MARSite on-line | Star Wars Jedi Academy
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Star Wars Jedi Academy]


 
  Star Wars Jedi Academy - FAQ
 
 

FAQ (oficjalne):
1. OGÓLNE:
1.1 Co to jest Star Wars© Jedi Knight©: Jedi Academy™?
1.2 Dla jakich platform gra Jedi Academy jest opracowywana?
1.3 Jaka jest fabu?a w grze Jedi Academy?
1.4 Czy Kyle Katarn b?dzie g?ówn? postaci? w Jedi Academy?
1.5 Kiedy zostanie wydana gra Jedi Academy?
1.6 Czy gra b?dzie wydana w ró?nych edycjach poza granicami Stanów (np. edycja Niemiecka)?
2. TECHNOLOGIA:
2.1 Jakiego silnika b?dzie u?ywa?a gra Jedi Academy?
2.2 Jaki edytor poziomów zosta? u?yty przy tworzeniu poziomów w grze?
2.3 Jaki pakiet do animacji zosta? u?yty przy animowaniu postaci?
2.4 W jakim J?zyku programowania tworzono gr??
2.5 Jakie oprogramowania u?yto tworz?c modele?
2.6 Jaki rodzaj kinematyki zostanie zaprezentowany w Jedi Academy?
3. ROZGRYWKA:
3.1 Jakiego gatunku jest gra Jedi Academy?
3.2 Czy prawd? jest, ?e mo?emy w sposób dowolny tworzy? nasz? posta? w trybie rozgrywki dla pojedynczego gracza?
3.3 Czy mog? wybra? stron? po której b?d? gra? – Jasnej czy Ciemnej stronie Mocy?
3.4 Czy gra Jedi Academy zaprezentuje miejscowy system uszkodze? cia?a?
3.5 Czy b?d? dost?pne w grze kody z Jedi Outcast?
4. MULTIPLAYER:
4.1 Jaki rodzaj opcji multiplayer b?dzie posiada? serwer gry Jedi Academy?
4.2 Jakie tryby rozgrywek b?d? dost?pne do gry wieloosobowej?
4.3 Czy b?dzie dost?pny tryb umo?liwiaj?cy wspó?prac? (co-op/co-operative)?
4.4 Ilu graczy wspiera rozgrywka wieloosobowa w Jedi Academy?
4.5 Czy wersja na X-Box’a b?dzie mia?a tryb multiplayer?
4.6 Czy b?dzie mo?liwo?? gry na wirtualnym serwerze?

Je?li masz jakie pytania lub problemy zwi?zane z gr? Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, to napisz e-maila korzystaj?c z tego formularza.

FAQ: 1. OGÓLNE:

1.1 Co to jest Star Wars© Jedi Knight©: Jedi Academy™?

Star Wars© Jedi Knight©: Jedi Academy™ jest kontynuacj? przebojowej gry Star Wars© Jedi Knight II© Jedi Outcast™ (Spór Jedi). Wi?cej informacji na temat tej gry mo?esz znale?? w dziale zapowied?, natomiast informacje o Jedi Outcast znajdziesz tutaj.

[Powrót na gór? strony]


1.2 Dla jakich platform gra Jedi Academy jest opracowywana?

Gra Jedi Academy jest opracowywana dla komputerów PC i konsoli Microsoft XBox.

[Powrót na gór? strony]


1.3 Jaka jest fabu?a w grze Jedi Academy?

W grze Jedi Knight: Jedi Academy gracz wciela si? w posta? ucznia Jedi dost?pnego w grze lub tworzy swoj? w?asna posta?. Akcja b?dzie rozgrywa? si? czterna?cie lat po wydarzeniach znanych z Nowej Nadziei (A New Hope), a my zostaniemy wcieleniu do Akademii Jedi na Yavin IV, gdzie b?dziemy zag??bia? si? w tajniki Mocy. Kiedy Luke Skywalker uzna, ?e trening robi swoje, wysy?a m?odego adepta na misje, w celu wyostrzenia jego lub jej umiej?tno?ci. W tym samym czasie pojawi si? tajemniczy kult, który zagrozi galaktyce. Akademia ju? od dawna pracuje nad odkryciem kim oni s? i co robi?…

[Powrót na gór? strony]


1.4 Czy Kyle Katarn b?dzie g?ówn? postaci? w Jedi Academy?

Kyle Katarn z uwagi, ?e osi?gn?? (dzi?ki nam) najwy?szy poziom szkolenia jako Jedi, nie jest g?ówn? postaci? w grze Jedi Academy. B?dzie on za to dla gracza mentorem i mistrzem, który b?dzie uczy? nas poznawa? ?cie?ki Mocy.)

[Powrót na gór? strony]


1.5 Kiedy zostanie wydana gra Jedi Academy?

Premiera gry planowana jest na jesie? 2003 roku. Zgodnie z zapowiedzi? ma pojawi? si? w Stanach 17 wrze?nia, a zgodnie z zapowiedzi? polskiego dystrybutora firmy LEM, ma si? pojawi? jeszcze w tym roku.

[Powrót na gór? strony]


1.6 Czy gra b?dzie wydana w ró?nych edycjach poza granicami Stanów (np. edycja Niemiecka)?

Wszystkie wersje gry Jedi Academy b?d? identyczne w swojej zawarto?ci na ca?ym ?wiecie. Mo?na si? spodziewa?, ?e b?dzie taka sama sytuacja jak w Jedi Outcast, gdzie mo?na by?o sobie w opcjach wybra? jeden z pi?ciu j?zyków.

[Powrót na gór? strony]

FAQ: 2. TECHNOLOGIA:

2.1 Jakiego silnika b?dzie u?ywa?a gra Jedi Academy?

Gra Jedi Academy b?dzie u?ywa?a mocno zmodyfikowanego silnika gry Quake III: Team Arena™, opracowanego przez Software id™. Nowy silnik b?dzie zawiera?:

1. system przystosowywania postaci – pozwoli graczowi stworzy? w?asnego Jedi zarówno w trybie pojedynczego gracza (SP) jak i wielu Graczy (MP) – (dost?pne tysi?ce kombinacji),
2. Ghoul II – rozbudowanie Ghoul’a ogromnie zwi?ksza mo?liwo?ci modelu system modyfikacji – pozwala wzbogaca? modu?y modeli, daje mo?liwo?ci wyboru w?asnych ustawie?, kolorowania oraz pozwala rozbudowa? animacje,
3. nowy system skryptów ICARUS TI dla jednego i wielu graczy,
4. teraz pozawala na zapisywanie wyników osi?gni?? w grze wieloosobowej,
5. nowe narz?dzia do tworzenia map pozwalaj?ce na u?ywanie w?asnych modeli w tworzonych ?wiatach,
6. obiekty zamiast tylko tekstur (Tworzenie bogatszych trójwymiarowych ?rodowisk),
7. nowy nieliniowy system post?pu misji,
8. Raven Software ARIOCHE – system modelowania terenu,
9. porlat skies
10. szkieletowy system „szmacianej lalki”
11. poprawiony system pojazdów (pozwalaj?cy na u?ywanie nowych ruchomych pojazdów oraz pojazdów, którymi poprzednio nie mo?na by?o je?dzi?).

[Powrót na gór? strony]


2.2 Jaki edytor poziomów zosta? u?yty przy tworzeniu poziomów w grze?

U?yto zmodyfikowanej wersji edytora GTKRadiant do tworzenia poziomów,

[Powrót na gór? strony]


2.3 Jaki pakiet do animacji zosta? u?yty przy animowaniu postaci?

U?yto programu Softimage XSI do animacji postaci w grze,

[Powrót na gór? strony]


2.4 W jakim J?zyku programowania tworzono gr??

W Visual C (z pakietu Visual Studio Net,

[Powrót na gór? strony]


2.5 Jakie oprogramowania u?yto tworz?c modele?

Postacie w które si? wcielamy oraz modele wrogów zosta?y stworzone przy u?yciu programu Softimage XSI, przedmioty nie-grywalne zosta?y stworzone za pomoc? programu 3-D Studio Max 5.1,

[Powrót na gór? strony]


2.6 Jaki rodzaj kinematyki zostanie zaprezentowany w Jedi Academy?

Jedi Academy b?dzie korzysta?a zarówno z kinematyki wbudowanej-w-silnik gry oraz w pe?ni oddaj?cy kinematyk? system stworzony przez Creat© studio.

[Powrót na gór? strony]

FAQ: 3. ROZGRYWKA:

3.1 Jakiego gatunku jest gra Jedi Academy?

Jedi Academy jest zorientowan? gr? akcji w perspektywie pierwszej (FPP) i trzeciej (TPP) osoby, podobn? do gry Jedi Knight II (ale ró?n? od rozgrywki znanej z gry Jedi Knight). Perspektywa trzeciej osoby najbardziej przydatna jest podczas walki na miecze ?wietlne.

[Powrót na gór? strony]


3.2 Czy prawd? jest, ?e mo?emy w sposób dowolny tworzy? nasz? posta? w trybie rozgrywki dla pojedynczego gracza?

Tak. Podczas pocz?tkowego procesu tworzenia postaci, gracze mog? wybra? czy chc? gra? jako cz?owiek (jako m??czyzna lub kobita), albo jak Rodian (m??czyzna), Twi’lek (kobieta), Kel Dor (me?czyzna) lub jako Zabrak (kobieta).


Oprócz wyboru gatunku, b?dziemy mogli dla swojej postaci g?ow?, nogi, r?ce i tors (zabieg chirurgiczny znany dotychczas z gier RPG). Oczywi?cie sami dobierzemy te? nasz strój (w??cznie z kolorami). Wszystko to po to, aby nasza posta? by?a nam bliska (i ta jedyna tak jak my). Dla tych co nie b?d? mieli do tego daru, b?d? mogli pos?u?y? si? kilkoma gotowymi szablonami. Po stworzeniu naszego wizerunku, z uwagi, ?e samym wygl?dem nie mo?na zabi?, przyjdzie nam skonstruowa? w?asny miecz (co musi zrobi? ka?dy Jedi). Do wyboru b?dziemy mie? mnóstwo r?koje?ci oraz sami wybierzemy jego kolor (w poprzedniej cz??ci jak si? kolor znudzi? ni nie odpowiada? to co plansz? trzeba by?o wpisywa? kolor zmieniaj?cy jego kolor). W ko?cu graczowi (czytaj mi) przyjdzie zaadoptowa? ró?ne style walki (zaczniesz od stylu ?redniego – nie chodzi tu o poziom zaawansowania lecz stylu zadawania ciosów i ataku) i ró?nymi mieczami (zaczynasz jednym mieczem, a ko?czysz z dwoma lub podwójnym).

[Powrót na gór? strony]


3.3 Czy mog? wybra? stron? po której b?d? gra? – Jasnej czy Ciemnej stronie Mocy?

Tak, gracz b?dzie móg? jeszcze w Akademii Jedi opowiedzie? si? po jasnej lub ciemnej stronie Mocy, po której u?ywaj? sko?czy gr?.

[Powrót na gór? strony]


3.4 Czy gra Jedi Academy zaprezentuje miejscowy system uszkodze? cia?a?

Tak. Ju? Jedi Outcast prezentowa? wyrafinowany system miejscowych uszkodze? cia?a odpowiednio to modeluj?c. Wrogowie b?d? odpowiednio reagowa? na zadane im ciosy w konkretn? cz??? cia?a. Strza? w cia?o czy w g?ow? jest bardziej skuteczny ani?eli starza? oddany w ko?czyny. Oczywi?ci b?dziesz mia? mo?liwo?? zada? destruktywne ciosy swoim mieczem ich ko?czynom, podobne jakie mo?na zobaczy? w filmach.

[Powrót na gór? strony]


3.5 Czy b?d? dost?pne w grze kody z Jedi Outcast?

Tak. Standardowy silnik Quake III: Team Arena daje mo?liwo?? korzystania z kodów w trybie pojedynczego gracza (Single-player). Jedi Academy b?dzie zawiera?a kody: na nie?miertelno?? (god mode), mo?liwo?? przenikania przez ?ciany i lewitacja (noclip), kod sprawiaj?cy, ?e przeciwnicy b?d? nas nie zauwa?ali i ignorowali (notarget), timescale (za pomoc? którego przyspieszamy t?po gry), czy spawn (daj?cy nam przedmiot po wpisaniu jego nazwy).

[Powrót na gór? strony]

FAQ: 4. MULTIPLAYER:

4.1 Jaki rodzaj opcji multiplayer b?dzie posiada? serwer gry Jedi Academy?

Gracze Jedi Academy mogli korzysta? ze standardowej wyszykiwarki zawartej w grze w celu znalezienia gier on-line, b?d? mogli uruchamia? w?asny serwer do gry w sieci oraz b?d? mogli tworzy? prywatne serwery do gry z przyjació?mi lub w klanach, itp.,

[Powrót na gór? strony]


4.2 Jakie tryby rozgrywek b?d? dost?pne do gry wieloosobowej?

W Jedi Academy znajdziemy rozgrywki takie jak: Duel (pojedynki), Power Duel, Siege, Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag (przechwy? flag?), Free For All, Team Free For All. Ich opisy mo?esz znale?? tutaj,

[Powrót na gór? strony]


4.3 Czy b?dzie dost?pny tryb umo?liwiaj?cy wspó?prac? (co-op/co-operative)?

Nie b?dzie gry opartej na wspó?pracy kiedy gracze b?d? wykonywa? misje dla jednego gracza. Jednak?e takowa wspó?praca b?dzie mo?liwa w grach zespo?owych dla wielu graczy,

[Powrót na gór? strony]


4.4 Ilu graczy wspiera rozgrywka wieloosobowa w Jedi Academy?

Gra Jedi Academy umo?liwia rozgrywk? z udzia?em 16 graczy przez sie? lokaln? lub przez modem 56Kbps lub szbsze po??czenie do Internetu.

[Powrót na gór? strony]


4.5 Czy wersja na X-Box’a b?dzie mia?a tryb multiplayer?

Tak. Konsola X-Box Live! Daje mo?liwo?? gry online.

[Powrót na gór? strony]


4.6 Czy b?dzie mo?liwo?? gry na wirtualnym serwerze?

Tak. Jedi Academy posiada mo?liwo?? gry z kontrolowanymi przez sztuczn? inteligencj? (AI) botami.

[Powrót na gór? strony]
[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor