MARSite on-line | Aktualności
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Dni Fantastyki 2008    (0)
 
 
2008-05-30 21:28 • Autor: mars • Źródło: Rusis

   W dniach 27-29 czerwca 2008 roku odb?dzie si? we Wroc?awiu kolejna edycja konwentu pod nazw? Dni Fantastyki. Ju? po raz czwarty b?dzie na nich przygotowywany obszerny blok po?wi?cony Gwiezdnym Wojnom.
Dni Fantastyki w niebywa?y sposób ??cz? integracj? fanów z uczestnictwem w panelach na konwencie. Sprzyja temu lokalizacja, a mianowicie malowniczo po?o?ony przy du?ym parku zameczek na obrze?ach Wroc?awia. Wi?cej o miejscu w którym odbywa si? konwent mo?na przeczyta? na ich stronie: www.dnifantastyki.pl

Akredytacja na 3 dni wynosi 20 z?. Wej?ciówka na pi?tek lub sobot? b?dzie kosztowa? 10 z?, a na niedziel? ju? tylko 5 z?. Osoby poni?ej 12 roku ?ycia wchodz?ce z opiekunem maj? akredytacj? darmow?.

Wi?cej informacji, ??cznie z list? zaproszonych go?ci i panelami odbywaj?cymi si? na konwencie mo?na znale?? na tej stronie dnifantastyki.pl

Tegoroczny program bloku Star Wars na Dniach Fantastyki jest wyj?tkowo obszerny. Liczymy na to, ?e ka?dy w nim znajdzie co? dla siebie.


Sala g?ówna:


Pi?tek:

17:00 - 18:00 - "Publikacje o Gwiezdnych Wojnach"
Próba spojrzenia na ksi??ki i nie tylko, które opisuj? sag?, tak jej poszczególne aspekty, jak i ca?? otoczk? od powstawania po kolekcjonaria.

18:00 - 19:00 - "Prezentacja Polish Outpost"
Prezentacja polskiego oddzia?u mi?dzynarodowej organizacji zrzeszaj?cej ludzi posiadaj?cych profesjonalne stroje SW i zajmuj?cej si? promowaniem SW.

19:00 - 20:00 - „Muzyka Gwiezdnych Wojen”
Prelekcja przybli?y wspania?y ?wiat muzyki, wykorzystywanej w Gwiezdnych Wojnach i to nie tylko w filmach ale równie? grach i produkcjach TV.

20:00 - 22:00 - "Konkurs wiedzowy"
Czy na pewno uwa?nie ogl?da?e? obie filmowe trylogie? Na tym konkursie b?dziesz móg? sprawdzi? swoj? wiedz? dotycz?c? wydarze? zawartych w filmach SW oraz ich produkcji.

22:00 - ... "Pokaz filmów fanowskich"
Tym razem pokaz skupi si? wy??cznie na polskich fanfilmach. Co wi?cej, wy?wietlane b?d? tylko produkcje, które nigdy wcze?niej nie by?y prezentowane szerszej publiczno?ci. Zapraszamy zatem na noc premier.


Sobota:

11:00 - 12:00 - „Efekty specjalne w Gwiezdnych Wojnach”
Efekty specjalne wykorzystane przy produkcji Gwiezdnych Wojen zrewolucjonizowa?y podej?cie do tego tematu w Hollywood. Prelekcja przybli?y nam ten jak?e widowiskowy aspekt sagi.

12:00 - 13:40 - „Miecze ?wietlne – konstrukcja, formy walki”
Jak skonstruowa? miecz ?wietlny? Czym s? formy walki mieczem? I jak wiedz? o tym wykorzysta? do tworzenia fanfilmu? Tego i wiele wi?cej dowiesz si? na tej prelekcji. Prelekcja zwie?czona pokazem ró?nych form walki mieczem.

14:00 - 15:00 - „Zabawki Star Wars – historia kolekcjonerstwa”
Prelekcja przybli?y ?wiat zabawek SW – od pierwszy produkcji, po najnowsze nurty.

15:00 - 17:00 - „Kalambury Star Wars”
Popularna zabawa kalambury przeniesiona zosta?a na grunt SW. Zabawa dru?ynowa.

17:00 - 18:00 - „My?liwce i bombowce w Starej Trylogii."
Prelekcja b?dzie omawia?a najwa?niejsze statki kosmiczne Starej Trylogii, czyli my?liwce i bombowce rebelii oraz imperium. Omawiane b?d? nie tylko parametry techniczne oraz zastosowania, ale tak?e, jak statki te powstawa?y podczas kr?cenia filmów.

18:00 - 20:00 - „Konkurs muzyczny”
Czy potrafisz po fragmencie utworu rozpozna? z którego filmu on pochodzi oraz w jakim momencie lecia?? Tutaj masz okazj? to sprawdzi?.

20:00 - 21:00 - „Kostiumy w filmach”
Jest to wprowadzenie w obszerny ?wiat kostiumów jakie powstawa?y na potrzeby filmów SW.

21:00 - ... - „Czytanie komiksu 2”
Kolejna edycja zabawy rozpocz?tej w zesz?ym roku. Tym razem b?dziemy wspólnie czyta? pierwsze pi?? zeszytów komiksu "Dark Times"


Niedziela:

11:00 - 12:00 - „Walkery w ?wiecie SW”
Machiny krocz?ce w SW – ma?e i du?e.

12:00 - 13:00 - „Nawi?zania Lucasa do EU”
Próba spojrzenia z drugiej strony na to o czym by?o sporo dyskusji. Prelekcja przybli?y to jak Lucas w filmach nawi?zywa? do wydarze? z EU.

13:00 - 14:00 - "Sk?ad z?omu Jawów"
W tym miejscu b?dzie mo?na zapozna? si? i pobawi? z niektórymi robotami z sagi (R2-D2, Maus, Gonk).

14:00 - 15:00 - "Opowie?? Tuskena"
Prelekcja po?wi?cona Tuskenom. Ich ?yciu, zaj?ciom i kostiumom.


Games Room


Pi?tek:

18:00 - 19:00 - "Pokazówka Star Wars: Miniatures"
Mo?liwo?? nauczenia si? gry w Star Wars: Miniatures.


Sobota:

11:00 - 12:00 - "Pokazówka Star Wars: Pocket Models TCG"
Pokazowe gry i mo?liwo?? nauczenia si? gry w Pocket Models TCG.

12:00 - 16:00 - "Turniej Star Wars: Miniatures"
Turniej SW: Miniatures na 200 pkt.

15:00 - 17:00 - "Turniej Star Wars: TCG"
Turniej SW: TCG.


Niedziela:

11:00 - 13:00 - "Turniej Sabacca"
Turniej Sabacca. Przed turniejem b?dzie mo?na nauczy? si? gra? w t? gr?


DwórPi?tek:

19:00 - 20:00 - "Ma?a akademia Jedi"
Zabawa interaktywna, z du?? dawk? humoru, dla wszystkich którzy zawsze chcieli by w?ada? mieczem ?wietlnym niczym mistrz.


Sobota:

13:40 - 14:00 - Pokaz walk cz. 1 
Pokaz krótkich star?, maj?cy zobrazowa? ró?nice pomi?dzy poszczególnymi formami walki mieczem.

16:40 - 17:00 - pokaz walk cz. 2 
Pokaz ró?nych pojedynków.

19:40 - 20:00 - pokaz walk cz. 3 
D?u?sza inscenizacja zwi?zana z walk? mieczami.


Niedziela:

11:30 - 12:30 - "Ma?a akademia Imperium"
Tu wcielisz si? w prawdziwego Szturmowca, zostaniesz pilotem Tie Fightera, dowódc? oddzia?u Scout Trooperów, a wszystko to pod okiem samego Imperatora.

12:30 - 13:30 - "At-At krocz za mn?"
Wy?cigi maszyn krocz?cych


W przypadku pyta? dotycz?cych bloku SW prosz? pisa? na Rusis

Serdecznie zapraszamy.  KOMENTARZE (0):
 
 

 ¨ Brak komentarzy

    

  AKTUALNOŚCI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNOŚCI:

                              [Powrót na poprzednią stronę]  

    ARCHIWUM:

                                             
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Star Wars: The Outer Rim]
[Imperial City Online]
[CorusCon]
[Bielski Fandom Star Wars]
[Bractwo Lordów Sith]
[Mandalorian Mercenaries]
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor & mars