MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

 
  Darth Vader na USB    (0)
 
 
2006-10-13 20:17 • Autor: mars • ¬ródło: PC World Komputer

   Jak donosi serwis PC World Komputer:

"Firma Mimoco, znana z produkcji tzw. mimobotów (czyli pami?ci flash w nietypowych obudowach) zaprezentowa?a stworzon? we wspó?pracy z firm? Lucasfilm limitowan? edycj? mimobotów wzorowanych na postaciach z Gwiezdnych Wojen. Wyprodukowanych ma by? jedynie 3,5 tysi?ca egzemplarzy, wi?c ch?tni powinni si? jak najszybciej ustawi? w kolejce.

Seria b?dzie sk?ada?a si? z czterech modeli, jednak na razie zaprezentowany zosta? tylko jeden - Darth Vader - na którego przyjmowane s? zamówienia. Pozosta?e trzy maj? by? og?oszone niebawem. Ka?dy z pendrive'ów b?dzie dost?pny w trzech pojemno?ciach 1, 2 oraz 4 GB. Jako cz??? porozumienia producenta z firm? Lucasfilm, ka?dy egzemplarz b?dzie wst?pnie zape?niony ró?nego rodzaju multimediami nawi?zuj?cymi do filmów z serii Star Wars. Znajd? si? w?ród nich trailery, muzyka, gotowe do u?ycia avatary, czy te? tapety na pulpit.Mimoboty s? wyposa?one w interfejs Hi-Speed USB 2.0 i s? kompatybilne z systemami z rodziny Windows, ale tak?e z MacOS X. Model 1GB ma kosztowa? 80 USD, a najwi?kszy - 4GB - 170 USD. W sprzeda?y maj? si? pojawi? na pocz?tku przysz?ego roku.

Na stronie producenta jest konkurs, w którym mo?na wygra? ca?? pierwsz? seri? 4GB mimobotów. Wystarczy poprawnie odgadn?? pozosta?e trzy postaci z serii.  O klasycznej oryginalnej trylogii na DVD raz jeszcze    (0)
 
 
2006-05-26 10:11 • Autor: mars • ¬ródło: Resztki Imperium

   Par? dni temu pojawi?a si? informacja o klasycznej trylogii na DVD, w wersji oryginalnej, sprzed zmian. DigitalBits donosi o kilku szczegó?ach, o których Lucasfilm nie wspomnia?. Po pierwsze nie b?dzie to wersja anamorficzna, czyli przygotowana niejako pod zestawy kina domowego, a raczej b?dzie to co?, w stylu przegrania VHSa na DVD. Wszystko wskazuje, ?e ten drugi dysk w wydaniu (ten z filmem klasycznym) nie b?dzie si? wiele ró?ni? od wydanego w 1993 laserdiscu. A wi?c wygl?da na to, ?e przeniesienie filmów i metody u?yte do ich wyprodukowania s? przynajmniej o dekad? do ty?u. Cho? i tak wydanie DVD zawsze wygl?da ciut lepiej, nawet je?li nie zostanie lekko poprawione. Oczywi?cie jakie? zmiany w tych filmach b?d? robione. Bo prawd? mówi?c, wersja z 1977 nigdy nie zosta?a wprowadzona na wideo czy inne no?niki (cho?by ze wzgl?du na napis „Cz??? IV”), za wyj?tkiem pokazania tego fragmentu napisów w filmie „Empire of Dreams” w dodatkach do trylogii z 2004.

Oczywi?cie mo?na si? zastanowi?, czy przeniesienie tej wersji w takim stanie, nie anamorficznym, bez redukcji zabrudze?, ma jaki? inny sens, ni? zarobienie kasy na fanach, w ko?cu potem mo?na wyda? now? wersj? w HD-DVD. Okazuje si?, ?e najwi?kszy problem to oryginalne negatywy. W po?owie lat 90. Lucas zobaczy?, ?e s? one w fatalnym stanie i musia? je natychmiast odnawia?, albo straci?by je na zawsze. Niestety przy okazji tworzy? te? wersj? specjaln?, i na jej potrzeby poci?? oryginalne negatywy. Zatem te oryginalne negatywy wersji kinowej ju? nie istniej?.

Co ciekawe, wszelkie kopie filmowe (oczywi?cie te dost?pne u dystrybutorów, bo np. w nie w polskiej filmotece narodowej), które tylko móg?, Lucas ?ci?gn?? do Lucasfilmu i zniszczy?. W 1997 oryginalne kinowe wersje Gwiezdnych Wojen nie istnia?y, mówi? o tym najzupe?niej powa?nie i stara? si?, by tak by?o. Oczywi?cie nie mia? mo?liwo?ci zlikwidowania wszelkich kopii, które znajduj? si? w prywatnych r?kach, ale stara? si? by tak by?o. Chyba, ?e by?a to gra pod publik? i w archiwach Lucasfilmu istnieje g??boko ukryta oryginalna kopia filmów.

Je?li jednak jakim? cudem, okaza?oby si?, ?e te kopie nie istniej?, nie mo?liwe by?oby stworzenie wersji DVD anamorficznej, czy jeszcze bardziej przeznaczonej do formatu Blu-ray lub HD-DVD. A je?li okaza?oby si? to prawd?, wysz?oby na to, ?e chciwo?? Lucasfilmu tak naprawd? ich po cz??ci pokara?a. Co tu du?o mówi?, ale wydanie DVD w roku 2006 w jako?ci laserdysków z 1993, to dla wielu osób rzecz po prostu nie akceptowalna. Wielu fanów, tak naprawd? nie kupi takiej wersji, bo to po prostu kpina. Mo?e jednak faktycznie planuj? si? poprawi? na 30 lecie, albo co? innego, staraj? si? tylko zarobi? dodatkow? kas?.

Ale najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, ?e Lucas móg? zniszczy? oryginalne kopie, my?l?c, ?e fani nie s? nimi zainteresowani. W wywiadzie dla MTV stwierdzi?, ?e na DVD b?d? wydane oryginalne wersje, takie jakimi by?y. Nic im nie zrobiono, ?adnych zmian, ale w?tpi czy wiele osób b?dzie nimi zainteresowanych. Jak si? doda do tego, w jak wielu listach najbardziej oczekiwanych produktów pojawia si? oryginalna klasyczna trylogia, trzeba przyzna?, ?e kto? tu jest szalony. Co z tego, ?e Lucas zgodzi? si? na wydanie oryginalnej trylogii na DVD, skoro nie chce zgodzi? si? na nowy (godny XXI) transfer filmów na no?niki cyfrowe? To trudna sytuacja, bo je?li ludzie nie kupi? ich ze wzgl?du na s?ab? jako??, Lucas mo?e stwierdzi?, ?e nie by?o na to zapotrzebowania, tak jak sam wcze?niej stwierdzi?. A je?li kupi? i b?d? domaga? si? lepszej jako?ci, mo?e znów powiedzie?, ?e przecie? dostali, to co chc? i czemu nadal nie s? zadowoleni?  Prezentacja ok?adek Oryginalnej Trylogi Gwiezdnych Wojen na DVD.    (0)
 
 
2006-05-21 14:24 • Autor: mars • ¬ródło: SW.com

   Jak ju? wspominali?my, oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen na DVD ma trafi? do sprzeda?y 12 wrze?nia (i b?dzie sprzedawana tylko do ko?ca tego roku). Niniejsze wydanie b?dzie zawiera?o filmy w wersjach jakie trafi?y ju? do nas na DVD we wrze?niu 2004 (z przeróbkami z 1997 i 2004 roku). Ka?demu filmowi b?dzie towarzyszy?a druga p?yta DVD, a na niej najbardziej oczekiwany materia? bonusowy jakim bez dwóch zda? jest oryginalna wersja filmu, która podbi?a kina w 1977, 1980 i 1983 roku, zdobywaj?c rzesz? fanów, wiernych trylogii do dzi?. Zreszt? to ci najgorliwsi wywalczyli nam to wydanie.

Mimo, ?e do wydania mamy jeszcze troch? czasu, na oficjalnej stronie zosta?y nam ju? zaprezentowane ok?adki do tego wydania, które znajdziecie te? poni?ej.
Zapraszam tez do dyskusji na temat tego wydania na naszym forum.  Oryginalna trylogia "Gwiezdnych wojen" na DVD    (0)
 
 
2006-05-04 16:54 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

   Jak donosi serwis Stopklatka:

[Gwiezdne Wojny (1977)]"We wrze?niu na DVD wydana zostanie kolejna edycja oryginalnej trylogii "Gwiezdnych wojen". Wydanie ma zawiera? wersje "Gwiezdnych wojen", "Imperium kontratakuje" i "Powrotu Jedi" sprzed poprawek, które naniesione zosta?y w wersjach z 1997 i 2004 roku.

Dwup?ytowe wydania "Gwiezdnych wojen", "Imperium kontratakuje" i "Powrotu Jedi" maj? zawiera? zremasterowane wersje filmów z 2004 roku i jako dodatek, ich oryginalne, niezmienione wersje kinowe. Oznacza to, ?e fani b?d? mogli cieszy? si? filmami w ich oryginalnym, niezmienionym kszta?cie: "Gwiezdnymi wojnami" w wersji z 1977, "Imperium kontratakuje" z 1980 i "Powrotem Jedi" z 1983 roku.

Edycja, wydana w odpowiedzi na pro?by fanów, b?dzie dost?pna tylko przez okre?lony czas - od 12 wrze?nia do 31 grudnia. Wydawnictwo ma pojawi? si? w tym samym okresie na ca?ym ?wiecie.
  "Gwiezdne wojny" i... d?ugo, d?ugo nic. Najlepsza seria filmowa    (0)
 
 
2006-04-28 23:59 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

   [Stopklatka - Najlepsza seria filmowa.]Jak donosi serwis Stopklatka:

"Uczestnicy plebiscytu nie mieli w?tpliwo?ci. W g?osowaniu na najlepsz? seri? filmow? bezdyskusyjnie zwyci??y?a gwiezdna saga George'a Lucasa.

W plebiscycie magazynu "Cinema", Esensji i serwisu Stopklatka.pl "Gwiezdne wojny" George'a Lucasa o ca?e lata ?wietlne (blisko 23 procent przewagi nad drugim w stawce "W?adc? Pier?cieni") zdeklasowa?y konkurencj?, cho? podejrzewali?my, ?e wielokrotny zwyci?zca naszych plebiscytów - LOTR Petera Jacksona - sprawi Lucasowi znacznie wi?cej k?opotów. Niew?tpliwie do triumfu ferajny z odleg?ej galaktyki przyczyni?a si? niedawna premiera ostatniej ods?ony cyklu - "Zemsty Sithów" i fakt, ?e z Darthem Vaderem, Yod? i Luke'em Skylwalkerem wyros?o ju? kilka pokole? kinomanów (w przysz?ym roku obchodzi? b?dziemy 30-lecie serii).

Przegrany "W?adca Pier?cieni" zdoby? 10,74 procenta g?osów, nieznacznie wyprzedzaj?c gangstersk? sag? "Ojciec chrzestny" (8,43%), która ostatnio prze?ywa drug? m?odo?? za spraw? wci?gaj?cej gry komputerowej o tym samym tytule. Na miejscu czwartym cykl SF "Obcy" (7,8%) autorstwa doborowego kwartetu re?yserów (Ridley Scott, James Cameron, David Fincher i Jean-Pierre Jeunet). Pierwsz? pi?tk? zamyka seria o Jamesie Bondzie (4,53%) - prawdziwy fenomen w historii kina: 20 oficjalnych filmów (21. w produkcji), ponad 40 lat na ekranie i wci?? na topie! Inne s?awne cykle umiera?y z regu?y w okolicach trzeciej lub czwartej cz??ci ("Zabójcza bro?", "Obcy", "Mad Max"), a James Bond wci?? ma si? dobrze i ludzie dalej chc? go ogl?da?. Na pozycji szóstej "Matrix" (3,71%), a pó?niej - ?eb w ?eb - nasz redakcyjny faworyt "Indiana Jones", "Sami swoi" (jedyny polski akcent w dziesi?tce) i "Zabójcza bro?" (po 2% g?osów). Na miejscu dziesi?tym wielki przegrany g?osowania: "Harry Potter" z wynikiem 1,44 procenta (wszystkie 4 filmy z serii za?apa?y si? do pierwszej dwudziestki najbardziej kasowych produkcji wszech czasów, Lucas umie?ci? tam trzy swoje filmy, a Jackson ca?? trylogi?).

W drugiej dziesi?tce znalaz?y si? jeszcze tak znacz?ce serie jak m.in..: "Powrót do przysz?o?ci", "Rocky" i "Rambo", "Star Trek", "Trzy kolory", "Szklana pu?apka" oraz "Terminator". A? dziesi?? serii filmowych w waszym zestawieniu to reprezentanci gatunków SF/fantasy, mamy tylko dwie komediowe serie oraz pi?? serii reprezentuj?cych kino gangstersko-sensacyjno-akcyjne.

Oto pierwsza 20. waszych ulubionych serii filmowych:

1. Gwiezdne wojny - 34,67%
2. W?adca Pier?cieni - 10,74%
3. Ojciec chrzestny - 8,43%
4. Obcy - 7,80%
5. James Bond - 4,53%
6. Matrix - 3,71%
7. Indiana Jones - 2,60%
8. Sami Swoi - 2,02%
9. Zabójcza bro? - 2,02%
10. Harry Potter - 1,44%
11. Powrót do przysz?o?ci - 1,16%
12. Rocky - 0,87%
13. Star Trek - 0,82%
14. Szklana pu?apka - 0,82%
15. Trzy kolory - 0,82%
16. Straszny film - 0,72%
17. Terminator - 0,72%
18. Rambo - 0,58%
19. X-Men - 0,58%
20. Shrek - 0,43%

List? nagrodzonych osób znajdziecie wkrótce na stronie www.cinema-magazyn.pl

Plebiscyty to wspólna inicjatywa: Internetowego Serwisu Filmowego Stopklatka.pl, miesi?cznika "Cinema" oraz Magazynu "Esensja". Poni?ej przedstawiamy list? naszych dotychczasowych plebiscytów:

Najlepszy komik w historii kina
Aktorskie odkrycie 2005 roku
Najlepszy filmowy przywódca
Najefektowniejszy zgon bohatera filmowego
The Best of Roman Pola?ski
Najlepszy polski film ostatnich 30 lat
Najlepsze duety kina akcji
The Best of Spielberg!
Ulubiony bohater kina SF!
Kino sztuk walki
Najlepsza filmowa biografia
Najlepsze filmy ?wi?teczne
Najlepsza komedia
Najlepszy filmowy horror
Najlepszy film science fiction
Najlepsza filmowa adaptacja komiksu

Przypominamy o trwaj?cym plebiscycie na najbardziej oczekiwan? premier? DVD.
"  DVD roku: "Gwiezdne wojny" liderem    (0)
 
 
2006-03-18 13:01 • Autor: mars • ¬ródło: INTERIA.PL

   Jak donosi serwis INTERIA.PL:

"Ju? od prawie dwóch tygodni mo?ecie wybiera? najlepsze DVD 2005 roku w wielkim plebiscycie INTERIA.PL. Na pó?metku zdecydowanie prowadzi film "Gwiezdne wojny: Cz??? III - Zemsta Sithów". Nie znaczy to jednak, ?e "Fantastyczna czwórka" oraz "Królestwo niebieskie", które zajmuj? kolejne miejsca, nie maj? szans na dogonienie filmu Lucasa. Plebiscyt potrwa do 31 marca.

W ?cis?ej czo?ówce, oprócz zdecydowanej przewagi "Gwiezdnych wojen", panuje do?? du?y t?ok. Oznacza to, ?e niewielka ilo?? g?osów mo?e diametralnie odmieni? wygl?d listy.

W pierwszej dziesi?tce znalaz?y si? jeszcze m.in. "Batman- Pocz?tek", "Constantine" oraz "Osada".

Zaskakuje mala liczba g?osów dla kolorowego filmu Tima Burtona, "Charlie i fabryka czekolady" (dopiero 43. miejsce!) oraz animowanego hitu "Iniemammocni" ( 31. pozycja).

[Gwiezdne Wojny: Epizod III - Zemsta Sithów (DVD)]Plebiscyt rozgrywany jest w trzech kategoriach:

* DVD - film akcji,
* DVD - film komedia/romans,
* DVD - film dzieci?cy.

W ka?dej z kategorii do wyboru jest a? 15 tytu?ów. Uwaga: mo?na zag?osowa? tylko na jeden wybrany film w danej kategorii.

Organizatorami plebiscytu oraz fundatorami nagród s? portal INTERIA.PL S.A. oraz Home Entertainment Polska - Filmclub.

G?ówna nagroda w konkursie to zestaw kina domowego: JVC TH-S11Divix, ufundowany przez Filmclub. INTERIA.PL zapewnia zestawy atrakcyjnych gad?etów firmowych.

Plebiscyt potrwa do 31 marca 2006 roku.
"  Lucas b?dzie wspó?tworzy? scenariusz serialu SW    (0)
 
 
2006-03-16 10:49 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Onet.pl

   Dzi? oficjalnie potwierdzono informacj?, jakoby George Lucas mia? osobi?cie wspó?pisa? scenariusz do stuodcinkowego serialu Star Wars.

Jak donosi Onet.pl:

"- Jeste?my bardzo podekscytowani, poniewa? w?a?nie dostali?my potwierdzenie, ?e George Lucas zgodzi? si? wzi?? udzia? w pracach nad scenariuszem do serialu telewizyjnego "Gwiezdne wojny" - powiedzia? podczas poniedzia?kowej uroczysto?ci rozdania nagród Empire w Londynie producent Rick McCullun."

Nic doda?, nic uj??. Pe?en artyku? znajdziecie tutaj

  Serialowe "Gwiezdne wojny" nie wcze?niej ni? za 1,5 roku    (0)
 
 
2006-03-14 15:20 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

   Jak donosi serwis Stopklatka:

"W wywiadzie udzielonym magazynowi Empire Online producent Rick McCallum, mówi? o przysz?o?ci telewizyjnego serialu, którego fabu?a powstaje w oparciu o Gwiezdn? Sag? George'a Lucasa.

McCallum nie ma niestety zbyt dobrych wie?ci dla fanów, którzy spodziewali si?, ?e produkcja cyklu ruszy, tak jak zapowiadano wcze?niej, w tym roku.

Prace nad scenariuszem i innymi etapami preprodukcji zako?cz? si? najprawdopodobniej dopiero za pó?tora roku - mówi McCallum i zapewnia, ?e scenariusz jest znakomity, bo pracuj? nad nim znakomici scenarzy?ci. Znajdzie si? w nim wszystko czego fani zawsze oczekiwali od prequeli - zdradza McCallum. Akcja godzinnych epizodów dzie?a si? b?dzie w czasie pomi?dzy epizodami III i IV. Znajd? si? w nim zupe?nie nowi bohaterowie. Niewykluczone, ?e znajdzie si? tak?e miejsce dla kilku ?owców nagród.
"  Owen Lars nie ?yje    (0)
 
 
2006-02-18 16:42 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: Yahoo! News

   Aktor Phil Brown, który zagra? w Star Wars: Nowej Nadziei wuja Luke'a - Owena Larsa, zmar? 9 lutego 2006 roku w wieku 89 lat na zapalenie p?uc.
Mimo bogatego, trzydziestoletniego dorobku filmowego i teatralnego, widzowie zapami?tali go naj?ywiej jako apodyktycznego i szorstkiego wuja m?odego farmera z Tatooine, który potem odmieni? losy Galaktyki. Brown dosta? rol? przypadkiem - Lucas, kr?c?cy ówczas w Londynie SW: A New Hope potrzebowa? aktora mówi?cego z silnym akcentem ameryka?skim. Brown przyj?? propozycj?, po czym sp?dzi? miesi?c w Tunezji, kr?c?c seri? pami?tnych scen.

Pe?en artyku? znajdziecie tutaj.

  Podsumowanie 2005 roku w ameryka?skich kinach    (0)
 
 
2006-01-06 12:23 • Autor: mars • ¬ródło: Stopklatka

   Jak donosi serwis Stopklatka.pl:

""Rok 2005 w ameryka?skich kinach okaza? si? znacznie s?abszy od poprzedniego. Wielkich przebojów by?o du?a, ale zabrak?o mocnej drugiej linii. Najpopularniejszym filmem za Oceanem sta? si? obraz George’a Lucasa "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów".

W 2004 roku wp?ywy w kinach za Oceanem si?gn??y kwoty 9,23 miliarda dolarów. By? to wynik o 60 milionów lepszy ni? w 2003 roku, ale o 40 milionów gorszy od rekordowego osi?gni?cia z 2002 roku. Przy rocznym utargu wynosz?cym ponad 9 miliardów dolarów ró?nice te s? minimalne i wydaj? si? by? ma?o istotne (mieszcz? si? w jednym procencie). W minionym roku spadek wp?ywów okaza? si? jednak znacznie powa?niejszy. Si?gn?? 350 milionów dolarów (dane za Nielsen EDI). Wracamy wi?c do poziomu z 2001 roku.

Warto jednak od razu zaznaczy?, ?e spadku wp?ywów w minionym roku mo?na si? by?o spodziewa?. Trudno by?o bowiem znale?? w repertuarze (oprócz "Zemsty Sithów") filmy, które mog?yby zdoby? tak? popularno??, jak "Shrek 2" (441,2 miliona dolarów), "Spider-Man 2" (373,6 miliona), a zw?aszcza podczas wiosennego okresu "Pasja" (370,3 miliona dolarów). Na dodatek rok 2004 wkroczy? do kin razem z trzeci? cz??ci? "W?adcy Pier?cieni" (premiera w grudniu 2003), która po Nowym Roku zarobi?a jeszcze 120 milionów dolarów.

A jednak w minionym sezonie wielkich przebojów nie zabrak?o (cho? tylko jeden powy?ej 300 milionów). Zdecydowanie najpopularniejszym obrazem 2005 roku sta?y si? "Gwiezdne wojny: Epizod III - Zemsta Sithów" (380,3 miliona dolarów). Film George’a Lucasa uzyska? lepszy wynik od "Ataku klonów" prawie o 80 milionów. Tak?e drugi przebój minionego sezonu "Harry Potter i Czara Ognia" (278,2 miliona) osi?gn?? lepszy rezultat od dwóch poprzedników ("Wi?zie? Azkabanu" - 249,5 miliona, "Komnata tajemnic" - 262 miliony dolarów). Znakomicie zosta?y równie? przyj?te za Oceanem "Opowie?ci z Narnii" (230,2 miliona), które ciesz? si? niemniejsz? popularno?ci? ni? najnowsza cz??? przygód czarodzieja z Hogwartu. Steven Spielberg z "Wojn? ?wiatów" postara? si? natomiast o swój najlepszy wynik (234,3 miliona dolarów) od czasu "Jurassic Park" z 1993 roku. W ?cis?ej czo?ówce kinowych przebojów znalaz?o si? tak?e miejsce na du?? niespodziank?, kosztuj?ce jedynie 40 milionów dolarów "Polowanie na druhny" (wp?ywy - 209,2 miliona). Przyczyna pora?ki 2005 roku nie zaistnia?a wi?c na tym poziomie. Filmów z ponad dwustu milionami dolarów na koncie by?o w minionym roku siedem (a wraz z "King Kongiem", który wkrótce to uczyni - osiem). W sezonie 2004 takich produkcji by?o jedynie sze??. W 2005 roku zawiod?a przede wszystkim druga linia.

Druga linia, czyli filmy, które zarabiaj? 100 - 150 milionów dolarów. W 2004 roku w tym przedziale znalaz?o si? a? trzyna?cie tytu?ów. W minionym sezonie zaledwie cztery produkcje ("Kurczak Ma?y", "Roboty", "Pacyfikator", "40-letni prawiczek"). A w tym gronie tylko jeden tytu? wprowadzony do kin w czasie wakacji.

W 2005 roku, wi?cej ni? w poprzednich latach, by?o za to powa?nych finansowych wpadek. Zw?aszcza w letnim sezonie, który fatalnie otworzy?o "Królestwo niebieskie" (130 milionów bud?etu i zaledwie 47,4 miliona dolarów wp?ywów - dopiero 58. pozycja po?ród filmów minionego sezonu). Kl?twa filmu Ridleya Scotta zawis?a nad wieloma wakacyjnymi tytu?ami. Sprzedawa?y si? przeci?tnie lub wr?cz fatalnie. Najgorszy by? prze?om lipca i sierpnia: "Wyspa" (bud?et 126 milionów dolarów - wp?ywy 35,8 miliona), "Niewidzialny" (bud?et 100 milionów - wp?ywy 31,7 miliona), "The Great Raid" (bud?et 80 milionów - utarg 10,2 miliona). Na koniec komedia "Undiscovered" uzyska?a w czasie otwarcia drug? najni?sz? ?redni? utargu w ostatnich latach - 518 dolarów na kino, za? tydzie? pó?niej zanotowa?a najwi?kszy spadek widowni podczas drugiego weekendu (86,4%).

W?a?nie podczas letniego sezonu (maj - sierpie?) rok 2005 poniós? najwi?ksze straty. Ró?nica na korzy?? 2004 roku si?gn??a bowiem a? 334 milionów dolarów (drugim krytycznym momentem by?a wiosna - strata 150 milionów). Warto jednak jeszcze raz podkre?li?, ?e mimo niskiej frekwencji, sezon letni wcale nie by? pozbawiony du?ych przebojów. W pierwszej dziesi?tce 2005 roku spotykamy a? siedem tytu?ów wprowadzonych do kin w okresie od maja do lipca. W ubieg?ym sezonie takich filmów by?o tylko pi??.

W sumie po wakacjach "deficyt" w ameryka?skich kinach wynosi? ju? pó? miliarda dolarów. Sezon jesienny dorzuci? jeszcze do tej kwoty oko?o 50 milionów dolarów. Nastroje w Hollywood na pewno nie by?y wi?c za dobre, ale rok 2005 zako?czy? si? jednak optymistycznym akcentem. Wp?ywy w ?wi?tecznym sezonie okaza?y si? rekordowe dla tego okresu i a? o 10% wi?ksze (oko?o 120 milionów dolarów) ni? w poprzednim sezonie. W tym czasie pojawi?y si? w kinach dwa wielkie przeboje. Najpierw w drugiej po?owie listopada "Harry Potter i Czara Ognia", a miesi?c pó?niej "Opowie?ci z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa" (obie produkcje za Oceanem zarobi? prawie 300 milionów dolarów). Po pocz?tkowych k?opotach (dopiero 8. otwarcie w roku) du?? widowni? zgromadzi? tak?e "King Kong" Petera Jacksona. Czwartym do bryd?a, do?? niespodziewanie, okaza? si? "Spacer po linie". Biografia Johnny’ego Casha zarobi?a za Oceanem blisko 100 milionów dolarów (niewykluczone, ?e przekroczy jeszcze ten pu?ap), tym samym uzyska?a wyra?nie lepszy wynik ni? w 2004 roku nagrodzony dwoma Oscarami "Ray" (75,3 miliona).

Rekord wp?ywów podczas ?wi?tecznego okresu (liczonego od ?wi?ta Dzi?kczynienia w listopadzie do pierwszego weekendu po Nowego Roku) sprawi?, ?e za Oceanem nie pisze si? dzi? o kryzysie kina, lecz jedynie o s?abszym sezonie. Amerykanie pesymistami raczej nie s? i z nadziej? patrz? w przysz?o??.

Trzydzie?ci najpopularniejszych filmów w USA w 2005 roku (stan na 4 stycznia):

1. "Gwiezdne wojny: cz??? III - Zemsta Sithów" - 380,3 miliona (premiera w maju).
2. "Harry Potter i Czara Ognia" - 278,2 miliona (listopad).
3. "Wojna ?wiatów" - 234,3 miliona (czerwiec).
4. "Opowie?ci z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa" - 230,2 miliona (grudzie?)
5. "Polowanie na druhny" - 209,2 miliona (lipiec).
6. "Charlie i fabryka czekolady" - 206,5 miliona (lipiec).
7. "Batman - Pocz?tek" - 205,3 miliona (czerwiec).
8. "Madagaskar" - 193,2 miliona (maj).
9. "Mr. & Mrs. Smith" - 186,3 miliona (czerwiec).
10. "Hitch" - 179,5 miliona (luty).
11. "King Kong" - 178,4 miliona (grudzie?).
12. "The Longest Yard" - 158,1 miliona (maj).
13. "Fantastyczna czwórka" - 154,7 miliona (lipiec).
14. "Kurczak Ma?y" - 132,4 miliona (listopad).
15. "Roboty" - 128,2 miliona (marzec).
16. "Pacyfikator" - 113,1 miliona (marzec).
17. "40-letni prawiczek" - 109,3 miliona (sierpie?).
18. "Spacer po linie" - 93 miliony (listopad).
19. "Plan lotu" - 89,2 miliona (wrzesie?).
20. "Pi?a 2" - 87 milionów (pa?dziernik).
21. "Sposób na te?ciow?" - 82,9 miliona (maj).
22. "Are We There Yet?" - 82,5 miliona (stycze?).
23. "Diukowie Hazzardu" - 80,3 miliona (sierpie?).
24. "Marsz pingwinów" - 77,4 miliona (czerwiec).
25. "The Ring 2" - 76,2 miliona (marzec).
26. "Constantine" - 75,6 miliona (luty).
27. "Egzorcyzmy Emily Rose" - 75,1 miliona (wrzesie?).
28. "Czterej bracia" - 74,5 miliona (sierpie?).
29. "Sin City" - 74,1 miliona (kwiecie?).
30. "T?umaczka" - 72,6 miliona (kwiecie?).

Powy?sza klasyfikacja (filmów wprowadzonych do kin w 2005 roku) nie jest ostateczna. Niektóre filmy wzbogaca? b?d? swoje konto jeszcze przez kilka, a nawet kilkana?cie tygodni. I tak jedno miejsce w pierwszej dziesi?tce 2005 roku (a zapewne tak?e w pierwszej pi?tce) zarezerwowa? trzeba dla "King Konga". Obecnie na koncie filmu Petera Jacksona prawie 180 milionów dolarów, ale w miniony weekend jeszcze 24,8 miliona. "Opowie?ci z Narnii" (w ostatni weekend starego roku pierwsza pozycja na li?cie przebojów i 25,7 miliona dolarów wp?ywów) znajd? si? bez w?tpienia na podium, a mo?e jeszcze powalcz? z czwart? cz??ci? "Harry’ego Pottera". Sk?ad pierwszej trzydziestki tak?e troch? mo?e si? jeszcze zmieni?. Na przyk?ad na pewno znajdzie si? w niej komedia z Jimem Carrey’em "Dick i Jane: Niez?y ubaw" (obecnie 67,7 miliona dolarów, a w miniony weekend - 16,5 miliona). Do ofensywy przechodz? dopiero filmy szykowane do walki o Z?ote Globy i Oscary. Niewykluczone, ?e jedna z tych produkcji, niesiona na skrzyd?ach nagród i nominacji, stanie si? jeszcze du?ym przebojem. Chocia?by wyró?niona siedmioma nominacjami do Z?otego Globu "Tajemnica Brokeback Mountain", która w Stanach wy?wietlana jest na razie tylko w niewielkiej liczbie kin, a mimo to, by?a w stanie zarobi? ju? 16,4 miliona dolarów (bud?et tej produkcji si?gn?? tylko 14 milionów).

Warto zwróci? tak?e uwag? na fakt, ?e w 2005 roku mniejsz? rol? ni? w ubieg?ym sezonie pe?ni?y sequele. W pierwszej dziesi?tce tylko trzy tego typu filmy, chocia? na jej czele szósta ods?ona "Gwiezdnych wojen" i czwarta cz??? "Harry’ego Pottera". W 2004 roku w dziesi?tce zmie?ci?o si? pi?? kontynuacji:

1. "Shrek 2" - 441,2 miliona.
2. "Spider-Man 2" - 373,6 miliona.
3. "Pasja" - 370,3 miliona.
4. "Poznaj moich rodziców" - 279,3 miliona.
5. "Iniemamocni" - 261,4 miliona.
6. "Harry Potter i wi?zie? Azkabanu" - 249,5 miliona.
7. "Pojutrze" - 186,7 miliona.
8. "Krucjata Bourne’a" - 176,2 miliona.

Zbyt oryginalnie jednak w minionym sezonie nie by?o, gdy? miejsce sequeli zaj??y nowe wersje przebojów sprzed lat. Najs?ynniejszym remake’iem 2005 roku sta? si? oczywi?cie "King Kong" Petera Jacksona - jeden z najdro?szych filmów w historii kina (bud?et 207 milionów dolarów). Z du?ym powodzeniem po klasyk? si?gn?li równie? Steven Spielberg ("Wojna ?wiatów") i Tim Burton ("Charlie i fabryka czekolady"). Bardzo dobrze sprzeda?y si? tak?e "The Longest Yard", "Zgadnij kto" (68,8 miliona dolarów), "Garbi: Super bryka" (66 milionów), "The Amityville Horror" (65,2 miliona). Niestety, nie powiod?o si? filmowi Romana Pola?skiego. "Oliver Twist", który poniós? w Stanach kl?sk?. Zarobi? tam jedynie 2 miliony dolarów (poza Ameryk? - ponad 30 milionów).

Najpopularniejszym filmem okresu zimowego w 2005 roku zosta? "Hitch" (10. miejsce w rocznym podsumowaniu). Na wiosn? zwyci??y?y "Roboty" (15. pozycja). W letnim sezonie "Zemsta Sithów" (1. miejsce). W czasie jesieni "Kurczak Ma?y" (14. pozycja), za? w zimie "Opowie?ci z Narnii" (4. miejsce).

Rok 2005 nie przyniós? wi?kszych zmian w hollywoodzkiej hierarchii. Nie pierwszy ju? raz w ?cis?ej czo?ówce znalaz?y si? filmy George’a Lucasa i Stevena Spielberga. Peter Jackson po raz czwarty w ostatnich pi?ciu latach wprowadzi zapewne swoj? produkcj? do pierwszej pi?tki sezonu. Tom Cruise zagra? ju? w trzynastym filmie, który za Oceanem zarobi? ponad 100 milionów dolarów. Jest to rekordowe osi?gni?cie po?ród aktorów. Tom Hanks, najwi?kszy konkurent bohatera "Wojny ?wiatów", takich filmów posiada na koncie dwana?cie (nie licz?c dubbingu). Pasjonuj?cy pojedynek. W 2006 roku obaj panowie na pewno dorzuc? do tej puli po jednym tytule (Cruise - "Mission: Impossible 3", Hanks - "Kod da Vinci"). Dreamworks potwierdzi?, ?e na polu animacji komputerowej równa? si? z nim mo?e tylko Pixar, za? Disney bez Pixara to na razie ?aden powa?ny konkurent. "Kurczak Ma?y" przegra? w Ameryce z "Madagaskarem" o 60 milionów dolarów (jeszcze wi?cej straci? na pozosta?ych kontynentach) i tylko o 3 miliony dolarów pokona? "Roboty" z 20th Century Fox. Nie s?abnie tak?e za Oceanem zainteresowanie ekranizacjami komików ("Batman - Pocz?tek", "Fantastyczna czwórka", "Constantine", "Sin City").

Po?ród wytwórni filmowych najwi?cej pieni?dzy (1,38 miliarda dolarów) wp?yn??o na konto obrazów zrealizowanych w Warner Bros. W tym roku powsta?y w niej m.in. "Harry Potter i Czara Ognia", "Charlie i fabryka czekolady", "Batman - Pocz?tek", "Diukowie Hazzardu", "Constantine", "Gnij?ca panna m?oda Tima Burtona" (ten ostatni 53,4 miliona). Najbardziej popularnym filmem z niezale?nej wytwórni (Lions Gate) zosta?a "Pi?a 2" (87 milionów dolarów przy bud?ecie si?gaj?cym zaledwie 4 milionów dolarów). Natomiast przebojem numer jeden w?ród importowanych produkcji sta? si? niespodziewanie francuski dokument "Marsz pingwinów" (77,4 miliona dolarów).

Na li?cie dziesi?ciu najpopularniejszych tytu?ów wszech czasów w ameryka?skich kinach (bez uwzgl?dniania inflacji) zasz?a jedna zmiana. Miejsce "Jurassic Park" (357,1 miliona dolarów) zaj??a "Zemsta Sithów", która wskoczy?a na siódm? pozycj?, pokonuj?c m.in. wszystkie cz??ci "W?adcy Pier?cieni".

Najwi?ksze w historii filmowe przeboje w ameryka?skich kinach

1. "Titanic" (1997) - 600,8 miliona dolarów.
2. "Gwiezdne wojny" (1977) - 461 milionów.
3. "Shrek 2" (2004) - 441,2 miliona.
4. "E.T." (1982) - 435,1 miliona.
5. "Gwiezdne wojny: cz??? I - Mroczne widmo" (1999) - 431,1 miliona.
6. "Spider-Man" (2002) - 403,7 miliona.
7. "Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów" (2005) - 380,3 miliona.
8. "W?adca Pier?cieni: Powrót Króla" (2003) - 377,0 miliona.
9. "Spider-Man 2" (2004) - 373,6 miliona.
10. "Pasja" (2004) - 370,3 miliona.

Wi?ksze zmiany zasz?y w klasyfikacji najlepszych otwar? wszech czasów.

1. "Spider-Man" (maj 2002) - 114,8 miliona dolarów.
2. "Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów" (maj 2005) - 108,4 miliona.
3. "Shrek 2" (maj 2004) - 108 milionów.
4. "Harry Potter i Czara Ognia" (listopad 2005) - 102,3 miliona.
5. "Harry Potter i wi?zie? Azkabanu" (czerwiec 2004) - 93,7.
miliona.

Najpopularniejsze filmy poza Ameryk? w 2005 roku (stan na 31 grudnia):

1. "Harry Potter i Czara Ognia" - 535 milionów dolarów.
2. "Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów" - 468 milionów.
3. "Wojna ?wiatów" - 357 milionów.
4. "Madagaskar" - 332,5 miliona.
5. "Mr. & Mrs. Smith" - 281 milionów.
6. "King Kong" - 238 milionów.
7. "Ruchomy zamek Hauru" - 227 milionów.
8. "Opowie?ci z Narnii" - 226,5 miliona.
9. "Hitch" - 189 milionów.
10. "Fantastyczna czwórka" - 175 milionów.
"


  "Zemsta Sithów" hitem 2005 roku    (0)
 
 
2006-01-04 11:53 • Autor: mars • ¬ródło: Interia.pl

   Jak donosi serwis Film.Interia.pl:

""Gwiezdne Wojny. Zemsta Sithów" by?y najbardziej kasowym filmem 2005 roku. W kinach ca?ego ?wiata ten film zarobi? 848,5 mln dolarów - podaje magazyn filmowy "Screen International". Niewiele mniej, tak?e powy?ej 800 mln dolarów, przyniós? film "Harry Potter i Czara Ognia".

"Zemsta Sithów" George'a Lucasa zarobi?a w kinach ca?ego ?wiata 848,5 mln dolarów i to ona wygrywa w zestawieniach.

Ale w szacunkach, z których wy??czona jest Ameryka Pó?nocna, pierwsze miejsce przypad?o ekranizacji powie?ci o m?odym czarodzieju.

Tymczasem na pocz?tku 2006 roku na szczycie ameryka?skiego box office'u króluj? "Opowie?ci z Narnii", ktore w okresie bo?onarodzeniowym da?y si? wyprzedzi? "King Kongowi". Ekranizacja sagi C.S.Lewisa zarobi?a podczas noworocznego weekendu 32 ,8 milionów dolarów.

"King Kong" z 31,6 milionami dolarów zajmuje drugie miejsce. Na trzeciej pozycji uplasowa? si? wyj?tkowo dobrze przyjmowany "Fun with Dick and Jane" z Jimem Carrey'em, który przyniós? 21 milionów dolarów zysków.
"

  AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
 
 

    AKTUALNO¦CI:

                            [Powrót na poprzedni± stronę]  

    ARCHIWUM:

                                             
[Najwi?ksza polska strona po?wi?cona Gwiezdnym Wojnom]
[Star Wars: The Outer Rim]
[Imperial City Online]
[CorusCon]
[Bielski Fandom Star Wars]
[Bractwo Lordów Sith]
[Mandalorian Mercenaries]
[Strona serwisu filmowego.]


Copyright © 2001-2023 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor & mars