MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno?ci
  -[ MARSite on-line ]-  
 
  Cookie i Zasady ochrony prywatno?ci
 
 

Pliki cookie (ciesteczka)

   Przy pierwszej wizycie na stronie MARSite on-line, Odwiedzaj?cy, chc?c przegl?da? niniejsz? stron?, wyra?a zgod? na u?ycie plików cookie (formalnie HTTP Cookie; ciasteczka). S? to pliki tekstowe przechowywane na urz?dzeniu u?ytkownika, które pomagaj? w obs?udze witryn i gromadzeniu informacji o aktywno?ci online u?ytkownika (mog? by? stosowane np. do przechowywania preferencji i ustawie? u?ytkownika, czy do analiz dzia?ania strony WWW).
U?ytkownik ma wiele mo?liwo?ci do kontrolowania plików cookie, poprzez m. in.:
• odpowiednie opcje przegl?darki do blokowania i usuwania plików cookie,
• instalacja narz?dzia od firm zajmuj?cych si? ochron? prywatno?ci Internauty.

Wi?cej informacji na temat plików cookie mo?na znale?? w Internecie, np. na stronie Wikipedii.


Ochrona danych osobowych

   W oparciu o ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. "o ochronie danych osobowych" (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.), zabrania si? pozyskiwania danych osobowych (w tym maili), do celów innych ni? tych zwi?zanych z kontaktem z autorami serwisu MARSite on-line jedynie w tematach poruszanych na przedmiotowej, hobbystycznej stronie.
Ochronie danych osobowych podlegaj? te? maile podane w celu kontaktu z autorami/administratorem przedmiotowego serwisu.

   Serwer pocztowy i WWW jest w?asno?ci? prywatn? i nie nale?y do ?adnej firmy (zgodnie z prawem, w?a?ciciel serwera ma by? traktowany jak osoba fizyczna). Zgodnie z ustaw? z dnia 18 lipca 2002 roku "o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?" (Dz. U. z 2013 r. Nr 1422 wraz z pó?niejszymi zmianami; Art. 10 ust. 1 i 2), wys?anie oferty nale?y poprzedzi? wys?aniem maila z zapytaniem, czy dana osoba wyra?a zgod? na przes?anie takiej oferty. W zwi?zku z powy?szym prosz? o nie wysy?anie zapyta? jak i ofert, gdy? taka zgoda nie zostanie nigdy udzielona.

   Zabrania si? te? stosowania praktyk, których celem jest wysy?ania maili z informacj? o pozyskaniu wspomnianych powy?ej maili, gdzie domy?lny brak odpowiedzi z naszej strony traktowany jest jako zgoda na dostarczanie na nasze skrzynki tre?ci reklamowych (spam). Niedopuszczalna jest te? praktyka samowolnego dopisywania naszych maili do Newsletterów, które w przypadku profesjonalnych firm s? dostarczane dopiero po dobrowolnym zapisaniu si? w?a?ciciela maila, po??daj?cego informacji na dany temat.
Zabrania si? te? udost?pniania danych osobowych w celach marketingowych innym firmom.
[Powrót na poprzednią stronę]  [Powrót na górę strony]


 

[Indiana Jones Site - najwi?kszy portal przygodowy w Polsce]
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Imperial City Online]

The Truth about The X-Files
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2021 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor