MARSite on-line | O serwisie MARSite on-line
  -[ MARSite on-line ]-  
 
  O serwisie MARSite on-line
 
 

Z zamiarem zrobienia strony nosi?em si? ju? od d?u?szego czasu. G?ównym jej zadaniem mia?o by? zebranie w jednym miejscu interesuj?cych mnie materia?ów. Nigdy nie przypuszcza?em, ?e strona zyska swoich sta?ych czytelników. To dla nich serwis wci?? si? rozwija.
Poni?ej znajduj? si? wa?niejsze daty i dane na temat strony:

wrzesie? 2001

- rozpocz??em prace nad stron? (szkice, plany, zbieranie materia?ów, itp.),

pa?dziernik 2001

- po opracowaniu koncepcji graficznej ruszy?y prace nad pierwszymi stronami po?wi?conych poszczególnym produktom LucasArts.

stycze? 2002

- w ramach testów (po namowie szwagra) umieszczam stron? na serwerze firmy Media 4.
13 lutego 2002 - strona zosta?a zg?oszona do przegl?darek (wp.pl, onet.pl) i oficjalnie od tego czasu mo?ecie j? znale??. Do tej pory mogli j? odwiedza? jedynie moi znajomi.
maj 2002 - strona zyska?a licznik, który pokazuje mi jak cz?sto jest odwiedzana.
sierpie? 2002 - rozpocz??em prace nad stron? po?wi?con? filmom z serii "Gwiezdne Wojny".
lipiec 2003 - przyszed? najwy?szy czas aby przebudowa? stron?. Zastosowanie technologii PHP i MySQL nie tylko pozwoli mi powi?kszy? zakres wiedzy w projektowaniu stron WWW, ale u?atwi zarz?dzane ju? istniej?c?. Zmiana technologii nie wi??e si? jednak ze zmiana jej wygl?du (oprócz niektórych elementów). Zaprojektowanie jej wygl?du kiedy? zaj??o mi sporo czasu i uwa?am, ?e tak powinna wygl?da? dalej. Niestety, z uwagi, ?e projektuj?c j? dopiero si? uczy?em, dla u?atwienia stworzy?em wiele plików, które dawa?y jej ostateczny wygl?d. PHP pozwala stworzy? ten sam szablon nawet w jednym pliku, który to sam b?dzie generowa? kod HTML, pobieraj?c przy tym w?a?ciwe dane z bazy MySQL'a. Niestety wi??e si? to z przeniesieniem wszystkich tekstów do bazy, przez co musia?em zaniedba? aktualizacj? strony. Za co przepraszam zainteresowanych. Ta przebudowa pozwoli mi na dodanie wielu elementów w przysz?o?ci: s?d, forum i mo?liwo?ci logowania si? u?ytkowników.
26 stycznia 2004 - ruszy?a odnowiona strona; mam nadziej? ?e spodoba si? wam i ?e b?dzie dzia?a?a lepiej ni? poprzednia
20 lutego 2004 - wreszcie serwis MARSite on-line dorobi? si? "Ksi?gi go?ci".
11 marca 2004 - pierwsza nagroda dla mojego serwisu MARSite on-line (jeszcze pod adresem http://www.mars.md4.pl): "2003-2004 Golden Web Awards" od International Association of Web Masters & Designers i mam nadziej?, ?e nie ostatnia. Decyzja o przyznaniu tego wyró?nienia jest podejmowana na podstawie g?osowania w którym bior? udzia? cz?onkowie stowarzyszenia (w sk?ad których wchodz? m. in.: administratorzy WWW, projektanci, graficy, programi?ci), a wyniki s? ostateczne.
10 maja 2004 - w serwisie dzia?a tzw. licznik klikni??, dzi?ki czemu mam mo?liwo?? poznania gier, na temat których najcz??ciej czytacie w moim serwisie. Ten licznik daje bardziej wiarygodne wyniki na temat popularno?ci mojej strony, gdy? ten g?ówny odnotowuje jedynie wej?cie z g?ównego adresu URL strony oraz skany "paj?ków" wyszukiwarek WWW.
1 czerwiec 2004 - od dzi? dzia?a oficjalne forum serwisu MARSite on-line. Mo?ecie na nim podyskutowa? na tematy poruszane na mojej stornie.
lipiec 2004 - zaczyna si? powi?ksza? redakcja serwisu o kolejnych redaktorów. Jako pierwszy doszed? VencjusZ, potem MadMad_The_Jedi_Knight (obecnie mój zast?pca) i ShVagYeR. By?o wi?cej kandydatów, ale tak szybko jak si? zdecydowali, zrezygnowali.
grudzie? 2004 - serwer serwisu w ostatnim czasie cz?sto szwankowa?, co utrudnia?o dalsz? dzia?alno?? serwisu. Zapad?a decyzja o przeprowadzce. Wraz z przeprowadzk?, zapad?a decyzja o zmianie layoutu serwisu, którego wykonanie przypad?o Kirtanowi Loor. Premiera planowana na 3 urodziny serwisu.
13 lutego 2005 - III urodziny serwisu, nowy serwer (Stopklatka.pl), nowa III wersja strony

marzec 2005 - kolejna przeprowadzka - tak si? jako? z?o?y?o, ?e kumpel zaoferowa? mi swoje us?ugi, czyli miejsce na swoim serwerze w Holandii. Tym razem mam ca?kowit? kontrole nad serwerem w jego zarz?dzaniu oraz wreszcie w?asn? domen? marsite.pl. Mówi?c wprost, serwis wreszcie jest na swoim w?asnym miejscu.

6 czerwca 2005 - nowe dzia?y po?wi?cone Stevenowi Spielbergowi oraz Indiana Jones Saga.

14 kwietnia 2007 - serwis doczeka? si? w?asnego kana?u RSS: .

Poprzednie wersje serwisu:

wersja I (2001-2003)
wersja II (2003-2004)


Dane techniczne dotycz?ce strony:
serwer - http://marsite.pl/,
ilo?? odwiedzin - od 15 maja 2002 (od kiedy doda?em licznik) do kwietnia 2007 stron? odwiedzi?o ponad 208 tys. osób (by?oby ich wi?cej gdyby nie cz?ste awarie pierwszego serwera szczególnie podczas wolnych dni ?wi?tecznych),
zalecana przegl?darka - Internet Explorer 5.5, lub nowsza, ewentualnie: FireFox, Netscape (na razie nie testowana),
rozdzielczo?? - zalecana 1024x768 - brak jednak dolnego i górnego limitu,
stosowane j?zyki - podstawowym j?zykiem zastosowanym przy tworzeniu strony jest PHP, HTML, JavaScript oraz MySQL i XML.[Powrót na poprzednią stronę]  [Powrót na górę strony]


 

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]

The Truth about The X-Files
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor