MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Lista najgorszych sequeli w historii kina    (0)
 
 
2007-06-08 10:28 • Autor: mars • ¬ródło: Onet.pl

   Na stronie Moviehole.net zosta?a opublikowana lista najgorszych sequeli w historii kina. W pierwszej dwudziestce nie zabrak?o kontynuacji Gwiezdnych Wojen. Reprezentantem sagi na tej niezbyt zaszczytnej li?cie jest Mroczne Widmo (1999), które znalaz?o si? na 13 miejscu wspomnianej listy. Co ciekawe, epizod 1 poprzedzaj? najnowsze produkcje, które jeszcze goszcz? na ekranach naszych kin. Mowa cho?by o "Spider-manie 3" (10 miejsce), czy "Piratach z Karaibów: Na kra?cu ?wiata" (12 pozycja). Pe?n? dwudziestk? znajdziecie tutaj.
  Star Wars: The Clone Wars zwiastun    (0)
 
 
2007-05-27 22:35 • Autor: mars 

   Zainteresowanych powstaj?cym serialem animowanym Star Wars: The Clone Wars zapraszamy na oficjaln? stron? StarWars.com, gdzie dzi? zosta? udost?pniony jego pierwszy zwiastun.

[Star Wars: The Clone Wars] [Star Wars: The Clone Wars] [Star Wars: The Clone Wars] [Star Wars: The Clone Wars] [Star Wars: The Clone Wars] [Star Wars: The Clone Wars]
  Zrób w?asny film z serii Star Wars    (0)
 
 
2007-05-25 11:33 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLIne

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Szykuje si? wielka gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen. W ramach obchodów trzydziestej rocznicy narodzin sagi gruntownej przebudowie ulegnie oficjalna strona StarWars.com. Jej ponowne otwarcie b?dzie mia?o miejsce dzisiaj, czyli 25 maja.

[Zrób w?asny film z serii Star Wars.]


Co nowego znajd? na niej mi?o?nicy Dartha Vadera, Luke’a Skywalkera, Hana Solo, czy Mistrza Yody? Przede wszystkim otrzymaj? nowe narz?dzie do tworzenia filmów video, dostarczone przez firm? Eyespot (w my?l idei WEB 2.0). Dzi?ki niemu fani Star Wars b?d? mogli dowolnie przerabia? ponad 250 scen i muzyk?, jakie pojawi?y si? we wszystkich 6 odcinkach sagi i stworzy? w?asne produkcje. Potem b?d? czerpa? rado?? z wzajemnego dzielenia si? swoj? twórczo?ci?.

[Zrób w?asny film z serii Star Wars.]


Ponadto na stronie b?d? dost?pne setki filmów wideo nakr?conych przez fanów, z których wiele nie by?o nigdy do tej pory publikowanych. W?ród tego ogromu fan-artu na pewno ka?dy znajdzie swoj? pere?k?, na przyk?ad mi?dzy filmami zg?aszanymi do Star Wars Fan Movie Festival, udost?pnionymi dzi?ki wspó?pracy z AtomFilms.com. Oprócz tego do obejrzenia b?d? liczne filmiki dokumentalne opowiadaj?ce o powstawaniu sagi Star Wars. "Impressive. Most impressive." - powiedzia?by zapewne Naczelny Astmatyk Galaktyki.

[Zrób w?asny film z serii Star Wars.]


Gwiezdne Wojny to temat przewodni z lubo?ci? eksploatowany w ?wiecie gier. Mieli?my symulatory kosmiczne, zr?czno?ciówki, przygodówki, strzelanki i strategie na wszystkie mo?liwe platformy, a tak?e gr? MMOcRPG Star Wars Galaxies.

[Zrób w?asny film z serii Star Wars.]

  30 lat z "Gwiezdnymi wojnami"    (0)
 
 
2007-05-25 11:15 • Autor: mars • ¬ródło: INTERIA.PL

   [Stare dobre Jak donosi serwis INTERIA.pl:

"Ta opowie?? równie dobrze mog?aby pochodzi? ze ?redniowiecznej rycerskiej sagi, jak i z ba?ni braci Grimm. Prapremiera filmu "Gwiezdne wojny" George'a Lucasa mia?a miejsce dok?adnie 30 lat temu, 25 maja 1977 roku.

Opowie?? zawiera wszelkie sk?adniki, których potrzebuje dobra bajka: jest ch?opiec, który odkryje tajemnic? pewnej ksi??niczki, przywdzianej w sukni? w bieli, obecna jest nieznana moc, niezb?dna, by ksi??niczk? Lei? ratowa?...

Ch?opiec to Luke Skywalker, delikatny m?odzian, a do niezawodnej recepty na ba?? nale?y te? Z?y, który oczywi?cie nosi si? na czarno - to Lord Vader. Do grupy g?ównych postaci do??cza zuchwa?y zawadiaka, Han Solo. Do tego koniecznie m?drzec, stary cz?owiek, Obi Wan-Kenobi. No i wierni wspó?towarzysze, tu mechaniczni, czyli C3PO i R2D2, którzy powinni by? zabawni i troch? nierozgarni?ci.

Recepta na sukces wymaga cho? te? odrobiny popisów: zwinno?ci, sprytu, pojedynków. W?a?ciwie wi?cej, ni? odrobiny, i tyle? wielkich uczu?: honoru, zdrady, mi?o?ci.

Efektem ko?cowym jest saga kinowa wszech czasów i sukces komercyjny wszech czasów, oprawiony muzyk?, któr? bez zastanowienia, jak pierwsz? ko?ysank?, bezb??dnie si? rozpoznaje.

W 1977 roku m?ody re?yser George Lucas postanowi? przywróci? ameryka?skiej publiczno?ci jej bohaterów - ci w?a?nie mieli by? bardzo potrzebni po niedawno zako?czonej wojnie w Wietnamie. Tak w?a?nie niektórzy psychologowie spo?eczni obja?niaj? t? kinow? opowie??.

Kinomani stali w nieko?cz?cych si? kolejkach, by móc obejrze? film, niektórzy nocowali nawet pod kasami. "Gwiezdne wojny" by?y inne ni? wszystko, co dot?d by?o znane w dziedzinie science-fiction.

Dzi?ki rozwini?tej technice pojazdy kosmiczne porusza?y si? obok siebie, ponad sob?, atakowa?y imperia galaktyczne, na ekranie szala? Sokó? Millenium. Walczono broni? tak naonczas futurystyczn?, jak miecze laserowe, zwane te? ?wietlnymi. Saga jako pierwsza oswoi?a kinomanów z d?wi?kiem powietrza ci?tego przez taki miecz, z?o walczy?o mieczem o barwie czerwonej, dobro w d?oniach Luke'a najpierw u?ywa?o niebieskiej, potem zielonej.

Najwa?niejsze jednak by?y moralno?? i w?adza, które ca?emu Universum pozwala?y przetrwa?. I przetrwa?o, a? do teraz, od 1977 roku.

Tekst "Dawno, dawno temu w odleg?ej galaktyce...." rozpoczyna? ka?dy z sze?ciu powsta?ych filmów dwóch trylogii. Ten fenomen trwa do dzisiaj.
"  17 godzin z "Gwiezdnymi wojnami"    (0)
 
 
2007-05-24 13:41 • Autor: mars • ¬ródło: Onet.pl

   Jak donosi serwis Onet.pl:

"Na ca?ym ?wiecie fani "Gwiezdnych wojen" przygotowuj? si? do 30. rocznicy premiery filmu, który otworzy? sag?. Uroczysto?ci i imprezy trwaj? ju? od poniedzia?ku. Konwenty, spotkania z twórcami, projekcje telewizyjne i maratony to tylko niektóre z atrakcji "gwiezdnego tygodnia".

Jednym z pomys?ów na uczczenie 30. rocznicy premiery "Gwiezdnych wojen" w Los Angeles by? specjalny, darmowy maraton z sag? Lucasa. Rozpocz?? si? w ?rod? i trwa? 17 godzin. Na pokaz zg?osi?y si? tysi?ce ch?tnych.

- Przez 30 lat saga zdoby?a fanów z ró?nych pokole?. Pojawili si? ludzie przebrani za bohaterów, ca?e rodziny. To niesamowita mieszkanka - mówi rzecznik wydarzenia, Jonathan Zaleski. W organizacj? imprezy zaanga?owa?o si? studio Lucasfilm Ltd., które dostarczy?o cyfrowe kopie. Gwiezdne szale?stwo trwa.

Tymczasem Lucas przygotowuje si? do realizacji dwóch seriali telewizyjnych: aktorskiego i animowanego, kontynuuj?cych w?tki z sagi.
"  Gwiezdnej sagi ci?g dalszy    (0)
 
 
2007-05-23 14:08 • Autor: mars • ¬ródło: Onet.pl

   Jak donosi serwis Onet.pl:

""Gwiezdne wojny" doczekaj? si? kontynuacji w postaci dwóch seriali telewizyjnych.

- Powstan? dwa seriale. Jeden jest ju? w produkcji i nosi tytu? "Star Wars: Clone Wars" ("Gwiezdne wojny: Wojny klonów"). To stworzona komputerowo animacja. Na anten? powinna trafi? w przysz?ym roku - ujawnia Steve Sansweet ze studia Lucasfilm.

[Plakat: Star Wars The Clone Wars]
Plakat do serialu The Clone Wars zaprezentowany przy okazji zbli?aj?cego si? Celebration IV.


George (Lucas) i Rick McCullen pracuj? równie? nad aktorskim serialem. Dramatem. Do telewizji trafi w 2009 lub 2010 roku. Animacja b?dzie przeznaczona bardziej dla doros?ych widzów. B?dzie bardzo kinowa i pe?na humoru - dodaje i podkre?la, i? Lucas uczestniczy w realizacji oby projektów.

Sansweet jednocze?nie zaprzeczy? doniesieniom sprzed kilku tygodni, wed?ug których mia?y powsta? dwa pe?nometra?owe filmy telewizyjne zainspirowane gwiezdn? sag?. Przypomnijmy, i? na pi?tek, 25 maja, przypada 30. rocznica premiery pierwszego filmu z kultowej sagi.
"  "Gwiezdne wojny" najbardziej wp?ywowe pod wzgl?dem efektów wizualnych    (0)
 
 
2007-05-11 22:57 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

""Gwiezdne wojny", którym w tym miesi?cu stuknie 30, uznane zosta?y przez cz?onków ameryka?skiego Stowarzyszenia Twórców Efektów Specjalnych (Visual Effects Society), za najbardziej wp?ywowy pod wzgl?dem efektów wizualnych film wszech czasów.

Film George'a Lucasa rozrusza? i w zasadzie stworzy? na nowo ca?y przemys? efektów specjalnych - mówi Jeff Okun z VES. Richard Edlund, który bra? udzia? w tworzeniu efektów specjalnych do wszystkich filmów oryginalnej trylogii, a za pierwszy z nich otrzyma? Oscara, dodaje - "Gwiezdne wojny" obudzi?y drzemi?cego giganta i przyczyni?y si? do powstania wielu nowych technik tworzenia efektów w tym technologii motion control.

Na li?cie 50 najbardziej wp?ywowych filmów pod wzgl?dem efektów wizualnych poza "Gwiezdnymi wojnami" znajduj? si? tak?e: "?owca androidów" na miejscu 2., "2001: Odyseja kosmiczna" i "Matrix" ex aequo na miejscu 3., oraz zamykaj?cy pierwsz? pi?tk? "Jurassic Park". W pierwszej dziesi?tce zestawienia VES znalaz?o si? tak?e miejsce dla filmów: "King Kong", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" oraz "Obcy".

Pi??dziesi?tka najbardziej wp?ywowych pod wzgl?dem efektów wizualnych filmów wszech czasów przedstawia si? nast?puj?co:

1. "Star Wars" (1977)
2. "Blade Runner" (1982)
3. "2001: A Space Odyssey" (1968)
3. "The Matrix" (1999)
5. "Jurassic Park" (1993)
6. "Tron" (1982)
7. "King Kong" (1933)
8. "Close Encounters of the Third Kind" (1977)
9. "Alien" (1979)
10. "The Abyss" (1989)
11. "The Empire Strikes Back" (1980)
12. "Metropolis" (1927)
13. "A Trip to the Moon" (1902)
14. "Terminator 2: Judgment Day" (1991)
15. "The Wizard of Oz" (1939)
16. "Who Framed Roger Rabbit" (1988)
17. "Raiders of the Lost Ark" (1981)
18. "Titanic" (1997)
19. "Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" (2001)
20. "Jason and the Argonauts" (1963)
20. "E.T. the Extraterrestrial" (1982)
22. "Toy Story" (1995)
23. "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest" (2006)
24. "The Ten Commandments" (1956)
25. "The War of the Worlds" (1953)
25. "Forrest Gump" (1994)
25. "Citizen Kane" (1941)
25. "The Seventh Voyage of Sinbad" (1958)
25. "20,000 Leagues Under the Sea" (1954)
30. "The Terminator" (1984)
31. "Aliens" (1986)
32. "Mary Poppins" (1964)
33. "Lord of the Rings: The Return of the King" (2003)
34. "Forbidden Planet" (1956)
35. "Babe" (1995)
36. "The Day the Earth Stood Still" (1951)
36. "Lord of the Rings: The Two Towers" (2002)
38. "King Kong" (2005)
39. "Planet of the Apes" (1968)
40. "Fantastic Voyage" (1966)
41. "Jaws" (1975)
41. "Ghostbusters" (1984)
43. "Sin City" (2005)
44. "Superman: The Movie" (1978)
45. "Snow White and the Seven Dwarfs" (1937)
46. "The Lost World" (1925)
46. "Return of the Jedi" (1983)
48. "What Dreams May Come" (1998)
49. "An American Werewolf in London" (1981)
50. "Darby O'Gill and the Little People" (1958)
50. "The Fifth Element" (1997)
"  Te filmy nigdy Ci? nie znudz?    (0)
 
 
2007-05-07 09:03 • Autor: mars • ¬ródło: Onet.pl

   Jak donosi serwis Onet.pl:

"Telewizja Sky Movies Sci-fi & Horror sporz?dzi?a ranking filmów, które ch?tnie ogl?damy wielokrotnie.

Ulubionym obrazem kobiet okaza? si? "Dirty Dancing", który ankietowane obejrza?y oko?o 15 razy. Faworytem m??czyzn jest przede wszystkim trylogia "Gwiezdne wojny". Bez wzgl?du na p?e?, ch?tnie ogl?dane s? wszystkie cz??ci "W?adca Pier?cieni", a tak?e "Szcz?ki" i "Terminator".

Oto czo?ówki zestawie? filmów, którymi trudno si? znudzi?:

Wed?ug m??czyzn:

1. trylogia "Gwiezdne wojny"
2. "Obcy - Decyduj?ce starcie"
3. "Terminator"
4. "?owca androidów"
5. "Ojciec chrzestny"
6. "Obcy - Ósmy pasa?er Nostromo"
7. "Szcz?ki"
8. "Szklana pu?apka"
9. "Terminator 2: Dzie? s?du"
10. trylogia "W?adca Pier?cieni"

Wed?ug kobiet:
1. "Dirty Dancing"
2. trylogia "Gwiezdne wojny"
3. "Grease"
4. "D?wi?ki muzyki"
5. "Pretty Woman"
6. trylogia "W?adca Pier?cieni"
7. "To wspania?e ?ycie"
8. "Terminator"
9. "Matrix"
10. "Szcz?ki"
"  Zwiastun: "Robot Chicken: Star Wars"    (0)
 
 
2007-05-02 09:08 • Autor: mars • ¬ródło: StarWars.com

   Kilka dni temu pojawi?a si? informacja, na temat wspólnego projektu George Lucasa i Marka Hamilltona, dotycz?ca pó?godzinnej animacji "Robot Chicken: Star Wars". Dzi? na oficjalnej stronie Star Wars pojawi? si? zwiastun filmiku. Zainteresowanych odsy?am pod ten link. Premiera animacji na Cartoon Network 17 czerwca br.


Poni?ej kilka kadrów z filmku:

[ Robot Chicken: Star Wars] [ Robot Chicken: Star Wars] [ Robot Chicken: Star Wars]
[ Robot Chicken: Star Wars] [ Robot Chicken: Star Wars] [ Robot Chicken: Star Wars]
[ Robot Chicken: Star Wars] [ Robot Chicken: Star Wars] [ Robot Chicken: Star Wars]
  Ewan McGregor na znaczkach    (0)
 
 
2007-05-01 09:42 • Autor: mars • ¬ródło: INTERIA.pl

   [Ewan McGregor]Jak donosi serwis INTERIA.pl:

"Wizerunek szkockiego aktora Ewana McGregora ("Moulin Rouge") ju? nied?ugo pojawi si? na znaczkach pocztowych.

Stanie si? tak z okazji wydania specjalnej serii znaczków dotycz?cych filmowej sagi "Gwiezdne Wojny".

Na jednym ze znaczków zobaczy? b?dzie mo?na aktora jako m?odego Obi-Wan-Kenobi walcz?cego z Darthem Vaderem.

Zaprojektowano pi?tna?cie wzorów wspomnianych znaczków. Na ka?dym znajdowa? si? b?d? inne postacie z filmów znanej serii.

W sprzeda?y znaczki pojawi? si? ju? w maju.
"  Komediowe "Gwiezdne wojny"    (0)
 
 
2007-04-26 10:05 • Autor: mars • ¬ródło: INTERIA.pl

   [A my?leli?my, ?e George Lucas nie ma poczucia humoru...]Jak donosi serwis INTERIA.pl:

"George Lucas i Mark Hamill znów po??cz? si?y. Tym razem na potrzeby pó?godzinnej animacji "Robot Chicken: Star Wars", która zrealizowana zostanie dla kana?u Comedy Central.

Panowie wyst?pi? jednak tylko "wokalnie": Hamill pod?o?y g?os postaci Luke'a Skywalkera, a Lucas "zagra" samego siebie.

Za projektem stoj? Seth Green i Matthew Senreich - twórcy nieznanej w Polsce animacji "Robot Chicken" (2005). Premierowa emisja zaplanowana jest na 17 czerwca.

Seth Green zdradzi?, ?e - jak ka?dy ch?opiec w jego wieku - wychowa? si? na "Gwiezdnych wojnach".

"Wp?yn??y na moj? wra?liwo??, a zabawki z Gwiezdnych wojen, którymi bawi?em si? w dzieci?stwie, zainspirowa?y moj? wyobra?ni? na zawsze" - powiedzia? Green.

Animacja powstanie przy produkcyjnym wspó?udziale firmy George'a Lucasa- Lucasfilm.
"  "Gwiezdne wojny" w telewizji w 30. rocznic? swojego powstania    (0)
 
 
2007-04-25 11:54 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Z okazji 30-lecia premiery "Gwiezdnych wojen" Canal+ Film zaprasza na wydarzenie specjalne. Codziennie, od 22 do 27 maja o 20:00, stacja emitowa? b?dzie jedn? cz??? gwiezdnej sagi. Pierwszy wyprodukowany epizod serii, czyli "Nowa nadzieja", przypomniany zostanie w dniu rocznicy jego premiery, 25 maja.

"Dawno, dawno temu, w odleg?ej galaktyce..." - od tych s?ów 30 lat temu narodzi? si? fenomen "Gwiezdnych wojen". Najpopularniejsza na ?wiecie filmowa saga to 6 pe?nometra?owych filmów zgrupowanych w dwie trylogie. Jako pierwsza powsta?a "Nowa nadzieja", która zgodnie z chronologi? akcji jest 4. cz??ci? serii. Film w USA mia? premier? 25 maja 1977 roku. Wy?wietlano go wówczas jedynie na 32 ekranach, podczas gdy dzi? przeci?tny film w USA wchodzi do dystrybucji kinowej przynajmniej w 800 kopiach. "Gwiezdne wojny" od dnia premiery w samych tylko kinach zarobi?y prawie 4 miliardy dolarów, a na ksi??ki, filmy, p?yty, gry i zabawki zwi?zane z gwiezdn? sag? Amerykanie co roku wydaj? ponad miliard dolarów.

Na pomys? kosmicznej ba?ni dla m?odzie?y George Lucas wpad? na pocz?tku lat 70. Re?yser nale?a? wówczas do nowego pokolenia hollywoodzkich twórców obok Martina Scorsese, Williama Friedkina, Petera Bogdanovicha i Francisa Forda Coppoli, który uwa?a? Lucasa za geniusza. Namawia? go na realizacj? scenariusza "Czasu Apokalipsy", Lucas wybra? jednak inny projekt: filozoficzn? przypowie?? o orwellowskim ?wiecie przysz?o?ci "THX 1138". Rok pó?niej zapowiedzia?, ?e chce zrobi? film fantastyczny dla m?odych widzów, co Coppol? wprawi?o w os?upienie. Projekt dojrzewa? kilka lat, doczeka? si? wydania ksi??kowego w 1976 roku i wreszcie rok pó?niej wszed? na ekrany. Do ko?ca 1977 roku trafi? do Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Argentyny, a nawet na Filipiny. Do Polski zawita? dopiero po 20 latach. Film, w który nie wierzy? w Hollywood niemal nikt, zapocz?tkowa? zbiorowe szale?stwo na punkcie Luke'a Skywalkera i Dartha Vadera.

Nies?ychanej popularno?ci "Gwiezdnych wojen" doszukiwano si? zarówno w m?odzie?czej ?wie?o?ci filmu, nies?ychanie nowoczesnej jak na tamte czasy realizacji, ale równie? w sprawnym po??czeniu mitów i w?tków obecnych w naszej kulturze. W "Zem?cie Sithów" mamy przecie? nawi?zania do narodzin Frankensteina, westernowego rodeo, samurajskich pojedynków i wampira Nosferatu. W romansie ksi??niczki Lei i przemytnika Hana Solo odnale?? mo?na burzliwy zwi?zek wynios?ej Scarlett O'Hary z cynicznym, ale czaruj?cym Rhettem Butlerem z "Przemin??o z wiatrem", ale te? mi?osn? histori? Ricka Blaine'a i Ilsy Lund z "Casablanki". Co ciekawe, w bohaterach gwiezdnej sagi dopatrze? si? mo?na równie? w?tków autobiograficznych. G?ówny bohater to pono? alter ego samego re?ysera (Luke S. = Lucas), a jego starszy towarzysz, zr?cznie igraj?cy z systemem Han Solo, to rzekomo uk?on w stron? samego Coppoli.

Film Lucasa wyró?nia? si? spo?ród innych produkcji science fiction, tym ?e nie by? zawieszony w pró?ni. Ka?da z planet mia?a swoj? - rozwijan? w dalszych cz??ciach - histori?, postaci nale?a?y do okre?lonych gatunków, których pochodzenie i zwyczaje poznawali?my w kolejnych epizodach. Fenomenalnie rozwi?zano te? problem j?zyków, którymi pos?ugiwa?y si? rozmaite kosmiczne stwory. Jawa na przyk?ad mówi? zmiksowanymi afryka?skimi dialektami, d?wi?ki wydawane przez Chewbacc? to odg?osy nied?wiedzia i morsa, a na mow? Greedo sk?adaj? si? s?owa zapo?yczone z 15 systemów j?zykowych.

CANAL+ Film wyemituje gwiezdn? sag? w kolejno?ci zgodnej z chronologi? akcji filmu:

GWIEZDNE WOJNY - CZ??? I MROCZNE WIDMO
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, 1999
CANAL+ Film: wtorek, 22 maja 2007, 20:00

GWIEZDNE WOJNY - CZ??? II ATAK KLONÓW
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, 2002
CANAL+ Film: ?roda, 23 maja 2007, 20:00

GWIEZDNE WOJNY - CZ??? III ZEMSTA SITHÓW
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, 2005
CANAL+ Film: czwartek, 24 maja 2007, 20:00

GWIEZDNE WOJNY - CZ??? IV NOWA NADZIEJA
Star Wars: Episode IV - A New Hope, 1977
CANAL+ Film: pi?tek, 25 maja 2007, 20:00

GWIEZDNE WOJNY - CZ??? V IMPERIUM KONTRATAKUJE
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, 1980
CANAL+ Film: sobota, 26 maja 2007, 20:00

GWIEZDNE WOJNY - CZ??? VI POWRÓT JEDI
Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, 1983
CANAL+ Film: niedziela, 27 maja 2007, 20:00
"  Muzyka do Wojen Klonów    (0)
 
 
2007-04-15 17:27 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium/LS

   Jak donosi serwis Ain’t cool News, na koncercie w Los Angeles, na którym obecny by? muzyk Eric Rigler (wspó?wykonawca muzyki do Titanica, Bravehearts a ostatnio serialu Battlestar Galactica), zosta? on przedstawiony jako ten, który w?a?nie zako?czy? nagrywanie muzyki do serialu TV Star Wars. Przyzna? on, ju? po koncercie, ?e faktycznie pracuje nad muzyk? do serialu i stwierdzi?, ?e ka?da planeta ma mie? swój temat muzyczny. Sam Eric oczywi?cie gra na fujarce irlandzkiej, jego standardowym instrumencie. Artysta wychwala? tak?e sam serial, ale jak?e móg?by powiedzie? inaczej.

  "Gwiazdy w Czerni" na uko?czeniu.    (0)
 
 
2007-04-02 15:43 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   [Stanis?aw M?derek - Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"W pa?dzierniku minionego roku pisali?my o powstaj?cej w Poznaniu niezale?nej produkcji fantastyczno-naukowej pt. "Gwiazdy w Czerni" w re?yserii Stanis?awa M?derka. Dzi? re?yserowi pozosta?o jedynie nakr?cenie jednej sceny, a potem doko?czenie prac postprodukcyjnych. Film b?d?cy wariacj? kina sience fiction, jest te? przy okazji zwariowan? komedi? i energicznym obrazem przygodowym. Ca?a produkcja by?a natomiast mo?liwa dzi?ki determinacji, absolutnemu po?wi?ceniu oraz przede wszystkim zainwestowaniu w?asnych ?rodków pozna?skiego filmowca.

Mi?o?ników filmowej fantastyki, ale te? po prostu szczerego i radosnego kina, chcemy zaprosi? na wirtualn? relacj? z planu niezwykle zwariowanego i odwa?nego projektu. Za zgod? twórcy obrazu Stanis?awa M?derka prezentujemy zdj?cia oraz krótkie filmy dokumentuj?ce prac? ekipy i aktorów nad pe?nometra?owym widowiskiem ??cz?cym elementy kina SF, fantasy, sensacyjnego, przygodowego i rzecz jasna komedii. W "Gwiazdach w Czerni" nie zabraknie po?cigów, strzelanin, eksplozji, walki wr?cz i z bia?? broni?. Wiele uj?? i scen nakr?conych zosta?o w technice greenscreen. Fizycznie zniszczono kilka samochodów, chocia? na ekranie dzi?ki animacji komputerowej b?dzie ich znacznie wi?cej... ?ywym postaciom, dzi?ki technologii cyfrowej, partnerowa? równie? b?d? stwory nie z tego ?wiata. W filmie nie zabraknie ?mia?ych akcentów erotycznych.
"

Po wi?cej informacji z produkcji filmiku, odsy?am na stron? Stopklatka.pl.

  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                             
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Star Wars: The Outer Rim]
[Imperial City Online]
[CorusCon]
[Bielski Fandom Star Wars]
[Bractwo Lordów Sith]
[Mandalorian Mercenaries]
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars