); Max Steiner
3. Lawrence of Arabia/Lawrence z Arabii (1962); Maurice Jarre
4. Psycho/Psychoza (1960); Bernard Herrmann
5. The Godfather/Ojciec chrzestny (1972); Nino Rota
6. Jaws/Szcz?ki (1975); John Williams
7. Laura (1944); David Raskin
8. The Magnificent Seven/Siedmiu wspania?ych (1960); Elmer Bernstein
9. Chinatown (1975); Jerry Goldsmith
10. High Noon/W samo po?udnie (1952); Dimitri Tiomkin
11. The Adventures of Robin Hood/Przygody Robin Hooda (1938); Erich Wolfgang Korngold
12. Vertigo/Zawrót g?owy (1958); Bernard Herrmann
13. King Kong (1933); Max Steiner
14. E.T. the Extra-Terrestrial/E.T. (1982); John Williams
15. Out of Africa/Po?egnanie z Afryk? (1985); John Barry
16. Sunset Boulevard/Bulwar zachodz?cego s?o?ca (1950); Franz Waxman
17. To Kill a Mockingbird/Zabi? drozda (1962); Elmer Bernstein
18. Planet of the Aples/Planeta ma?p (1968); Jerry Goldsmith
19. A Streetcar Named Desire/Tramwaj zwany po??daniem (1951); Alex North
20. The Pink Panther/Ró?owa pantera (1964); Henry Mancini
21. Ben-Hur (1959); Miklos Rozsa
22. On the Waterfront/Na nabrze?ach (1954); Leonard Bernstein
23. The Mission/Misja (1986); Ennio Morricone
24. On Golden Pond/Nad z?otym stawem (1981); David Grusin
25. How the West Was Won/Jak zdobywano dziki zachód (1962); Alfred Newman

AFI stworzy?o ju? zestawienia z mi?dzy innymi: najlepszymi filmami, komediami, aktorami i aktorkami oraz bohaterami i czarnymi charakterami.

Wi?cej informacji znajduje si? tutaj.
"


  Lucas szuka scenarzystów telewizyjnych "Gwiezdnych wojen"    (0)
 
 
2005-09-20 17:59 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Studio Lucasfilm poszukuje twórców, którzy zajm? si? pisaniem scenariuszy kolejnych odcinków telewizyjnego serialu powstaj?cego w oparciu o fabu?? "Gwiezdnych wojen".

Wed?ug informacji, które pojawiaj? si? w sieci, ca?y projekt obj?ty zostanie tajemnic?, a scenarzy?ci od stycznia przysz?ego roku pracowali b?d? na nale??cym do George'a Lucasa Ranchu Skywalkera. ?rodki ostro?no?ci, które towarzyszy?y b?d? kolejnym etapom produkcji cyklu, zapobiec maj? przedwczesnym przeciekom informacji na jego temat do mediów.

Prace na planie niezatytu?owanego jeszcze serialu, którego produkcj? zajm? si? Lucas i Rick McCallum, ruszy? maj? w 2007 roku w Australii. Wiadomo ju?, ?e cykl trwa? b?dzie oko?o 50 godzin (czyli zgodnie z wcze?niejszymi doniesieniami z?o?y si? na niego 100 pó?godzinnych odcinków), a w czasie jego realizacji wykorzystywana b?dzie animacja komputerowa.

Akcja telewizyjnych "Gwiezdnych wojen" ma si? rozgrywa? po tym, jak Imperium uro?nie w si??. Jego bohaterami maj? by? ?owcy nagród. Twórcy nie wykluczaj? jednak mo?liwo?ci zmian w fabule.
"


  "Zemsta Sithów" na DVD w Polsce miesi?c pó?niej - UAKTUALNIENIE    (0)
 
 
2005-08-28 22:55 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi Stopklatka.pl:

"Serwis dvdmania.pl informuje, ?e polska premiera DVD z filmem "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów" przesuni?ta zosta?a na 1 grudnia. To o ponad miesi?c pó?niej ni? wcze?niej planowano.

Wydanie DVD z "Zemst? Sithów" b?dzie rzecz jasna dwup?ytowe, a w?ród dodatków znajd? si? materia?y dokumentalne o produkcji, filmiki o pracy kaskaderów oraz o transformacji Anakina Skywalkera w Dartha Vadera. Nie zabraknie tak?e serii 15 filmików dokumentalnych, które zosta?y stworzone specjalnie dla Internetu. W regionie 1. (USA i Kanada) pojawi? si? dwie wersje filmu (widescreen i pe?no ekranowa). Przygotowano d?wi?k Dolby Digital 5.1 EX.

Kilka tygodni temu szeroko informowano, ?e wydanie DVD filmu w Polsce pojawi si? dzie? wcze?niej ni? w USA, gdzie premiera zapowiadana jest na 1 listopada.

Wed?ug niepotwierdzonych jeszcze oficjalnie informacji, które podaje serwis www.gwiezdne-wojny.pl, na drugiej p?ycie z wydaniem "Zemsty Sithów" znale?? si? maj?.

 • Osiem usuni?tych scen z odpowiednim wprowadzeniem. Sceny te maj? nazwy: Zbiornik z paliwem, Trz?s?cy si? Grievous, Wysi?ki Palpatine'a, Przeznaczenie Shaak Ti, Narodziny Rebelii, Ucieczka Yody z Kashyyyku (rozszerzona), Stary Przyjaciel, Odleg?a planeta Dagobah, ?miertelny budynek (rozszerzona).
 • "To the Dark Side" (85 min.): nowy dokument o produkcji III cz??ci sagi.
 • "The Bridge of the Saga": Uk?adanie ostatnich kawa?ków puzzli.
 • "Brother Vs. Brother" dokument o trudno?ciach pracy nad niesamowitym pojedynkiem.
 • Dwa dokumenty, jeden o Anakinie i drugi o efektach.
 • Dokumenty internetowe
 • Eksluzywne zdj?cia z produkcji
 • Plakaty
 • Kampania reklamowa na ?wiecie
 • Zwiastuny i reklamy TV
 • "This is not the end of Star Wars": dokument o przysz?o?ci sagi
 • Osi?gni?cia ILMu
 • Link do strony WWW

  "Zemsta Sithów" zarobi?a ju? na ?wiecie 828 mln dolarów (z tego 378,7 w USA i 449,5 poza granicami Stanów).
  "


  Wed?ug informacji z oficjalnej strony polskiego dystrybutora tego filmu na terenie naszego kraju, premiera ma si? odby? 2005.10.31. Sprawa powinna wyja?ni? si? w ci?gu najbli?szych dni.

  UAKTUALNIENIE (2005-08-29):
  "Firma Imperial potwierdza opó?nienie wydania Zemsty Sithów na dvd w Polsce. Przyczyna jak na razie nie jest znana, ale mo?na spekulowa?, ?e ma powi?zanie z LucasFilmem." - Bastion

 •   Co w dodatkach na DVD z Zemst? Sithów    (0)
   
   
  2005-08-25 08:45 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     W sieci pojawi?y si? plotki, co ma znale?? si? na p?ycie z dodatkami do ROTS. Nie wiadomo na ile to prawda, ale wygl?da ciekawie:

  * Osiem usuni?tych scen z odpowiednim wprowadzeniem. Sceny te maj? nazwy: Zbiornik z paliwem, Trz?s?cy si? Grievous, Wysi?ki Palpatine'a, Przeznaczenie Shaak Ti, Narodziny Rebelii, Ucieczka Yody z Kashyyyku (rozszerzona), Stary Przyjaciel, Odleg?a planeta Dagobah, ?miertelny budynek (rozszerzona).
  * "To the Dark Side" (85 min.): nowy dokument o produkcji III cz??ci sagi.
  * "The Bridge of the Saga": Uk?adanie ostatnich kawa?ków puzzli.
  * "Brother Vs. Brother" dokument o trudno?ciach pracy nad niesamowitym pojedynkiem.
  * Dwa dokumenty, jeden o Anakinie i drugi o efektach.
  * Webdoci
  * Eksluzywne zdj?cia z produkcji
  * Plakaty
  * Kampania reklamowa na ?wiecie
  * Zwiastuny i reklamy TV
  * "This is not the end of Star Wars": dokument o przysz?o?ci sagi
  * Osi?gni?cia ILMu
  * Link do strony WWW

  O DVD z ROTS mo?na porozmawia? tutaj.


    Historia zebrana w plakatach SW    (0)
   
   
  2005-08-17 20:31 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Star Wars Official Site

     Na rynku ameryka?skim pojawi?a si? wyj?tkowa pozycja albumowa. 320 stronnicowy przewodnik prowadzi nas przez wszystkie lata Gwiezdej Sagi prezentuj?c postery reklamowe, filmowe i zwiastunowe z ca?ego ?wiata - znajdziemy w nim w sumie a? 350 kolorowych ilustracji. Dodatkowo do??czony zosta? przewodnik po wszystkich mo?liwych posterach SW, których pojawi?o si? a? 2200!

  Wi?cej o albumie dowiecie si? tutaj, a zamówi? go mo?ecie tutaj, w cenie 49,99 $.

    Recenzja Zemsty Sithów - upadek dzie?a wszechczasów    (0)
   
   
  2005-08-15 16:19 • Autor: mars 

     Od premiery Zemsty Sithów min??o ju? kilka miesi?cy i cho? liczy?em, ?e kto inny napisze recenzj?, postanowi?em j? jednak napisa?. Moje zdanie na temat filmu, pomimo d?ugiego czasu podczas którego mogli?my si? cieszy? filmem, nie zmieni?o si?. Sam tytu?: "Recenzja Zemsty Sithów - upadek dzie?a wszechczasów" mo?e Wam zasugerowa? co my?l? o ostatnim dziele George’a Lucsa. Zapraszam do jej przeczytania oraz do dyskusji na forum w tym w?tku.

    Serial TV dopiero w roku 2008?    (0)
   
   
  2005-08-09 20:36 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Od pewnego czasu mówi si? g?o?no o serialu TV, zarówno aktorskim jak i animowanym. O ile ten animowany, wszystko na to wskazuje, ?e powstanie w studiach Lucas Animation w Singapurze. Maj? by? to Wojny Klonów wygenerowane w ca?o?ci w technologii 3-D (prawdopodobnie bez Tartakovsky’ego). O tyle gorzej sprawa si? ma z serialem aktorskim. Lucas, który raz twierdzi, ?e nim zajmie si? osobi?cie, a raz, ?e nie. O ile wcze?niej zapowiadano, ?e serial pojawi si? w 2007, mo?e w 2006, teraz realn? dat? wydaj? si? by? dopiero rok 2008. Przyczyn jest bardzo wiele, w?ród nich to, ?e Lucas obecnie chce doprowadzi? projekt Indiany Jonesa 4 do szcz??liwego ko?ca, ale te?, ?e wa?niejsze ni? "jaki?" serial jest dla niego przygotowanie premiery sagi w kinach 3D, a to prawdopodobnie nast?pi równie? gdzie? ko?o 2008 roku. Nale?y doda?, ?e data 2007 by?a raczej dat? o której mówili fani, ni? Lucasfilm. Ani re?yser, ani nikt, póki co o dacie pierwszej emisji serialu oficjalnie si? nie wypowowiada?.

    Sukcesy filmów fanowskich w Internecie    (0)
   
   
  2005-08-06 22:33 • Autor: mars • ¬ródło: Gazeta.pl

     Wczoraj w Internecie zosta? opublikowany artyku? o fanowskich filmach. Dzi? mo?na go te? przeczyta? w Gazecie Wyborczej (str. 10). Redaktor Konrad Godlewski opisa? krótko histori? fan-fimów, w której nie mog?o zabrakn?? Gwiezdnych Wojen. Tak samo pisz?c o polskich tego typu produkcjach, nie móg? zapomnie? o znanym nam Staszku M?derku (o wywiadzie ze Staszkiem pisali?my tutaj). Wspomniany artyku?, Ci co nie kupili sobotnio-niedzielnej Gazety Wyborczej, znajdziecie tutaj (przynajmniej do czasu jak nie trafi do p?atnego archiwum serwisu gazeta.pl).

    Star Wars: The Last of the Jedi 3 - zapowied?    (0)
   
   
  2005-08-06 15:28 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium / SW.com

     Na oficjalnej pojawi?a si? zapowied? kolejnego tomu z serii "The Last of the Jedi". Trzecia pozycja ze Scholasticowego cyklu b?dzie mie? tytu? "Underworld" i b?dzie kontynuowa? histori? kilku Jedi, którzy prze?yli Epizod III.

  Nies?awny padawan powraca do ?wi?tyni Jedi na Coruscant, aby si? zrehabilitowa?. Ferus Olin s?ysza? pog?oski, ?e Imperium przetrzymuje uwi?zionych Jedi w tym budynku. Olin wraz ze swoim partnerem, dzieciakiem z ulicy imieniem Treyer przenikn?? do niebezpiecznego pó??wiatka na Coruscant, aby uwolni? pozosta?ych przy ?yciu Jedi. Dolne poziomy planety sta?y si? swoistym sanktuarium, dla tych, którzy chc? unikn?? gniewu Imperium. W?ród labiryntu alejek i korytarzy musi znajdowa? si? ten, który b?dzie prowadzi? do ?wi?tyni Jedi.

  Podobnie jak w przypadku poprzednich pozycji, autork? tej ksi??eczki jest Jude Watson. Uka?e si? ona w USA w grudniu. Ok?adka jest dzie?em Johna Van Fleeta i Phila Falco.


    W Polsce "Zemsta Sithów" na DVD dzie? szybciej ni? w USA    (0)
   
   
  2005-08-03 22:04 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

     Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

  "III Epizod "Gwiezdnych wojen" na DVD pojawi si? w USA 1 listopada. Polski dystrybutor "Zemsty Sithów" na DVD poinformowa?, ?e premiera filmu na naszym rynku planowana jest na dzie? przed ameryka?sk?, czyli 31 pa?dziernika - informuje serwis Panorama DVD.

  Termin ten zosta? oficjalnie ustalony w ubieg?ym tygodniu, po og?oszeniu przez Lucasfilm daty ameryka?skiej premiery dwup?ytowej edycji DVD "Zemsty Sithów" na 1 listopada 2005 roku. Wiadomo by?o ju? wówczas, ?e w Polsce film ten pojawi si? na p?ytach równie? w okolicach tego dnia, jednak z pewno?ci? nie samego 1 listopada, który jest w naszym kraju religijnym ?wi?tem. Spodziewano si? jednak, ?e polska premiera nast?pi dzie? lub kilka dni pó?niej.

  Tymczasem polski dystrybutor "Gwiezdnych wojen" na DVD - Imperial pozytywnie wszystkich zaskoczy? i zdecydowa? si? wprowadzi? "Zemst? Sithów" do sprzeda?y ju? 31 pa?dziernika! Mo?na pokusi? si? nawet o stwierdzenie, ?e ?wiatowa premiera DVD trzeciej cz??ci gwiezdnej sagi Lucasa b?dzie mia?a miejsce w naszym kraju!

  Poza dat? Imperial nie ujawnia na razie ?adnych innych szczegó?ów zwi?zanych z tym wydarzeniem. "Sami wci?? czekamy na specyfikacj? dysków, któr? powinni?my otrzyma? z Lucasfilmu w ci?gu miesi?ca. Wówczas dopiero b?dziemy mogli mówi? o szczegó?ach polskiego wydania - us?yszeli dziennikarze Panoramy DVD w Imperialu.
  "

  Ok?adki wyda? DVD w regionie 1:
    Lucas o serialu TV    (0)
   
   
  2005-08-03 21:48 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Jak donosi Variety, George Lucas podczas niedawno przeprowadzonej konferencji przyzna?, ?e zamierze obecnie skoncentrowa? si? na projektach telewizyjnych, w tym dwóch serialach zwi?zanych z mark? Star Wars. "Moje ?ycie jest zbyt krótkie, bym móg? by? studiem filmowym" za?artowa? Lucas.

  Lucasfilm przenosi si? do TV, ale ja nie zamierzam by? ani producentem wykonawczym, ani pod?o?y? podwaliny. Pierwszy z seriali ma by? to opowie?? o "Wojnach Klonów" w ca?o?ci wykonana w technice 3-D w studiu Lucas Animation w Singapurze. To raczej wyklucza Tartakovsky'ego. W USA ma by? produkowany serial aktorski, który ma wygl?da? tak jakby kosztowa? 20-30 mln USD, podczas gdy b?dzie kosztowa? 1 mln. Ma by? kr?cony na zwyk?ych dost?pnych w supermarketach cyfrowych kamerach Sony.

    Powrót Króla pokonany    (0)
   
   
  2005-08-03 21:44 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     W miniony weekend w USA, Zemsta Sithów pokona?o w ko?cu "Powrót Króla" Petera Jacksona, tym samym staj?c si? 7 filmem w historii USA, który zarobi? najwi?cej. Ró?nica pomi?dzy ROTK a ROTS póki, co jest ma?a i w?a?ciwie wiele wi?ksza nie b?dzie. Warto zauwa?y?, ?e w globalnym box officie, ROTK nadal mocno wyprzedza ROTS, które nie ma najmniejszych szans tam zwyci??y?.

  Warto doda?, ze w USA jedynie Atak Klonów zarobi? mniej ni? która kolwiek z cz?sci W?adcy Pier?cieni.

    "Zemsta Sithów" rekordowo w Japonii    (0)
   
   
  2005-07-12 10:16 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

     Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

  " W sobot?, 9 lipca, na ekranach kin w Japonii zadebiutowa? film "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów". Pierwszego dnia wp?ywy w projekcji filmu w japo?skich kinach wynosi?y 6,3 miliona dolarów, które zostawi?o w kinach 500 tysi?cy widzów.

  W niedziel? i poniedzia?ek, 10 i 11 lipca, "Zemsta Sithów" wci?? ?wieci?a triumfy w kinach na terenie Japonii, a wp?ywy z jej projekcji w tych dniach wynios?y 20 milionów dolarów i 1,57 miliona widzów.

  Kwota, któr? uda?o si? zarobi? "Zem?cie Sithów" w weekend otwarcia w Japonii, jest najlepszym z wyników Gwiezdnej Sagi. Analitycy przewiduj?, ?e film jest w stanie zarobi? w Japonii 117 milionów dolarów i zgromadzi? na seansach 10 milionów widzów.

  Do tej pory rekord popularno?ci nale?y do filmu "Gwiezdne wojny: cz??? I - Mroczne widmo", który w 1999 roku zrobi? w Japonii 114,4 miliona dolarów.
  "

    "Zemsta Sithów". Przedpremierowy rekord w Japonii    (0)
   
   
  2005-06-29 10:12 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

      Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

  "Sze?? tygodni po mi?dzynarodowej premierze filmu "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów" w Japonii odby?y si? pokazy przedpremierowe tego obrazu. Wp?ywy z tych projekcji wynosz? 4,52 miliona dolarów. To nowy rekord.

  Poprzedni rekord wp?ywów z przedpremierowych projekcji w Japonii nale?a? do filmu "Matrix Reaktywacja". Kwota tych wp?ywów wynosi 3,52 miliona dolarów.

  "Gwiezdne wojny: cz??? I - Mroczne widmo" w czasie przedpremierowych pokazów w Japonii zarobi? 2,35 miliona dolarów, "Gwiezdne wojny: cz??? II - Atak Klonów" zarobi?y tu przed oficjaln? premier? 3,01 miliona dolarów.

  Oficjalna premiera "Zemsty Sithów" w Japonii odb?dzie si? 9 lipca.

    Zemsta Sithów w pierwszej dziesi?tce    (0)
   
   
  2005-06-28 10:44 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     I oto, Gwiezdne Wojny: Zemsta Sithów dosta?y si? do 10 najwi?kszych przebojów wszechczasów w Stanach Zjedoczonych. W zdumiewaj?cym ruchu, Genera? Grievous i reszta ferajny wysadzili z 10 pozycji Dinozaury z Parku Jurajskiego, zarabiaj?c kolejne 6 milionów do kasy Lucasa. W samych USA ROTS zarobi? ju? 358 milonów. Nast?pna w kolejno?ci jest Pasja (z 370 milionami), Spider-man 2 (373). Potem jest ju? "Powrót Króla" z 377, który mo?e by? dla ROTS wygranym b?d? przegranym w zarobkach zaledwie o krok. W?tpliwe jest by Zemsta dobi?? do pierwszego Spidermana (z 403 milionami).

    Tom VIII cyklu X-wingi: Zemsta Isard    (0)
   
   
  2005-06-19 12:59 • Autor: mars • ¬ródło: Amber

     Z godnie z informacj? ze strony Wydawnictwa Amber, które wydaje w Polsce ksi??ki z pod znaku Star Wars, 19 lipca na pó?ki ksi?garni trafi kolejna pozycja z tej serii. Tym razem b?dzie to ju? VIII tom z serii X-Wingów – "Zemsta Isard", autorstwa Michaela A. Stackpole’a.

  Opis: Tylko Wedge Antilles i Eskadra ?otrów mog? sprosta? tej misji: zaryzykowa? strace?cz? wypraw? do twierdzy wroga. Ratunek przychodzi z najmniej oczekiwanej strony. Ysanne Isard, bezlitosna imperialna przywódczyni, oferuje pomoc w uwolnieniu towarzyszy Wedge’a z r?k admira?a Krennela. Ale to nie bezinteresowna propozycja. Cen? jest gro?ba ?mierci i zdrada...

  [Tom VII cyklu X-Wingi: Zemsta Isard]

    Bilety na klasyczn? wersj? "Gwiezdnych wojen" z 1977 r.    (0)
   
   
  2005-06-09 14:18 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

     Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

  "15 czerwca o godzinie 20:00 w warszawskim Iluzjonie b?dzie mo?na obejrze? klasyczn? wersj? "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa. Dla naszych czytelników mamy 10 podwójnych zaprosze? na ten seans.

  Taki pokaz w polskich kinach to spora gratka dla fanów Gwiezdnej Sagi. Przypomnijmy, ?e klasyczne "Gwiezdne wojny" (Epizod IV) rozgrywaj? si? wkrótce po wydarzeniach, których byli?my (i jeste?my) ?wiadkami w "Zem?cie Sithów" (Epizod III). Warto podkre?li?, ?e w Iluzjonie obejrzymy klasyczn? wersj? filmu pochodz?c? z 1977 roku, jeszcze bez "poprawek" i dodatkowych scen znanych z wersji specjalnej z 1997 oraz p?yty DVD.

  Aby wzi?? udzia? w losowaniu 10 podwójnych zaprosze? do warszawskiego Iluzjonu na pokaz "Gwiezdnych wojen" (w dniu 15 czerwca o godzinie 20:00) zapraszamy TUTAJ.

  Dzie? pó?niej 16 czerwca o godzinie 20:00 w warszawskim Iluzjonie ob?dzie si? pokaz "Imperium kontratakuje".
  "

  Wi?cej na ten temat mo?ecie poczyta? na stronie Stopklatki, pod tym linkiem.

    Zapowied? Star Wars Republic Commando: Triple Zero    (0)
   
   
  2005-06-09 09:45 • Autor: mars • ¬ródło: SW.com / RI

     Na StarWars.com pojawi?a si? zapowied? kolejnej ksi??ki po?wi?conej specjalnej jednostce militarnej republika?skich klonów. Mowa o "Star Wars Republic Commando: Triple Zero", nast?pcy "Star Wars Republic Comammando: Hard Contact", zainspirowanego gr? firmy LucasaArst pt.: "Star Wars Republic Commando". Ksi??ka autorstwa Karen Tryviss ma trafi? do sprzeda?y wiosn? przysz?ego roku.

  W Triple Zero b?dziemy uczestniczy? oddzia?owi Omega w ich kolejnych niebezpiecznych misjach. Akcja ma si? dzia? w rok po bitwie o Geonosis. Poznamy ich kolejne taktyki w walce z Separatystami – poznamy metody prowadzenia sabota?u i dostosowywania si? do dzia?ania na obcym dla oddzia?u terenie, rz?dzonym przez Separatystów. Ksi??ka ma te? wprowadzi? nowych genera?ów Jedi: Etaina Tur-Mukana i Bardana Jusika, którzy stan? na czele ?o?nierzy-klonów.

  "Oddzia? Omega, który przetrwa? niebezpieczne misje, ?ciga grup? terrorystyczn? Separatystów, która postanawia uderzy? w Coruscant, znan? w slangu Wielkiej Armii jako Potrójne Zero (z powodu koordynatów na galaktycznych mapach, które s? okre?lone jako 000). Oddzia? Omega, wie jak trudne bywaj? misje w miastach. Tym razem pomaga? im b?dzie tak?e Oddzia? Delta oraz Etain i Jusik, a tak?e legendarny sier?ant Kal Skirata i jego tajny oddzia? wywiadowczy "Null" ARC szturmowców, o których nawet Kaminoanie s?dzili, ?e s? zbyt gro?ni by ich wypuszcza?. B?dzie to misja, niepodobna do ?adnej z poprzednich. B?d? musieli przetestowa? granice swojej odwagi i przyja?ni."

  Niestety ksi??ka Star Wars Republic Commando: Hard Contact nie pojawi?a si? w Polsce, wi?c nie wiadomo czy i Republic Commando: Triple Zero nie b?dziemy musieli czyta? po angielsku. Podobno Wydawnictwo Amber zainteresowa? si? poprzedni? cz??ci?, ale dalej nic nie wiadomo czy trafi ona do ksi?garni. Mo?e druga cz??? zmobilizuje ich do wydania obu cz??ci.

    Gwiezdny Wojny w 6 opcjach na DVD ju? tej jesieni    (0)
   
   
  2005-06-06 22:25 • Autor: mars • ¬ródło: TheForce.Net

     Jak donosi TheForce.net za serwisem ComingSoon.net, 1 listopada trafi do sprzeda?y (nie wiadomo czy te? w Polsce) b?dziemy mogli naby? film Zemsta Sithów na DVD w a? sze?ciu opcjach. Je?li ta informacja si? potwierdzi, to b?dziemy dostaniemy Zemst? Sithów oddzielnie, w pakiecie z now? trylogi? lub w pakiecie z now? (Mrocznym WidmemAtakiem Klonów) i star? (Now? nadziej?, Imperium kontratakujePowrotem Jedi) trylogi?.
  Poni?ej podaj? list? mo?liwych kombinacji wydania Zemsty Sithów:

  Gwiezdne Wojny - epizod III: Zemsta Sithów (wersja panoramiczna),
  Gwiezdne Wojny - epizod III: Zemsta Sithów (wersja pe?noekranowa),
  Gwiezdne Wojny - epizody I-III (wersja panoramiczna),
  Gwiezdne Wojny - epizody I-III (wersja pe?noekranowa),
  Gwiezdne Wojny - epizody I-VI (wersja panoramiczna),
  Gwiezdne Wojny - epizody I-VI (wersja pe?noekranowa).

  Na potwierdzenie tej informacji przyjdzie nam jeszcze troch? poczeka?, tak jak i na list? dodatków jakie znajd? si? na p?ytach DVD wraz z filmami.

    Kolejny rekord Zemsty - najszybciej do 300 mln    (0)
   
   
  2005-06-06 17:00 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Wed?ug nieoficjalnych jeszcze danych, wygl?da na to, ?e Zemsta pobi?a kolejny rekord box office'u. Otó? jest prawdopodobnie tym filmem, który w USA najszybciej zarobi? 300 mln USD. Je?li dane z soboty s? prawdziwe, to Zemsta Sithów dla zarobienia 300 mln USD potrzebowa?a 17 dni. W samych tylko USA. Dla porównania dotychczasowym liderem w tej klasyfikacji by? Shrek 2, który potrzebowa? 18 dni. Spiderman 2 potrzebowa? 19 dni by zarobi? 300 mln, Spidermen 1 a? 22, Powrót Króla 24, Mroczne Widmo 28 a Atak klonów a? 104. Ciekawe czy ROTSowi uda sie pobi? te? rekord najszybciej do 400 i czy w ogóle do niego dojdzie.

    Star Wars: Dark Lord: The Rise of Darth Vader    (0)
   
   
  2005-06-05 14:54 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Epizod III ko?czy si? w momencie gdy Republika zostaje przeorganizowana w Imperium, a zmasakrowany Anakin Skywalker odradza si? jako Darth Vader. Galaktyka jest wyniszczona wojn? domow? i zag?ad? Rycerzy Jedi, ale nie wszystkie systemy od razu akceptuj? Nowy ?ad i próbuj? si? opiera?. Jednym z pierwszych zada? Vadera jest zrobienie porz?dku z buntownikami. Dzi?ki tej misji, Vader pozna tak?e swoje mo?liwo?ci.

  Powie?? Jamesa Luceno Star Wars: Dark Lord: The Rise of Darth Vader uka?e si? 22 listopada (czyli wcze?niej ni? zapowiadano - mia?a pojawi? si? dopiero w lutym) wydana w twardej oprawie. Razem z "Labiryntem Z?a" Luceno i "Zemst? Sithów" Stovera, stworzy wspania?? trylogi? opowiadaj?c? o upadku Republiki i powstaniu Galaktycznego Imperium.

  Poni?ej ok?adka w wersji roboczej:


    Gwiezdne Wojny na Discovery Channel    (0)
   
   
  2005-06-05 13:31 • Autor: mars • ¬ródło: ICO

     26 czerwca na Discovery Channel b?dziemy mogli zobaczy now? seri? programów zatytu?owan? "?wiat wed?ug Gwiezdnych Wojen". Emisja ma si? zacz?? o godzinie 18:00, a w sk?ad tej serii wejd? nast?puj?ce programy:

  » Cz?owiek i maszyny – godzina 18:00,
  » Kosmiczni kowboje – godzina 19:00,
  » Wojna, bro? i moc – godzina 20:00.

  Wi?cej na ten temat mo?ecie poczyta na stronie Imperial City Online, pod tym linkiem.

  Przypominam te?, ?e 11 czerwca o godzinie 18:00 na kanale Animal Planet zostanie wyemitowany program zatytu?owany "Gwiezdne Wojny: Stworzenia zainspirowane zwierz?tami", o czym pisa?em tutaj.

    Lucas o Epizodzie 0    (0)
   
   
  2005-06-03 11:09 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Niedawno w sieci pojawi?y si? plotki, ?e George Lucas zamierza nakr?ci? jeszcze jeden Epizod, tym razem o Yodzie i jego walce z Sithami w staro?ytnej Republice, jakie? 800 lat przed ANH. Podczas Star Wars Celebration III w Indianapolis pad?o do?? podobne pytanie, czy Lucas zamierza nakr?ci? co? o Starej Republice, stwierdzi?, ?e na razie planowany jest serial aktorski i animowany. W zale?no?ci jak one si? sprawdz? to by? mo?e faktycznie pewnego dnia wróc? do Staro?ytnej Republiki i zostanie nakr?cony jeszcze jaki? film kinowy. Na razie jednak konkretów nie wida?. Z tym, ?e nale?y tu zauwa?y?, ?e sama kwestia Starej Republiki pojawi?a si? raczej jako nawi?zanie kontaktu do pytania, ni? odpowied?.

    Lord Darth Vader ulubionym bohaterem kina SF!    (0)
   
   
  2005-06-01 21:21 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Stopklatka.pl

     Cytuj?c za Stopklatka.pl:

  W plebiscycie czytelników "Cinemy", Esensji i serwisu Stopklatka.pl na ulubionego bohatera kina science-fiction oby?o si? bez niespodzianek. Lord Darth Vader o promie? blastera pokona? Neo i Hana Solo. W rankingu ulubionych herosów fantastyki rz?dzi stara gwardia.

  W plebiscycie "Cinemy", Esensji i serwisu Stopklatka.pl oby?o si? bez niespodzianek. Dru?yna bohaterów sagi Lucasa zmia?d?y?a konkurencj?, zdobywaj?c ??cznie ponad 37 procent g?osów (czwórka postaci w pierwszej dziesi?tce). Walka o miano ulubionego bohatera SF toczy?a si? zaci?cie do ostatniej chwili. Zwyci??y? Darth Vader (11, 02 procenta), o w?os przed Neo z "Matriksa" (tylko 0,4 procenta straty) i koleg? z odleg?ej Galaktyki Hanem Solo (9,25 procenta g?osów).

  Dalej uplasowali si? - poczciwy kosmita z zaci?ciem telefonicznym z filmu Spielberga (6,92 procenta) i wierny druh Hana Solo - Luke Skywalker (6,6 procenta). Na kolejnych miejscach króluj? dwie kuk?y: wykreowany przez Jima Hensona Yoda i gigerowski Obcy, których wygl?d ewoluowa? wraz z post?pem techniki cyfrowej i w kolejnych filmach cykli przeobrazili si? w postaci komputerowe. Stawk? zamykaj? - cz?owiek z ?elaza Terminator (3,14 procenta g?osów), twarda jak stal Ellen Ripley - jedyna kobieta w rankingu (3,06 procenta) i nasz cichy faworyt - kreowany przez Harrisona Forda Rick Deckard z "?owcy androidów".

  W kategoriach grupowych na pierwszym miejscu rzecz jasna bohaterowie Gwiezdnej Sagi, którzy zdobyli ponad 37 proc. g?osów, za nimi postacie z "Matrixa" z 11 procentami, a na trzecim miejscu seria "Obcy" z 9 procentami.

  Harrison Ford znalaz? si? na li?cie dwa razy (na 3. i 10. miejscu) i jemu przypad?o miano najpopularniejszego aktora kina SF. W pierwszej 10. rankingu zabrak?o postaci z kultowej w USA serii "Star Trek", która u nas nie cieszy?a si? nigdy specjalnym wzi?ciem.

  Pe?en artyku? znajdziecie tutaj

    "Zemsta Sithów" przekroczy?a 500 milionów dolarów    (0)
   
   
  2005-05-31 17:59 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

      Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

  "Ponad 520 milionów dolarów wp?ywów z projekcji na ca?ym ?wiecie znajduje si? ju? na koncie finalnej cz??ci Gwiezdnej Sagi, filmu "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów". Obraz znajduje si? ju? na 32. miejscu z najwi?kszymi hitami wszech czasów.

  Po 12 dniach obecno?ci na kinowych ekranach na konto filmu George Lucasa wp?yn??o ju? 271,2 miliona dolarów z kin w Stanach Zjednoczonych i 248,7 miliona dolarów z pozosta?ych krajów.

  "Zemsta Sithów" prezentowana jest obecnie w 10 554 kinach na ca?ym ?wiecie (poza USA). Kolejne miliony dolarów wp?yn? na jej konto po premierze w Japonii, która zaplanowana zosta?a tu na 9 lipca.
  "

    Stworzenia z "Gwiezdnych wojen" zainspirowane zwierz?tami    (0)
   
   
  2005-05-29 14:11 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

      Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

  "11 czerwca o godzinie 18:00 na kanale Animal Planet zostanie wyemitowany program zatytu?owany "Gwiezdne Wojny: Stworzenia zainspirowane zwierz?tami".

  Wookiees, Ewoks, Jabba the Hutt... Dzi?ki "Gwiezdnym Wojnom" zrodzi?y si? najbardziej niesamowite i niezapomniane stworzenia rodem z i innej planety - tak realne, ?e wydaj? si? by? ?ywe. Wi?kszo?? z tych fascynuj?cych postaci wywodzi si? od autentycznych zwierz?t ?yj?cych na Ziemi.

  Program Animal Planet pt. "Gwiezdne Wojny: Stworzenia zainspirowane zwierz?tami" przedstawia rzeczywiste pochodzenie wyj?tkowej mena?erii, dzie?a Georga Lucasa. Wykorzystuj?c opinie ekspertów, liczne komentarze zoologów oraz bogate materia?y ?ród?owe program ukazuje, w jaki sposób natura zainspirowa?a Lucasa do stworzenia filmowych postaci.
  "

    Rekordowe 200 milionów dolarów "Zemsty Sithów"    (0)
   
   
  2005-05-28 23:10 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

      Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

  " "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów" tylko w ci?gu o?miu dni przekroczy?a w USA wp?ywy si?gaj?ce 200 milionów dolarów. Tym samym kolejna cz??? Gwiezdnej Sagi George'a Lucasa do??czy?a do równie ?wietnie zarabiaj?cego filmu "Spider-Man 2". Na ?wiecie "Zemsta Sithów" mo?e pochwali? si? wp?ywami si?gaj?cymi 357 milionów dolarów i jest ju? na 92. miejscu ?wiatowej listy przebojów z najlepiej zarabiaj?cymi filmami."

    Star Wars ko?czy dzi? 28 lat    (0)
   
   
  2005-05-25 23:50 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight 

     Dzi? up?ywa 28 lat od momentu pierwszej projekcji filmu, który zrewolucjonizowa? nasze pojmowanie ?wiata. Dok?adnie 25.05.1977 roku na ekranie kina Northpoint w San Francisco wy?wietlono film Star Wars, wówczas jeszcze bez przedrostka Episode IV: A New Hope. Publiczno?? oszala?a, Lucas nagra? nawet jej reakcj? na ta?m? filmow?.
  Drug? znamienn? dat? jest 25.05.1976 - w tym dniu rozpocz?to zdj?cia do Star Wars, w dalekiej Tunezji. Dzie? ten równie? by? szczególny - pada? deszcz, jakiego nie widziano od 50 lat. Silne wiatry i przenikliwy ch?ód równie? dawa? si? we znaki ekipie, tworz?cej dzisiejsz? legend?.

  Sto lat dla naszego podwójnego solenizanta!

    To nie koniec "Gwiezdnych wojen"?    (0)
   
   
  2005-05-25 12:51 • Autor: mars • ¬ródło: Film.onet.pl

     Jak donosi serwis Film.onet.pl:

  "Mimo wielu wcze?niejszych zapewnie? George'a Lucasa, i? "Zemsta Sithów" to ostatnia cz??? "Gwiezdnych wojen", wygl?da na to, ?e re?yser nie jest w stanie rozsta? si? z seri?.

  W jednym z wywiadów Lucas przyzna?, ?e ma pomys? na kolejny film, który uzupe?nia?by gwiezdn? sag?. W zamy?le re?ysera mia?y to by? prequel do pierwszej cz??ci cyklu - "Mrocznego widma". Akcja obrazu rozgrywa?aby si? 88 lat przed narodzinami Anakina Skywalkera, kiedy to rycerze Jedi sprawowali w?adz? nad Lordami Sith. G?ówn? postaci? opowie?ci by?by mistrz Joda.

  Przypomnijmy, ?e 61-letni Lucas przygotowuje obecnie serial telewizyjny w oparciu o gwiezdn? sag?."

    Zemsta Sithów – podsumowanie po weekendzie    (0)
   
   
  2005-05-23 18:35 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

     W USA sukces filmu Zemsta Sithów okaza? si? wi?kszy ni? si? spodziewano. Film pobi? Spider-Mana 2 je?li chodzi o dochody z pierwszego dnia wy?wietlania, jak i Shreka 2 osi?gaj?c wi?ksze wp?ywy w ci?gu jednej doby. Gorzej jest z wp?ywami z pierwszego weekendu, gdy? tu zaj?? drugie miejsce przegrywaj?c ze Spider-Manem. Jedna na pierwsze miejsce wraca je?li chodzi o wp?ywy z pierwszych czterech dni.
  Nast?pne pytanie tyczy si? tego, na którym miejscu znajdzie si? Zemsta Sithów na li?cie najbardziej kasowych przebojów wszechczasów. Na dzie? dzisiejszy lista przedstawia si? nast?puj?co:
  1. Titanic (1997) - 600,8 milionów dolarów,
  2. Gwiezdne wojny (1977) - 461 milionów dolarów,
  3. Shrek 2 (2004) - 441,2 milionów dolarów,
  4. E.T. (1982) - 435,1 milionów dolarów,
  5. Gwiezdne wojny: cz??? I - Mroczne widmo (1999) - 431,1 mln dolarów.

  Wi?cej na temat podsumowania pierwszych dni pokazów Zemsty Sithów znajdziecie na ?amach serwisu Stopklatka pod tym linkiem.

  Tymczasem w Polsce podczas czterech pierwszych dni wy?wietlania, film zobaczy?o 333 tysi?cy widzów. Zemsta Sithów u nas nie znalaz?a si? w pierwszej dziesi?tce najlepszych otwar? w ostatnich dziesi?ciu latach. Przegra? m. in. Shrekiem 2, wszystkimi cz??ciami W?adcy Pier?cieni, dwiema cz??ciami Harrego PotteraMatrixami, czy Pasj?. Jak wida? filmowi nie pomog?a nawet rekordowa ilo?? kopii jakie trafi?y do polskich kin, o czym pisali?my tutaj.
  Wi?cej na ten temat znajdziecie na Stopklatce.

    Zemsta Sithów na DVD    (0)
   
   
  2005-05-20 20:01 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     W niedawno udzielonym wywiadzie, George Lucas stwierdzi?, ?e piractwo jest jednym z najwi?kszych problemów zagra??j?cych kinematografii. Doda? te?, ?e wymusza ono pewne dzia?ania. W latach 70. nie do pomy?lenia by?oby wydanie kilka miesi?cy po premierze kasety wideo z filmem. Nie tylko dlatego, ?e system VHS, który w?a?ciwie rozpropagowa? domowe odtwarzacze, pojawi? si? pó?niej. Dlatego Lucas kaza? spodziewa? si? Zemsty Sithów na DVD gdzie? przed gwiazdk? tego roku.

  Doda? te?, ?e nie wie jak to b?dzie z sze?ciopakiem. By? mo?e na razie nie zdecyduj? na niego, gdy? poczekaj? na rozwój technologi HD-DVD.

    Kolejne fakty o Zem?cie Sithów    (0)
   
   
  2005-05-20 19:51 • Autor: mars 

     Dochody z premierowej nocy z 18 na 19 maja 2005 roku filmu Zemsta Sithów przynios?y w USA prawie 17 mln $. Tymczasem w Polsce film obejrza?o oko?o 45 tysi?cy widzów. S? to dane szacunkowe z cz??ci kin, które zdecydowa?y si? na nocn? premier?. O tym, jak Zemsta Sithów wypad?a w porównaniu z premierami innych wielkich filmów, mo?ecie poczyta? na ?amach serwisy Stopklatki po tym linkiem.

  Pomimo sukcesu jaki odnosi ostatnia cz??? sagi, w USA ju? si? rozpocz??a walka przeciwko filmowi. Chodzi o ameryka?skich konserwatystów, którzy nawo?uj? bojkotu filmu, gdy? Lucas atakuje w nim George’a Busha i jego polityk?. W filmie mówi si? o ukrytych powodach wybuchu Wojny Klonów, ograniczeniu praw obywateli z uwagi na ich bezpiecze?stwo, czy s?owa wypowiedziane przez Anakina-Vadera: "Je?li nie jeste? ze mn?, jeste? moim wrogiem". Wi?cej na ten temat znajdziecie na stronie Film.onet.pl.

    Zemsta Sithów ju? w r?kach piratów    (0)
   
   
  2005-05-20 19:23 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

      Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

  "Film "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów" ju? w kilka godzin po rozpocz?ciu wy?wietlania go w kinach pojawi? si? w Internecie. Mo?na by?o go znale?? w najpopularniejszych sieciach bezpo?redniej wymiany plików - czytamy w serwisie Internet Standard. Z informacji opublikowanych przez serwis Waxy.org wynika, ?e w P2P dost?pne s? ju? co najmniej dwie ró?ne kopie najnowszej cz??ci "Star Wars". Redaktor Waxy.org twierdzi nawet, ?e jedna z kopii by?a dost?pna w sieci BitTorrent ju? przed oficjaln? premier? "Zemsty Sithów" - plik ten najprawdopodobniej "wyciek?" z wytwórni. Przedstawiciele wytwórni Lucasfilm jak na razie nie skomentowali tych doniesie?."

    Premiera Zemsty Sithów we Wroc?awiu    (0)
   
   
  2005-05-19 12:04 • Autor: mars 

     Dzi? w nocy odby?a si? we wroc?awskim kinie Helios premiera Zemsty Sithów, na której mia?em okazj? by?. Premier? poprzedzi?o spotkanie fanów w holu kina, gdzie mo?na by?o wzi?? udzia? w konkursie, nauczy? si? i pogra? w gry karciane oraz obejrze? walki na miecze przygotowane przez fanów. Postaram si? jeszcze dzi? napisa? kilka s?ów o spotkaniu i umieszcz? zdj?cia oraz filmiki z walk jak zjad? z Wroc?awia do domu.

  O oko?o 1:35 zacz??a si? najwa?niejsze cz??? d?ugiej nocy, czyli premiera filmu. Osobi?cie film mnie rozczarowa?. Niestety dobrze zapowiadaj?ca si? fabu?a w moim odczuciu zosta?a przedstawiona w zbyt banalny sposób. Efekty stoj? na wysokim poziomie, ale jest ich za du?o. Tak jakby mia? si? liczy? tylko pierwsze wra?enie. W filmie du?o si? dzieje, odwiedzamy du?o miejsc, ale trudno by? w pe?ni zadowolonym z tych podró?y. My?l?, ?e filmowi pomog?oby wyd?u?enie czasu jego trwania.
  S?dz?, ?e do filmu niektórzy b?d? niestety musieli si? przyzwyczai?. Pisze niektórzy, bo zdania s? podzilone, co wida? na przyk?ad w poprzednim newsie. Oczywi?cie wa?ne jest w?asne zdanie, bo ka?dy ma inne wymaganie i zwraca uwag? na co innego.
  Wspomnian? relacj? ze spotkania poprzedzaj?cego premier? oraz recenzj? filmu postaram si? jak najszybciej umie?ci? na ?amach serwisu MARSite on-line. Ju? teraz zapraszam do dyskusji na temat filmu na naszym forum.

  Oczywi?cie po tak intensywnej kampanii reklamowej i licznych oficjalnych i nieoficjalnych spoilerach, film ju? odniós? wielki sukces je?li chodzi ilo?? widzów na ca?ym ?wiecie. O rekordowych winkach mo?ecie poczyta? na ?amach serwisu Stopklatka.pl pod tym linkiem.

    Stopklatka krytykuje.    (0)
   
   
  2005-05-17 16:10 • Autor: NaVaR • ¬ródło: Stopklatka

     Serwis filmowy Stopklatka.pl zamiescil recenzje ostatniej czesci gwiezdnej sagi Georgea Lucasa "Zemsta Sithów". Autorem jest Krzysztof Spór.
  Nie bede sie wypowiadal na temat tresci bo opinie o filmie kazdy powinien sobie sam wyrobic.

    Zemsta Sithów w Cannes    (0)
   
   
  2005-05-16 14:07 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Film.onet.pl

     Na festiwalu filmowym w Cannes odby?a si? w?a?nie projekcja Epizodu III: Zemsty Sithów. Z tej okazji pojawili si? tam odtwórcy g?ównych ról - Hayden Christensen, Natalie Portman, Samuel L. Jackson, Ian McDiarmid oraz Anthony Daniels. Oczywi?cie nie mog?o zabrakn?? samego Georga Lucasa.

  Fotografie z tego spotkania z gwiazdami znajdziecie tutaj.

    Zemsta Sitów (nie)dobrym filmem?!    (0)
   
   
  2005-05-12 12:35 • Autor: mars • ¬ródło: Gazeta.pl

     Do premiery filmu "Zemsta Sithów" zosta?o jeszcze par? dni, ale s? ju? szcz??liwcy, którzy mieli okazje zobaczy? ten film podczas pokazów przedpremierowych. Serwis Gazeta.pl postanowi? namówi? kilka osób do opisania swoich wra?e?. Ich oponie pozytywne jak i negatywne, znajduj? si? na forum serwisu i znajdziecie je tutaj.
  Zagorza?ym fanom odradzam czytania opinii, bo po co si? denerwowa?. Premiera ju? nied?ugo, co oznacza, ?e b?dziemy w posiadaniu najlepszej recenzji tego filmu – naszej recenzji.

    Klip A Hero Falls na oficjalnej    (0)
   
   
  2005-05-01 12:59 • Autor: mars • ¬ródło: StarWars.com

     John Williams, kompozytor muzyki do filmu Zemsta Sithów uzupe?ni? muzyk? sagi Gwiezdnych Wojen o kolejny wzruszaj?cy temat. Temat obejmuje dramat, zdrad? i pot?guje doznania w kluczowych fragmentach wydanego audio-wizualnego klipu A Hero Falls (Upadek Bohatera), nadaj?c klimat. Klip prezentuje materia? filmowy z epizodu III, a muzyka obrazuje przej?cie Anakina na Ciemn? Stron? Mocy oraz konfrontacj? z jego mentorem i przyjacielem - Obi-Wan Kenobi'em.

  Wspomniany klip A Hero Falls jednym z 16 jakie znajdziemy na dodatkowej, 70-cio minutowej p?ycie DVD do??czonej do ?cie?ki d?wi?kowej z Zemsty Sithów, która ma si? ukaza? ju? niebawem. Klip mo?na zobaczy? na oficjalnej stronie StarWars.com w dwóch rozdzielczo?ciach 320x127 i 480x206 pod tym linkiem. Klip do utworu Battle Of The Heroes trwa 3:37 i zawiera fragmenty filmowe oraz dialogi z epizodu III.
  John Williams specjalnie wybra? na ni? kompozycje, które najlepiej opowiadaj? o historii ca?ej sagi, a które znajdziemy na Star Wars: A Musical Journey (Gwiezdne Wojny: Muzyczna podró?). P?yta DVD do??czona do ?cie?ki d?wi?kowej nie wp?ynie na jej cen?.

  Pe?n? list?, klipów które znajd? si? na DVD podawali?my jaki? czas temu i znajdziecie j? tutaj.

    Premiera Soundtracka E3    (0)
   
   
  2005-04-29 23:46 • Autor: Jag_Fel 

     Witam Witam !!!

  Nazywam si? Jag Fel, b?de wam przekazywa? naj?wierzsze nowinki dotycz?ce E3 w Polsce. Szczególnie skupimy si? na stolicy bo tam dzieje si? najwi?cej.

  A wi?c:

  SONY MUSIC POLSKA organizuje ma?? impreze z okazji ukazania si? soundtracka ROTS (Zemsty Sithów). Impreza jest organizowana w Multikinie w Warszawie. 5 maja o godzinie 19:00. Ca?o?? potrwa 105 minut z czego oko?o 70 minut to b?dzie pokaz p?yty DVD, która b?dzie do??czana ZA DARMO do ka?dego egzemplarza scie?ki d?wi?kowej z najnowszego Epizodu Star Wars.

  Od strony fanów czuwa? nad tym b?d? fani z Warszwaskiego Fandomu "Outlander". Je?li kto? b?dzie mia? ochote si? wybra? na tak? impreze prosze si? kontaktowa? z prezesur? "Outlandera".

  cdn....

    Zmusza? si? do pisania "Gwiezdnych wojen"    (0)
   
   
  2005-04-28 18:15 • Autor: mars • ¬ródło: Film.onet.pl

     Jak donosi serwis Film.onet.pl w dziale "Plotki":

  "George Lucas zmusza? si? do pisania kolejnych stron scenariusza trzeciej cz??ci "Gwiezdnych wojen" i ka?dego dnia wyznacza? sobie plan do wykonania.

  Podczas pracy nad scenariuszem do filmu "Gwiezdne wojny: Cz??? III - Zemsta Sithów" 60-letni filmowiec zamieni? si? w prawdziwego gryzipiórka sp?dzaj?c przez 5 dni w tygodniu po 9 godzin dziennie przy biurku, ale i tak by? w stanie wyprodukowa? najwy?ej 5 stron dziennie.

  - Pisz?c scenariusz siada?em przy biurku o 9.30 rano i ko?czy?em prac? dopiero o 18, ale niewiele w tym czasie robi?em. Sp?dzi?em d?ugie godziny gapi?c si? na pust? kartk?. W ko?cu wyznaczy?em sobie limit 5 stron dziennie, ale nawet wtedy zmusza?em si? do pracy, bo w przeciwnym razie produkowa?bym najwy?ej stron? dziennie – zdradza re?yser.
  "

    "Zemsta Sithów" w Polsce ju? pobi?a rekord    (0)
   
   
  2005-04-28 17:54 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

     Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

  "Polski dystrybutor filmu "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów" wprowadzi ten tytu? do naszych kin na 161 kopiach, z czego 41 b?dzie posiada?o polski dubbing. To najwi?ksza liczba kopii jednego filmu w historii polskiej dystrybucji po 1989 roku.

  Dotychczasowy rekord ten nale?a? do "Troi", która debiutowa?a w naszych kinach na 155 kopiach. Poprzednio w bardzo du?ej liczbie kopii pokazywane by?y tak?e: "W?adca Pier?cieni: Powrót Króla" (150 kopii), "Matrix Rewolucje" (145), "W?adca Pier?cieni: Dwie Wie?e" oraz "Matrix Reaktywacja" (oba po 135) oraz "Quo vadis" (133).

  "Mroczne widmo" i "Atak klonów", poprzednie cz??ci "Gwiezdnych wojen", mia?y w Polsce po 115 kopii.

  Liczba wprowadzanych kopii zale?y od czasu trwania filmu. Im d?u?sza produkcja tym kopii jest wi?cej, tak by kina wielosalowe mog?y rozpoczyna? seans danego filmu mniej wi?cej co godzin?. Do takich kin trafia wtedy wi?cej ni? jedna kopia.

  Znany jest te? oficjalny czas trwania "Zemsty Sithów" - b?dzie to 140 minut ("Mroczne widmo" trwa?o 133 minuty, a "Atak klonów" 142 minuty). Premiera "Zemsty Sithów" odb?dzie si? na ca?ym ?wiecie (tak?e w Polsce) 19 maja. Czy film ten zanotuje rekordowe otwarcie tak w Polsce jak i USA? Poprzeczki postawione s? bardzo wysoko, a z odpowiedzi? na to pytanie musimy jeszcze poczeka?.
  "

  Wi?cej na ten temat mo?ecie poczyta? tutaj.

    Rick McCallum na C3    (0)
   
   
  2005-04-27 11:55 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium / SW.com

     Na Celebration III Rick McCallum odpowiedzia? na kilka pyta? o Gwiezdnych Wojnach.

  Zemsta Sithów b?dzie trwa? 2 godziny i 11 minut. Rick za?artowa?, ?e 54 minuty to napisy ko?cowe. Lucas zako?czy? prac? nad filmem w zesz?y wtorek i pokaza? go ju? np. Spielbergowi, który po obejrzeniu wzniós? kciuk w gór?, by okaza? w ten sposób swoj? aprobat? finalnej ods?onie.

  - McCallum potwierdzi? plany trylogi 3D, serialu aktorskiego oraz, ?e scenariusz do Indiany Jonesa IV (pisali?my o tym tutaj) trafi? ju? w r?ce Lucasa.

  - Rick za?artowa?, ?e my?li, i? Lucas b?dzie poprawia? Gwiezdne Wojny, a? do ?mierci.

  - Rick unika? odpowiedzi na pytania o brakuj?ce odcinki serialu Droids i Ewoks na DVD.

    Gwiezdna wyprzeda? biletów    (0)
   
   
  2005-04-27 11:38 • Autor: mars • ¬ródło: Film.onet.pl

     Jak donosi serwis Film.onet.pl:

  "Bilety na ?wiatow? premier? ostatniej cz??ci Gwiezdnych wojen rozesz?y si? w ci?gu zaledwie kilku minut, a fani pragn?cy kupi? specjalny "Galaktyczny Paszport" przez ca?y weekend t?oczyli si? w kolejkach czekaj?c na rozpocz?cie sprzeda?y.

  Maraton filmowy, podczas którego b?dzie mo?na obejrze? wszystkie 6 cz??ci s?ynnej gwiezdnej sagi, rozpocznie si? 16 maja o 7 rano w kinie Empire na londy?skim Leicester Square i zako?czy o pó?nocy premierowym pokazem najnowszego filmu "Gwiezdne wojny: Cz??? III - Zemsta Sithów". Wielbiciele sagi George'a Lucasa rozkupili 1000 biletów w ci?gu 5 minut po rozpocz?ciu sprzeda?y.

  - To najszybsza wyprzeda? biletów, jak? mogli?my obserwowa? w Empire - powiedzia?a rzeczniczka kina Kathy Harris.
  "

    Cyfrowa Zemsta d?u?sza    (0)
   
   
  2005-04-26 11:22 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Jak ju? wcze?niej pisali?my, wersja filmu do kin cyfrowych b?dzie si? ró?ni?a od wersji do kin tradycyjnych. I tak, podczas Star Wats Celebration III George Lucas powiedzia?, ?e wersja "Zemsty Sithów" przeznaczona dla cyfrowych kin b?dzie d?u?sza. B?dzie zawiera? mi?dzy innymi (spoiler): Sekwencj? na Dagobah. (koniec spoilera)

    "Zemsta Sithów": Ju? wkrótce    (0)
   
   
  2005-04-26 10:47 • Autor: mars • ¬ródło: INTERIA.PL

      Jak donosi serwis INTERIA.PL:

  "19 maja do kin na ca?ym ?wiecie trafi trzecia cz??? "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa, obraz "Zemsta Sithów", którego produkcja zako?czy?a si? w ubieg?y wtorek. Re?yser powiedzia? w jednym z wywiadów, ?e to najbardziej mroczna i okrutna cz??? filmowej serii.

  W trzeciej cz??ci filmu widzowie cofn? si? do najdawniejszych czasów historii opowiadanej w "Gwiezdnych wojnach". Dowiedz? si? mi?dzy innymi dlaczego pewien rycerz Jedi uleg? wp?ywowi ciemnej strony Mocy i sta? si? Darthem Vaderem.

  "Wszystko u?o?y si? w spójn? ca?o??" - obiecuje George Lucas, który rozpocz?? sw? sag? prawie 30 lat temu, zrealizowanym w 1977 roku przebojem "Gwiezdne wojny".

  "W ko?cu przedstawimy ostatni rozdzia? sagi" - dodaje twórca.

  George Lucas jest zdania, ?e "Zemsta Sithów" sprawi, i? widzowie inaczej spojrz? na wydarzenia ukazane w kolejnych cz??ciach opowie?ci.

  "Gdy obejrzy si? je, pocz?wszy od cz??ci I, a sko?czywszy na VI, b?d? to zupe?nie inne filmy" - uwa?a autor.

  George Lucas realizowa? kolejne cz??ci "Gwiezdnych wojen" w innej kolejno?ci, ni? wynika?o to z logiki i chronologii akcji. Najpierw powsta?a cz??? IV - obraz "Gwiezdne wojny IV: Nowa nadzieja".

  W jednym z niedawno udzielonych wywiadów George Lucas o?wiadczy?, ?e najnowsza cz??? gwiezdnej sagi, film "Zemsta Sithów", jest najbardziej mroczn? i najbardziej brutaln? ze wszystkich powsta?ych do tej pory cz??ci cyklu.

  Obraz otrzyma? wy?sz? kategori? wiekow? ni? pozosta?e epizody. Poprzednie cz??ci "Gwiezdnych wojen" otrzymywa?y kategori? pozwalaj?c? na ogl?danie filmu pod nadzorem rodziców nawet najm?odszym widzom. "Zemsta Sithów" dozwolona b?dzie dla widzów od 13 roku ?ycia.
  "

    Nowe wydanie DVD, 3D i...    (0)
   
   
  2005-04-25 23:25 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Podczas Star Wars Celebration III George Lucas powiedzia? tak?e, ?e planuje w roku 2007 wyda? pakiet wszystkich sze?ciu filmów na DVD. Prawdopodobnie b?dzie to kolekcja siedmiop?ytowa. Ostatnio p?yta b?dzie zawiera? dodatki, by? mo?e wyci?te sceny z klasycznej trylogii. Nie ma na razie zamiaru wprowadza? jednak jaki? zmian do filmów. Natomiast obieca?, ?e wyda trylogi? w wersji 3D.

  Nie ma te? planów kr?cenia Epizodów VII, VIII i IX.

    Zdj?cia do serialu "Gwiezdne wojny" w 2006 roku    (0)
   
   
  2005-04-25 16:31 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

     Jak donosi serwis Stopklatka:

  "Podczas spotkania z fanami "Gwiezdnych wojen" George Lucas poinformowa? o przysz?o?ci Gwiezdnej Sagi, po premierze "Zemsty Sithów". Wygl?da na to, ?e przed nami jeszcze wiele kosmicznych przygód.

  George Lucas potwierdzi? wcze?niejsze informacje o planach nakr?cenia regularnego telewizyjnego serialu, którego ka?dy odcinek trwa? b?dzie pó? godziny. B?dzie to jednak animowana produkcja w technologii 3D. Twórca powiedzia?, ?e króciutkie animowane "Wojny Klonów" nale?y traktowa? jako pilot kolejnej ods?ony "Gwiezdnych wojen".

  Zespó? Lucasa nie ustaje tak?e w pracach nad serialem aktorskim, którego bohaterami b?d? postacie, które widzowie znaj? ju? z wcze?niejszych historii. Zdj?cia do aktorskiego serialu maj? rozpocz?? si? w 2006 roku, ale najpierw uko?czone musz? by? wszystkie scenariusze pierwszego sezonu tej serii. Re?yseri? poszczególnych odcinków zajm? si? ró?ni twórcy, ró?ni te? twórcy szlifowa? b?d? scenariusze ca?ej historii.

  Na podobnej zasadzie powsta? serial "Przygody m?odego Indiany Jonesa".
  "

    Zemsta Sithów: Budowa makiet planet    (0)
   
   
  2005-04-20 00:07 • Autor: mars • ¬ródło: StarWars.com

     Akcja filmów z serii Gwiezdne Wojny rozgrywa si? w wielu egzotycznych sceneriach, których nigdzie nie znajdziemy na naszej planecie. George Lucas w przypadku nowej trylogii postanowi? si? w niczym nie ogranicza?, nawet w mnogo?ci i ró?norodno?ci scenerii. Jego wyobra?enia co do ?wiatów s? realizowane przez speców z Industrial Light & Magic. Pomimo, ?e dzi? mamy pot??ne zaplecze komputerowe, wci?? w u?yciu s? modele i miniaturki. Cz??? kuchni filmowej LucasaILMu mo?emy pozna? w udost?pnionym materiale na oficjalnej stronie StarWars.com. Filmik przedstawia tworzenie wpierw miniatur do wgl?du re?ysera, a nast?pnie makiet u?ywanych podczas kr?cenia filmu. I tak mo?emy zobaczy? jak powstaje ogromne drzewo z Kashyyyk, na którym ?yj? Wookiee, czy powierzchni? wulkanicznej planety Mustafar wraz z próbnym uj?ciami sztucznej lawy – o planetach z Zemsty Sithów pisali?my tutaj. Filmik mo?ecie obejrze? na tej stronie.

    Zemsta Sithów: kolejne spoty reklamowe    (0)
   
   
  2005-04-19 23:40 • Autor: mars • ¬ródło: StarWars.com

     Na oficjalnej stronie StarWars.com pojawi?y si? kolejne trzy spoty reklamowe Zemsty Sithów. Mo?emy w nich dostrzec nowe, niepublikowane jeszcze uj?cia oraz us?ysze? nowe fragmenty muzyczne.
  Wspomniane spoty to: "Jedi Action I", "Jedi Action II" i "Unite ".
  Linki do poprzednich znajdziecie tutaj.

    Planety z Zemsty Sithów    (0)
   
   
  2005-04-18 22:00 • Autor: mars 

     Zemsta Sithów, najbardziej oczekiwany film tego roku, ma by? inny od poprzednich cz??ci pod wieloma wzgl?dami. Ju? wiadomo, ?e jako jedyny film z serii otrzyma? w stanach kategori? PG-13, co oznacza, ?e rodzice powinni si? zastanowi?, czy pozwoli? swojemu dziecku na jego obejrzenie, ze wzgl?du na sceny, które mog? by? nieodpowiednie dla dzieci poni?ej 13 roku ?ycia. Kategoria powsta?a na potrzeby Stevena SpielbergaGeorge Lucasa, przy okazji premiery filmu Indiana Jones i ?wi?tynia Zag?ady.
  Na filmie spoczywa te? brzemi? po??czenia nowej trylogii ze star?. Jak na razie, s?uchaj?c muzyki do tego filmu (bazuj?cej w du?ym stopniu cho?by na Nowej Nadziei), fakt pojawienia si? Chewbaccy, czy sceny okaleczenia Anakina Skywalkera, mo?emy zauwa?y? kolejne elementy wi???ce obie serie filmów.
  Kolejnym elementem wyró?niaj?cym ten film od pozosta?ych, jest mnogo?? planet jakie zwiedzimy podczas tej wyprawy na Ciemn? Stron?. (spoiler):
  I tak, obok znanych nam ju? z poprzednich cz??ci planet: Tatooine, Coruscant, Naboo, czy Alderaanie (co prawda widzieli?my jej zniszczenie), b?dziemy mogli zobaczy? ca?kiem nowe. Wreszcie odwiedzimy s?ynne Kashyyyk, rodzinn? planet? Wookieech oraz Cato Neimoidia, Felucia, Mustafar, Mygeeto, Polis Massa, Saleucami i Utapau. (koniec spoilera) Zainteresowanych odsy?am do przeczytania krótkich informacji o tych planetach, znajduj?cych si? tutaj, które pochodz? z Resztek Imperium.
  Oczywi?cie film na pewno przyniesie nam jeszcze wiele innych niespodzianek i mo?liwe, ?e przekroczy kolejne granice. Wszystko oka?e si? po premierze filmu, która ju? za 32 dni.

    Tworzenie ?wiatów Gwiezdnych Wojen: 365 Dni    (0)
   
   
  2005-04-14 20:14 • Autor: mars • ¬ródło: StarWars.com

      George Lucas chia?, aby ju? od pierwszych dni produkcji Gwiezdnych Wojen ka?dy kolejny krok by? jaknajlepiej udokumentowany na zdj?ciach. Tysi?ce tysi?cy fotografi z procesu powstawania filmu, od akcji na planie poprzez czynno?ci wokó? planu. Teraz, wiele z nich uka?e si? po raz pierwszy w nowej marce, jak? b?dzie super-gruba ksi??ka wydawnictwa Harry'ego N. Abramsa.

  Mowa o albumie "Creating the Worlds of Star Wars: 365 Days" (Tworzenie ?wiatów Gwiezdnych Wojen: 365 Dni), maj?cym ponad 700 stron upchanych zdj?ciami. Naszym przewodnikiem po tej unikalnej podró?y po magicznym ?wiecie sagi b?dzie John Knoll, kierownik ds. efektów specjalnych w wersji specjalnej Trylogii Gwiezdnych Wojen oraz w nowych odcinkach sagi. Podzieli si? z nami informacjami z "pierwszej r?ki" na temat epizodów I, IIIII, prezentuj?c nam przy tym nowe i rzadkie zdj?cia, które sam zrobi?. W przypadku oryginalnej trylogii, Knoll wspomóg? si? starymi znajomo?ciami z ILM, które dostarczy?y mu zdj?cia i anegdoty na temat dni, kiedy Gwiezdne Wojny by?y m?ode. Ksi??ka b?dzie te? zawiera?a zdj?cia r?cznych malowide? do filmów, miniaturek oraz prezentacje obrazów z mo?liwo?ci? ogl?dania ich pod ró?nym, 360 stopniowym k?tem patrzenia.

  Do ksi??ki zostanie do??czona nie mniej upakowana p?yta CD-ROM z panoramicznymi obrazami Knolla, zawieraj?ca obrazy do ogl?dania pod dowolnym kontem patrzenia. U?ytkownicy Hyperspace b?d? te? mogli pobuszowa? w wirtualnej wycieczce w cotygodniowych seriach "KnollVision", po?wi?conych Epizodowi III.

  "Creating the Worlds of Star Wars: 365 Days" Johna Knolla ma si? pojawi? w stanach w pa?dzierniku, a wydawc? ksi??ki ma by? Harry N. Abrams books.


    George Lucas - Godne po?egnanie z sag?    (0)
   
   
  2005-04-14 09:32 • Autor: mars • ¬ródło: INTERIA

     Zapraszam do przeczytania artyku?u o tym, co na temat Gwiezdnych Wojen, a szczególnie o Zem?cie Sithów ma do powiedzenia twórca sagi, George Lucas. Tekst pochodzi z INTERIA.PL:

  ""Wszystkie ?cie?ki w moim ?yciu prowadzi?y do tej chwili. Teraz mog? pod??y? w innym kierunku, poniewa? czuj?, ?e zrobi?em wszystko, co mog?em - Zemsta Sithów to film, który widzowie pokochaj?" - mówi George Lucas, twórca "gwiezdnej sagi". Niecierpliwie oczekiwany film zadebiutuje na ekranach ?wiatowych kin 19 maja.

  Niew?tpliwie b?dzie najwi?kszym wydarzeniem kinowym lata.

  Dok?adnie 28 lat po premierze pierwszego filmu kultowej serii - "Gwiezdnych wojen" - George Lucas zaprezentuje publiczno?ci ostatni? ods?on? sagi.

  Re?yser uwa?a, ?e godnie zamknie prawie 30 lat swego ?ycia i kariery zwi?zanej z mitem "Gwiezdnych wojen".

  George Lucas zapowiada, ?e "Zemsta Sithów" przypomni klimat pierwszych filmów. Obawia si? nawet, ?e obraz mo?e by? zbyt "gwa?towny i mroczny".

  "Sceny, w których Anakin Skywalker decyduje si? przej?? na ciemn? stron? Mocy s? bardzo gwa?towne i stanowi? punkt kulminacyjny serii. Widzowie zobacz?, jak Anakin zawiera pakt z diab?em i staje si? mrocznym Lordem Vaderem".

  "To b?dzie zej?cie do piekie?. To b?dzie niczym erupcja wulkanu" - wyja?nia w wywiadach twórca.

  "Ten film jest najbardziej mroczny i najbardziej emocjonalny z ca?ej serii" - dodaje George Lucas.

  W "Zem?cie Sithów" nie zabraknie jednak tak?e romantycznego w?tku.

  "Zemsta Sithów to kosmiczny Titanic" - zdradza George Lucas.

  "Film jest przepe?niony emocjami. Widzowie powinni na seanse zabiera? ze sob? chusteczki, by ociera? ?zy" - zapowiada re?yser.

  O tym, jak zako?czy si? prawie 30-letnia przygoda z "Gwiezdnymi wojnami" b?dzie mo?na przekona? si? ju? 19 maja.
  "

    Przedsprzeda? biletów na "Zemst? Sithów".    (0)
   
   
  2005-04-13 22:18 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

     Serwis Stopklatka.pl zaprasza na pierwsze pokazy Zemsty Sithów. Pierwszy pokaz ostatniej cz??ci sagi George'a Lucasa ma si? odby? 18 maja o godzinie 23:59. Wiele kin rozpocz??o ju? przedsprzeda? biletów - m. in. sieci C. F. Helios, Kinolex oraz Cinema City.

  Stopklatka.pl ma dla ch?tnych zaproszenia do szczeci?skiego C. F. Helios:

  "Mamy dla was bilety na nocny pokaz premierowy (18 maja 23:59) "Zemsty Sithów" oraz na pokazy, które odb?d? si? w czasie pierwszego weekendu (pi?tek-niedziela) w szczeci?skim Heliosie, gdzie obejrze? b?dzie mo?na obie wersje filmu (z napisami lub dubbingiem). Aby wzi?? udzia? w losowaniu zapraszamy tutaj po bilety na pokaz nocny, a tutaj po bilety na pokazy weekendowe. "

  Wi?cej na ten temat na stronie Stopklatka.pl.

    Gwiezdne Wojny trafiaja do Biblioteki Kongresu USA.    (0)
   
   
  2005-04-12 15:54 • Autor: NaVaR • ¬ródło: Film.onet.pl

     Jak donosi serwis Film.Onet.pl:

  Album "Nevermind" grupy Nirvana oraz ?cie?ka d?wi?kowa do filmu "Gwiezdne wojny" trafi?y do ameryka?skiej Biblioteki Kongresu jako cz??? kulturowej spu?cizny dla przysz?ych pokole?.

  Poza kr??kiem grunge'owego tria i soundtrackiem John Williamsa, jeszcze tylko p?yta "Fear of a Black Planet" Public Enemy oraz nagranie azjatyckich s?oni wykonane przez Katharine Payne pochodz? z ostatnich 30 lat. Najstarsz? d?wi?kow? pami?tk? jest "Gypsy Love Song" w wykonaniu Eugene Cowles z 1898 roku.

  W?ród 50 wybranych w tym roku nagra? znalaz?y si? s?ynne s?owa Neila Armstronga, wypowiedziane po l?dowaniu na Ksi??ycu, utwory Glenna Millera, Muddy'ego Watersa i Johna Coltrane'a, dzie?a Piotra Czajkowskiego oraz Sergieja Prokofiewa a tak?e fragmenty audycji radiowych.

    Gwiezdne wojny: Za du?o efektów?    (0)
   
   
  2005-04-10 21:05 • Autor: mars • ¬ródło: INTERIA.PL

    RotS: I kto ma racj??    (0)
   
   
  2005-04-09 00:06 • Autor: mars • ¬ródło: Film.onet.pl

     Jak donosi serwis Film.onet.pl:

  Fani "Gwiezdnych wojen" ustawili si? ju? w kolejce po bilety na ostatni? cz??? sagi. Tyle tylko, ?e pod z?ym kinem.

  Na siedem tygodni przed premier? filmu "Gwiezdne wojny: Cz??? III - Zemsta Sithów" pod legendarnym Chinese Theatre w Hollywood ustawi?a si? kolejka po bilety. Jak na razie jednak z planów dystrybutora wynika, ?e ostatnia cz??? filmu nie b?dzie tutaj pokazywana. Film powinien za to by? wy?wietlany w kinie ArcLight odleg?ym co najmniej o kilometr. Fani czekaj?cy w kolejce nie maj? jednak zamiaru zrezygnowa?.

  - Poprzednio s?yszeli?my dok?adnie to samo - mówi stoj?ca w kolejce Sarah Sprague. - Chinese Theatre nadal jest epicentrum tego wydarzenia. To znakomite miejsce na premier? wielkich filmów, których korzenie si?gaj? lat 70.

  Na korzy?? kolejkowiczów przemawia historia. Dwie poprzednie cz??ci "Gwiezdnych wojen", cho? wcze?niej zapowiadano inaczej, ostatecznie trafi?y do Chinese Theatre.

    RotS: Szczegó?y ?cie?ki d?wi?kowej - UAKTUALNIENIE    (0)
   
   
  2005-04-08 22:57 • Autor: mars • ¬ródło: Film.onet.pl

     Jak donosi serwis Film.onet.pl:

  Podano ju? zestaw utworów, który wype?ni p?yt? ze ?cie?k? d?wi?kow? do filmu "Gwiezdne wojny: Cz??? III - Zemsta Sithów". Kr??ek pojawi si? w sklepach 2 maja. Obraz trafi na ekrany 19 maja.
  Autorem muzyki jest John Williams. Nagra? j? w s?ynnym studiu Abbey Road w Londynie. P?yta z muzyk? uka?e si? z logo wytwórni Sony Classical. Promowa? album i film b?dzie klip do tematu "Battle Of The Heroes". Cz??ci? soundtracku jest równie? 70-minutowy dysk DVD "Star Wars: A Musical Journey", na który z?o?y si? 16 u?o?onych chronologicznie sekwencji muzyczno-wizualnych zwi?zanych ze wszystkimi sze?cioma filmami cyklu (wprowadzenie do ka?dej zaprezentuje aktor Ian McDiarmid, czyli Palpatine).

  Oto programy p?yty CD i DVD:

  CD:

  1. Star Wars And The Revenge Of The Sith (7:31)
  2. Anakin's Dream (4:46)
  3. Battle Of The Heroes (3:42)
  4. Anakin's Betrayal (4:04)
  5. General Grievous (4:07)
  6. Palpatine's Teachings (5:25)
  7. Grievous And The Droids (3:28)
  8. Padme's Ruminations (3:17)
  9. Anakin Vs. Obi-Wan (3:57)
  10. Anakin's Dark Deeds (4:05)
  11. Enter Lord Vader (4:14)
  12. The Immolation Scene (2:42)
  13. Grievous Speaks To Lord Sidious (2:49)
  14. The Birth Of The Twins And Padme's Destiny (3:37)
  15. A New Hope And End Credits (13:06)

  DVD:

  Chapter 1: A Long Time Ago "Star Wars Main Title" from all films
  Chapter 2: Dark Forces Conspire "Duel Of The Fates" from Episode 1 : The Phantom Menace
  Chapter 3: A Hero Rises "Anakin's Theme" from Episode 1 : The Phantom Menace
  Chapter 4: A Fateful Love "Across The Stars" from Episode 2: Attack Of The Clones
  Chapter 5: A Hero Falls from Episode 3: Revenge of the Sith
  Chapter 6: An Empire Is Forged "The Imperial march" from Episode 5: The Empire Strikes Back
  Chapter 7: A Planet That Is Farthest From "The Dune Sea of Tatooine / Jawa Sandcrawler" from Episode 4: A New Hope
  Chapter 8: An Unlikely Alliance "Binary Sunset / Cantina Band" Episode 4: A New Hope
  Chapter 9: A Defender Emerges "Princess Leia's Theme" Episode 4: A New Hope
  Chapter 10: A Daring Rescue "Ben's Death / Tie Fighter Attack" Episode 4: A New Hope
  Chapter 11: A Jedi Is Trained "Yoda's Theme" from Episode 5: The Empire Strikes Back
  Chapter 12: A Narrow Escape "The Asteroid Field" from Episode 5: The Empire Strikes Back
  Chapter 13: A Bond Unbroken "Luke and Leia" from Episode 6: Return of the Jedi
  Chapter 14: A Sanctuary Moon "The Forest Battle" from Episode 6: Return of the Jedi
  Chapter 15: A Life Redeemed "Light Of The Force" from Episode 6: Return of the Jedi
  Chapter 16: A New Day Dawns "Throne Room / Finale" from Episode 4: A New Hope


  UAKTUALNIENIE 2005-04-08: Niektóre utwory s? dost?pne w Internecie i mo?ecie je pobra? z Internetu, np. za pomoc? linków podanych na Bastionie.

    Wi?cej informacji o serialu    (0)
   
   
  2005-04-04 20:21 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     O nowym serialu Gwiezdno-Wojennym mówi si? od dawna, a nawet sam Lucas go ju? potwierdzi?. Mo?na to przeczyta? w e-booku "The Making of Star Wars: Revenge of the Sith – The Final Chapter. W sekcji mówi?cej o nagraniu g?osu przez Franka Oza jako Yod?, Lucas krótko wspomnia? o serialu. Stwierdzi?, ?e kreskówka "Wojny Klonów" odnios?a du?y sukces, st?d by? pomys? by j? kontynuowa? w postaci pó?godzinnego serialu z g?ównymi postaciami. Lucas osobi?cie nie zamierza re?yserowa? filmu animowanego, gdy? woli prace z ?ywymi aktorami. Ale ew. kontynuacja „Wojen Klonów” to nie jedyny serial nad którym Lucas. Jim Ward z Lucasfilm potwierdzi? równie? prace nad serialem, ale od?egnywa? si? od zdradzania jakichkolwiek szczegó?ów. Tymczasem na jednej ze stron internetowych anonimowe ?ród?o poda?o, ?e w Hasbro podpisano kontrakt na ca?kowicie now? lini? zabawek, sugeruj?c, ?e serial jednak b?dzie. Osoba ta stwierdzi?a tylko tyle, ?e pracuje w Hasbro. Wi?kszo?? z zabawek b?dzie ukazywa? ca?kowicie nowe postaci, o których nikt wcze?niej nie s?ysza?. By? mo?e w kilku epizodach pojawi si? Mark Hamill jako Luke Skywalker. Sam Lucas ma by? tylko konsultantem niektórych kwestii. LucasFilm prawdopodobnie zorganizuje niebawem castingi dla m?odych aktorów.
  Mark Hamill jaki? czas temu stwierdzi? tylko, ?e "Nigdy nie mów nigdy", ale póki co nie dosta? ?adnej oficjalnej wie?ci na ten temat. Zdaniem Hamilla serial móg?by mie? form? "Opowie?ci Rycerzy Jedi", w pewien sposób nawi?zuj?c do komiksów. Hamill z ch?ci? spotka?by si? te? na planie wraz ze swym przyjacielem Kevinem Smithem.
  Zapytany czy chcia?by zagra? Luke’a jako swoistego nast?pc? Obi-Wana Kenobiego, czyli mentora, stwierdzi?, ze Lucas dawno temu opowiada? o jeszcze jednej trylogii, w której co? takiego mia?o by mie? miejsce. I jaki? czas temu, podobno zapyta? Hamilla, czy mia?by ochot? przekaza? miecz nowej, m?odszej nadziei.

    The Making of SW: RotS – The Final Chapter    (0)
   
   
  2005-04-04 19:50 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     W zesz?ym tygodniu na oficjalnej pojawi? si? do ?ci?gni?cia e-book "The Making of Star Wars: Revenge of the Sith – The Final Chapter" J.W. Rinzlera. Obecnie pojawi? si? on tak?e w wersji darmowej oficjalnej.
  Ksi??ka ta to swoisty epilog, publikacji "ROTS – jak powstawa? film", która niestety nie ujrzy ?wiat?a dziennego w Polsce. Rinzler umie?ci? w niej ca?? mas? informacji, które nie mog?y by? opisane podczas g?ównych prac nad ksi??k?, cho?by dlatego, ?e dzia?y si? ju? po zamkni?ciu i edycji ksi??ki.
  Trzeba pami?ta? o jednym, "Ostatni Rodzia?" jest publikacj?, której nale?y unika?, je?li unika si? spoilerów. Obecnie mo?na j? ?ci?gn?? tutaj.

    Zemsta Sithów: spoty reklamowe    (0)
   
   
  2005-04-02 11:01 • Autor: mars • ¬ródło: StarWars.com

     Na oficjalnej stronie StarWars.com pojawi?y si? trzy spoty reklamowe Zemsty Sithów, które maj? pojawi? si? w telewizji. Oprócz znanych nam uj?? z poprzednich oficjalnych zwiastunów, znajdziemy w nich ca?kiem nowe. Mo?emy te? us?ysze? nowy, nieznany nam temat muzyczny.
  Wspomniane spoty to: "Teaser", "Dark Side Unleashed" i "Tragedy".

    Przysz?o?? Gwiezdnej Sagi    (0)
   
   
  2005-03-30 20:18 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Podczas niedawnej rozmowy dla magazynu "Now Playing Magazine", Steve Sansweet z Lucasfilmu uspokoi? fanów, potwierdzaj?c plany realizacji dwóch seriali – animowanego i aktorskiego, wkrótce po zako?czeniu prac nad "Zemst? Sithów". Doda? jeszcze jedn? rzecz, a mianowicie, ?eby si? nie martwi?, ?e Gwiezdne Wojny znikn?, w jakiej? formie b?d? istnia?y, dopóty b?dzie na nie zapotrzebowanie, a tego kresu póki co nie wida?.

    Polski dubbing do Zemsty Sithów    (0)
   
   
  2005-03-30 20:09 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

     Jak donosi serwis Stopklatka:

  Znamy ju? obsad? do trzecie cz??ci "Gwiezdnych wojen", czyli "Zemsty Sithów". To w?a?nie w tej cz??ci zobaczymy narodziny Lorda Dartha Vadera.

  G?osu tej postaci w polskiej wersji j?zykowej udzieli? Miros?aw Zbrojewicz. Ponadto us?yszymy m.in. Tomasza Bednarka, Mariusza Czajk?, Piotra Zelta, Jacka Bursztynowicza i wielu innych polskich aktorów - informuje serwis dubbing.pl. Nagrania do tego filmu odby?y si? w studiu Sun w Kopenhadze. Premiera filmu zapowiadana jest na ca?ym ?wiecie na 19 maja.

  Wersja polska: Studio Sonica
  Nagrania dokonano w Sun Studio w Kopenhadze
  Re?yseria - Jacek Rozenek

  W wersji polskiej udzia? wzi?li:
  Anakin Skylwalker - Tomasz Bednarek
  Obi Wan / Ben Kenobi - Jaros?aw Domin
  Yoda - Mariusz Czajka
  Supreme Chancellor - Ryszard Nawrocki
  Imperator Palpatine - Ryszard Nawrocki
  Darth Sidius - Ryszard Nawrocki
  Senator Padme Amidala - Aleksandra Rojewska
  Mace Windu - Jacek Rozenek
  Darth Tyranus - Zbigniew Konopka
  Hrabia Dooku - Zbigniew Konopka
  C-3PO - Grzegorz Wons
  Senator Bail Organa - Piotr Zelt
  Genera? Grievous - Jacek Kopczy?ski
  Tion Medon - Andrzej ?arnecki
  Kapitan Typho - Jacek Miko?ajczak
  Kapitan Antilles - Andrzej Butruk
  Ki-Adi-Mundi - Jacek Bursztynowicz
  Nute - Jerzy Dominik
  Clone Voice - Wojciech Paszkowski
  Lord Darh Vader - Miros?aw Zbrojewicz
  Saesee Tiin - Miros?aw Zbrojewicz.

    Dwie wersje ROTS    (0)
   
   
  2005-03-28 23:07 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Jak powiedzia? Rick McCallum dla magazynu Empire, wersja Zemsty Sithów, przeznaczona do kin cyfrowych, b?dzie si? ró?ni? troch? od tej przeznaczonej dla kin tradycyjnych. Nie zdradzi? nic poza stwierdzeniem, ?e b?dzie ona d?u?sza. Powtarza si? zatem sytuacja z Atak Klonów, gdzie w USA wersja cyfrowa by?a wzbogacona, np. o scen? w której Anakin trzyma swoj? sztuczn? r?k? Padme podczas ?lubu. Nale?y tu doda?, ?e w europie, z powodu praktycznego braku kin cyfrowych, by?a tylko jedna wersja filmu, z t? scen?. W USA ma to wymusi? w pewien sposób post?p, gdy? jak Lucas powtarza? wielokrotnie, obecnie cyfrowo?? w kinach powstrzymuj? ju? jedynie kiniarze.

    Sony o wydaniu muzyki z ROTS.    (0)
   
   
  2005-03-28 14:45 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium / SONY Classical

     Na stronie Sony pojawi? si? artyku? o planowanym wydaniu muzyki z ROTS. Album z muzyk? z filmu – "Star Wars: Episode III Revenge of the Sith", który b?dzie zawiera? 70-minutowy kolekcjonerski dodatkowy film pt. "Star Wars: A Musical Journey" wydany na DVD pojawi si? w sklepach (równie? w Polsce – dane z Sony Music Poland) 3 maja 2005. Kompozytorem b?dzie pi?ciokrotny zdobywca Oskara – John Williams, autor muzyki do wszystkich filmów sagi. Bonusowy film na DVD poka?e widzowi muzyczn? i wizualn? podró? przez wszystkie Sze?? Filmow Sagi. Film pojawi si? jednoczesnie na ca?ym ?wiecie 19 maja 2005. "Zemsta Sithów" jest najbardziej oczekiwanym filmem tego roku.
  Soundtrack zosta? oficjalnie zapowiedziany 15 marca na konferencji prasowej w Nowym Jorku. Do wydania zostanie do??czony, zupe?nie bez ?adnych dodatkowych kosztów, film DVD.
  70-minutowy film, stworzony na potrzeby , zawieraj?cy 16 nowych muzycznych klipów, wybranych z wszystkich sze?ciu filmów. Niezapomniane filmowe tematy zosta?y u?o?one w kolejno?ci chronologicznej, by prowadzi? widza przez ca?? sag?. Ka?da cz??? jest poprzedzona wprowadzeniem aktora Iana McDiarmida (który gra Senatora Palpatine’a) w filmie) i sk?ada si? z spektakularnego monta?u, zawieraj?cego te? oryginaln? ?cie?k? d?wi?kow?, efekty i dialogi. Legendarna muzyka Williamsa zosta?a zremasterowana i przemiksowana do standardu surround 5.1. Dodatkowo na p?ycie znajdzie si? nowy temat muzyczny – "Battle of the Heroes", wokó? którego Lucasfilm stworzy? promuj?cy teledysk trzeciego Epizodu.
  Album b?dzie te? zawiera? krótk? notk? od George’a Lucasa, a tak?e ekskluzywny rozk?adany plakat z kilkoma zdj?ciami z filmu.
  W "Zem?cie Sithów" ostatnim, ale te? najbardziej dramatycznym rozdziale Gwiezdnej Sagi, Wojny Klonów powoduj? p?kni?cie na linii Kanclerz Palpatine (Ian McDiarmid) – Rada Jedi. Anakin Skywalker (Hayden Christensen), m?ody Jedi, lojalny wobec Kanclerza, usi?uje zachowa? w tajemnic swoje ma??e?stwo z Padme Amidal? (Natalie Portman). Skuszony obietnicami pot?gi i pokusami Ciemnej Strony, podporz?dkowuje si? Darthowi Sidiousowi i staje si? Darthem Vaderem. Razem, Sidious i Vader, staj? si? motorem nap?dowym zemsty przeciw Jedi. A to doprowadza do klimatycznego pojedynku na miecze ?wietlne mi?dzy Vaderem i jego by?ym mistrzem – Obi-Wanem Kenobi (Ewan McGregor), który zadecyduje o losach galaktyki....
  Posiadaj?cy 43 oskarowe nominacje na swoim koncie, Williams skomponowal zupe?nie nowe utwory dla filmu, ale wykorzysta? te? kilka starych tematów i motywów muzycznych, by po??czy? film z wcze?niejszymi cz??ciami Sagi. Muzyk? nagra?a ponownie Londy?ska Orkiestra Symfoniczna (LSO), ponownie pod batut? samego maestro Williamsa. To w?a?nie ta orkiestra nagra?a prawie 28 lat temu pierwsz? ?cie?k? d?wi?kow? do Gwiezdnych Wojen, a nast?pnie przez wiele lat zbiera?a si? pod dyrekcj? Williamsa, by nagra? muzyk? do kolejnego filmu.
  W roku 1999 Sony Classical wypu?ci?o wyró?niony nominacj? Grammy, soundtrack do "Mrocznego Widma", który szybko zdoby? w USA tytu? platynowej p?yty i sprzeda? si? ponad dwóch milionach egzemplarzy na ?wiecie. Dodatkowo potem wypuszczono wersj? Ultimate Edition zawieraj?c? wszystkie tematy Williamsa z nowego filmu. W roku 2002 pojawi? si? jeszcze album z "Ataku klonów". Oba s? nadal dost?pne.
  We wrze?niu 2005, Sony Classical wypu?ci?o na nowo, ju? pod w?asnym szyldem, takze zemasterowane soundtracki z klasycznej trylogi, ka?dy w osobnym pude?ku z pi?kn?, ok?adk?.

  Soundtrack z "Zemsty Sithów" kontynuuje d?ugoletni? tradycj? Sony Classical, wspó?pracy z Johnem Williamsem, który nagra? z nimi wiele nie filmowych projektów. Williams dosta? trzeciego ze swoich Oskarów za "Gwiezdne Wojny" (1977), a tak?e otrzyma? nominacj? za "Imperium Kontratakuje" (1980) i "Powrót Jedi" (1983). Muzyka z ANHTESB wygra?a nagrody Grammy, a ROTJ i TPM dosta?y nominacje.
  Wi?cej informacji o albumach znajdziecie na stronie wydawcy: SONY Classical.

    A jednak bedzie serial.    (0)
   
   
  2005-03-23 19:23 • Autor: NaVaR • ¬ródło: Film.onet.pl

     Jak donosi serwis Film.Onet.pl: Twórcy cyklu "Gwiezdne wojny" zapowiadaj?, ?e po uko?czeniu ostatniego filmu rozpoczn? prace nad serialem telewizyjnym.

  Film "Gwiezdne wojny: Cz??? III - Zemsta Sithów" wejdzie na ekrany kin ju? w maju, a wielbiciele kosmicznej sagi ju? teraz obawiaj? si? przysz?o?ci bez kolejnych cz??ci. Na szcz??cie firma produkcyjna Lucasfilm nale??ca do re?ysera George’a Lucasa zapowiedzia?a, ?e losy Dartha Vadera, Luke’a Skywalkera i mistrza Jody b?d? rozwijane w rozmaitych projektach telewizyjnych.

  "W przysz?o?ci chcemy wykorzystywa? motywy z ‘Gwiezdnych wojen’ w ró?nych formatach i konwencjach. Rozwa?amy serial telewizyjny, filmy animowane i produkcje telewizyjne na ?ywo" - mówi Steve Sansweet odpowiedzialny za kontakty wytwórni z fanami.

    Zemsta Sithów w sieci.    (0)
   
   
  2005-03-22 21:01 • Autor: NaVaR • ¬ródło: StarWars.com

     Na oficjalna stronie serii filmów Gwiezdne Wojny zasz?a wielka zmiana – rozpocz?to reklamowanie najnowszej produkcji Georga Lucasa Epizod III Zemsta Sithow. Mo?na na niej znale?? oficjalne zwiastuny zdj?cia, tapety, plakaty oraz ikony na PC i Mac, w przysz?o?ci maja si? pojawi? e-kartki.

    Poruszaj?ce "Gwiezdne wojny"    (0)
   
   
  2005-03-20 21:18 • Autor: mars • ¬ródło: Film.onet.pl

     Jak donosi serwis Film.onet.pl:

  "George Lucas przyzna?, ?e ostania cz??? gwiezdnej serii jest bardziej poruszaj?ca ni? poprzednie epizody.

  - To prawdziwy wyciskacz ?ez - zdradza re?yser. - I robi to w sposób, którego nikt si? nie spodziewa. Wydaje mi si?, ?e nakr?ci?em najlepszy film jaki tylko mog?em. Twórca nadal jednak nie chce zdradzi? szczegó?ów fabu?y. - Oczywi?cie fani chcieliby zobaczy? film o tym jak Darth Vader zabija ludzi. Ale ja nie zamierzam opowiedzie? takiej historii. Nie o to chodzi w tym filmie - wyznaje Lucas. - Pierwsza trylogia tak naprawd? opowiada o ojcu, jego rozterkach, a tak?e o wewn?trznej walce m??czyzny, który stara si? zrozumie? kim jest. W tym samym czasie chce spe?ni? ambicje o posiadaniu w?adzy, zawiera pakt z diab?em i w?a?ciwie przez reszt? ?ycia tego ?a?uje.

  Przypomnijmy, ?e re?yser ju? wcze?niej uprzedzi?, i? "Gwiezdne wojny: Cz??? III - Zemsta Sithów" b?dzie najbardziej mroczn? i brutaln? cz??ci? s?ynnej gwiezdnej sagi, poniewa? w?a?nie w tym filmie obiecuj?cy ucze? rycerzy Jedi, Anakin Skywalker przechodzi transformacj? w nikczemnego Dartha Vadera. Lucas przewiduje, ?e film otrzyma w Ameryce kategori? PG-13 wymagaj?c? obecno?ci rodziców podczas projekcji.

  Ostatni film z gwiezdnej serii wejdzie na ekrany kin 19 maja.
  "

    Dokument "60 minut"    (0)
   
   
  2005-03-18 22:41 • Autor: mars • ¬ródło: ANAKIN SKYWALKER / Bastion

     Na ?amach strony JTM pojawi? si? dokument "60 minut". Ca?o?? jest g?ównie po?wi?cona wywiadowi z George'em Lucasem na temat Zemsty Sithów. Wi?cej o samym dokumencie mo?ecie poczyta? tutajtutaj. Urywek w postaci ma?ego zwiastuna mo?na by?o zobaczy? pod tym linkiem.
  Dokument "60 minut" zosta? nagrany w formacie mpg i zajmuje 130 MB. Mo?ecie go ?ci?gn?? z tego miejsca.

    RotS: Ok?adka ?cie?ki d?wi?kowej    (0)
   
   
  2005-03-17 20:13 • Autor: mars • ¬ródło: Bastion / CMG

     Na ?amach serwisu muzycznego CMG zosta?a opublikowana oficjalna ok?adka do albumu ze ?cie?ki d?wi?kowej Zemsty Sithów. Mo?ecie j? zobaczy? poni?ej:  Dla przypomnienia album z muzyk? Epizodu III uka?e si? 3 maja. Do zestawu zostanie do??czona jeszcze kolekcjonerska p?yta DVD. Co ciekawe 4 kwietnia muzyka b?dzie ju? dost?pna dla posiadaczy Hyperspace (p?atnej strefy StarWars.com).
  Wi?cej na ten temat mo?ecie przeczyta? na Bastionie w tym linku>>>.

    Trylogia w wersji 3-D?    (0)
   
   
  2005-03-17 17:30 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     To bynajmniej nie ?art. Lucas wielokrotnie próbowa? ?ama? wszelkie bariery techniczne, jakie stan??y mu na drodze, stara? si? by? prekursorem nowych technik filmowych. "Atak Klonów" to nie tylko film, który jako pierwszy z du?ym bud?etem by? kr?cony w technice cyfrowej, to nie tylko film, który zrewolucjonizowa? ?wiatowy rynek filmowy, dzi?ki równoczesnym premier? na ca?ym globie, ale te? film, który jako jeden z pierwszych zosta? przystosowany do olbrzymich ekranów kin IMAX. Ale kina IMAX nie powsta?y tylko po to, by prezentowa? w nich filmy na gigantycznych ekranach. Ide? ca?ego przedsi?wzi?cia by?y filmy trójwymiarowe.
  Kolejnym wa?nym krokiem w historii filmów 3D jest fakt, ?e znani twórcy zaczynaj? tworzy? filmy od razu w tym formacie, w praktyce na potrzeby IMAX 3D. Prekursorem w tej dziedzinie okaza? si? by? James Cameron, twórca filmu "Aliens of the Deep", w którym ukazuje najdziwniejsze istoty z g??bin oceanów. Cameron stwierdzi?, ?e przysz?o?? nale?y do kina 3D. Twórca takich hitów jak "Terminator" czy "Titanic" stwierdzi? te?, ?e za do?? niewielkie pieni?dze mo?na filmy animowane komputerowo przerobi? do potrzeb kina trójwymiarowego. Przysz?o?? kina akcji, kina fantastycznego wg Camerona to w?a?nie trzeci wymiar. A to znaczy mniej wi?cej tyle, ?e tak jak kiedy? koloryzowano filmy, b?dzie mo?na dorabia? do nich trzeci wymiar.
  W tym momencie wkroczy? George Lucas. Cho? kr?ci on nowe cz??ci Gwiezdnych Wojen w formacie cyfrowym, jest to jednak wci?? tylko obraz dwuwymiarowy. Jednak na prezentacji zorganizowanej przez Texas Instruments, gdzie prezentowano nowy wy?wietlacz 3D – Christie CP2000 Lucas zaprezentowa? fragment oryginalnych "Gwiezdnych Wojen" (czyli "Nowej Nadziei" w wersji 3D), tym samym uda?o mu si? z?ama? kolejn? barier? techniczn?, poprawi? stary film z dwóch wymiarów do trzech.

  By? to co prawda jedynie klip, ale kto wie, co szykuje Lucas na swoim ranczu. Ju? od pewnego czasu si? mówi?o o tym, ?e klasyczna trylogia pojawi si? w kinach IMAX. Czy?by zatem w roku 2007, w 30. rocznic? premiery ANH, mieliby?my zobaczy? sag? w wersji 3D? Na razie brzmi to jak fikcja, ale nigdy nic nie wiadomo.

  Nie jest to pierwszy kontakt Lucasa z kinem 3D. W roku 1986 na zlecenie Disneya i na potrzeby parków tematycznych, Lucas, a w?a?ciwie Francis Ford Coppola, który prawie natychmiast skontaktowa? si? z Lucasem, dosta? zlecenie nakr?cenia któtkometra?owego filmu 3D. Lucas zaj?? si? wpierw scenariuszem do tego filmu, a potem jego produkcj?. Coppola by? re?yserem. By?a to komedia fantastyczno-muzyczna z Michaelem Jacksonem pt. "Captain Eo". By? to wtedy jeden z najdro?szych filmów wszechczasów, ka?da z 17 minut kosztowa?a przesz?o milion dolarów. W tym momencie warto zauwa?y?, ?e zamiast pokaza? fragmentu, cho?by "Zemty Sithów", Lucas zdecydowa? si? na pokazanie "Nowej Nadziei", a to daje nam wiele do my?lenia.

    Nowe pozycje z Dorling Kindersley    (0)
   
   
  2005-03-16 17:53 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Dorling Kindersley, którego gwiezdno-wojenne albumy s? znane tak?e i w Polsce, jesieni? w USA wypu?ci dwie kolejne ksi??ki, b?d?ce zbiorami przewodników.

  Tym razem b?dzie to Star Wars: The Ultimate Visual Guide – czyli S?ownik Obrazkowy po ca?ej sadze. Autorem tekstu b?dzie Ryder Windham, a ilustracje b?d? pochodzi? z ca?ej sagi. S?ownik b?dzie zawiera? histori? galaktyki Gwiezdnych Wojen, kluczowe postaci, technologie, tworzenie filmów, EU, kolekcjonaria i fandom Gwiezdno-Wojenny. Zawiera? b?dzie ponad 600 obrazków. Pozycja ta pojawi si? w pa?dzierniku.  W pa?dzierniku pojawi si? te? druga pozycja "Star Wars: Complete Locations – Inside the Worlds of Episode I to VI". B?dzie to kontynuacja pozycji, nigdy nie wydanych w Polsce – czyli przekroi po lokacjach. Wszystko zostanie ?adnie zilustrowane wzbogacone diagramami i mapami autorstwa Hansa Jenssena, Richarda Chasemore’a i Roberta E. Barnesa. Pozycja ta b?dzie zawiera? mapy i informacje z poprzednich wyda? "Inside the Worlds of..." (napisanych przez Davida Westa Reynoldsa, Cristin Lund, Simona Beecrofta i Jamesa Luceno), ale te? b?d? nowe i uzupe?nione informacje przez Kerrie Dougherty, jak równie? nowe ilustracje.
    RotS: 2 kwietnia ruszy akcja promocyjna    (0)
   
   
  2005-03-16 17:41 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     2 kwietnia 2005 rozpocznie si? gigantyczna akcja promocyjna zwi?zana z "Zemst? Sithów". Jednocze?nie pojawi? si? w sklepach produkty ró?nych partnerów Lucasfilmu, w tym p?atki, jedzenie dla dzieci, cukierki, napoje i ca?a masa ró?nych kolekcjonariów. Poni?ej lista tego, co si? b?dzie dzia?o w USA w najbli?szych dniach.

  Burger King – sie? restauracji, która reklamowa?a si? SW ju? przy Powrocie Jedi w 1983, ponownie wraca na scen?. B?dzie kusi? przede wszystkim promocjami dla kolekcjonerów, zapewniaj?c ca?a gam? super zdeformowanych postaci i pojazdów z ca?ej sagi. Dla starszych odbiorców b?dzie przeznaczona gra karciana "Choose Your Destiny".

  Masterfoods – producent M&M’s, Kuros, Skittles zaprezentuje fanom Gwiezdnej Sagi nowe inspirowane filmem opakowania swoich s?odyczy. Dodatkowo M&M’s b?dzie wspierana kampani? reklamow? o nazwie Star Wars M-pire [angielska gra s?ów M – czyta si? jak "Em", a to wraz z -pire brzmi jak "Imperium"], przy której zadebiutuje nowa czarna czekolada M&M’s, a tak?e b?d? one troch? stylizowane na postaci z Sagi.

  Pepsi – wypu?ci swoje produkty w nowych opakowaniach, inspirowanych Gwiezdnymi Wojnami, w tym Pepsi dietetyczn?, bezkofeinow?, Pepsi, Mountain Dew, Diet Dew i Slice. Ponadto w sieci sklepów 7-Eleven pojawi si? Darth Dew Slurpee w specjalnym kubku dla kolekcjonerów. Warto doda?, ze Pepsi by?a obecna przy kampanii "Mrocznego Widma". W 2002 wola?a reklamowa? si? Spidermanem ni? AOTC, co jak si? okaza?o by?o strza?em w dziesi?tk?. Czy i tym razem Pepsi wybra?a najbardziej dochodowy film roku? Zobaczymy.

  Cingular – b?dzie oferowa? d?wi?ki, tapety, wygaszacze i gry na urz?dzenia mobilne i komórki.

  Frito Lay – z pewno?ci? wypu?ci swoje chipsy w tematycznych opakowaniach, zawieraj?ce pami?tkowe gad?ety z sagi.

  Kellogg’s – zaatakuje wszystkich kampani? "Fuel the Force" [uzupe?nij/zatankuj Moc], w której reklamowa? b?dzie nowe p?atki, wafle, krakersy, snaki owocowe oraz pieczywo tostowe. Wszystko oczywi?cie w tematycznych opakowaniach, zawieraj?ce karty do gry, ?wi?c?ce "?y?eczki ?wietlne", s?oiki, talerzyki itp. Gwiezdne Wojny b?d? mia?y nawet w?asne p?atki!

    Nowy serial Tartakovsky’ego?    (0)
   
   
  2005-03-15 19:53 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     W sieci pojawi?y si? plotki-spekulacje na temat dalszej wspó?pracy Cartoon Network z Lucasfilm. Otó? podobno Genndy Tartakovsky ma zrobi? krótkometra?owy serial animowany o … Boba Fettcie. Podobno w planach jest dwana?cie pi?ciominutowych odcinków, które b?d? opowiada? o najs?ynniejszych sprawach ?owcy nagród. Ma by? to troch? parodia programu "America’s Most Wanted". Podobno jeszcze zanim podpisano umow?, czy zacz?to rysowa? pierwsze szkice, ju? pojawi?y si? telewizje ch?tne to wyemitowa? w tym kanadyjska Teletoon.

    Zwiastun juz za darmo    (0)
   
   
  2005-03-15 08:58 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium za StarWars.com

     Na Starwars.com pojawi? si? zwiastun "Zemsty Sithów", tym razem ju? dost?pny dla wszystkich, a nie jedynie posiadaczy Hyperspace. Mo?na go obejrze? wchodz?c na g?ówn? stron? - StarWars.com.

    "Zemsta Sithów" nie dla dzieci    (0)
   
   
  2005-03-13 22:06 • Autor: mars • ¬ródło: Film.onet.pl

     "George Lucas ostrzega rodziców, aby nie przyprowadzali na kolejny film z cyklu "Gwiezdne Wojny" bardzo ma?ych dzieci.

  Re?yser uprzedza, ?e "Zemsta Sithów" b?dzie najbardziej mroczn? i brutaln? cz??ci? s?ynnej gwiezdnej sagi, poniewa? w?a?nie w tym filmie obiecuj?cy ucze? rycerzy Jedi, Anakin Skywalker przechodzi transformacj? w nikczemnego Dartha Vadera.

  Lucas przewiduje, ?e film otrzyma w Ameryce kategori? PG-13 wymagaj?c? obecno?ci rodziców podczas projekcji.

  "My?l?, ?e nie odwa?y?bym si? zabiera? na ten film sze?ciolatka, bo ta cz??? jest przesycona mrocznymi emocjami i tragedi?" - powiedzia? filmowiec w ameryka?skim programie telewizyjnym "60 Minutes"."
  - Film.onet.pl

    Mangowe ksi??ki z trylogii    (0)
   
   
  2005-03-12 13:21 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Poza rynkiem ameryka?skim czasem pojawiaj? si? te? ksi??ki Gwiezdno-Wojenne. Cz?sto s? to publikacje raczej dokumentalne (jak "Jak powstawa?a kosmiczna trylogia" Olivera Denkena), ale zdarzaj? si? te? oficjalne wydania. Jednym z nich b?dzie tegoroczne wydanie ksi??ek w stylu Cine-Manga przez firm? Tokyopop. Uka?? si? one wiosn? w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. Jest to seria, bazuj?ca na popularnych filmach, ??cz?ca Anie z zdj?ciami, cyfrowo przerobionymi by mia?y troch? kszta?t komiksu. Przy tym maj? stylizowane na mang? teksty i sposób zapisywania d?wi?ków i dialogów. Na pocz?tek, by rozpozna? rynek, zostan? wypuszczone tylko adaptacje z klasycznej trylogii.


    Oficjalny plakat i zwiastun II    (0)
   
   
  2005-03-11 17:50 • Autor: mars • ¬ródło: StarWars.com

     Kilka dni temu mieli?my okazj? zapozna? si? z oficjalnym plakatem do Zemsty Sithów. Dzi? mo?emy zapozna? si? z II, nie mniej oczekiwanym jak sam film zwiastunem, którego opis mo?ecie znale?? tutaj (autorstwa Anakina Skywalkera). Na razie zwiastun zosta? udost?pniony osobom nale?ycym do oficjalnego (p?atnego) fanklubu Star Wars – HYPERSPACE. Z uwagi, ?e Ci szcz??liwi fani nie zapominaj? o nas, zwiastun ju? mo?na pobra? z sieci. Znajdziecie go m. in.: (mov; 31.1 MB), (mpg; 24,9 MB), (avi-torrent; 51 MB).

    Kto jeszcze zagra w ROTS?    (0)
   
   
  2005-03-10 21:05 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Na oficjalnej uzupe?niono list? aktorów o postaci, jakie graj?. Nie zabrak?o przy tym spoilerów, cho? niewielkich, bo informacja o tym, ?e Tarkin b?dzie mia? swój wyst?p (nie rol?, a wyst?p) w ROTS jest bardzo stara i by?a przez Pabla i Ricka potwierdzona wcze?niej. Tym razem mamy ju? oficjaln? list? na której jest napisane:

  Wayne Pygram wcieli si? w rol? Gubernatora Tarkina.

  Poni?ej zdj?cie aktora i Tarkina dla porównania:  Ale to by?o w pewien sposób do przewidzenia. Drobny spoiler i nic wi?cej.

  Teraz przejd?my do REWELACJI. Otó? Ci, którzy wierzyli, ?e ROTS nie jest ich ju? w stanie niczym zaskoczy?, niech przede wszystkim czytaj? co dalej. Znamy ju? imi? postaci, któr? zagra Jeremy Bulloch, czyli Boba Fett w klasycznej trylogii. Ma?o tego, t? posta? znamy od dawna, acz nikt nigdy jej nie widzia?.

  Jeremy Bulloch zagra rol? kapitana Coltona!

  Tu trzeba si?gn?? pami?ci? do powie?ci "Nowa Nadzieja". Otó? w stosunku do filmu, kilka nazw by?o tam zmienionych, jedn? z nich by?o to, ?e w?a?cicielem droidów R2-D2 i C-3PO, by? jakoby kapitan Colton, a nie Antilles. W ostatecznym filmie by?o Antilles, a Colton przepad? na wieki w niebyt. Z tego niebytu Lucas go wyci?gn??, ?wietnie ??cz?? wcze?niejszy b??d w zgrabn? histori?. Po raz kolejny w filmie kinowym, dostaniemy wi?cej nawi?za?, do zapomnianych fragmentów poza filmowej sagi, ni? to bywa w niejednej ksi??ce (cho?by wy?cigi Boonta - nawi?zanie do serialu Droids, czy system Tund - do trylogii Landa, oba nawi?zania w "Mrocznym Widmie").

    Fragment zwiastuna w sieci    (0)
   
   
  2005-03-04 11:23 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Na oficjalnej ukaza? si? spot telewizyjny, reklamuj?cy serial "The O.C.", a tak?e, a mo?e co najwa?niejsze, premier? zwiastuna w TV.

  Spot mo?ecie zobaczy? na http://www.starwars.com

    Zemsta na finiszu    (0)
   
   
  2005-03-03 10:23 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Jak stwierdzi? sam George Lucas, na przyj?ciu po ceremonii gali Oskarowej, "Zemsta Sithów" jest ju? prawie sko?czona, a w?a?ciwie to b?dzie sko?czona w ci?gu miesi?ca. W zesz?ym tygodniu sko?czono nagrywanie muzyki, teraz zosta?o jedynie zmiksowanie jej z filmem i kilka drobnych poprawek.

    Synopis II cz??ci Wojen Klonów    (0)
   
   
  2005-03-03 10:20 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium / TheForce.Net

     Na TheForce.Net znalaz? si? synopis II Cz??ci Wojen Klonów.
  Grupa Jedi zosta?a zdziesi?tkowana przez nowego wroga – pot??nego Genera?a Grievousa, na pocz?tku 21 odcinka, Jedi musz? zmieni? strategi? by pokona? Genera?a i powstrzyma? Separatystów. Yoda proponuje, ?e mo?na by ju? przyzna? tytu? Rycerza Jedi, ko?cz?c jego nauki u Obi-Wana, mimo ?e jak sam twierdzi, ostateczny test Jedi dopiero nadejdzie. Tymczasem Obi-Wan i Anakin prowadz? Republik? do walki z Separatystami, podczas gdy przywódca Separatystów ... Darth Sidious planuje atak na planet? Coruscant. Anakin i Obi-Wan s? na odleg?ej planecie Koobi, by ?ledzi? domnieman? grup? Konfederatów. To Mace Windu i Yoda b?d? musieli dowodzi? obron? Republiki i zatrzyma? Kanclerza Palpatine’a w bezpiecznym miejscu, zanim dopadnie go Grievous.

    Wywiad z Rickiem McCallumem w Cinema    (0)
   
   
  2005-02-25 10:36 • Autor: mars • ¬ródło: Cinema Magazyn online

     
  Jak donosi Cinema Magazyn online:
  "W marcu kolejna gratka dla rzeszy fanów Gwiezdnych Wojen. W ekskluzywnym wywiadzie producent Rick McCallum opowiada naszemu wys?annikowi o pilnie strze?onych sekretach Epizodu III. Na okras? kilka premierowych zdj?? z – podobno, bo nie do ko?ca wierzymy Lucasowi – ostatniej pe?nometra?owej wyprawy do odleg?ej galaktyki."

    Wojny Klonów Tom II    (0)
   
   
  2005-02-25 00:57 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium za TheForce.Net

     Clone Wars
  Na TheForce.Net pojawi? si? zwiastun drugiej cz??ci seiralu "Wojny Klonów", prezentowany obecnie przynajmniej na ameryka?skim Cartoon Network. Niestety nie zawiera on ?adnej nowej sceny, ba ?adnej sceny z serialu.
  Mo?na go zobaczy? tutaj:

  http://www.theforce.net/latestnews/story/Download_Clone_Wars_UK_Teaser_89665.asp


    Kolejny program na Cartoon Network    (0)
   
   
  2005-02-25 00:44 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Po Wojnach Klonów, ale jeszcze przed Epizodem III, fani Gwiezdnych Wojen b?d? mogli zobaczy? inny, krótkometra?owy filmik SW w kanale Cartoon Network. 8 maja o godzinie 19:00 - w ameryka?skim CN zostanie wyemitowany 5 minutowy filmik Gwiezdno-Wojenny, w ca?o?ci zrealizowany za pomoc? LEGO - zarówno klocków jak i ich cyfrowych wersji. B?dzie on nawi?zywa? do Gwiezdnych Wojen - acz dok?adnie nie wiadomo, do czego dok?adnie, czy tylko Epizod III, czy ca?a saga. Pozostaje przypuszcza?, ?e b?dzie to raczej fanfilm, ni? powa?ne dzie?o. LEGO swego czasu na swojej stronie zaprezentowa?o funfilm Epizod V i 1/2.

    Soundtrack: Wielki Finisz    (0)
   
   
  2005-02-14 18:42 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     To, ?e muzycy z Londy?skiej Orkiestry Symfonicznej potrafi? gra? od razu, widz?c nowe nuty po raz pierwszy na oczy, Pablo ju? wiedzia?. Tym razem zaskoczyli go jeszcze czym? innym, otó? filharmonicy pod batut? Johna Williamsa i Shawna Murphy’ego zagrali kilka utworów, wpasowuj?c si? dok?adnie do filmu, nie widz?c na ekranie scen, które s? przedstawiane. Ranek rozpocz?? si? od utworu 7M8, który Williams okre?li? równie? jako napisy ko?cowe. Maj? one specyficzn? struktur?, muzyki pasuj?cej do ostatnich minut filmu, gdzie poza obrazem, to w?a?nie muzyka odgrywa g?ówn? rol?. Potem przechodzi to w temat Luke’a Skywalkera, a nast?pnie przechodzi w nowy motyw – g?ówny motyw z filmu. A potem ko?czy si? ?ciszaj?c lub ewentualnie do?? tryumfalnie. W przypadku Epizodu III, który nie tylko ko?czy now? trylogi?, ale w pewnym sensie ca?a sag?, b?dzie inaczej. Wi?kszo?? muzyki, któr? b?dzie zawiera?, nie pojawia si? w filmie. Tu? po fanfarach i g?ównym temacie pojawi si? temat ksi??niczki Lei, tym razem powi?zany z Alderaanem, planet?, która pojawia si? w ko?cówce „Zemsty Sithów”. Po zako?czeniu tego tematu Williams zrobi? przerw? i powiedzia? „zabierze nam to kolejne 25 lat, zanim zagramy to jeszcze raz”.
  Temat ko?cowy jest nagrywany jako kilka oddzielnych melodii, które dopiero potem zostan? po??czone w ca?o??. Nagrano mi?dzy innymi spokojniejsz? „Throne Room” z ANH, muzyk? towarzysz?c? ceremonii pod koniec ANH. Wszystko rozpoznawalne, acz czasem przypominaj?ce wersje alternatywne. Oczywi?cie utwory te nie by?y nagrywane w kolejno?ci chronologicznej.
  Dwa nast?pne kawa?ki, Murphy okre?la mianem w?tków potwora. Pierwszy z nich aczyna si? od utwory ”Scenes and Dreams”. Jest noc na Coruscant, Padme stoi na swoim balkonie, podczas gdy Anakin podpiera si? pod ?cian? patrz?c na pi?kno swej ukochanej ?ony. Przechodzi to w temat „Across the Stars”, ale jest spokojnie, pi?knie. Potem muzyka jest ju? nagrywana do koszmarów Anakina. Anakin zaniepokojnony wizj? wstaje w nocy z ?ó?ka, wychodzi na werand?. Padme wkrótce do niego do??cza. W tym czasie s?ycha? temat Anakina z TPM, pe?en niewinno?ci, pi?kna. Anakin spostrzega wisiorek z japoru, który da? Padme w TPM, który wisi na jej szyi.
  Tony te znów pojawiaj? si? gdy Anakin rozmawia z Yod? o swych wizjach. Pojawia si? wtedy te? temat Mocy.
  Nast?pny temat nosi nazw? „Moving Things Along”. To typowa muzyka t?a, bez g?ównego tematu, ma tylko podbudowa? nastrój. B?dzie towarzyszy?a wprowadzeniu Mustafar, kamera przeleci mi?dzy górami, fabrykami na ich podnó?ach, platformami i Mustafarianami zbieraj?cymi minera?y w p?yn?cej lawie.

  W ?rodku fabryki zobaczymy holograficzna posta? Sidiousa rozmawiaj?cego z Separatystami. Muzyka staje si? mroczniejsza. Nim utwór si? sko?czy, us?yszymy jeszcze temat Vadera i Imperatora, które towarzysz? momentowi gdy Palpatine og?asza nowy porz?dek.

    Kolejny dzie? w studiu nagraniowym    (0)
   
   
  2005-02-12 17:34 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     - To b?dzie mocny pocz?tek – mówi Lucas patrz?c co ma by? nagrywane.
  - Dzie? dobry panie i panowie. 6M7 b?dzie dzi? pierwszy – mówi John Williams, staj?c na podium ze sw? batut?. Orkiestra zasiada na swych krzes?ach, batuta opada by rozpocz?? nagrania i w tym momencie s?ycha? znany refren. Bynajmniej nie 6M7, a "Happy Birthday to You" (gdy? Williams mia? wtedy akurat swoje urodziny). Williams u?miechn?? si? i po wszystkim podzi?kowa? wszystkim za niespodziank?. By?y to jego 42 urodziny, odk?d zwi?za? si? z Londy?sk? Orkiestr? Symfoniczn?.
  A nagranie rozpocz??o si? od bardzo mocnego, energicznego pocz?tku. Muzyki ze ?rodka pojedynku Anakina i Obi-Wana, w której walcz?cy s? tak poch?oni?ci walk?, ?e zupe?nie ignoruj? to co dzieje si? wokó? nich. W tle b?dzie wida? rafinerie na Mustafar. Muzyka jednak ignoruje ca?kowicie wygl?d i klimat wulkanicznej planety, koncentruj?c si? na postaciach. Shawn Murphy uwa?nie ws?uchuje si? w nagran? melodi? i sugeruje przeniesienie mikrofonów, by lepiej zarejestrowa?y poszczególne instrumenty. Williams przyznaje si?, ?e lubi my?le? o tych utworach w sposób operowy.
  Zupe?nie inaczej brzmi pojedynek Grievousa i Obi-Wana. Jest szybszy, bazuje na o?miu nutach. Spróbujcie sobie wyobrazi? d?wi?ki z „Battle In the Snow”, gdy AT-AT kroczy dumnie w Imperium, tylko zagrane zupe?nie w przy?pieszonym t?pie. Grievous jest szybki i niebezpieczny. Obi-Wan ledwo za nim nad??a, a orkiestra to stara si? odda?. Williams zastanawia? si? tylko, czy b?bny nie s? zbyt rozpoznawalne.
  Potem nagrywano temat towarzysz?cy wyznaniu Dartha Sidiousa.
  Niestety Pablo nie móg? uczestniczy? w reszcie nagrania, gdy? szykowa? czat z Rickiem McCallumem. Na sesji nagraniowej go?ci? natomiast Jackie Stewart, legendarny uczestnik wy?cigów Grand Prix.

  W ?rod? b?dzie kolejny dzie? nagra?, jednak ekipa Hyperspace (w osobie Pablo) zbiera si? ju? do powrotu na Ranczo Skywalkera, by ?ledzi? post?py prac ILMu i Skywalker Sound.

    Nagrywaj?c Zemst? - Rozpoczyna si? nagranie...    (0)
   
   
  2005-02-10 20:54 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

     Nagrywaj?c Zemst?

  Gdy w kinie zgasn? ?wiat?a i sko?cz? si? ju? reklamy, na ekranie pojawi si? logo 20th Century Fox i Lucasfilm. Us?yszymy wtedy znajome fanfary, a potem zobaczymy litery p?yn?ce w g??bi? kosmosu, s?ysz?c przy tym znajom? i kochan? melodi?. Ale to nie od g?ównego tematu rozpocz??o si? nagranie. Prawd? mówi?c s?owo znajoma melodia nabierze tym razem nowego znaczenia. Tym razem g?ówny motyw wypad? z planów nagra?. Nie oznacza to, ?e go nie b?dzie, wr?cz przeciwnie, b?dzie, tylko wykorzystana zostanie jedna z istniej?cych ju? nagra?. Sesja odby?a si? w studiu nagraniowym przy Abeby Road. Podobnie jak reszta procesu powstawania filmu, muzyk? rzadko nagrywa si? chronologicznie.

  John Williams skomponowa? przesz?o 40 nowych utworów do Epizodu III i b?d? one nagrywane przez kilka kolejnych dni z Londy?sk? Orkiestr? Symfoniczn?. Tytu?y utworów maj? charakter roboczy i z pewno?ci? zostan? zmienione przed wydaniem albumu. Niektóre z nich maj? nazwy w stylu "Ch?opcy do bitwy" czy "Telewizor Palpatine’a".

  Pierwsz? nagran? melodi? jest utwór "Wizyta Padme" (Padme’s Visit). Jest to utwór obrazuj?c? dramatyczny romans mi?dzy Anakinem a Padme. M?odzi kochankowie stracili ju? sw? niewinno?? z Epizodu II, g?ównie przez uczestniczenie zarówno w d?ugoletnich dzia?aniach wojennych, jak i ?yciu w k?amstwie. W tym utworze przewija si? temat „Across the Stars” z AOTC, ale jest inaczej zagrany. S?ycha? w nim nutk? desperacji, dawne brzmienie odesz?o w cie?. Lekko sygnalizowane s? problemy dr?cz?ce Anakina, przez swoisty wst?p do marszu Imperialnego. S?ycha? g??bokie basy, w tle powabnego, dramatycznego tematu mi?osnego.

  Nast?pny utwór znajduje si? na samym pocz?tku filmu. Ilustruje on pierwszy pojedynek na miecze ?wietlne, których w ROTS b?dzie kilka. To powtórne spotkanie Obi-Wana i Anakina z Hrabi? Dooku. Muzyka ta jest agresywniejsza, gdy? jest akompaniamentem agresywnej walki. W utwór wpleciono znane ju? tematy postaci. Perkusja zosta?a wzbogacona o uderzenia cymba?ów, usi?uj?ce dogoni? d?wi?k skrzy?owanych mieczy. Ale z powodów praktycznych, to usi?owanie zosta?o tylko usi?owaniem, d?wi?k mieczy pozostanie ten sam.

  W?ciek?y d?wi?k wydobywaj?cy si? z kot?ów towarzyszy zwie?czeniu walki, budzi uciszon? orkiestr?. Williams ws?uchuje si? muzyk? i stwierdza, ?e tu smyczki s? zbyt ciche. Po ka?dym jednym nagraniu, Williams i kilku g?ównych muzyków idzie do pomieszczenia kontrolnego i ws?uchuje si? co, zarejestrowa?y mikrofony. Wraz z S?awnem Murphym, in?ynierem odpowiedzialnym za nagranie, Williams decyduje, które fragmenty, utwory nale?y nagra? na nowo. Cz??ciej jednak nagrywane s? fragmenty, z którymi by?y trudno?ci, ni? ca?e utwory. Potem wszystko jest ?adnie edytowane.

  Nast?pny utwór "Palpatine’s Seduction". Utwór ten ma w sobie co? równie ci??kiego i emocjonuj?cego jak scena, której b?dzie towarzyszy?. To muzyka podczas konwersacji rozmowy Anakina z Palpatinem w gabinecie Kanclerza. W pomieszczeniu kontrolnym Pablo ?ledzi?dok??dnie powstawanie tej muzyki ?ledz?c te? odpowiedni? scen? na monitorze. Wydawa?o mu si?, ?e s?ysza? tam refren ?mierci Shmi. Gdy si? scena ko?czy pojawia si? temat Imperatora, tym razem zagrany bez chóru. A potem mamy przej?cie do sceny na Utapau, gdzie Obi-Wan kontynuuje sw? pogo? za Genera?em Grievousem. To mroczna rzecz, tak okre?li? t? muzyk? George Lucas.

  Nast?pny utwór to "Heroes Collide", który zostanie wykorzystany podczas pojedynku Obi-Wana i Anakina. To nowy temat, koncentruje si? g?ównie na sekcji d?tej, pod??a te? za dwoma Jedi, których pojedynek przenosi si? z platformy l?downiczej, do ?rodka przemys?owego kompleksu. Muzyka pasuje do filmu, szybkie fragmenty s? przerywane wolniejszymi, prawie jak ostatni film z Gwiezdnej Sagi, gdzie akcja przeplata si? z opowie?ci?. W motywie tym s?ycha? muzyk? prawi? identyczn? jak w TESB, gdy Darth Vader zacz?? rzuca? Moc? przedmiotami w Luke’a. Wyra?nie s?ycha? tu Marsz Imperialny. W bitwie tej muzyka musi si? wple?? w dialog. Us?yszymy tu te? elegancki temat Mocy.

  W pewnym momencie Shaw stwierdza, ?e jako?? d?wi?ku wydawanego przez g?o?n? perkusj? wp?ywa na reszt? orkiestry, wi?c Williams stwierdza by nast?pny raz zagra? bez perkusji. Oczywi?cie oni mog? nagrywa? jeszcze pó?niej…

  W pewnym momencie Lucas stwierdza, ?e brakuje mu jeszcze jednego sk?adnika – „Duel of the Fates” z TPM. Williams prosi go o cierpliwo??, ta ingrediencja pojawi si? pó?niej, dopiero w wielkim pojedynku.

  Pocz?tkowo planowano w pierwszy dzie? nagra? tylko cztery utwory, ale poniewa? wszystko posz?o g?adko, Williams stwierdza, ?e mo?na nagra? cztery kolejne. Jeden z nich to „Another Happy Landing”, krótki utwór, pojawiaj?cy si? w chwili przerwy podczas chaotycznej bitwy kosmicznej. Pojawia si? temat Coruscant, spokojnego miasta-planety znany ju? z TPM. Kolejny „Yoda’s Fall” znów jest bardzo krótki, trwa nieca?? minut? i jest dostosowany do akcji.

  Ostatni utwór to "Revisiting Padme", który przewija si? podczas pojednania kochanków – Anakina i Padme. Znów mamy pi?kny temat mi?osny z AOTC, albo raczej kolejn? jego wariacj?. Ta muzyka to dowód, jak bardzo jest ona wa?na w filmie. Pablo pami?ta t? scen?, jeszcze bez t?a muzycznego, teraz nabra?a ona zupe?nie innego wyrazu. Padme przynosi w sobie czysto??, pi?kno mi?o?ci.

  Na koniec Williams proponuje jeszcze 7M1 – to tytu? nazwany tak, by omin?? spoilery. To prawdziwa ko?cówka filmu, tragiczna i emocjonalna.

  Nagraniu przys?uchiwali si? Hayden Christensen, który koniecznie chcia? tego do?wiadczy?, a tak?e Frank Oz, który niebawem b?dzie nagrywa? kwestie Yody.
  Rozpoczyna si? nagranie...

  W przypadku ka?dego filmu z cyklu Gwiezdne Wojny, kompozytor John Williams, wybiera odpowiedni utwór, który nie pojawia si? w filmie, a przynajmniej w ca?o?ci i tworzy z niego samoistn? ca?o??. Czasem wydan? jako singiel, czasem jako suit? koncertow? a czasem jako teledysk. W przypadku ANH by? to g?ówny temat (plus jeszcze temat z Kantyny – acz to osobna historia), w TESB – Marsz Imperialny, w ROTJ – „The Forest Battle”, w TPM „Duel of the Fates”, w AOTC – "Accros the Stars".

  Nie inaczej b?dzie w Epizodzie III. Utwór ten zosta? nazwany po prostu „Zemsta Sithów” (Revenge of the Sith) lub dla potrzeb nagra? 6M9. Pojawia si? podczas pojedynku Obi-Wana i Anakina. Drugiego dnia nagra?, a? po?ow? czasu przeznaczono na nagranie tego utworu, w dwóch wersjach – tej która znajdzie si? w filmie i tej, zmodyfikowanej, pe?niejszej, na p?ycie z muzyk?.

  Jest to ca?kowicie nowy temat, ale na tyle wpadaj?cy w ucho, ?e Pablo gwizda? go sobie potem pod nosem. B?dzie zawiera? on te? elementy chóry jak i ci??kiej perkusji, acz te rzeczy zostan? dograne pó?niej i na?o?one. Dla scen dialogowych, pomi?dzy Obi-Wanem i jego upad?ym uczniem, nagrano temat Mocy.

  Dla Williamsa by? to trudny utwór, który musia? by? wielki i mie? w sobie du?o energii. I ma.

  Lucas stwierdzi?, ?e nie mo?e doczeka? si?, kiedy us?yszy chór.

  Inny utwór nagrany tego dnia, to „Good-Bye Old Friend”, który b?dzie s?yszalny, gdy Obi-Wan opu?ci swój statek i po?egna si? ze swoim lojalnym oficerem – Komandorem Codym. To temat ci??ki i militarystyczny. Przypomina troch? utwór „Belly of the steal Beast” z filmu „Indiana Jones i Ostatnia Krucjata” (jeden z ulubionych utworów Pabla, zreszt? nie dziwi? mu si?. Utwór ten mo?ecie wys?ucha? tutaj: tutaj. Zosta? wykorzystany w ?arcie prima aprilisowym, sprzed paru lat).

  Potem Lucas uzna?, ?e przyda?by si? drobne zmiany. Williams to podchwyci?. Co najciekawsze, Londy?ska Orkiestra Symfoniczna zagra?a now? wersj? zupe?nie bez przygotowania, dostali nuty i zagrali.

  Potem by? nagrywany utwór „Good-Bye old Friend”. A potem Pablo mia? szans? po raz kolejny, zobaczy? jak muzyka zmienia wyd?wi?k filmu. Scena z Padm? i Anakinem, rozmawiaj?cymi w jej apartamencie. Bez muzyki wydawa?a si? niewinn? rodzinn? scen?, ale z muzyk?, od samego pocz?tku wiadomo, ?e co? jest nie tak, muzyka przepowiada los m?odych kochanków.

  Na koniec Williams stwierdzi?, ?e jeden z muzyków, David czeka? 25 lat, by móc zagra? nast?pny utwór. I zagra?, utwór ten pi?knie zacytowa? temat Ksi??niczki Lei… w E3.

  Na oficjalnej pojawi?o si? zdj?cie z tytu?ami utworów, roboczymi oczywi?cie. A s? to:

  Walcz?c z Grievousem (Fighting with Grievous)
  Plany dla bli?ni?t (Plans for the Twins)
  P?ywanie, Droidy i Y... (Swimming, Droids and Y…) -(ostatni wyraz znalaz? si? poza zdj?ciem.)
  Posuwaj?c rzeczy na przód (Moving Things Along)
  Wielki skok Palpatine'a (Palpatines Big Pitch)
  Ch?opcy do bitwy (Boys into Battle)
  Sceny i marzenia [sny] (Scenes and Dreams)
  Jad?c na jaszczurce (Riding the lizard)
  Modne wyj?cie (The Mody Trip)
  Yoda na wygnaniu (Yoda’s To Exile)
  Obi-Wan

    Dawno, dawno temu... Historia "Gwiezdnych Wojen"    (0)
   
   
  2005-01-08 12:39 • Autor: mars • ¬ródło: Bastion

     Telewizja TV4 wyemituje w najbli?szych dniach film dokumentalny Dawno, dawno temu: Historia "Gwiezdnych Wojen". Oto rozpiska, w jakich porach b?dzie wy?wietlany:

  - sobota, 8 stycznia - godz. 17:00
  - niedziela, 9 stycznia - godz. 14:00
  - poniedzia?ek, 10 stycznia - godz. 15:45    AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
   
   

      AKTUALNO¦CI:

                              [Powrót na poprzedni± stronę]  

      ARCHIWUM:

                                                 
  [Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
  [Star Wars: The Outer Rim]
  [Imperial City Online]
  [CorusCon]
  [Bielski Fandom Star Wars]
  [Bractwo Lordów Sith]
  [Mandalorian Mercenaries]
  [Strona serwisu filmowego.]


  Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
  Layout made by Kirtan Loor & mars