MARSite on-line | Steven Spielberg - Biografia
  -[ MARSite on-line ]-  
 
  Steven Spielberg - Biografia
 
 

nazwisko i imiona: - Spielberg, Steven
zawód: - re?yser, producent
data i miejsce urodzenia: - 18 grudzie? 1946, Cincinnati, Ohio, USA
wykszta?cenie: - California State College w Long Beach
rodzina: - by?a ?ona: Amy Irving, obecna ?ona: Kate Capshaw
dzieci: Max z Irving, Sasha, Sawyer, Theo - adoptowane, Destry Allyn, Jessica, Mikaela z Capshaw
debiut: - "Amblin"
najwi?kszy sukces: - "Szcz?ki", "E.T.", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia", "Park Jurajski", "Lista Schindlera", "Szeregowiec Ryan"
informacje dodatkowe: - Jest re?yserem lub producentem wykonawczym siedmiu spo?ród dwudziestu najbardziej kasowych filmów wszechczasów. W?a?ciciel wytwórni Amblin Entertaiment, wspó?za?o?yciel Dream Works LLC.


Czym by by?oby kino bez Steven Spielberg. Jak by nie patrzy?, nale?y on do najwybitniejszych twórców kina. Mówi si?, ?e najwa?niejszym atutem Spielberga jest to, ?e nie ma zamiaru wydoro?le?. Na wiele filmów wp?yw mia?o jego dzieci?stwo, które z uwagi na to, ?e by? ?ydem mieszkaj?cym w dzielnicy, gdzie wi?cej mieszka?o katolików ni? ?ydów, nie by?o ?atwe. To sprawi?o, ?e musia? sobie wymy?la? przyjació?. Najbardziej ilustruje to film "E.T.".
Dzi? samo nazwisko Spielberga przyci?ga rzesze ludzi do kin, nawet, gdy jest jedynie jego producentem. Jego kariera filmowa rozpocz??a si? od nakr?cenia amatorskiego filmu "Amblin", który da? mu siedmioletni kontrakt z wytwórni? Universal.
W 1972 przyszed? czas na film "The Duel" (Pojedynek na szosie"). Film "The Sugarland Express" (1974), którego by? te? wspó?scenarzyst?, zapocz?tkowa? owocn? wspó?prac? Spielberga z Johnem Williamsem , który skomponowa? do tego filmu muzyk? i do wszystkich wymienionych dalej filmów. W 1975 oboje odnie?li wielki sukces filmem "Jaws" (Szcz?ki). Film przyniós? sukces m?odemu re?yserowi i wzmocni? pozycj? Williamsa. Sam jego niezapomniany temat muzyczny wywo?uje dreszcze. Film otrzyma? trzy Oscary za: monta?, muzyk?, d?wi?k. Kolejny sukces to film "Close Encounters Of The Third Kind" (Bliskie spotkania trzeciego stopnia - 1977) Oscary za: zdj?cia i monta? efektów d?wi?kowych, których autorem scenariusza by? Spielberg. Po znacznych sukcesach przyszed? czas na mniej udany film, mowa tutaj o komedii "1941" (1979).

[Steven Spielberg, Harrison Ford, George Lucas] Lata osiemdziesi?te to kolejne sukcesy Spielberga. W 1980 roku pomimo niezbyt wielkich ch?ci ze strony Spielbega, który nie wierzy? w sukces filmu, wyre?yserowa? pierwsz? cz??? filmu przygodowego z serii Indiana Jones - Raides Of The Lost Ark (Poszukiwaczy zaginionej Arki) opartego na opowiadaniu Georga Lucasa, z Harrisonem Fordem w roli g?ównej. Film odniós? wielki sukces kasowy otrzymuj?c Oscary za: monta?, scenografi?, efekty wizualne, efekty d?wi?kowe, monta? d?wi?ku.
W 1982 roku na pomy?le Spielbergapowsta? kolejny jego film - "E.T. The Extra Terrestrial" - zarobi? 400 milionów dolarów w USA, który przyniós? kolejne Oscary za: efekty wizualne, d?wi?k, efekty d?wi?kowe, projekt postaci E.T. A? jednego Oscara za efekty wizualne przynios?a kolejna produkcja Lucasa w re?yserii Spielberga, czyli film "Indiana Jones And The Temple Of Doom" (Indiana Jones i ?wi?tynia zag?ady) w 1984 roku.
W 1985 roku film "The Color Of Purple" (Kolor purpury) - otrzyma? 11 nominacji do Oscara. By? to pierwszy powa?ny film Spielberga, w którym zagra?a nieznana jeszcze Whoopi Goldberg. Natomiast w 1987 wyre?yserowa? i wyprodukowa? film oparty na powie?? J. G. Ballard, który opisa? w niej w?asne ?ycie podczas II wojny ?wiatowej - "Empire of the Sun" (Imperium s?o?ca).
Rok 1989 zamyka jak na razie seri? przygód awanturniczego ameryka?skiego archeologa Indiany Jonesa filmem "Indiana Jones And The Last Crusade" (Indiana Jones i ostatnia krucjata) z Sean'em Connery w roli ojca Indiany. Mimo, ?e Ford zapowiedzia? koniec z filmami przygodowymi, od dawna mówi si? o czwartej cz??ci, przy której ma pracowa? wielkie trio Spielberg-Ford-Lucas. Jak narazie najbardziej prawdopodobn? dat? realizacji ma by? rok 2005, gdy? wszyscy s? zaj?ci.


Lata 90-te rozpoczyna "Hook" (1991) z Dustin'em Hoffman'em, Robin'em Williams'em, Juli? Roberts w rolach g?ównych.
W 1993 roku Spielberg dokona? prze?omu w produkcji filmów realizuj?c film oparty bestsellerowej powie?ci Michaela Crichtona "Jurassic Park" o tym samym tytule. Prze?omowe by?y efekty specjalne stworzone po raz pierwszy na tak? skal? komputerowo przez Industrial Light And Magic nale??cy do wytwórni LucasFilm Ltd. pioniera w efektach specjalnych. Oczywi?cie oprócz efektów komputerowych by?y te? dinozaury mechaniczne wykonane przez Stana Winstona. Film dosta? Oscary za: d?wi?k, monta? efektów d?wi?kowych, efekty specjalne. Na potrzeby filmu zosta?a stworzona od nowa baza d?wi?ków. Zarobi? on prawie 357 milionów dolarów w USA daj?c mu drugie miejsce po "E.T.". W tym samym roku premier? mia? inny film Spielberga, mianowicie "Schndler's Lis" (Lista Schindlera), zrealizowanego w Polsce. Spielberg z zamiarami realizacji tego filmu nosi? si? przez lata i zrobi? go pomimo, ?e przyjaciele mu odradzali, mówi?c, ?e to nie jego dziedzina. On go jednak zrealizowa? i dosta? pierwszego Oscara za re?yseri? w swojej karierze. W sumie film dosta? 12 nominacji do tej nagrody, ale otrzyma? tylko siedem za: wspomnian? re?yseri?, zdj?cia (które po raz pierwszy realizowa? dla Spielberga polski operator Janusz Kami?ski), muzyk? (John Williams), kostiumografi?, scenografi?, scenariusz (Steve Zaillian) oraz za najlepszy film.
Po czteroletniej przerwie, powróci? on drug? cz??ci? filmu o dinozaurach - "The Lost World: Jurassic Park" (Zaginiony ?wiat: Park jurajski) oraz filmem Amistad opartym na historii. Jednak kolejne Oscary przyniós? mu film "Saving Private Ryan" (Szeregowiec Ryan) z 1998 z Tom'em Hanks'em w roli g?ównej. Oscary dosta? za: re?yseri?, zdj?cia (Janusz Kami?ski), monta?, d?wi?k, monta? efektów d?wi?kowych. Jest to ju? drugi Oscar za re?yserie dla Spielberga.
Niedawno na ekrany wszed? kolejny film Sielberga; "A.I.: - Artificial Intelligence" (A.I. - Sztuczna Inteligencja). G?ówn? role zagra? Haley Joel Osment. Film ten mia? zrobi? Stanley Kubic, wielki mi?o?nik E.T. Niestety po jego tragicznej ?mierci uznano, ?e jedyn? osob? która mo?e zrobi? tak samo dobrze jaj Kubic, jest Spielberg. Kubic zwierzy?a si? Spielbergowi z zamiaru realizacji tego filmu jeszcze w latach 80-tych.
W 2001 by? producentem "Jurassic Park 3". Wcze?niej by? producentem mi?dzy innymi: "Gremliny" (Gremlins - 1984) trylogii "Powrót do przysz?o?ci" (Back to the Future - 1985/1989/1990) Roberta Zemeckisa, "Kto wrobi? królika Rogera" (Who Framed Roger Rabbit - 1988), "Arachnofobia" (1990), "Flinstonowie" (The Flintstones - 1994), Kacper (Casper - 1995), "Twister" (1996), "Faceci w czerni" (Men In Black - 1997), "Ksi??e Egiptu" (The Prince of Egypt - 1998), "Maska Zorro" (The Mask of Zorro - 1998), "Shrek" (2000), "Cast Away (2000), "Gladiator (2000)i wiele innych.
Na pocz?tku swojej kariery Spielberg zrealizowa? te? kilka filmów dla telewizji: "Pojedynek na szosie" (Duel - wersja TV zrealizowana rok przed wersj? kinow?), "Morderstwo z podr?cznika" (Murder by the book - 1971), serial "Niesamowite historie" (Amazing stories - 1985-87).

Z okazji 20-tej rocznicy jak? obchodzi w tym roku film E.T., Spielberg postanowi? wprowadzi? ten film jeszcze raz na ekrany kin, w wersji od?wie?onej i poprawionej przez komputery, z nowymi scenami. Od 1982 ?wiatopogl?d Spierberga zmieni? si? (chodzi oto, ?e obecnie jest ojcem) przez co uzna?, ?e nale?y usun?? komputerowo bro? z rak policjantów i agentów rz?dowych próbuj?cych z?apa? przyjacielskiego kosmit?, gdy? ojcostwo zmieni?o jego pogl?dy. Dodano te? kilka scen, które pierwotnie nie znalaz?y si? w filmie - m. in. wspóln? k?piel Elliota z E.T. Obróbce poddano te? ?cie?k? d?wi?kow?.
Przemys? Spielberga:


logo nazwa opis
- Amblin Enertainment -
Wytwórnia zajmuj?ca si? produkcj? filmów za?o?ona w 1984 roku przez Spielberga. Nazw? zawdzi?cza amatorskiemu filmowi Spielberga, dzi?ki któremu zosta? podpisa? swój pierwszy kontrakt z wytwórni? Universal. W jej sk?ad wchodz? dzia?y: Amblin Television - produkuj?cy seriale telewizyjne (SeaQuest, ER) oraz Amblin Imaging - efekty specjalne do serialu telewizyjnego SeaQuest DSV.
- DreamWorks SKG -
Za?o?ona w 1992 przez Spielberga, Jeffreya Katzenberga i Davida Geffena. Oprócz produkcji filmów ("Ksi??e Egiptu", "Polowanie na mysz", "Shrek"), zajmuje si? ich dystrybucj? oraz produkuje muzyk?. Oczywi?cie wa?nym powodem jej utworzenia by?y te? multimedia. DreamWorks wyda? mi?dzy innymi takie gry jak: The Neverhood, Trespasser, The Lost World.
- Survivors of the Shoah Visual History Foundation -
Za?o?ona przez Spielberga po w zrobieniu Listy Schindlera. Fundacja powsta?a w celu stworzenia kronik zawieraj?cych relacje ludzi, którzy prze?yli Holocaust. Oprócz zbierania informacji, fundacja realizuje filmy dokumentalne np. "Ostatnie dni" (The Last Days) - nagrodzony przez Akademi? za najlepszy film dokumentalny.
- Fundacja Starbright -
Fundacja zosta?a za?o?ona przez Spielberga i gen. H. Normana Schwarzkopfa w celu pomagania chorym dzieciom. Oprócz bawienia i dokszta?cania dzieci, pomaga im pokona? strach, depresj?. Cz?onkowie fundacji towarzyszom dzieciom w ich chorobie i cierpieniu.[Powrót na poprzednią stronę]  [Powrót na górę strony]


 

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor & mars