MARSite on-line | Indiana Jones and the Emperor's Tomb
  -[ MARSite on-line ]-  

[Oficjalna strona gry Indiana Jones and the Emperor's Tomb] 
  Emperor's Tomb - historia zawarta w grze
 
 

Akcja gry rozgrywa si? co prawda w 1935 roku, ale ca?a przygoda nie mia?aby miejsca, gdyby nie wydarzenie z przed wielu wieków. Postara si? tutaj przybli?y? Wam splot wydarze?, których wynik b?dzie celem wyprawy Jonesa, a wraz z nim i naszej wyprawy.2500 LAT TEMU

Chiny w tamtych czasach by?y pa?stwem n?kanym i niszczonym przez liczne wojny. Bezwzgl?dni wielcy wojownicy walczyli o kontrol? nad narodami skazuj?c przez to wspólnoty niewinnych ludzi na terror, gwa?t oraz g?ód.

W 221 roku ubieg?ej ery, srogi i genialny wojownik, zwany Ch'in Shih-huang-ti zniszczy? wszystkich przeciwników i mianowa? si? Pierwszym Imperatorem Chin.

Imperator Ch'in rz?dzi? Chinami ?elazn? r?k?, torturuj?c i zabijaj?c ka?dego, kto sprzeciwia? si? jego w?adzy absolutnej. Wkrótce po obj?ciu przez niego w?adzy, Ch'in zmusi? 700,000 ch?opów aby rozpocz?li budow? pot??nego Wielkiego Muru Chi?skiego, najwi?kszego projektu in?ynieryjnego w historii.

W Imperatorze Ch'ine zacz??a narasta? obsesja okultyzmu, która przybiera?a na mocy. Ch'in otoczy? si? horda alchemików i astrologów, którzy musieli nieustannie pracowa? dniami i nocami, czytaj?c z gwiazd poszukuj?c mistycznych ?rodków, które mia?y da? mu wieczne ?ycie. Ostatecznie zdrowy rozs?dek Ch'ina zacz?? go niszczy?. Proces ten wspomaga? ci?g?y strach przed zamachem na niego oraz dzia?ania toksycznych "magicznych" napojów opracowywanych przez jago alchemików.

Wyczuwaj?c swoj? w?asn? zag?ad?, która by?a coraz bli?ej, Ch'in nasili? poszukiwania odkrycia mistycznego ?rodka, aby przed?u?y? swoje ?ycie. Imperator wycofa? si? z publicznego ?ycia na okres dwóch lat. W tym czasie Imperator podró?owa? po Chinach w przebraniu, spowiadaj?c si? ?wi?tym ludziom i m?drcom, z nadziej? odkrycia ?rodków, które pomog? oszuka? mu jego przeznaczenie.

Kiedy wreszcie Imperator powróci? na Smoczy Tron (Dragon Throne) po dwóch latach nieobecno?ci, rozkaza? pogrzeba? astrologów i magików ?ywcem. Agenci Imperatora zacz?li przeszukiwa? Chiny, w celu znalezienia i spalenia wszelkich historycznych ksi?g i zwojów. W ci?gu zaledwie jednego roku, licz?ca 3000 lat historia Chin zosta?a ca?kowicie wymazana.

Historycy wci?? zastanawiaj? si? co sk?oni?o Ch'ina Shih-huang-ti'na do tak okropnej zbrodni. Jedna z teorii zak?ada, ?e Imperator próbowa? zatuszowa? inne wielkie zbrodnie które sam pope?ni?.?MIER? SMOKA - 211 p.n.e.

W 211 roku przed nasz? er? Imperator Ch'in Shih-huang-ti zmar?. Jego cia?o zosta?o z?ao?one w uko?czonym kompleksie grobowca w Shensi. Uko?czony grobowiec zawiera liczne dzie?a sztuki, in?ynierii, takie jak:

Armi? tysi?ca w pe?ni-?ywych terakotowych wojowników,
Planetarium wewn?trz którego po?o?enie poszczególnych gwiazd i konstelacji zosta?o wykonane z diamentów,
Olbrzymie nekropolia, zawieraj?ce wie?e stra?nicze, kwatery dla s?u?by i przepi?kny pa?ac ofiarny,
Ukryte pu?apki dla rabusiów strzelaj?ce strza?ami i gniot?ce ich ci??kimi kamieniami,

Olbrzymi? map? Chin wyk?adaj?c? pod?og? jednej z izb. Rzeki s? reprezentowane strumieniami p?yn?cej rt?ci, pompowanej przez ukryty mechanizm.Szacuje si?, ?e oko?o 20-30,000 ludzi zosta?o zabitych i pochowanych wraz z Imperatorem Ch'in'em, wliczaj?c tysi?ce fanatycznie lojalnych mu wojowników. Przez wieki zawarto?? grobowca by?a owiana wielk? tajemnic?.


Zapiska historyczna: grobowiec Ch'ina zosta? odkryty na pocz?tku roku 1974 i gdyby nie obawa przed rozgniewaniem przesadnej ludno?ci (Chi?scy ch?opi wierz?, ?e profanacja grobu sprowadzi na ca?y kraj kl?tw?), rz?d komunistyczny ograniczy? badania grobowca zaledwie do kilku zewn?trznych obszarów kompleksu grobowca. A? do dzi? wewn?trzne obszary grobowca nie zosta?y otwarte, a cia?a Ch’in Shih-huang-ti nigdy nie odnaleziono.ROK 1935, dzie? obecny - INDIANA JONES I GROBOWIEC CESARZA (INDIANA JONES® AND THE EMPEROR'S TOMB™)

Chiny ponownie s? niszczone przez wojn?. Pot??ni dowódcy si? Nacjonalistycznych, Komunistycznych, Japo?skiej armii imperialnej i wszyscy inni chc? przej?? kontrol? nad pa?stwem. Gwa?t jest nieunikniony. G?ód i okrucie?stwa s? codzienno?ci?.

Ostatni Imperator Manchu zosta? usuni?ty, co zako?czy?o 2,000 lat rz?dów dynastii. Jeszcze raz Chiny nawo?uj? do zjednoczenia. Poszukiwany jest nowy w?adca, którego g?ównym celem b?dzie pozbycie si? obcych naje?d?ców i zjednoczenia porozbijanych wojowników chi?skich w jedn? si??.

Tymczasem w Niemczech nazistowska machina wojenna szykuje si? do inwazji na Europ?. Hitler wysy?a swoich agentów w ró?ne zak?tki ?wiata, aby szukali ró?ne mistyczne przedmioty, które pomog? mu zrealizowa? jego marzenia i dadz? mu w?adz?.[Powrót na poprzedni± stronę]  [Powrót na górę strony]


 
[poprzedni screen][następny screen]


Copyright © 2001-2022 MARSite on-line | Cookie i Zasady ochrony prywatno¶ci.
Layout made by Kirtan Loor