MARSite on-line | Aktualno¶ci
  -[ MARSite on-line ]-  
 
  Spielberg znalaz? re?ysera do swojego filmu    (0)
 
 
2010-05-30 10:19 • Autor: mars 

   Jak donosi serwis onet.pl Film:

[Steven Spielberg]"Alex Graves wyre?yseruje pilotowy odcinek nowej telewizyjnej produkcji Stevena Spielberga "Terra Nova".

Bohaterami produkcji b?dzie rodzina ?yj?ca w 2149 roku. W tym czasie Niebieska Planeta umiera. Familia zostaje zatem wys?ana do prehistorii. Jej misj? jest zbudowanie nowej cywilizacji.

Za scenariusz odpowiadaj? Craig Silverstein i Kelly Marcel. Produkcja powstaje dla Fox Entertainment. Steven Spielberg i Peter Chernin wyst?pi? jako producenci wykonawczy serialu.

Alex Graves wcze?niej pracowa? m.in. przy serialu "Prezydencki poker" oraz "Fringe: Na granicy ?wiatów".
"
  Steven Spielberg o przysz?o?ci Ziemi    (0)
 
 
2010-04-10 15:22 • Autor: mars • ¬ródło: onet.pl Film

   Jak donosi serwis onet.pl Film:

[Steven Spielberg]"Steven Spielberg, Discovery Channel i wytwórnia DreamWorks planuj? produkcj? miniserii o przysz?o?ci Ziemi - "Future Earth". Twórcy przyjrz? si? domniemanym losom naszej planety za 25, 50 i 100 lat. Opieraj?c si? na wizjach naukowców i intelektualistów, spróbuj? przewidzie? jak w nast?pnych stuleciach wygl?da? b?dzie ?ycie ludzi. Wezm? pod uwag? rozwój medycyny i technologii, stan ?rodowiska naturalnego i gospodarki, zastanowi? si? nad przysz?o?ci? mediów i kwestiami militarnymi.

- Jestem podekscytowany perspektyw? wspó?pracy z najlepszym studiem animacji na ?wiecie - mówi Steven Spielberg. - Dzi?ki udzia?owi specjalistów i wizjonerów z DreamWorks oraz Discovery Channel zabierzemy telewidzów w pasjonuj?c? podró? do przysz?o?ci naszej planety.

Re?yser "Raportu mniejszo?ci" nie b?dzie narzeka? na brak pracy. Na 23 grudnia 2011 roku wyznaczona jest premiera jego kolejnego projektu - "The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn", ekranizacji komiksu Georges'a Remiego.
"
  Bunt robotów od Spielberga bardzo mo?liwy    (0)
 
 
2010-03-12 10:30 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

   Jak donosi serwis Stopklatka:

"Pod koniec zesz?ego roku w mediach pojawi?a si? informacja, ?e studio DreamWorks zakupi?o prawa do niepublikowanej ksi??ki Daniela Wilsona zatytu?owanej "Robopocalypse". Dzi? pojawiaj? si? informacje, ?e re?yseri? filmu powa?nie zainteresowany jest Steven Spielberg.

"Robopocalypse" to opowie?? o buncie robotów i ich powstaniu przeciwko ludziom. Premiera filmu planowana jest na rok 2011. Tematyka buntu robotów jest dla Wilsona naturalnym ?rodowiskiem - napisa? wcze?niej na ten temat dwie ksi??ki. Szefostwo DreamWorks, t?umacz?c si? z decyzji tak szybkiego zainwestowania w powie??, mówi, ?e opozycja cz?owiek - maszyna w uj?ciu Wilsona od pocz?tku ich urzek?a.

Wed?ug najnowszych wie?ci mimo, ?e ksi??ka nie zosta?a jeszcze uko?czona nad scenariuszem pracuje ju? Drew Goddard, autor "Projekt: Monster". Jeszcze ciekawsz? informacj? jest jednak to, ?e powa?nie o re?yserii my?li obecnie Steven Spielberg. Wygl?da na to, ?e mo?e to by? jego kolejne du?e re?yserskie przedsi?wzi?cie. Na razie jednak s? to tylko spekulacje zachodnich mediów.
  Spielberg martwi si? o przysz?o?? "Indiany Jonesa"    (0)
 
 
2008-07-14 16:21 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"W jednym z udzielonych niedawno wywiadów Steven Spielberg wyzna?, ?e sukces filmu pt. "Ghost Town" mo?e zagrozi? realizacji kolejnego filmu o Indianie Jonesie. Re?yserem tego obrazu jest David Koepp, etatowy scenarzysta Spielberga, który odpowiada tak?e za fabu?? "Indiany Jonesa i Królestwa Kryszta?owej Czaszki".

Spielberg jest troch? zaniepokojony, bo jak wyzna? w jednym z udzielonych niedawno wywiadów, ma wra?enie, ?e je?li najnowsze re?yserskie przedsi?wzi?cie Koeppa odniesie sukces, ten mo?e nie chcie? wróci? na stanowisko scenarzysty kolejnego filmu o dzielnym archeologu i po?wi?ci? si? wy??cznie re?yserowaniu.

Spielberg nie zamierza jednak przeszkadza? Koeppowi w kontynuowaniu re?yserskiej kariery i nawet je?li b?dzie musia? poszuka? nowego scenarzysty swoich filmów, zamierza wspiera? Koeppa. Tak bardzo pragn? jego sukcesu, ?e jestem w stanie po?wi?ci? nasz? relacj? re?yser-scenarzysta i przekszta?ci? j? w nowy zwi?zek, w którym David b?dzie re?yserem kr?c?cym filmy dla DreamWorksa - mówi Spielberg.
"
  Steven Spielberg poszukuje wskazówek    (0)
 
 
2008-06-25 10:45 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka.pl

   [Steven Spielberg]Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

"Studio DreamWorks zakupi?o prawa do ekranizacji "The 39 Clues", wieloplatformowej serii przygodowej, której premiera w Stanach Zjednoczonych odb?dzie si? jesieni?. Szef DreamWorksa, Steven Spielberg, sam zamierza zaj?? si? re?yseri?.

"The 39 Clues" planowana jest jako 10-cze?ciowa ksi??kowa seria, której kolejne cz??ci maj? zosta? wydane na przestrzeni dwóch lat. Wraz z ksi??kami pojawi? si? karty do gry oraz internetowa gra, w której m?odzi gracze próbowali b?d? rozwi?za? tajemnic? i wygra? nagrod? w wysoko?ci 10 tys. dolarów. Rywalizacja ma potrwa? dwa lata.

Bohaterami "The 39 Clues" s? cz?onkowie najpot??niejszego rodu na ?wiecie, rodziny Cahillów, z których wywodz? si? mi?dzy innymi takie s?awy jak Napoleon i Houdini. Czytelnicy dostan? za zadanie odkrycie ?róde? pot?gi Cahillów, a pomóc ma im w tym 39 wskazówek, które ukryte s? na ca?ym ?wiecie. Pierwsza cz??ci ksi??kowej serii, "The Maze of Bones", rozpoczyna si? od ?mierci najwa?niejszej do tej pory osoby w rodzinie Cahillów, Grace. W ostatnich chwili Grace zmienia swój testament, a jej rodzina musi wybra? czy chce milion dolarów, czy wskazówk?, która doprowadzi? ich mo?e do rozwi?zania rodzinnych sekretów.

Produkcj? filmowej wersji "The 39 Clues" maj? zaj?? si? Deborah Forte i sam Spielberg, który ju? wkrótce wyznaczy scenarzyst? projektu. Na razie nie wiadomo jednak kiedy b?d? mog?y rozpocz?? si? prace nad filmem, a w planach Spielberga znajduj? si? tak?e "Tintin", seria, któr? przygotowuje razem z Peterem Jacksonem oraz biografia Abrahama Lincolna, w której g?ówn? rol? ma zagra? Liam Neeson.

Nie jest tak?e pewne co stanie si? z "The 39 Clues" kiedy Spielberg uniezale?ni swój DreamWorks od Paramountu, do którego wci?? jeszcze nale?? wszystkie projekty jego studia.
"
  Stopklatka.pl - wywiad ze Stevenem Spielbergiem    (0)
 
 
2008-05-19 18:50 • Autor: mars 

   [Yola Czaderska-Hayek i Steven Spielberg]Kilka dni temu, na ?amach serwisu Stopklatka.pl pojawi? si? wywiad ze Stevenem Spielbergiem. Wspomniany wywiad z jednym z najbardziej znanych re?yserów przeprowadzi?a Yola Czaderska-Hayek.
Zach?caj?c Was do przeczytania zapisu przeprowadzonej rozmowy, nadmieni?, ?e jest on g?ównie po?wi?cony nowej cz??ci przygód Indany Jonesa, którego premiera b?dzie mia?a miejsce ju? w tym tygodniu. Wywiad mo?ecie czyta? bez obaw, ?e zdradzi Wam fabu?? filmu. Re?yser wypowiada si? raczej o kulisach jego powstania i zdradza dlaczego tyle lat musieli?my czeka? na czwart? cz??? filmu.
Fragment wywiadu zosta? te? po?wi?cony te? wspó?pracy tego wybitnego re?ysera z naszym operatorem, Januszem Kami?skim. Ich wspó?praca zaowocowa?a ju? 10 filmami i wieloma presti?owymi nagrodami.

Zainteresowanych odsy?am do przeczytania wywiadu pod tym adresem.
  Spielberg z doktoratem UJ    (0)
 
 
2008-05-08 20:50 • Autor: mars • ¬ródło: INTERIA.pl

   [Steven Spielberg]Jak donosi serwis INTERIA.pl:

"Ameryka?ski re?yser Steven Spielberg otrzyma doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiello?skiego - zdecydowa? w ?rod? Senat uczelni. Na razie nie wiadomo, kiedy autor m.in. "Szcz?k", "Parku Jurajskiego" i "Listy Schindlera" odbierze t? godno??.

Uroczysto?? ma si? odby? po uzgodnieniu terminu z re?yserem.

W?adze UJ uhonorowa?y Spielberga doktoratem honoris causa m.in. za budz?cy powszechny podziw kunszt filmowy oraz za przywi?zanie do tradycji i podstawowych warto?ci humanistycznych,daj?ce o sobie zna? w jego dzie?ach.

Autora "Listy Schindlera" doceniono tak?e za wk?ad w utrwalanie pami?ci o Holokau?cie. Dzi?ki za?o?onej przez Spielberga Fundacji ("Survivors of the Shoah - Visual History Foundation" w Uniwersytecie Pó?nocnej Kalifornii) oraz archiwum ("The Steven Spielberg Film and Video Archive of the U.S. Holocaust Memorial Museum") powsta?y i powstaj? filmy dokumentalne, w których ocaleni opowiadaj? o tym, co prze?yli.

Doktoraty honoris causa Uniwersytetu Jagiello?skiego s? przyznawane od 1816 r. Do tej pory uhonorowano nimi ponad 300 osób.

W gronie wyró?nionych s? m.in. Henryk Sienkiewicz, Jan Matejko, Maria Sk?odowska - Curie, Józef Pi?sudski, Karol Szymanowski, Jan Pawe? II, Matka Teresa z Kalkuty, Szymon Wiesenthal, Jerzy Turowicz, Jerzy Giedroyc, Czes?aw Mi?osz, Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki, S?awomir Mro?ek, Jan Nowak - Jeziora?ski, Ryszard Kapu?ci?ski.

W 2000 r. Senat UJ nie zgodzi? si? na przyznanie Romanowi Pola?skiemu doktoratu honoris causa z okazji jubileuszu uczelni, bo przeszkod? by?o ?ycie prywatne kandydata.
"
  Chiny ubolewaj? z powodu decyzji Spielberga    (0)
 
 
2008-02-14 12:19 • Autor: mars • ¬ródło: MSN Sport

   Jak donosi serwis MSN Sport:

"Chi?ski rz?d wyrazi? w czwartek "ubolewanie" z powodu decyzji znanego ameryka?skiego re?ysera Stevena Spielberga, który zrezygnowa? we wtorek z funkcji doradcy ds. artystycznych letnich igrzysk olimpijskich w Pekinie na znak protestu przeciwko wydarzeniom w suda?skim Darfurze.

Jak o?wiadczy? rzecznik chi?skiego MSZ Liu Jianchao, "Chiny z ubolewaniem przyj??y uwagi Stevena Spielberga". Liu doda?, i? krytycy obecno?ci chi?skiej w Sudanie kieruj? si? "ukrytymi motywami". Nie wyja?ni? bli?ej tego stwierdzenia.

Rz?d Chin - zaznaczy? rzecznik - ma nadziej?, ?e letnich igrzysk olimpijskich w Pekinie nie zak?óc? "polityczne problemy", nie maj?ce nic wspólnego z "duchem olimpijskim".

Czwartkowa wypowied? rzecznika stanowi?a pierwsz? oficjaln? reakcj? Chin na wtorkow? decyzj? Spielberga. Tak?e w czwartek jeden z peki?skich dzienników napisa?, ?e Chiny s? "zdegustowane" z powodu wi?zania sprawy tragedii humanitarnej w suda?skim Darfurze z igrzyskami w Pekinie.

Taka postawa - zdaniem chi?skiego dziennika "Global Times" - jest "nieodpowiedzialna i niesprawiedliwa". Gazeta dodaje, powo?uj?c si? na stanowisko ambasady chi?skiej w Waszyngtonie, ?e "w sytuacji, gdy problem Darfuru nie stanowi wewn?trznej sprawy Chin i nie zosta? spowodowany przez Chiny, ??czenie dwóch kwestii - igrzysk olimpijskich i sytuacji w Darfurze - jest wyrazem nieodpowiedzialnej i niesprawiedliwej postawy".

"Global Times" by? jedynym dziennikiem chi?skim, który poda? informacj? o wycofaniu si? Spielberga.

?wiatowa opinia publiczna oskar?a Chiny, i? mimo wp?ywów w Sudanie, wynikaj?cych z wi?zi gospodarczych, nie czyni? nic, by wymusi? na miejscowych w?adzach zmian? polityki w Darfurze. Oko?o dwóch trzecich ropy naftowej, wydobywanej w Sudanie, sprzedawanych jest Chinom. W zamian Chiny dostarczaj? suda?skim w?adzom m.in. bro?. Na forum Rady Bezpiecze?stwa ONZ Pekin wyst?pi? tak?e w obronie suda?skiego re?imu.
"
  Spielberg wycofuje si? ze wspó?pracy przy organizacji olimpiady w Pekinie    (0)
 
 
2008-02-13 23:07 • Autor: mars • ¬ródło: Gazeta.pl

   [Steven Spielberg]Jak donosi serwis Gazeta.pl:

"Steven Spielberg zrezygnowa? ze wspó?pracy z organizatorami igrzysk olimpijskich w Pekinie w prote?cie przeciwko polityce Chin wobec Darfuru - informuje brytyjski dziennik Guardian. W?adze chi?skie nie pot?pi?y ludobójstwa i ?amania praw cz?owieka w Darfurze.

Re?yser od ponad roku doradza? organizatorom w przygotowaniu ceremonii otwarcia olimpiady. Zapowiedzia? jednak w?adzom w Pekinie, ?e zrezygnuje ze wspó?pracy je?li nie zmieni? swojej polityki wobec Darfuru i nie pot?pi? dokonywanych tam zbrodni. - Obawiam si?, ?e moje sumienie nie pozwoli mi kontynuowa? pracy przy tym projekcie. Zdecydowa?em, ?e nie b?d? przeznacza? mojego czasu i energii na organizowanie olimpijskich ceremonii. Zamierzam wykorzysta? go, aby pomóc po?o?y? kres zbrodniom przeciwko ludzko?ci, które wci?? s? pope?niane w Darfurze - napisa? w opublikowanym wczoraj o?wiadczeniu.

[Steven Spielberg - wideo]"Spielberg wspó?czesn? Riefenstahl"

Wiele hollywoodzkich gwiazd stan??o na czele mi?dzynarodowej kampanii pot?piaj?cej Chiny. Kampania ma na celu wskazanie odpowiedzialno?ci Chin za eskalacje konfliktu w Darfurze. Chiny s? jednym z g?ównych dostarczycieli broni do tej cz??ci Sudanu. Wojna w afryka?skim kraju poch?on??a ju? 200 tys. ofiar. 2,5 mln zosta?o zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Laureat Oscara za "List? Schindlera" jest fundatorem programu edukacyjnego przeznaczonego dla m?odzie?y. Program ma uczy? o ludobójstwie pope?nionym przez nazistów w czasie II Wojny ?wiatowej. Jego wspó?praca z przedstawicielami Chin by?a krytykowana przez dzia?aczy na rzecz zako?czenia konfliktu w Darfurze. Oskar?ono go wówczas o kierowanie si? podwójnymi standardami.

W zesz?ym roku aktorka Mia Farrow, która aktywnie uczestniczy w kampanii na rzecz Darfuru opublikowa?a artyku? w "Wall Street Journal". W ostrych s?owach skrytykowa?a w nim zachowanie Spielberga, nazywaj?c go "wspó?czesn? Leni Riefenstahl". Riefenstahl by?a niemieck? re?yser filmowa i czo?ow? propagandzistk? nazistowskiego re?imu.

Chiny - czo?owy partner Sudanu

W kwietniu Spielberg napisa? list do chi?skiego prezydenta Hu Jintao, apeluj?c o zdecydowane kroki w kierunku zatrzymania przemocy w Sudanie. Apel pozosta? jednak bez odzewu ze strony w?adz Chin.

Chiny s? najwi?kszym importerem suda?skiej ropy naftowej. W?adzom Chin uda?o si? zablokowa? w Radzie Bezpiecze?stwa ONZ rezolucje pot?piaj?c? Sudan. Wed?ug Amnesty International Chiny wyeksportowa?y do Sudanu tysi?ce ton broni.

Laureaci pokojowej nagrody Nobla, m.in. biskup Desmond Tutu, Elie Wiesel oraz Jody Williams zaapelowali do Hu Jintao o respektowanie idei olimpijskich i skierowanie presji na Sudan w celu zako?czenia konfliktu.
"  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 
    ARCHIWUM:

                                         

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars