MARSite on-line | LucasArts - wprowadzenie
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  LucasArts - wprowadzenie
 
 

Witam na mojej stronie po?wieconej produktom firmy LucasArts Entertainment Company. Postaram si? tutaj przedstawi? wszystkie gry jakie w niej powsta?y oraz jakie s? w planie. Je?li kto? s?dzi, ?e LucasArts to tylko gry w realiach "Gwiezdnych Wojen" to nie ma racji, gdy? s? te inne tak samo wspania?e, takie jak: Grim Fandango, Outlaws, wspania?a seria: Monkey Island (du?y krok w rozwoju gier przygodowych) i Indiana Jones. No ale najwa?niejsze s? "Gwiezdne Wojny", które zosta?y umieszczone prawie we wszystkich znanych na ?wiecie gatunkach.


Krótka historia:

Firma LucasArts Entertainment Company zosta?a za?o?ona w 1982 roku przez twórc? filmowego, producenta i re?ysera George Lucasa. Jej zadaniem ma by? opracowywanie i publikacja interaktywnych programów rozrywkowych dla komputerów PC oraz innych ogólnodost?pnych konsoli do gier video. G?ównym zadaniem LucasArts jest jak najlepsze po??czenie produktów multimedialnych ze ?wiatem filmowym, czyli ?eby wszystkie elementy, postacie, obrazy by?y w jak najwi?kszym stopniu z nimi powi?zane i realistyczne. Jako produkty interaktywne musz? prowadzi? ostr? walk? z filmami i telewizj? aby by?y uznane za lepsz? rozrywk?. Maj? temu pomaga? liczne efekty wizualne, animacje 3D, realistyczne zachowanie si? ?wiatów i jego elementów oraz interaktywne efekty d?wi?kowe. Maj? temu pomaga? oryginalne pomys?y dla gier opartych na tematyce "Gwiezdnych Wojen" i przygodach Indiany Jonesa oraz innych. Oczywi?cie wszystkie wydarzenia i postacie musz? mie? swoje miejsce w historii swoich ?wiatów.
Na potrzeby interaktywnej rozrywki, LucasArts u?ywa starych, wypróbowanych metod oraz ci?gle pracuje nad nowymi, ??czy ró?ne technologie (rysunki odr?czne, komputerowe, animacje 2D i 3D). Wszystkie te zabiegi toruj? drog? nowym standardom. Technologia jest ci?gle ulepszana, enginy do gier tworzone s? od nowa, aby dzia?a?y lepiej i dawa?y lepsze efekty. LucasArts u?ywa takich technologii jak:
SCUMM (Script Creation Utility for Maniac Mansion) - engin u?ywany w grach przygodowych,
* INSANE (Interactive Streaming and Animation Engine) - the 3D video streaming engine,
* Jedi Engine - engin do gier 3D w pierwszej/trzeciej osobie.
Trwaj? te? prace nad udoskonaleniem efektów i ?cie?ek d?wi?kowych takich jak iMUSE, dzi?ki któremu muzyka i efekty dostosowuj? si? same do tempa akcji). Pomimo wspólnych ?wiatów dla gier, ?cie?ka d?wi?kowa realizowana jest za ka?dym razem odnowa, w celu podkre?lenia poszczególnych momentów, stworzenia odpowiedniego klimatu. Tematy pochodz?ce ze ?cie?ek d?wi?kowych filmów s? odpowiednio przebudowywane na potrzeby gry. Efekty d?wi?kowe s? brane z opracowanej bazy d?wi?ków, w celu po??czenia gier z innymi grami tego samego gatunku oraz z filmem.
Wszelkie te zabiegi owocuj? w formie licznych presti?owych nagród i wyró?nie?, których ogólna lista znajduje si? tutaj oraz przy ka?dej grze (je?li dosta?a).
LucasArts Entertaiment Company jest jednym z pi?ciu oddzia?ów utworzonych przez Lucasa. Pozosta?e oddzia?y to: LucasFilm Ltd., Lucas Digital Ltd. LLC, Lucas Licensing Ltd. oraz Lucas Learning Ltd.
Obecnie LucasArts zatrudnia oko?o 350 pracowników (65% w rozwoju). Jej produkty dystrybuowane s? do 70 krajów i t?umaczone na 8 j?zyków (Chi?ski, Francuzki, Niemiecki, W?oski, Japo?ski, Korea?ski, Portugalski i Hiszpa?ski). Na pocz?tku 2004, LucasArts Entertainment Company wyrazi? zgod? polskiemu dystrybutorowi na wydawanie gier po polsku. Pierwsza w tej wersji zosta?a wydana gra Star Wars Knights of the Old Republic.
[Powrót na poprzednią stronę]  [Powrót na górę strony]


 

[Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
[Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatności.
Layout made by Kirtan Loor & mars