MARSite on-line | Archiwum
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona LucasArts Entertainment Company]
 
  Demo Dark Forces MOD po raz trzeci. - UAKTUALNIENIE    (0)
 
 
2007-12-29 17:58 • Autor: mars 

   Po pi?ciu latach prac nad MODem gry Star Wars Dark Forces pod Jedi Academy, wczoraj zosta?o udost?pnione ju? trzecie z kolei demo gry. Najnowsze demo zawiera znane nam ju? 3 pierwsze mapy (The Death Star Plans – Operation Skyhook: Part II, Talay: Tak Basem After Massacre oraz Anoat City – The Subterranean Hideout) oraz 3 premierowe (The Planet Fest: Imperial Weapons Research Facility, Gromas Mines – The blond Moon oraz Imperial Detention Facility).
Demo zajmuje 349 MB i mo?ecie je pobra? st?d.
Zgodnie z informacjami z oficjalnej strony, nie jest to fina?owe wydanie tego dema, gdy? brakuje w nim filmików. W dodatku, w momencie jego publikacji, znaleziono kilka b??dów, które wed?ug producenta MODa s? wa?ne. Filmiki oraz poprawki najdziemy w przygotowywanej aktualizacji, która ma trafi? na serwer po nowym roku. Wi?cej informacji na stronie Dark Forces MOD

Przypominamy, ?e Star Wars Dark Forces MOD jest remake’iem wielkiego hitu firmy LucasArts z 1994 roku, o którym mo?ecie poczyta? na ?amach naszego serwisu tutaj.

Mi?o mi te? wspomnie?, ?e nasz serwis MARSite on-line oficjalnie promuje niniejszy remake w Polsce oraz, ?e mieli?my okazj? wspó?pracowa? z autorami MODa, przy tworzeniu polskiej lokalizacji gry (napisy), czego dowód mo?ecie znale?? w wydanym w pa?dzierniku 2004 roku II Demie, zawieraj?cym 3 pierwsze mapy z gry.

Wydane wczoraj demo nie b?dzie zawiera?o polskich napisów, gdy? autorzy najwyra?niej zapomnieli o nas i nie przes?ali nam tekstów do t?umaczenia zwi?zanych z nowymi mapami. Z tego co zauwa?y?em, nie dzia?aj? te? inne wersje j?zykowe, przez co wszyscy maj? do dyspozycji jedynie wersj? angielsk?.
Co prawda polska lokalizacja menu gry oraz pierwszy 3 map (z dema II) zosta?a do??czona do gry, ale zosta?a zablokowana. Najprawdopodobniej zwi?zane jest to z przebudow? interfejsu gry. Poprzednie przypomina?o menu znane z gry Jedi Acaademy. Najnowsze przypomina oryginalne u?yte w 1994 roku.
Obecnie próbuj? skontaktowa? si? z autorami MODa i mam nadziej?, ?e szybko nadrobimy zaleg?o?ci. Mam nadziej?, ?e w ci?gu kilku dni b?d? w stanie poda? wam bardziej konkretne informacje na temat przysz?o?ci remake’u oraz polskiej lokalizacji.


UAKTUALNIENIE (2007-12-31 21:05):
Zgodnie z otrzymanymi informacjami, pakiet 6 map mia? by? „?wi?tecznym prezentem”. Niestety, jak si? mo?na przekona? graj?c w niego, demo wysz?o za wcze?nie. Dlatego ?mia?o mo?emy je uzna? za wczesn? bet?. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania si? z tym wydaniem, gdy? mapy, jakby si? nie patrze?, prezentuj? si? ciekawie. Ostrzegam, ?e niektóre b??dy, z którymi nale?y si? liczy?, mog? irytowa?.
Je?li chodzi o polsk? wersj?, jestem na etapie przerabiania istniej?cych plików na potrzeby nowego wydania oraz zajmuj? si? wyci?ganiem tekstów, które nale?y przet?umaczy?. Na dzie? dzisiejszy trudno powiedzie?, czy polska lokalizacja znajdzie si? w wydaniu ostatecznym dema, czy zostanie Wam udost?pnione na naszej stronie. Patrz?c si? jednak na t?po prac nad nowymi mapami oraz b??dami, które maj? zosta? wyeliminowane w nadchodz?cym uaktualnieniu, licz?, ?e uda mi si? podes?a? nasze t?umaczenia autorom dema.

Bardziej aktywnych graczy zapraszam do testowania niniejszego wydania dema (do pobrania tutaj – 349 MB) oraz do zg?aszania wykrytych Bugów na ?amach forum projektu ( w tym w?tku – forum po angielsku).
  Star Wars: Shadows of the Empire – Hunting the Hunter    (0)
 
 
2007-11-28 18:15 • Autor: mars • ¬ródło: Onet.pl

   Na ?amach serwisu Onet.pl w dziale po?wi?conym grom pojawi?a si? ciekawa informacja na temat gry opartej na serii ksi??ek „Cienie Imperium” (Shadows of the Empire). Zanim jednak podam kilka faktów na temat nowej gry, przypomn?, ?e w 1997 roku LucasArts da? nam okazj? zagra? w Shadows of the Empire, gdzie to wcielali?my si? w posta? Dasha Rendara. Gra by?a do?? ciekawym po??czeniem takich gatunków gier jak: strzelanka FPP/TPP, symulator lotu, czy wy?cigi.
Tym razem, powstaj?cy tytu? ma by? pierwsz? cz??ci? serii i b?dzie to wydanie nieoficjalne. Za t? nieoficjaln? produkcj? ma odpowiada? Death Star Games.

[Star Wars: Shadows of the Empire – Hunting the Hunter]


Na koniec zostawi?em najciekawsz? informacj?. Otó? Shadows of the Empire – Hunting the Hunter b?dzie gr? przygodow?. Autorzy zapowiadaj?, ?e seria ma bra? to co najlepsze z tego gatunku gier, w którym to na pocz?tku swojej dzia?alno?ci LucasFilm Games (pó?niej LucasArts) by? liderem. Zapraszam do zapoznania si? z pe?n? tre?ci? zapowiedzi Hunting the Hunter na ?amach serwisu Onet.pl

[Star Wars: Shadows of the Empire – Hunting the Hunter]

  Sam & Max: Sezon 1 na pocz?tku przysz?ego roku    (0)
 
 
2007-11-20 20:47 • Autor: mars • ¬ródło: CD Projekt

   Jak donosi serwis CD Projekt:

"CD Projekt poinformowa?, ?e w zwi?zku ze z?o?ono?ci? prac lokalizacyjnych, gra Sam & Max: Sezon 1 uka?e si? nieco pó?niej ni? zak?adano - w styczniu 2008. Powodem przesuni?cia premiery jest ch?? zapewnienia przez wydawc? jak najwy?szej jako?ci ko?cowego produktu."

Maj?c do wyboru wydanie gry ju? teraz z mo?liwymi b??dami, a przed?u?enie okresu testowania i poprawiania niedoróbek, CD Projekt zdecydowa? si? na to drugie rozwi?zanie.

Sam & Max: Sezon 1 to kompletne wydanie wszystkich sze?ciu odcinków, które z?o?y?y si? na pierwsz? cz??? perypetii niesamowitej pary detektywów - ubranego w garnitur psa Sama i zwariowanego królika Maxa. Postacie znane z klasycznej serii gier przygodowych powracaj? w nowej produkcji, która - chocia? graficznie nie do pomylenia ze starymi hitami - zachowuje wszystkie wyj?tkowe cechy poprzedników - rewelacyjny humor, ?wietne, b?yskotliwe dialogi i wci?gaj?cy scenariusz. Fanów przygodówek z pewno?ci? ucieszy tradycyjny interfejs point & click oraz wiele godzin fenomenalnej zabawy (ka?dy z odcinków to 3-4 godziny gry).

[Sam & Max: Sezon 1]


Dodatkow? atrakcj? jest fakt, i? zabawne przygody pary niecodziennych detektywów dost?pne b?d? w podwójnej wersji j?zykowej - polskiej (dubbing), w której g?osów u?yczyli m.in. Wojciech Mann i Jaros?aw Boberek, oraz w oryginalnej z angielskimi g?osami.

Gra Sam & Max: Sezon 1 uka?e si? w podwójnej wersji j?zykowej i sugerowanej cenie 79,90 PLN ju? w styczniu. Wi?cej informacji na stronie www.gram.pl/SamAndMax.
"
  LucasArts i BioWare tworz? znowu razem    (0)
 
 
2007-11-07 07:12 • Autor: mars • ¬ródło: LucasArts

   Kilka dni temu LucasArts poinformowa? w swoim doniesieniu prasowym o doj?ciu do porozumienia z firm? BioWare Corporation w sprawie stworzenia produktu interaktywno-rozrywkowego. Bardziej szczegó?owe informacje maj? pojawi? si? w pó?niejszym terminie.

"LucasArts jest wielce zaanga?owany w rozwój fascynuj?cych historii i postaci w unikalnym ?rodowisku jakim jest interaktywna rozrywka i dlatego szukali?my dewelopera, który podziela te warto?ci. Znale?li?my je w BioWare" - powiedzia? Jim Ward, prezes LucasArts. "Dzi?ki naszej poprzedniej wspó?pracy wiemy, ?e BioWare posiada imponuj?ce zdolno?ci w ??czeniu pasjonuj?cych historii z technologicznym post?pem i wierzymy, ?e nasz nadchodz?cy produkt dostarczy nowych dozna?, które jeszcze bardziej rozci?gn? granice rozrywki oferowanej przez obecne gry wideo."

"Misj? firmy BioWare jest dostarczanie najlepszych historii i postaci prezentowanych w ?wiecie gier, dostarczaj?cych pot??nej dawki emocjonalnych do?wiadcze? naszym fanom." - powiedzia? Ray Muzyka, dyrektor wykonawczy biura Bioware Corp. Greg Zeschuk, prezes BioWare Cop. dodaje: "Wspó?praca z LucasArts pozwala nam ??czy? nasz? pasj? w kreowaniu najwy?szej jako?ci i nowatorskich dozna?, jako z firm? oddan? wydawaniu jedynie najwspanialszych gier na rynku."

Niniejsza wiadomo?? od razu nasuwa nam pewien tytu? nowej gry, którym mo?e by? Star Wars Knight of the Old Republic. Plotki na ten temat pojawia?y si? ju? w sieci kilka razy, o czym informowali?my Was na pocz?tku pa?dziernika 2006, czy w kwietniu bie??cego roku.
Miejmy nadziej?, ?e obie firmy nie b?d? nas trzyma? w d?ugiej niepewno?ci co do swojego nowego dzie?a i szybko podadz? nam ciekawe informacj? na jego temat.

Przypominamy, ?e LucasArts i BioWare wspó?pracowa?y ju? w przesz?o?ci ze sob?, czego owocem by?a wielokrotnie nagradzana gra z 2003 roku – Star Wars Knight of the Old Republic. Zapraszamy do zapoznania si? z archiwalnymi materia?ami na temat tej gry, jak i jej kontynuacji z 2005, nosz?cej podtytu? The Sith Lords.
  GRY OnLine: Gwiezdne Wojny w grach, cz. II    (0)
 
 
2007-09-05 18:42 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Kilka miesi?cy temu zaprasza?em Was do przeczytania pierwszej cz??ci artyku?u „Gwiezdne Wojny w grach”. Dzisiaj, w dziale publicystyki serwisu GRY OnLine pojawi?a si? druga cz??? tego artyku?u autorstwa Marka "Fulko de Lorche" Czajora. Zainteresowanych odsy?am pod ten link.

  Wojciech Mann w polskiej wersji gry Sam & Max: Sezon 1!    (0)
 
 
2007-08-21 23:46 • Autor: mars • ¬ródło: CD Projekt/Gram.pl

   Jak donosi serwis CD Projekt:

"CD Projekt ma przyjemno?? poinformowa?, ?e w nagraniach do polskiej wersji gry Sam & Max: Sezon 1 bior? udzia? Wojciech Mann oraz Jaros?aw Boberek.

Sam & Max: Sezon 1 to kompletne wydanie wszystkich sze?ciu odcinków, które z?o?y?y si? na pierwsz? cz??? perypetii niesamowitej pary detektywów - ubranego w garnitur psa Sama i zwariowanego królika Maxa. Postacie znane z klasycznej serii gier przygodowych powracaj? w nowej produkcji, która - chocia? graficznie nie do pomylenia ze starymi hitami - zachowuje wszystkie wyj?tkowe cechy poprzedników - rewelacyjny humor, ?wietne, b?yskotliwe dialogi i wci?gaj?cy scenariusz.

[Sam & Max: Sezon 1]


W Polsce gra uka?e si? w podwójnej wersji j?zykowej - polskiej i angielskiej. Polska wersja j?zykowa b?dzie co najmniej równie zabawna jak wersja oryginalna. Gracze odnajd? w grze mnóstwo aluzji do znanych postaci polskiej polityki i show-biznesu. W?ród osób u?yczaj?cych g?osów w polskim dubbingu znale?li si? m.in. Wojciech Mann, który wcieli si? w posta? psa Sama oraz Jaros?aw Boberek, podk?adaj?cy g?os do postaci Maxa, znany szerszej widowni z roli posterunkowego w serialu "Rodzina Zast?pcza".

Gra Sam & Max: Sezon 1 uka?e si? w Polsce na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika, w podwójnej wersji j?zykowej i w cenie 99,90 PLN. Wi?cej informacji na stronie www.gram.pl/SamAndMax.
"
  25 lat z LucasArts    (0)
 
 
2007-08-14 19:59 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Zapraszamy do przeczytania artyku?u opublikowanego na ?amach serwisu GRY-OnLine, po?wi?conego historii jednej z najwa?niejszej z firm w bran?y rozrywki multimedialnej. Mowa o firmie LucasArts, która zosta?a za?o?ona w 1982 roku przez dobrze Wam znanego twórc? filmowego George Lucasa. Wspomniany tekst przypomni nam najwa?niejsze, ale nie wszystkie, produkcje, które w ci?gu minionych 25 lat dostarczy?y nam tyle emocji. Publikacj? znajdziecie pod tym linkiem.

[LucasArts]


Zapraszamy te? do przejrzenia materia?ów umieszczonych na ?amach naszego serwisu, po?wi?conego g?ównie tej firmie. Nasze opinie o grach znajdziecie na stronach po?wi?conych poszczególnym produkcjom LucasArts. Zapraszamy te? na nasze forum.
  Sam & Max w wakacyjnym CD Projekt INSIDER    (0)
 
 
2007-08-13 19:48 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

   Zach?camy do zapoznania si? z najnowszym, wakacyjnym CD Projekt INSIDEREM, w którym znajdziemy kilka ciekawych informacji o niezwyk?ym duecie psa i królika. Mowa oczywi?cie o Samie i Maxie, bohaterach stworzonych w 1987 roku przez Steve’a Purcella, niegdy? grafika i scenarzysty LucasArts. Artyku? ma nam umili? czas oczekiwania na polskie wydanie Sezonu I przygód Sam & Maxa, stworzonego przez Telltale Games. W pakiecie znajdziemy 6 cz??ci wchodz?cych w sk?ad Sezonu I, a dystrybucji podj??a si? filma CD Projekt.
Tym razem INSIDER dost?pny jedynie w wersji cyfrowej (PDF spakowany ZIPem – 9,40 MB) na stronie: http://www.cdprojekt.pl/Insider

[CD Projekt INSIDER - sierpie? 2007]


Wi?cej informacji na temat polskiego wydania znajdziecie w naszym archiwum:
  LEGO Indiana Jones oficjalnie zapowiedziany    (0)
 
 
2007-07-28 17:12 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Cykl LEGO Star Wars by? pocz?tkiem nowego zjawiska na rynku elektronicznej rozrywki, które w mgnieniu oka zdoby?o rzesz? zwolenników. Mamy oczywi?cie na my?li pomys? na przenoszenie popularnych marek w ?wiat z?o?ony z du?skich klocków. Po Gwiezdnych Wojnach oraz Batmanie w podobny sposób potraktowana zosta?a kolejna ikona popkultury – Indiana Jones.

[LEGO: Indiana Jones - The Video Game]


LEGO Indiana Jones: The Videogame ujawniono w trakcie ko?cz?cej si? w?a?nie imprezy Comic-Con. Prezentacja tytu?u odby?a si? na zako?czenie konferencji firmy LucasArts. Dowiedzieli?my si? wówczas, ?e pozycja ta zostanie wydana na kilku, niesprecyzowanych niestety platformach (najprawdopodobniej konsolach nowej generacji). Wed?ug zapewnie? wydawcy ?wiatowa premiera LEGO Indiana Jones: The Videogame odb?dzie si? w przysz?ym roku.

Przedstawiciele LucasArts poinformowali równie?, ?e producentem gry b?dzie studio Traveller’s Tales, odpowiedzialne nie tylko za seri? LEGO Star Wars, ale tak?e wspomnianego ju? LEGO Batman. Mo?emy zatem oczekiwa?, ?e LEGO Indiana Jones: The Videogame, maj?ce by? parodi? trzech pierwszych filmów z Harrisonem Fordem w roli g?ównej, zaoferuje nam nie tylko ciekaw? zabaw?, ale tak?e spore pok?ady doskona?ego humoru. Ju? wkrótce powinni?my zdoby? dla Was nowe informacje na temat tej produkcji, które b?d? by? mo?e potwierdzeniem tych s?ów.
"
  Sam & Max: Season 2 tej jesieni - UAKTUALNIENIE    (0)
 
 
2007-07-26 17:58 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

   Jak donosi serwis CD Projekt:

"Studio Telltale Games og?osi?o, ?e drugi sezon nowych przygód bohaterów klasycznej przygodówki LucasArtsu, Sama & Maxa, pojawi si? na jesieni tego roku. Twórcy nie zapowiadaj? wielkich zmian, natomiast dawka ?wietnego humoru ma by? tym razem jeszcze wi?ksza.

Projekt Sam & Max: Season 1 studia Telltale Games pokaza?, ?e koncepcja epizodycznej przygodówki wcale nie musi oznacza? jako?ci gorszej od pe?noprawnych, pude?kowych produkcji i okaza? si? sporym sukcesem, zbieraj?c ?wietne oceny w prasie i serwisach internetowych. Developer og?osi? w?a?nie, ?e pierwsza cz??? drugiego sezonu pojawi si? na pocz?tku jesieni.

[Sam & Max]


"Nowa seria epizodów zachowa styl rozgrywki poprzednich, skupimy si? natomiast na opowiedzeniu bogatszych i jeszcze bardziej zwariowanych historii. Zauwa?ycie równie? pewne zmiany - niektóre ulepszania zasugerowali nam sami gracze, a niektóre pojawi?y si? w naszych g?owach, ze zwyczajnej potrzeby tworzenia najzabawniejszych gier, jakie kiedykolwiek powsta?y" - powiedzia? Dave Grossman, projektant nowego Sama & Maxa.

[Sam & Max: Season 2]
Sam & Max: Season 2


Kolejne epizody b?dzie mo?na ?ci?gn?? - podobnie jak to by?o w przypadku pierwszej serii - z serwisu GameTap, jednak teraz wy??czno?? tej us?ugi b?dzie trwa? nie dwa tygodnie, a... jeden dzie?. Po 24 godzinach od premiery ich kupno b?dzie mo?liwe na oficjalnej stronie developera. Wi?cej informacji na temat nowych przygód zwariowanej pary detektywów zostanie ujawnione jeszcze w tym tygodniu, na ameryka?skim Comic-Conie w San Diego - jednym z najwi?kszych ameryka?skich wielotematycznych konwentów.
"

UAKTUALNIENIE (2007-07-28:
Powy?ej doda?em pierwszy zrzut ekranowy z sezonu drugiego przygód Sam & Maxa.
  Seria LucasArts Classic - ponownie w sprzeda?y    (0)
 
 
2007-07-20 22:07 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Seria Lucas Classic ponownie go?ci na Polskim rynku. Seria zawiera 7 tytu?ów:


Wszystkie tytu?y w serii LucasArts Classic zosta?y wydane na PC, w angielskiej wersji j?zykowej, w atrakcyjnej cenie: 39,99 z?! Wy??cznym dystrybutorem serii Lucas Classic w Polsce jest LEM.
"

Gry mo?ecie zamawia? w sklepie Gram.pl.
  Co i kiedy LucasArts zaprezentuje na E3?    (0)
 
 
2007-07-12 19:14 • Autor: mars 

   Jak donosi serwis GRY-OnLine:

"Rzecz jasna na tegorocznych targach E3 nie mog?oby zabrakn?? gier spod znaku Star Wars i produkcji powsta?ych na licencji du?skich klocków dla dzieci. Z niepotwierdzonych ?róde? wiemy, ?e w czwartek przedstawiciele LucasArts zamierzaj? pokaza? film ukazuj?cy gr? Star Wars: The Force Unleashed. Prezentacji ma doczeka? si? tak?e tytu? Fracture, przygotowywany z my?l? o konsolach PlayStation 3 i Xbox 360.

[LEGO Indiana Jones]


Z uzyskanych informacji wynika, ?e powinna pojawi? si? równie? zapowied? kolejnej pozycji, w której bohaterowie zostan? zbudowani z klocków LEGO. Tym razem pracownicy LucasArts zdecydowali si? na wykorzystanie wizerunku jednego z bardziej znanych poszukiwaczy przygód. Mowa o nikim innym jak o archeologu nazwiskiem Jones. Nie znamy jeszcze platformy docelowej gry maj?cej nosi? nazw? LEGO Indiana Jones, wiemy natomiast, ?e jej komercyjny debiut powinien nast?pi? najpó?niej w lipcu przysz?ego roku.

Przedstawicieli LucasArts nie potwierdzili jeszcze powy?szych danych. Mamy jednak nadziej?, ?e wy?ej wymienione gry rzeczywi?cie zostan? zaprezentowane podczas jutrzejszego dnia targów E3."

  Sklad polskiego wydania gry Sam & Max znany    (0)
 
 
2007-07-10 21:10 • Autor: mars • ¬ródło: CD Projekt/Gram.pl

   Jak donosi serwis CD Projekt:

"CD Projekt ujawni? pe?en sk?ad polskiego wydania gry Sam & Max: Sezon 1. Poza zbiorczym wydaniem wszystkich sze?ciu epizodów gry w podwójnej wersji j?zykowej, na graczy czeka wiele innych atrakcji!

W sk?ad polskiego wydania gry Sam & Max: Sezon 1 wejd?:

 • DVD z gr? (6 odcinków)
 • CD z mnóstwem fantastycznych dodatków:
  -making of (w tym wywiad z TellTale Games - developerem oraz Steve'em Purcellem - autorem komiksów, twórc? postaci Sama i Maxa)
  -zwiastuny wszystkich 6 odcinków
  -tapety
  -charakterystyki postaci
  -concept artwork
  -?cie?ka d?wi?kowa
 • Plakat z autografem Steve'a Purcella
 • Poradnik


 • [Sam & Max: Sezon 1]


  Gra Sam & Max: Sezon 1 uka?e si? w podwójnej wersji j?zykowej (g?osy oryginalne lub polski dubbing do wyboru) i cenie 99,90 PLN. Wi?cej informacji na stronie www.gram.pl/SamAndMax.

    Sam & Max: Sezon 1 w podwójnej wersji j?zykowej!    (0)
   
   
  2007-07-06 21:24 • Autor: mars • ¬ródło: CD Projekt/Gram.pl

     Jak donosi serwis CD Projekt:

  "CD Projekt, w odpowiedzi na liczne pro?by fanów, poinformowa?, ?e gra Sam & Max: Sezon 1 uka?e si? w Polsce w podwójnej wersji j?zykowej - angielskiej i polskiej (pe?ny dubbing). Co wi?cej, gra zostanie wzbogacona o unikatowe dodatki.

  Sam & Max: Sezon 1 to kompletne wydanie wszystkich sze?ciu odcinków, które z?o?y?y si? na pierwsz? cz??? perypetii niesamowitej pary detektywów - ubranego w garnitur psa Sama i zwariowanego królika Maxa. Polska wersja j?zykowa b?dzie co najmniej równie zabawna jak wersja oryginalna. Gracze odnajd? w grze mnóstwo aluzji do znanych postaci polskiej polityki i show-biznesu. Równocze?nie jednak, b?d? mogli zagra? w wersj? angielsk?, zobaczy? inne humorystyczne nawi?zania i dzi?ki temu nie nudz?c si? przej?? gr? wiele razy.

  [Sam & Max: Sezon 1]
  Sam & Max: Sezon 1


  Gra Sam & Max: Sezon 1 zostanie wydana na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika. Wi?cej informacji o polskiej edycji gry ju? wkrótce. Wi?cej informacji o grze na stronie: www.gram.pl/SamAndMax.
  "
    Dalekosi??ne plany LucasArts zwi?zane ze Star Wars: The New Era    (0)
   
   
  2007-07-02 17:41 • Autor: mars • ¬ródło: Gry-OnLine

     Jak donosi serwis GRY-OnLine: "Ostatnimi dniami w Internecie pojawi?y si? ciekawe informacje na temat planów LucasArts. Ich ?ród?em s? pracownicy pó?-profesjonalnego studia Invision Games, zajmuj?cego si? tworzeniem modyfikacji istniej?cych tytu?ów, którzy nawi?zali wspó?prac? z firm? nale??c? do twórcy Gwiezdnych Wojen.

  Z nieoficjalnych rozmów pracowników LucasArts z pracownikami Invision Games wynika, ?e ci pierwsi maj? specjalne plany co do powstaj?cej w?a?nie gry Star Wars: The New Era. Tytu? jest modyfikacj? opart? na opracowanym przez Valve silniku Source, nad któr? pracuj? w?a?nie ludzie z Invison Games. LucasArts wyrazi? zainteresowanie umieszczeniem gry w serwisie Steam, gdzie mia?aby miejsce sprzeda? detaliczna produkcji oraz dystrybucja update’ów. Firma ju? wcze?niej dzia?a?a na tym polu, umieszczaj?c w Steam modyfikacje innych swoich produktów.

  Czy?by LucasArts chcia? przy pomocy Invision Games i ich modyfikacji powróci? na ten rynek PC? Czas poka?e. To by?aby ca?kiem logiczna próba promocji swojej sztandarowej serii Star Wars. Na marginesie nale?y doda?, ?e serwis Steam, podobnie jak engine Source, nale?y do Valve Corporation.
  "
    Sam & Max: Season 1 w planie wydawczym CD Projekt!    (0)
   
   
  2007-06-20 14:56 • Autor: mars • ¬ródło: CD Projekt/Gram.pl

     Jak donosi serwis CD Projekt:

  "CD Projekt z rado?ci? informuje, ?e w planie wydawniczym firmy znalaz?a si? gra Sam & Max: Sezon 1. Tytu? dost?pny dotychczas jedynie w formie pobieranych przez sie? epizodów doczeka si? ca?o?ciowego wydania w polskiej wersji j?zykowej!

  Sam & Max: Sezon 1 to kompletne wydanie wszystkich sze?ciu odcinków, które z?o?y?y si? na pierwsz? cz??? perypetii niesamowitej pary detektywów - ubranego w garnitur psa Sama i zwariowanego królika Maxa.Postacie znane z klasycznej serii gier przygodowych powracaj? w nowej produkcji, która - chocia? graficznie nie do pomylenia ze starymi hitami - zachowuje wszystkie wyj?tkowe cechy poprzedników - rewelacyjny humor, ?wietne, b?yskotliwe dialogi i wci?gaj?cy scenariusz. Fanów przygodówek z pewno?ci? ucieszy tradycyjny interfejs point & click oraz wiele godzin fenomenalnej zabawy (ka?dy z odcinków to 3-4 godziny gry).

  [Sam & Max: Sezon 1]
  Sam & Max: Sezon 1


  Gra Sam & Max: Sezon 1 dzi?ki staraniom firmy CD Projekt uka?e si? w Polsce w pe?nej, polskiej wersji j?zykowej i cenie 99,90 PLN. Wi?cej informacji pod adresem www.gram.pl/SamAndMax.
  "
    Monkey Island 5 w przysz?ym roku?    (0)
   
   
  2007-06-11 19:02 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

     Jak donosi serwis GRY-OnLine:

  "Je?li wierzy? informacjom opublikowanym przed kilkoma dniami na ?amach serwisu Rumor Reporter, koncern LucasArts przymierza si? do produkcji pi?tej ods?ony cyklu Monkey Island. Wie?? gminna niesie, ?e o?ywienia martwej od ponad sze?ciu lat sagi, doczekamy si? w przysz?ym roku.

  [Guybrush Threepwood – g?ówny bohater cyklu Monkey Island.]
  Guybrush Threepwood – g?ówny bohater cyklu Monkey Island.


  T? bardzo dobr? nowin? og?osi? w ubieg?ym tygodniu Bruce Kelly (za?o?yciel wspomnianego wy?ej serwisu), który rzekomo zna twórców oprawy muzycznej do pierwszych ods?on legendarnego cyklu. Kompozytorzy utrzymuj?, ?e nowa gra z cyklu Monkey Island jest aktualnie planowana – mo?emy zatem wysnu? wniosek, ?e ?adne konkretne decyzje jeszcze nie zapad?y. Kelly daje ponadto do zrozumienia, ?e pierwszych informacji dotycz?cych programu mo?emy spodziewa? si? dopiero w przysz?ym roku, o ile oczywi?cie plotka jest prawdziwa.

  O planach stworzenia pi?tej ods?ony cyklu Monkey Island mówi?o si? ju? pi?? lat temu i jak doskonale wiemy, nic z tego nie wynik?o...
  "

  Wi?cej informacji na temat poprzednich przygód Guybrusha Threepwooda znajdziecie na ?amach naszego serwisu, na stronach do gier:

    Star Wars: The Force Unleashed - dokument wideo    (0)
   
   
  2007-06-08 20:28 • Autor: mars 

     Na oficjalnej stronie gry Star Wars The Force Uleashed mo?ecie znale?? dokument Internetowy w postaci filmiku "Webdoc" (czas: 6 minut 20 sekund; obj?to??: 88,52 MB). Z uwagi na tytu? materia?u "Part 1: The New Beginning" (Cz??? 1: Nowy pocz?tek), mo?emy si? spodziewa? w najbli?szym czasie kolejnych filmików dokumentuj?cych powstawanie tej gry. Oprócz wypowiedzi twórców na temat zapowiadanej na 2008 rok gry, znajdziecie te? tam ciekawe grafiki koncepcyjne oraz zobaczycie gr? w akcji (cz??? materia?u powinni?cie ju? zna? z udost?pnionych wcze?niej zwiastunów).

  [Star Wars: The Force Unleashed - Webdoc] [Star Wars: The Force Unleashed - Webdoc] [Star Wars: The Force Unleashed - Webdoc] [Star Wars: The Force Unleashed - Webdoc] [Star Wars: The Force Unleashed - Webdoc]

    KotOR 3 na ?wi?ta?    (0)
   
   
  2007-06-08 17:18 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

     Jak donosi serwis Gram.pl:

  "W zachodniej prasie pojawi?y si? spekulacje o rzekomej premierze trzeciej cz??ci s?ynnego RPG-a w uniwersum Gwiezdnych wojen, Knights of the Old Republic, w okolicach tegorocznych ?wi?t Bo?ego Narodzenia. BioWare milczy.

  W kwietniu bie??cego roku, wraz z otwarciem nowego wewn?trznego studia developerskiego BioWare, pojawi?y si? plotki na temat MMO Knights of the Old Republic. Od tej pory na zewn?trz nie przedosta?y si? jednak ?adne nowe wie?ci o tej produkcji. Jak donosi ameryka?ski Official Xbox Magazine, najprawdopodobniej ju? podczas tegorocznych ?wi?t doczekamy si? nowego KotOR-a. Nie b?dzie to jednak wspomniane MMO, a trzecia cz??? serii.

  [My ?yjemy w niepewno?ci, a oni si? bawi? na dyskotekach...]
  My ?yjemy w niepewno?ci, a oni si? bawi? na dyskotekach...


  Pracownicy BioWare'u nie nale?? do najbardziej rozmownych i nie maj? zamiaru w jakikolwiek sposób komentowa? tych plotek. Jak dowiód? niedawno Blizzard, nawet najwi?ksze projekty mo?na utrzyma? w tajemnicy, nie by?oby wi?c zaskoczeniem, gdyby prace nad trzecim KotOR-em by?y ju? zaawansowane. Poprzednie dwie cz??ci gry trafi?y na PeCety i Xboksy, spekuluje si? zatem, ?e ewentualna trzecia ods?ona uka?e si? równie? na komputerach osobistych oraz Xboksach 360.

  Cokolwiek si? w studiu BioWare dzieje, s? niewielkie szanse, ?e ?wiat dowie si? na ten temat czegokolwiek oficjaln? drog? w najbli?szym czasie. Pierwsz? dobr? okazj? do uchylenia r?bka tajemnicy odno?nie ewentualnych prac nad kolejnym (MMO?)RPG-eim z uniwersum Gwiezdnych wojen s? na pewno targi E3, które odb?d? si? w przysz?ym miesi?cu. Miejmy zatem nadziej?, ?e ju? wtedy dowiemy si? czego? wi?cej na ten temat.
  "
    Battlefront: Renegade Squadron - wywiad    (0)
   
   
  2007-06-08 09:53 • Autor: mars • ¬ródło: GameSpy

     Na ?amach serwisu GameSpy zosta? opublikowany wywiad z KC Colemanem, asystentem producenta nowej gry na konsol? PlayStation Portable (PSP) - Star Wars Battlefront: Renegade Squadron, przeprowadzony podczas tegorocznej imprezy Star Wars Celebration. Wywiad znajdziecie tutaj (po angielsku).
    Nowe grafiki z Battlefront: Renegade Squadron    (0)
   
   
  2007-06-06 21:26 • Autor: mars 

     Na naszej stronie po?wi?conej grze Star Wars Battlefront: Renegade Squadron znajdziecie kilka nowych zrzutów ekranowych z tej gry. Przypominamy, ?e niniejsza produkcja ma zadebiutowa? jesieni? tego roku jedynie na konsoli PlayStation Portable. Wi?cej informacji znajdziecie w zapowiedzi gry.


    Star Wars Battlefront: Renegade Squadron zwiastun    (0)
   
   
  2007-05-28 13:23 • Autor: mars 

     Na oficjalnej stronie gry Star Wars Battlefront: Renegate Squadron mo?ecie zobaczy? jej zwiastun. Trwa on niespe?na 1:27 i wa?y 19.54 MB. Poni?ej kilka zrzutów z tego trailera:

  [Star Wars Battlefront: Renegate Squadron] [Star Wars Battlefront: Renegate Squadron] [Star Wars Battlefront: Renegate Squadron] [Star Wars Battlefront: Renegate Squadron] [Star Wars Battlefront: Renegate Squadron] [Star Wars Battlefront: Renegate Squadron] [Star Wars Battlefront: Renegate Squadron]

    GRY OnLine: Gwiezdne Wojny w grach, cz. I    (0)
   
   
  2007-05-25 11:49 • Autor: mars 

     Jak ju? wszystkim wiadomo, dzi? "Gwiezdne Wojny" (a dok?adnie film "Nowa Nadzieja") obchodz? swoje 30-lecie. Przez te trzydzie?ci lat, ?wiat przedstawiony w filmie rozrós? si? do niesamowitych rozmiarów. Trudno spami?ta? wszystkie planet, postacie, rasy, czy wydarzenia przedstawione w kolejnych filmach, ksi??kach, komiksach i grach. Dzisiejsza rocznica da?a wielu serwisom mo?liwo?? podsumowania tych lat sp?dzonych z bohaterami Gwiezdnej Sagi. Przyk?adem jest portal GRY OnLine po?wi?cony grom, który w?a?nie opublikowa? pierwsz? cz??? artyku?u o grach z serii Star Wars. Zainteresowanych zapraszam do przeczytania tej publikacji, któr? znajdziecie pod tym adresem.    Indiana Jones poszuka laski Moj?esza?    (0)
   
   
  2007-05-16 12:00 • Autor: mars • ¬ródło: Gry-OnLine

     Jak donosi serwis GRY-OnLine: "Na ?amach oficjalnej strony internetowej sklepu Gamestop dokonano korekty w dacie premiery nowej gry o przygodach Indiany Jonesa, która zosta?a zapowiedziana przez koncern LucasArts w maju ubieg?ego roku. Rzecz nie by?aby warta uwagi, gdyby nie jeden, drobny szczegó? – przy okazji ujawniono równie? tytu? tego programu.

  [Laska otrzymana od Boga umo?liwia przej?cie Izraelitów przez Morze Czerwone.]
  Laska otrzymana od Boga umo?liwia przej?cie Izraelitów przez Morze Czerwone.


  Je?li wierzy? informacjom przekazanym przez sklep Gamestop, nowa gra mia?aby nazywa? si? Indiana Jones and the Staff of Moses i trafi?aby na rynek w 2008 roku. Do tej pory produkt nosi? roboczy tytu? Indiana Jones 2007 i na jego podstawie nie mo?na by?o wiele powiedzie?. Teraz sytuacja si? zmieni?a.

  Tytu? sugeruje, ?e w nowym programie nieustraszony archeolog b?dzie poszukiwa? biblijnej laski Moj?esza. Wed?ug Ksi?gi Wyj?cia, prorok otrzyma? ów przedmiot od Boga, aby czyni? cuda w Egipcie. Dzi?ki lasce Moj?esz zamieni? wody Nilu w krew na oczach Faraona, zes?a? plag? ?ab, komarów i szara?czy, a tak?e rozst?pi? Morze Czerwone. Bior?c pod uwag? poprzednie ods?ony filmowego cyklu, mo?na ?mia?o za?o?y?, ?e du?e zainteresowanie przedmiotem wyka?? równie? hitlerowcy, zapewne ?wiadomi jego wielkiej mocy. Tak przecie? by?o z Ark? Przymierza w Poszukiwaczach Zaginionej Arki czy te? ze ?wi?tym Graalem w Ostatniej Krucjacie.

  Wszystko co zosta?o napisane powy?ej, to oczywi?cie przypuszczenia. O tym czy nowa gra o przygodach archeologa rzeczywi?cie nosi tytu? Indiana Jones and the Staff of Moses, dowiemy si? dopiero od koncernu LucasArts. W ka?dym b?d? razie co? jest na rzeczy – po ujawnieniu tytu?u, sklep Gamestop usun?? ofert? ze swojej strony internetowej...
  "


  Przypominamy, ?e LucasArts planuje wydanie nowej gry Indiana Jones na Xboxa 360 i PS3.    Zapowied? gry: Star Wars Battlefront: Renegade Squadron    (0)
   
   
  2007-05-11 13:45 • Autor: mars 

     Wczoraj LucasArts zapowiedzia? kolejn? gr? Star Wars Battlefront: Renegade Squadron. Jest to ju? trzecia po Star Wars BattlefrontStar Wars Battlefront II gra z tej serii. Do tej pory gra sprzeda?a si? na ?wiecie w ponad 10 milionach kopii. Niestety jak to mia?o miejsce w przypadku premiery Battlefront II (chodzi?o o cen?), tak i tym razem LucasArts i nowy deweloper, Brytyjskie studio Rebellion (twórca m. in. Delta Force - Black Hawk Down, GUN: Showdown), przyszykowali nam ma?? niespodziank?. Otó? najnowsza ods?ona trafi jedynie na konsol? PlayStation Portable.

  Zapraszam na nasz? stron? po?wi?cona grze Star Wars Battlefront: Renegade Squadron, gdzie znajdziecie zapowied? gry (czyli co ominie posiadaczy PCetów) oraz szkice koncepcyjne do gry. Zapraszamy te? do dyskusji na temat nowej gry na naszym forum w tym w?tku.    Twórca Monkey Island wraca do gry    (0)
   
   
  2007-05-10 18:01 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

     Jak donosi serwis Gram.pl:

  "Ron Gilbert, znany z pracy w LucasArts nad starymi przygodówkami tej firmy (takimi jak seria Monkey Island) po kilku latach wzgl?dnej ciszy powraca do tworzenia gier. Nawi?za? wspó?prac? z twórcami projektu opartego na sieciowym komiksie Penny Arcade.

  Dla fanów starych, klasycznych gier przygodowych ze stajni LucasArts (którzy najpewniej ko?ysz? si? teraz na bujanych fotelach, usypiaj?c prawnuki) Ron Gilbert to kto? wi?cej, ni? dawny pracownik tego studia. W ko?cu to on stworzy? SCUMM - engine napisany dla gry Maniac Mansion, u?yty pó?niej w wielu innych tytu?ach tej firmy, takich jak Indiana Jones and the Last Crusade czy The Secret of Monkey Island. Po "z?otym okresie" gier LA, Gilbert pracowa? nad kilkoma innymi projektami, jednak ma?o który z nich ujrza? ?wiat?o dzienne, a ?aden nie powtórzy? sukcesów z prze?omu lat 80. i 90.

  [Penny Arcade Adventures: On the Rain-Slick Precipice of Darkness]


  Teraz za? Ron Gilbert wraca, "zwerbowany" do ekipy Hothead Games, która pracuje nad Penny Arcade Adventures: On the Rain-Slick Precipice of Darkness (uff...), przygodówk? opart? na jednym z najpopularniejszych sieciowych komiksów - Penny Arcade. Twórcy zamierzaj? skorzysta? z systemu dystrybucji podobnego do tego, u?ytego przez studio od nowego Sama & Maxa (firma Telltale Games), czyli b?d? wydawa? co jaki? czas kolejne epizody kompletnej przygody i udost?pnia? je w Internecie za op?at?.

  Pierwszy epizod gry b?dzie dost?pny w wersjach dla u?ytkowników systemów Windows, Mac OS X i Linux. Data jego debiutu na razie nie jest jeszcze znana.
  "    LucasArts ujawnia Fracture    (0)
   
   
  2007-05-03 20:29 • Autor: mars • ¬ródło: Gram.pl

     Jak donosi serwis Gram.pl:

  "LucasArts ??czy si?y z Day 1 Studios. Obie firmy pracuj? nad shooterem o tytule Fracture, przeznaczonym na PlayStation 3 oraz Xboksa 360. Premiera projektu zaplanowana jest na lato 2008 roku.

  Fracture to nowa gra studia LucasArts, której fabu?a toczy si? w 2161 roku. W wyniku ekologicznych katastrof wybucha wojna pomi?dzy dwiema frakcjami ?o?nierzy. Po jednej stronie staj? wojownicy korzystaj?cy z usprawnie? cybernetycznych a po drugiej ci, którzy postanowili podda? si? modyfikacjom genetycznym. Twórcy zapowiadaj? intryguj?c? histori? z wieloma przyci?gaj?cymi uwag? postaciami.

  [Fracture]


  "Postrzegamy gameplay oparty na symulacji jako g?ówny sk?adnik prawdziwego next-genowego produktu i w?a?nie to zapewni graczom Fracture. Day 1 Studios wykona?o fenomenaln? robot? tworz?c prawdziw? technologi? nowe generacji, serwuj?c? nie tylko fajerwerki graficzne, ale tak?e ?wietn? mechanik? rozgrywki. W odró?nieniu od wielu innych gier na next-geny, Fracture nie mog?oby powsta? na poprzedni? generacj? konsol" - z szablonu #2 z poradnika Jak zapowiedzie? now? gr?? skorzysta? tym razem Peter Hirschmann z Lucas Arts.

  Czy zatem konsolowcy doczekaj? si? kolejnego g?o?nego tytu?u? A mo?e zapowiedzi twórców oka?? si? nic nie wart? gadk?-szmatk?, jak to niestety do?? cz?sto bywa w przemy?le growym? Nie mamy co liczy? na to, ?e ten projekt stanie si? legend?, kojarzon? z t? firm? w podobnym stopniu co gry ze ?wiata Star Wars, ale nadziej? na tytu? co najmniej dobry warto mie? zawsze.
  "


  Wi?cej informacji na temat gry Fracture znajdziecie na stronie producenta lub dewelopera (po angielsku) tej produkcji. Oprócz grafiki z gry znajdziecie tam te? zwiastun gry.    Ostatnia cz??? serii Sam & Max: Season 1 ju? dost?pna    (0)
   
   
  2007-04-27 14:09 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

     Jak donosi serwis GRY-OnLine: "Ju? od wczoraj u?ytkownicy serwisu GameTap mog? przekona? si? o tym, jak ko?cz? si? afera z hipnotyzowaniem ludzko?ci, na któr? wpad?a dwójka sympatycznych detektywów, wygadany pies Sam oraz jego partner, przejawiaj?cy nieco sadystyczne sk?onno?ci królik Max.

  [Sam & Max: Bright Side of The Moon]


  Sam & Max: Bright Side of The Moon – tak? nazw? nosi ostatni, szósty odcinek pierwszego sezonu gier przygodowych traktuj?cych o przygodach wymy?lonych przez twórc? komiksów, Steve’a Purcella, nietypowych policjantach. Zgodnie z tradycj? najpierw trafi? on do oferty serwisu GameTap. Dopiero za dwa tygodnie gra b?dzie dost?pna dla wszystkich graczy i b?dzie mo?na j? pobra?, oczywi?cie za op?at?, z oficjalnej strony Telltale Games, twórców gry.

  Tym razem bohaterowie trafi? a? na ksi??yc, by tam skonfrontowa? si? z osob? odpowiedzialn? za ca?e zamieszanie, którego do?wiadczyli w poprzednich pi?ciu przygodach. Nie b?d? mogli sobie pozwoli? na pora?k?, poniewa? stawk? w tym przypadku jest przysz?o?? ludzko?ci.

  Telltale Games zadowolone jest z przyj?cia, z jakim spotka?a si? wspomniana seria. Zd??y?o ju? nawet zapowiedzie?, ?e na jednym sezonie si? nie sko?czy. W mi?dzyczasie na pó?ki sklepowe powinna trafi? pude?kowa edycja gry, zawieraj?ca w sobie wszystkie sze?? epizodów. Mo?emy si? jej spodziewa? pod koniec wakacji.  Wi?cej informacji na temat poprzednich ods?on przygód Sam & Maxa znajdziecie pod nast?puj?cymi linkami:

  Sam & Max Hit the Road (1993)
  Sam & Max Freelance Police (produkcja wstrzymana)

  Sam & Max: Season 1: Episode 1 – Culture Shock (2006)
  Sam & Max: Season 1: Episode 2 – Situation: Comedy (2006)
  Sam & Max: Season 1: Episode 3 – The Mole, the Mob, and the Meatball (2007)
  Sam & Max: Season 1: Episode 4 – Abe Lincoln Must Die! (2007)
  Sam & Max: Season 1: Episode 5 – Reality 2.0 (2007)
    Plotki dotycz?ce BioWare: Star Wars KotOR w wersji MMO?    (0)
   
   
  2007-04-25 15:25 • Autor: mars • ¬ródło: Gry-OnLine

     Jak donosi serwis GRY-OnLine:

  "Zapocz?tkowany przez firm? BioWare Corporation cykl Star Wars: Knights of the Old Republic doczeka si? kolejnej ods?ony w postaci gry MMO. Takie rewelacje pojawi?y si? w dziale plotek, w ostatnim numerze ameryka?skiego magazynu Electronic Gaming Monthly.

  Je?li wierzy? Amerykanom, firma BioWare Corporation skompletowa?a nowy zespó?, którego g?ównym zadaniem b?dzie stworzenie gry Star Wars: Knights of the Old Republic w konwencji MMO. Jak taki produkt mia?by si? prezentowa?? Tego niestety nie wiadomo. Redaktorzy magazynu nie ujawnili równie? ?ród?a tych rewelacji, dlatego wie?ci nale?y traktowa? z przymru?eniem oka."    Szef Telltale Games o kontynuacji serii Sam i Max    (0)
   
   
  2007-03-20 16:28 • Autor: mars • ¬ródło: GRY-OnLine

     Jak donosi serwis GRY-OnLine:

  "W wywiadzie udzielonym serwisowi Shacknews, Dan Connors, szef Telltale Games, opowiedzia? o planach swojej firmy na przysz?o??. Tym, co z pewno?ci? zainteresuje fanów zwariowanego humoru serii gier o przygodach nietypowych detektywów – Sama i Maksa, b?dzie potwierdzenie przez Connorsa drugiego sezonu tej ko?cz?cej si? w kwietniu serii.

  Przypominamy, ?e twórcy z Telltale Games postanowili udost?pni? graczom produkcj? w postaci epizodycznej. Pocz?wszy od listopada miesi?c w miesi?c wydaj? kolejne odcinki pierwszego sezonu, który planowany jest na sze?? ods?on. Do tej pory ukaza?y si? ju? cztery pozycje, w tym ostatnio najnowsza z nich opatrzona podtytu?em Abe Lincoln Must Die. Pod koniec marca dostaniemy pi?ty epizod: Reality 2.0. Kwiecie? przyniesie nam ostatni? cz??? o nieujawnionym jeszcze tytule.

  Nast?pnie twórcy przyst?pi? do pracy nad kontynuacj? serii, poniewa?, jak przyzna? szef Telltale, „nie mog? sobie odpu?ci? takiej okazji”. Jednocze?nie zaczn? na powa?nie wspó?pracowa? z producentami konsol NintendoMicrosoftem w celu stworzenia produkcji przeznaczonych na urz?dzenia wspomnianych firm (nie wiadomo jednak, czy b?dzie to Sam i Max, czy te? zupe?nie inna gra). Wed?ug Connorsa, oba systemy zas?uguj? na uwag? ze wzgl?du na rozbudowane mo?liwo?ci przygotowanych z my?l? o nich us?ug online (Xbox Live oraz Virtual Console).

  Zainteresowanych ca?o?ci? wywiadu odsy?amy pod ten adres, gdzie b?d? mogli si? z nim zapozna?.
  "    Nowa gra Star Wars - strona, zapowied?, Pami?tnik Producenta    (0)
   
   
  2007-02-23 14:06 • Autor: MadMad_The_Jedi_Knight • ¬ródło: MARSite on-line

     Ju? od jakiego? czasu dobiegaj?ce z LucasArts sygna?y by?y jednoznaczne - co? b?dzie si? dzia?o, nowa gra jest w produkcji.
  Nast?pnie pojawi? si? przeciek, mieli?my okazj? ujrze? technologiczn? demonstracj? nowych silników fizycznych LA, które demonstrowa?y nowe efekty i ich zastosowania. Nast?pnie kolejny filmik zeelkryzowa? ca?? spo?eczno?? fanów Star Wars - nadci?ga nowa gra SW, pod nazw? kodow? Star Wars 2007.
  Dzi? wiemy ju?, ?e nowa gra nosi? b?dzie tytu? Star Wars: The Force Unleashed, b?dzie rozgrywa? si? w czasie mi?dzy Epizodem IIIEpizodem IV oraz ?e chwilowo zapowiadana jest jedynie na konsole nowej generacji.
  Mimo to postanowili?my uraczy? Was nasz? stron? dotycz?c? gry, pierwszymi faktami oraz, co najciekawsze - pierwszym krótkim Pami?tnikiem Producenta.

  Zanim jednak rzucicie si? do lektury jeszcze jedna sprawa. Spo?eczno?? graczy jest oburzona przeznaczeniem tak wspaniale zapowiadaj?cej si? gry Star Wars tylko i wy??cznie na konsole. Pecetowcy dali upust swej z?o?ci wystosowuj?c do LucasArts list otwarty - petycj? z pro?b? o rozwa?enie wydania SW: The Force Unleashed równie? i na komputery stacjonarne. Jak czytamy na stronie petycji:

  "Szanowni Programi?ci LucasArts! Fani Star Wars od ponad roku oczekuj? gry The Force Unleashed, a niecierpliwo?? podsyci? jeszcze bardziej krótki filmik prewizualizuj?cy zamys? gry, który wyciek? do sieci. Par? dni temu LucasArts poda? do publicznej wiadomo?ci, ?e gra Star Wars: The Force Unleashed oficjalnie znajduje si? w produkcji. Platformy, na które ta gra b?dzie przeznaczona wylicza oficjalna strona gry: konsole nast?pnej generacji, Playstation 2, PSP, Nintendo DS. Dla wielu posiadaczy PC jest to niestety niezwykle krzywdz?ca wiadomo??; pami?tajcie, ?e jeste?my Wam wierni jeszcze od czasów Monkey Island. Komputery osobiste nie powinny by? zostawiane na lodzie, poniewa? drzemie w nich porównywalna moc obliczeniowa. Bardzo trudno uwierzy? nam w fakt, i? przestarza?a konsola Playstation 2 czy te? Nintendo DS b?d? w stanie obs?u?y? efekty Digital Molecular Matter i silnik Euphoria. Prosimy o ponowne rozwa?enie waszej decyzji, jako ?e dzisiejszy komputer klasy PC nie b?dzie mia? ?adnych trudno?ci z powy?szymi technologiami. Je?li zmienicie Wasz? decyzj?, uszcz??liwicie tym wielu, wielu fanów.
  Z powa?aniem..."

  Oryginalny tekst petycji oraz formularz podpisu znajdziecie TUTAJ. Je?li chcieliby?cie zagra? w gr? The Force Unleashed na swoim komputerze - podpisujcie!

  A teraz zapraszam na nasz? stron? gry Star Wars: The Force Unleashed oraz do lektury Pami?tnika Producenta

    The Jedi Code - polski MMO-RPG w ?wiecie Gwiezdnych Wojen    (0)
   
   
  2007-01-02 21:31 • Autor: mars • ¬ródło: Revan/TJC

     Fani gier typu MMO-RPG oraz ?wiata Gwiezdnych Wojen, mog? ju? od jakiego? czasu pogra? w now? gr? z tego gatunku i to po polsku. Mowa o grze The Jedi Code, któr? twórcy przedstawiaj? nast?puj?co:

  "Co to jest The Jedi Code? Jest to tekstowy RPG dla wielu graczy rozgrywany turowo. Gra osadzona jest w ?wiecie Gwiezdnych Wojen. Mo?esz tutaj walczy? z potworami, innymi graczami, zarz?dza? w?asn? stra?nic?, podró?owac po ró?nych planetach czy budowa? fabryki b?d? wraz z innymi stworzy? w?asny klan.
  Czas akcji to 3960 rok BBY, czasy Lorda Revana i Wojen Mandaloria?skich jak i Wojny Domowej Jedi.
  "

  Zainteresowanych odsy?am na stron? gry The Jedi Code i oczywi?cie do rejestrowania si? i grania. Czekamy te? na Wasze komentarze.

    AKTUALNO¦CI - ARCHIWUM:
   
   

      AKTUALNO¦CI:

                              [Powrót na poprzedni± stronę]  

      ARCHIWUM:

                                                     

  [Strona twórców nieoficjalnej polskiej wersji gry KotOR II: The Sith Lords]
  [Strona firmy Licomp Empik Multimedia, dystrybutora mi?dzy innymi gier firmy LucasArts Entertainment Company.]
  Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
  Layout made by Kirtan Loor & mars